Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.hayalkatibi.com. Kanuni Sultan Süleyman  Babası: Yavuz Sultan Selim Annesi : Hafsa Hatun Do ğ umu: 1495 Vefatı: 1566 Saltanatı:1520-1566  30.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.hayalkatibi.com. Kanuni Sultan Süleyman  Babası: Yavuz Sultan Selim Annesi : Hafsa Hatun Do ğ umu: 1495 Vefatı: 1566 Saltanatı:1520-1566  30."— Sunum transkripti:

1 www.hayalkatibi.com

2 Kanuni Sultan Süleyman  Babası: Yavuz Sultan Selim Annesi : Hafsa Hatun Do ğ umu: 1495 Vefatı: 1566 Saltanatı:1520-1566  30 Eylül 1520’ de yirmi be ş ya ş ındayken Osmanlı tahtına geçti  Kendisinden ba ş ka erkek karde ş i olmadı ğ ı için tahta geçi ş i kolay ve çatı ş masız oldu.  Devlet yönetimiyle alakalı birçok kanun çıkarttı ğ ı için kendisine ‘’Kanuni’’ unvanı verildi. www.hayalkatibi.com

3 1.XVI.YÜZYILDA AVRUPA  Roma-Germen imparatorlu ğ u Avrupa’nın en güçlü devleti haline gelmi ş ti.  İ ngiltere ve Fransa yüzyıl sava ş ları nedeniyle güç kaybetmi ş lerdir.  Kanuni döneminin güçlü bir devleti olan Portekiz ise co ğ rafi ke ş ifleri gerçekle ş tirerek Hindistan’a ula ş tı.  Kanuni Osmanlı elinde olan baharat ticaaretini engelleyerek Osmanlı-Portekiz mücadelesine neden olmu ş tur. www.hayalkatibi.com

4 İÇ İSYANLAR: 1)- CANBERDİ GAZALİ İSYANI: Yavuz tarafından Suriye Valiliğine atanan eski Memlük komutanlarından Canberdi Gazali, Yavuz'un ölümünü fırsat bilerek ayaklanmış ve ortadan kaldırılmıştır. 2)- AHMET PAŞA İSYANI: Kanuni tarafından Mısır'a vali olarak gönderilen Ahmet Paşa ayaklanmış ve ortadan kaldırılmıştır. 3)- BABA ZÜNNUN İSYANI: Yozgat'da arazi meselesinden çıkmış gibi gösterilen bir Şii ayaklanmasıdır 4)- KALENDEROĞLU İSYANI: Konya'da Hacı Bektaş-ı Veli soyundan geldiğini ileri süren Kalenderoğlu tarafından çıkarılmış bir şii ayaklanmasıdır. www.hayalkatibi.com

5 BATIDAKİ GELİŞMELER a.OSMANLI-MACAR İLİŞKİSİ  Roma-Germen İmparatorluğu’na ve Avusturya’ya akrabalık bağlarıyla bağlı olan Macaristan,Balkan topraklarını tehdit ediyordu.  Macaristan Kralı II.Layoş,Şarlken’e güvenerek Osmanlı Devleti’ne karşı geliyor ve Balkan devletlerini Osmanlı’ya karşı kışkırtıyordu. www.hayalkatibi.com

6  Macarların vergisini göndermemesi ve Osmanlı elçisini öldürmesi üzerine ;  Kanuni Sultan Süleyman ilk seferini Belgrad üzerine yaptı.  Belgrad şehri nehirden ve karadan kuşatılarak fethedildi (1521) Sonuç : Belgrad bu tarihten sonra Osmanlıların Avrupa’daki önemli üslerinden biri oldu. BELGRAD’IN FETHİ (1521 ) www.hayalkatibi.com

7 MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI (1526)  Belgrad’ın alınmasından sonra Osmanlı-Macar ilişkisi iyice bozuldu.  Bunun üzerine 26 Ağustos 1526’da Osmanlı İmparatorluğu ve Macaristan Krallığı orduları arasında meydana gelen ve Macaristan’ın büyük bölümünün Osmanlı hakimiyetine girmesiyle sonuçlanan savaştır.  Savaş iki saat kadar sürmüştür.  Macaristan’ın başkenti Budin fethedildi. Savaş Sonunda ; -Macaristan,Osmanlı Devletine bağlandı. -Kanuni,Macar Krallığına Erdel Beyi Yanuş’u atadı. www.hayalkatibi.com

8 I.Viyana Ku ş atılması (1529)  Avusturya’nın ba ş ında Ş arlken’in karde ş i Ferdinand bulunmaktaydı.  Ferdinand Osmanlı himayesindeki Macaristan’a saldırınca Kanuni Sultan Süleyman harekete geçerek Viyana’yı ku ş attı Ancak ; -Kı ş mevsiminin yakla ş ması -A ğ ır topların getirilmeyi ş i -Erza ğ ın yetersiz olu ş u gibi sebeplerle ku ş atmayı kaldırarak istanbula geri döner. b.OSMANLI-AVUSTURYA İLİŞKİLERİ www.hayalkatibi.com

9 ALMANYA SEFERİ (1532) ve AVUSTURYA İLE İSTANBUL ANTLAŞMASI (1533)  Sebebi: Avusturya Kralı Ferdinand'ın Kanuni'nin İstanbul'a geri dönmesinden sonra tekrar Macaristan'a saldırması.  Kanuni Ferdinand ve Şarlkenle bir meydan savaşı yapmak umuduyla Almanya içlerine kadar ilerledi. Ancak Şarlken ve Ferdinand karşısına çıkma cesareti gösteremeyince İstanbul'a döndü. www.hayalkatibi.com

10  İSTANBUL ANTLAŞMASI (1533): Ferdinand'ın barış isteği üzerine Osmanlı-Avusturya Antlaşması İstanbul'da imzalandı (1533). MADDELERİ: 1-Barışın süresi Avusturya’nın isteğine bırakılacak. 2-Avusturya arşidükası protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına denk olacak. 3-Avusturya Osmanlı Devleti’ne vergi verecek. www.hayalkatibi.com

11 KANUNİ'NİN SON SEFERİ VE ÖLÜMÜ * Kanuni Sultan Süleyman Avusturya üzerine Zigetvar seferini düzenlemiş ve Zigetvar kalesini kuşatma sırasında ölmüştür. (1566). Zigetvar Kalesi alınarak Osmanlı Devleti’ne katılmıştır. * Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi Zigetvar Seferi’dir. * 26 yaşından 72 yaşına kadar Osmanlı tahtında kaldı.Osmanlı tahtında en uzun süre kalan Osmanlı padişahıdır. www.hayalkatibi.com

12 BATIDAKİ GELİŞMELER : OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ Şah İsmail’in yerine Tahmasb’ın Safevi tahtına çıkarak Osmanlı topraklarına saldırması ve Avusturya ile ittifak kurması Osmanlı-İran ilişkilerinin iyice bozulmasına neden oldu.Kanuni Sultan Süleyman İran üzerine dört büyük sefer düzenleyerek Bağdat,Karabağ,Revan ve Nahçıvan ‘ı ele geçirdi. İran baroş istemek zorunda kaldı.İran Şahının barış istemesi üzerine savaşlar sona ermiştir. Sonuçta İki Devlet arasında AMASYA ANTLAŞMASI imzalanmıştır(1555). www.hayalkatibi.com

13 AMASYA ANTLAŞMASI  Amasya antlaşması Kanuni Süleyman’ın çıktığı III.İran Seferi sonunda Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanan antlaşmadır. antlaşma sonunda ; Karabağ,Nahçıvan,Revan ve Bağdat Osmanlı Devleti’ nde kalacak,25 yıl sürecekti. Önemi: Osmanlı İmparatorluğu ile İran arasında yapılan ilk yazılı antlaşmadır. www.hayalkatibi.com

14 KANUNİ DÖNEMİNDE DENİZLERDEKİ GELİŞMELER a.Osmanlı Deniz Gücü  İ lk deniz ticaret limanı Kili ve Akkermandır.  Kısa süre içinde Akdeniz’e dönen Osmanlılar; Mora’daki İ nebahtı,Modon,Koron,Navarin’i fethetti.  Osmanlı Devleti kısa sürede Karadeniz,Marmara ve Ege denizlerini Türk gölü haline getirdi. www.hayalkatibi.com

15 Rodos’un Fethi (1521)  Senjan şövalyelerinden alındı.  Rodos Adası’nın fethi ile suriye ve Mısır deniz yolunun güvenliği sağlandı. www.hayalkatibi.com

16 Hızır Reis ve kardeşleri Cezayir yakınlarındaki Cerbe Adası’nı ele geçirerek üs haline getirdiler. Yavuz Selim’den sağlandığı yardımla İspanya işgalindeki Cezayir’i 1516’da ele geçirerek burada bir yönetim kurdular. Kanuni dünyaca ünlü bir denizci olan Hızır Reis’i İstanbul’a çağırarak kaptanıderyalık teklif etti. Cezayir’in Osmanlı Devleti’ne Katılması www.hayalkatibi.com

17 Preveze Deniz Savaşı (1538) Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasıyla, Andrea Dorya komutasındaki Haçlı donanması arasında yapılan bu deniz savaşını Osmanlı Devleti kazandı. Önemi Preveze deniz zaferiyle Akdenizdeki Osmanlı Egemenliği kesinlik kazanmış, Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. www.hayalkatibi.com

18 Trablusgarp’ın Fethi (1551 )  Turgut Reis komutasında Osmanlı donanması Senja şövalyelerinin elinde bulunan Trablusgarp’ı aldı.  Kanuni tarafından beylerbeyi olarak atandı. www.hayalkatibi.com

19 Cerbe Deniz Savaşı (1565 )  Turgut Reis tarafından kuşatıldı.  Piyale Paşa komutasındaki donanmanın yardımıyla haçlılar bozguna uğratıldı.  Böylece Kuzey Afrika’daki Türk üstünlüğü kesinleşti. www.hayalkatibi.com

20 Malta Kuşatması(1565)  Malta’ya yerleşen Saint Jean şövalyelerinin Osmanlı hakimiyetine zarar vermeleri üzerine kuşatılmıştır  Turgut Reis’in şehit düşmesiyle kuşatma kaldırıldı. Sakız Adası’nın Fethi(1566)  Cenevizliler Osmanlı’ya ödedikleri vergiyi kesince Piyale Paşa Sakız Adası’nı almakla görevlendirildi.  Sefer sonucunda Sakız Adası alınarak Batı Akdeniz kıyılarının ve Boğazların güvenliği sağlanmış oldu. www.hayalkatibi.com

21 HİNT DENİZ SEFERİ Coğrafi keşiflerden sonra sömürge arayışı başlamış,Portekiz ve İspanya pek çok sömürge elde etmişlerdi.Portekizliler Kızıldeniz ve Hint ticaret yollarına hakim olmaya çalışıyorlardı.Ümit Burnu’nun bulunması,Osmanlıların Baharat ticaretine de büyük darbe vurmuştu.Kanuni bu sebeple dört sefer düzenlemiştir; - Sefer-Süleyman Paşa (1538) -Sefer-Piri Reis (1551) -Sefer-Murat Reis (1552) -Sefer-Seydi Ali Reis (1553) www.hayalkatibi.com

22 Başarısız Olma Nedenleri : 1.Osmanlı donanmasının açık denizlere dayanıklı gemilerinin olmaması 2.Yardım isteyen müslümanların gerekli desteği göstermemeleri ve birbirleriyle mücadele etmeleri 3.Osmanlı Devlet adamlarının Hindistan’ın o günkü ve gelecekteki önemini kavrayamamış olmaları. Seferin Sonuçları : 1.Portekiz’lilerin Hint sularında ve Baharat Yolu üzerindeki hakimiyeti kırılamadı 2.Osmanlı bu seferler için çok para harcadığından ekonomik sıkıntıya girdi 3.Kızıldeniz,Habeşistan,Sudan,Yemen,Aden,Eritre Osmanlı hakimiyetine girdi 4.Hindistan müslümanlarına gerekli yardım ulaştırılamadı. www.hayalkatibi.com

23 FRANSA’YA VERİLEN KAPÜTÜLASYONLAR Osmanlı devletinin Fransa’ya Kapitülasyon denilen ticari ve hukuki ayrıcalıklar tanımasıyla daha da arttı. Her iki ülke gemileri karşılıklı olarak ticaret yapmakta serbest olacaktı. Fransız’ların aralarındaki hukuki.anlaşmazlıklara İstanbul’a gelecek olan Fransız hakim bakacaktı. Türk tüccarlarda aynı haklardan yararlanacaktı. Bu antlaşma hükümdarların hayatta kaldığı sürede geçerli olacaktı. www.hayalkatibi.com

24

25 HUKUK ALANINDAKİ GELİŞMELER I. Murat’tan itibaren “Ülke hanedanın ortak malıdır.” Anlayışının yerini “Ülke padişah ve oğullarınındır.”anlayışı almıştır. Bu anlayış taht mücadelerine sebep olmuştur.Fatih sultan Mehmet taht mücadelerinin önlenmesi amacıyla bir kanunname düzenleyerek padişaha kardeşlerini öldürtme hak ve yetkisi verdi. Osmanlı devletinin temel aldığı iki hukuk sistemi vardı ; ŞERİ HUKUK : İslam inancına göre düzenlenmiş kurallardır. ÖRFİ HUKUK : Şeri hukuk kurallarına uymak kaydıyla eski Türk geleneklerinden gelen ve fethedilen yerlerde devam eden kurallardan oluşur. Devletin mahalli uygulamalarında yetkisi olan kişiye KADI denirdi. www.hayalkatibi.com

26 Osmanlıda Bilim ve Teknoloji - Osmanlı,bilim insanlarını korumayı ve onlara karşı saygılı olmayı devlet politikası haline getirmişti. -Osmanlıda bilim alanında birçok insan yetiştirmiştir. -Bunlardan bazıları Sabuncu Şerafettin,Piri Reis,Ali Kuşcu,Takuyiddin Mehmet,Matrakçı Nasuh gibi alanında ön plana çıkmış olan bilim insanlarıdır. -Piri Reis coğrafya,Takuyiddin Mehmet matematik ve astronomi,Ali Kuşcu coğrafya ve astronomi alanında öne çıkmıştır. www.hayalkatibi.com

27 EDEBİYAT  DİVAN EDEBİYATI : İran ve Arap edebiyatlarından etkilenerek saray ve medrese çevrelerinde gelişen edebiyat türüdür. -Nesimi,Ahmedi,Baki,Fuzuli,Ruhi’dir.  HALK EDEBİYATI : Sözlü olarak başlamış koşma,mani,türkü,ağıt vb. türlerde eklenince geniş bir edebiyat oluşmuştur. -Mahremi  TASAVVUF EDEBİYATI : Nazım şekli, açısından halk edebiyatına daha yakındır.Mevlevi ve Bektaşi tarikat mensupları tarafından geliştirilmiştir. -Hacı Bayram Veli,Kaygusuz Abdal,Akşemsettin,Pir Sultan. www.hayalkatibi.com

28 GÜZEL SANATLAR MİNYATÜR HAT SANATI TEZHİP EBRU Minyatür sanatı:El yazması eserleri süslemek ve metnin aydınlatılmasını sağlamak için perspektif olmadan yapılan resimlere minyatür denir.Minyatür yapımına tasvir veya bunları yapan sanatçılara nakkaş denir. Hat sanatı:güzel yazama sanatıdır.bu sanatla uğraşanlara hattat denir.Süleymaniye camisinin kubbesinin etrafındaki yazıları yazan Ahmet Karahisari ise hat sanatında zirveye çıkmıştır. TESHİP:El yazması kitapları süsleme sanatıdır.Topkapı sarayında tezhiple uğraşanlar için bir atölye kurulmuştur.16.yüzyıla damgasını vuran en önemli tezhip sanatçısı Kara Mehmet’tir. Ebru sanatı :Kağıt süsleme sanatı olan ebru özel karışımlı suyun içine boya serpiştirmesiyle yapılan bir süsleme sanatıdır.Osmanlılarda bu sanatı ciltçilikte,levhaların iç ve dış cephelerinde kullanılmıştır. www.hayalkatibi.com

29 Osmanlı toplumu eğlencelerle bir araya gelip ve bir bütün olurlar.Eğlencelerde bireyler bir araya gelir,bireyler arasında sosyal bağlar güçlenirdi. Padişah çouklarının doğumları (veladetihümayun),Padişahların tahta çıkış törenleri (culus) ve Şehzadelerin sünnet törenleri halkın eğlenmesi için birer fırsattı. Osmanlılarda spor daha çok savaşçı yetiştirmek amacıyla yapılırdı.Ot atmak,kılıç kullanmak, iyi at binmek ve mızrak kullanmak askerlik gereği yapılan sportif faaliyetlerdendir. Savaş gösterileri OSMANLILARDA OYUN,EĞLENCE VE ŞENLİK www.hayalkatibi.com

30 NOT : Mimar Sinan,Koca Sinan diyede anılan,Kanuni Sultan Süleyman dahil üç büyük Osmanlı padişahı döneminde yaşamış,dünyanın en büyük mimar ve yapı sanatçılarındandır. MİMARİ www.hayalkatibi.com

31 Şehzadebaşı Camii (Çıraklık Dönemi ) İstanbul’un Şehzadebaşı semtinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından Saruhan Valisi iken 1543’de 22 yaşında ölen oğlu Şehzade Mehmet adına yaptırılmıştır. www.hayalkatibi.com

32 Süleymaniye Camii (Kalfalık Dönemi) Mimar Sinan’ın kalfalık devri eseri olarak nitelendirilen Süleymaniye Camii,medrese,kütüphane,hastane,hamam ve dükkanlardan oluşan Süleymaniye külliyesinin bir parçası olarak inşa edilmiştir. Kanuni dönemi 1551-1558 yılları arasında inşa edilmiştir. www.hayalkatibi.com

33 Selimiye Camii ( Ustalık Dönemi) Mimar Sinan’ın 80 yaşında yaptığı ve ‘’ustalık eserim’’ dediği Selimiye Camii,gerek Mimar Sinan’ın gerek Osmanlı mimarisinin en önemli baş yapıtlarından biridir. www.hayalkatibi.com

34

35 REFORMUN NEDENLERİ Papaların inananlar üzerinde aşırı bir denetim oluşturması. Papaların zenginlik ve lüks içinde yaşaması geniş halk kitlelerinin ise fakirliğe mahkum edilmesi. Papaların ve din adamlarının tanrı adına yaptıkları hareketler endülüjans ve aforoz gibi. Coğrafi keşifler nedeniyle halkın kiliseye olan güveninin sarsılması REFORM : Kelime anlamı olarak reform,esasa bağlı kalınarak yeniden düzenleme ve geliştirme anlamında kullanılır. www.hayalkatibi.com

36 REFORMUN GELİŞİMİ Reform Almanya'da Martin Luther'in Katolik kilisesini protesto etmesi ve İncil'in Almanca'ya çevrilmesiyle başlamıştır. Almanya'da halk ve derebeyler Luther'i desteklemiş yapılan uzun mücadelelerden sonra 1555 Ogsburg Antlaşması ile Reform hareketleri resmen başarı kazanmış Protestanlık yeni bir mezhep olarak kabul edilmiştir. www.hayalkatibi.com

37 REFORMUN SONUÇLARI :  Avrupa’da mezhep birliği parçalandı.Katolikliğin yanında Protestanlık,Kalvenizm,Anglikanizm gibi yeni mezheple ortaya çıktı.  Papaların ve din adamlarının saygınlığı azaldı.  Papa krallar üzerindeki etkisini kaybetti.  Kilise,topraklarını büyük ölçüde kaybetti www.hayalkatibi.com

38 EL İ F KURT ZEYNEP UYSAL PINAR D İŞ KAYA YASEM İ N KABA ÜNAL TUNCEL BAHAR VURAL FIRAT SAM İ www.hayalkatibi.com

39


"Www.hayalkatibi.com. Kanuni Sultan Süleyman  Babası: Yavuz Sultan Selim Annesi : Hafsa Hatun Do ğ umu: 1495 Vefatı: 1566 Saltanatı:1520-1566  30." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları