Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-devlet uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-devlet uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik"— Sunum transkripti:

1 E-devlet uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik tover@sakarya.edu.tr

2 E-devlet uygulamaları B İ LG İ TOPLUMU VE TÜRK İ YE 1990'lı yılların özellikle ikinci yarısından itibaren tüm dünyada oldu ğ u gibi ülkemizde de bilgi toplumu olma yönünde çabaların arttı ğ ı gözlenmektedir. Ülkemizde bu dönemde, bilgi toplumuna geçiş amacıyla ön plana çıkan rapor ve araştırmaların yanı sıra bilgi toplumunun belli unsurlarının koordinasyonuna yönelik çalışmalar planlanmıştır.

3 E-devlet uygulamaları Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Raporu 1993 yılında yayınlanan raporda Türkiye'de bilgi toplumuna yönelik bilgisayar kullanımı, yazılım pazarı, bilgi ekonomisinde insan kayna ğ ı, iletişim a ğ ları ve yasal altyapı alanında tespitler yapılmış önerilerde bulunulmuş, ancak Dünya Bankası ile kredi anlaşması tamamlanamamış ve rapor önerileri uygulanamamıştır.

4 E-devlet uygulamaları Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana planı (TUENA)-1999 Türkiye'nin enformasyon politikalarının belirlenmesi amacıyla enformasyon teknolojileri altyapı ve kullanımı, bu alandaki düzenlemeler ve yönelimler gibi alanlarda dünyadaki genel e ğ ilimler, Türkiye'deki mevcut durum, gelece ğ e dönük vizyon ve hedefler ile kurumsal yapılanma önerileri sunulmuştur.

5 E-devlet uygulamaları Bir sonraki dönemde ise; ülkemizde elektronik ticaretin yaygınlaştırılması amacıyla 1998-2002 yılları arasında çalışmalarını sürdüren, “Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur. Kurul bünyesinde oluşturulan hukuk, teknik ve finans çalışma grupları tarafından elektronik ticaretin geliştirilmesine yönelik raporlar hazırlanarak öneriler ortaya konmuştur.

6 E-devlet uygulamaları Yine aynı dönemlerde, e-ticaretin yaygınlaşmasına yönelik çalışmaların paralelinde, kamu bilgisayar a ğ ları konusunda yapılan faaliyetlerin de ğ erlendirilmesi, koordinasyonu, izlenmesi ve finansmanı konusunda karşılaşılan darbo ğ azların aşılması amacıyla “KamuNet/Kamu-Net Teknik Kurulu” oluşturulmuştur. Çalışmalar kapsamında 1998 yılında Kamu Bilgisayar A ğ ları Konferansı düzenlenmiş ve bir eylem planı önerisi getirilmiştir.

7 E-devlet uygulamaları Rekabetçi, dinamik ve bilgiye dayalı ekonomiye sahip olunması ve bilgi toplumuna dönüşümün sa ğ lanması ve eAvrupa + Eylem Planının ülkemize uyarlanması hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak e- Türkiye Girişimi başlatılmıştır. Girişim kapsamında aşa ğ ıda verilen çalışma Gruplarının katkılarıyla taslak eylem planı hazırlanmıştır.

8 E-devlet uygulamaları Çalışma grupları ve koordinasyonundan sorumlu kuruluşlar; E ğ itim ve İ nsan Kaynakları Çalışma Grubu: Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı Altyapı Çalışma Grubu: Ulaştırma Bakanlı ğ ı Hukuki Altyapı Çalışma Grubu: Adalet Bakanlı ğ ı Standartlar Çalışma Grubu: Türk Standardları Enstitüsü Başkanlı ğ ı Güvenlik Çalışma Grubu: Genelkurmay Başkanlı ğ ı e-Ticaret Çalışma Grubu: Dış Ticaret Müsteşarlı ğ ı

9 E-devlet uygulamaları Yatırımlar ve Planlama Çalışma Grubu: Devlet Planlama Teşkilatı Arşiv ve Dijital Depolama Çalışma Grubu: Devlet Arşivleri Genel Müdürlü ğ ü Uluslararası İ zleme ve eAvrupa + Çalışma Grubu: AB Genel Sekreterli ğ i Özel Projeler Çalışma Grubu: Türkiye Bilişim Vakfı Mevcut Durumun Tespiti Çalışma Grubu: KAMUNET Teknik Kurulu Ulusal Bazda Takip, Koordinasyon ve İ zleme Grubu: Türkiye Bilişim Derne ğ i Çevre-Sa ğ lık Çalışma Grubu: Başbakanlık

10 E-devlet uygulamaları Ancak siyasi ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle Eylem Planının uygulanması mümkün olmamış ve e- Türkiye Girişimi, e-Dönüşüm Türkiye Projesinin başlatılmasıyla son bulmuştur. Daha sonra “e-Dönüşüm Türkiye Projesi” projesinin koordinasyonu, izlenmesi, de ğ erlendirilmesi ve yönlendirilmesi ile ilgili olarak DPT Müsteşarlı ğ ı görevlendirilmiştir.

11 E-devlet uygulamaları E-DÖNÜŞÜM TÜRK İ YE PROJES İ Geçmiş yıllarda, farklı isimler altında yürütülen çalışmalar, genellikle birbirinden ba ğ ımsız ve ülkenin öncelikli ihtiyaçlarının yerine, kurumsal öncelik ve ihtiyaçlara dayalı olarak ön plana çıkmış ve ço ğ unlukla ekonomik ve sosyal istikrarsızlık ortamında uygulanması mümkün olmamıştır. Bilgi toplumu olma yolundaki çalışmaların daha somut hedefleri olan ve katılımcı bir yaklaşımla ele alınarak yürütülmesi ihtiyacı, yeni bir kurumsal yapının oluşturulması gere ğ ini ortaya çıkarmıştır.

12 E-devlet uygulamaları Bu amaçla, “e-Dönüşüm Türkiye Projesi”ne yer verilmiş ve tüm sorumlulu ğ u “Devlet Planlama Müsteşarlı ğ ı”na verilmiştir. e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin sa ğ lıklı bir şekilde yürütülmesini sa ğ lamak amacıyla 2003 yılı Mart ayında DPT bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi (BTD) oluşturulmuştur.

13 E-devlet uygulamaları e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin Amaçları ve Gerçekleştirilen Çalışmalar e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin başlıca hedefi; vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir devlet yapısı oluşturacak koşulların hazırlanması şeklinde özetlenebilir.

14 E-devlet uygulamaları Bu proje ile; Bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları ve mevzuatının, öncelikle Avrupa Birli ğ i çerçevesinde gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi ve öngörülen eylem planının Ülkemize uyarlanması, Vatandaşın, bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla, kamusal alandaki karar alma süreçlerine katılımını sa ğ layacak mekanizmaların geliştirilmesi, Kamu idaresinin, şeffaf ve hesap verebilir hale getirilmesi,

15 E-devlet uygulamaları Kamu hizmetlerinin sunumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanılarak iyi yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesi, Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, Bilgi ve iletişim teknolojisi alanında kaynak israfını azaltmak amacıyla, kamunun tekrar arz eden veya örtüşen projelerinin bütünleştirilmesi ve yatırımcı kamu kuruluşları arasında gerekli koordinasyonun sa ğ lanması, Sektördeki özel sektör faaliyetlerine yukarıdaki ilkeler ışı ğ ında yol gösterilmesi amaçlanmaktadır.

16 E-devlet uygulamaları e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin yürütülmesinde, günümüze kadar yapılan çalışmalardan, bilgi birikiminden ve oluşumlardan yararlanma yaklaşımı benimsenmiş, proje kapsamında oluşturulan çalışma grupları 8'e düşürülmüştür. E ğ itim ve İ nsan Kaynakları Çalışma Grubu: Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenli ğ i Çalışma Grubu: Ulaştırma Bakanlı ğ ı Hukuki Altyapı Çalışma Grubu: Adalet Bakanlı ğ ı e-Devlet Çalışma Grubu: Devlet Planlama Teşkilatı e-Ticaret Çalışma Grubu: Dış Ticaret Müsteşarlı ğ ı Standartlar Çalışma Grubu: Türk Standartları Enstitüsü Başkanlı ğ ı e-Sa ğ lık Çalışma Grubu: Sa ğ lık Bakanlı ğ ı İ zleme Çalışma Grubu: Türkiye Bilişim Derne ğ i

17 E-devlet uygulamaları Çalışma gruplarıyla yapılan çalışmalar sonucunda; e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı uygulamaya konmuştur. Kısa Dönem Eylem Planının uygulamasının tamamlanmasından sonra, bir yıl süreli 2005 Eylem Planı hazırlanmış ve uygulanmıştır. 2005 Eylem Planının uygulanması sonrasında 2005-2006 yıllarında Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak 2006-2010 döneminde uygulanmaya başlamıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde oluşturulan, e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulu; toplumun tüm kesimlerinin bilgi toplumuna geçiş sürecine etkin katılım ve deste ğ ini sa ğ lamak, birikimlerinden istifade etmek ve gerekli dayanışma ve işbirli ğ i ortamını tesis etmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

18 E-devlet uygulamaları TÜRK İ YE e-DÖNÜŞÜMÜN NERES İ NDE? Uluslararası Karşılaştırmalar Dünya Ekonomi Forumu tarafından 2001 yılından bu yana hazırlanan "Küresel Bilgi Teknolojisi" raporlarında, ülkelerin bilgi toplumuna geçişteki hazırlıkları ve bu konudaki çeşitli göstergeleri dikkate alarak bir sıralama yapılmaktadır. Ülkelerin Bilgi Toplumuna Hazır Olma Durumu (Networked Readiness) 2007 - 20082008 - 2009 SIRAÜLKEPUANSIRAÜLKEPUAN 1Danimarka5.781Danimarka5.85 2İsveç5.722İsveç5.84 3İsviçre5.533ABD5.68 4ABD5.494Singapur5.67 5Singapur5.495İsviçre5.58 6Finlandiya5.476Finlandiya5.53 7Hollanda5.447İzlanda5.50 8İzlanda5.448Norveç5.49 9Güney Kore5.439Hollanda5.48 10Norveç5.3810Kanada5.41... 55TÜRKİYE3,9661TÜRKİYE3,91 Toplam 127 ülkeToplam 134 ülke

19 E-devlet uygulamaları TÜRK İ YE e-DÖNÜŞÜMÜN NERES İ NDE? Uluslararası Karşılaştırmalar Dünya Ekonomi Forumu tarafından 2001 yılından bu yana hazırlanan "Küresel Bilgi Teknolojisi" raporlarında, ülkelerin bilgi toplumuna geçişteki hazırlıkları ve bu konudaki çeşitli göstergeleri dikkate alarak bir sıralama yapılmaktadır. Ülkelerin Bilgi Toplumuna Hazır Olma Durumu (Networked Readiness)

20 E-devlet uygulamaları Bu sıralamanın yapılmasında, teknik altyapı göstergeleri kadar, ülkelerin hizmetlerin sunumu ve geliştirilmesindeki durumu, teknoloji üretme yetenekleri, insan sermayesi, hukuki düzenlemeleri gibi pek çok kriter de ğ erlendirilmektedir. Türkiye'nin Bilgi Toplumuna Hazır Olma Durumu (Networked Readiness) 2003200420052006200720082009 201320142015 Değerlendirilen Ülke Sayısı 80102104115122127134 144148143 e-Hazırlık Sırası - Türkiye50565248525561 455148 http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2014

21 E-devlet uygulamaları Bilgi ve İ letişim Teknolojilerine İ lişkin Temel Göstergeler Sabit telefon sayısı doyuma ulaşmış olmasına karşın mobil telefon abone sayısında artış sürmektedir. Geniş bant abone sayısında oldukça hızlı bir büyüme yaşanmaktadır. Ancak, ulaşılan abone yo ğ unluk oranı henüz AB ve OECD ortalamalarının oldukça altında kalmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında önemli ve temel göstergeler olarak kabul edilen sabit telefon, mobil telefon, Internet kullanıcı yo ğ unlu ğ u ve geniş bant abone yo ğ unlu ğ una ait Türkiye ve Avrupa Birli ğ i üye ülkelerine ait de ğ erler aşa ğ ıda verilmektedir.

22 E-devlet uygulamaları Sabit Telefon Abone Yo ğ unlu ğ u: Ülkemizde, Avrupa genelinde de yaşanan sabit telefon aboneleri sayısında doygunluk seviyesine ulaşılması ve mobil haberleşmenin daha yaygın olarak kullanılması e ğ ilimi etkili olmakta ve büyük bölümünde Türk Telekom'un hakim işletici olarak hizmet sundu ğ u ses iletimi piyasasında abone sayısı dura ğ anlık göstermektedir. 2008 yılında Türkiye'de yüzde 24,5 olarak gerçekleşen sabit telefon abone yo ğ unlu ğ u 2009 yılında düşmeye devam ederek yüzde 23,1 seviyesine gerilemiştir. 2008 yılı sonunda sabit telefon abone yo ğ unlu ğ u AB üyesi ülkelerde yüzde 47'dir.

23 E-devlet uygulamaları 1994 yılından bu Ülkemizde gerçekleşen elektronik ticaret hacmi son yıllarda önemli ölçüde artış göstermiştir. İ nternetten gerçekleşen kartlı ödemeler tutarı 2009 yılında 9,1 milyar TL iken, 2013 yılında 34,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2014 yılı A ğ ustos ayı itibarıyla, söz konusu tutar 27,7 milyar TL seviyesindedir. Ülkemizde internet kullanan bireyler arasında, internetten alışveriş yapanların oranı 2013 yılında yüzde 24,1 iken, bu oran 2014 yılı itibarıyla yüzde 30,8 seviyesine yükselmiştir.

24 E-devlet uygulamaları İ nternet Kullanıcı Yo ğ unlu ğ u: Geniş bant altyapısındaki gelişmeler ile e ğ itim, e-Devlet ve e-Ticaret gibi alanlarda yaygınlaşan uygulamalar, internet kullanımına olan talebi artırmaktadır. İ şyeri, internet cafe ve okul gibi internetin yaygın kullanıldı ğ ı mekanların yanı sıra düşen kişisel bilgisayar fiyatları ve düzenlenen ADSL kampanyaları ile özellikle evlerde internet kullanımımın yaygınlaştı ğ ı ve AB gösterge ortalamaları ile farkın giderek daraldı ğ ı görülmektedir.

25 E-devlet uygulamaları İ nternet Kullanıcı Yo ğ unlu ğ u İ nterneti düzenli olarak (haftada en az bir kez) kullananların oranı yüzde 44,9’dur. 2014 yılında hanelerde internet erişim oranı ise yüzde 60,2 olup bu hanelerin yüzde 95’inde genişbant erişimi bulunmaktadır. Son yıllardaki dura ğ anlı ğ ın aksine, 2014 yılında bir önceki yıla göre internet kullanım oranındaki yaklaşık 5, internet erişimi olan hanelerin oranında ise yaklaşık 11 puanlık artış olumlu bir gelişme olarak de ğ erlendirilmektedir. Mobil hizmetlerin yaygınlaşması bu gelişmede önemli paya sahiptir. Mobil genişbant erişim imkânı olan hanelerin oranı 2013 yılında yüzde 20,1 iken, bu oran 2014 yılında belirgin bir artış göstererek yüzde 37'ye yükselmiştir. İ nternet kullanan bireyler arasında, ev ve işyeri dışında internete ba ğ lananlardan cep telefonu veya akıllı telefon kullananların oranı yüzde 58, taşınabilir bilgisayar kullananların oranı ise yüzde 28,5’tir.

26 E-devlet uygulamaları Genişbant Abone Yo ğ unlu ğ u: 2004 yılından bu yana hızla gelişen ADSL altyapısının yanı sıra internete erişim talebindeki artış genişbant kullanıcı sayısını hızla artırmıştır. 2009 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 6,8 milyona erişen genişbant abone sayısı ile yüzde 9 genişbant abone yo ğ unlu ğ una ulaşılmıştır. Genişbant abone yo ğ unlu ğ u AB-27 üyesi ülkelerde 2009 yılında yüzde 23,9 düzeyine ulaşmıştır. Ülkemizde yerel a ğ ın paylaşıma açılması ile alternatif işletmecilerin de faaliyet gösterece ğ i genişbant pazarının önümüzdeki dönemde de hızlı büyümesini devam ettirmesi beklenmektedir.

27 E-devlet uygulamaları Kamu Bilgi ve İ letişim Teknolojileri Yatırımları 2002-2010 döneminde kamunun B İ T yatırımlarına tahsis etmiş oldu ğ u ödenekler aşa ğ ıdaki tabloda yer almaktadır. Kamu Bilgi ve İ letişim Teknolojileri Yatırımları (2002-2010) YılProje Sayısı 2010 Yılı Fiyatlarıyla Ödenek (Milyon TL) Değişim (%) 2002203478- 2003204536+12 2004211588+10 2005200815+39 2006203901+11 2007237928+3 2008271836-10 2009244890+6 20101771 084+22

28 E-devlet uygulamaları 24.11.2010 Girişimlerin % 90,9’u İ nternet erişimine sahip 2010 yılı Ocak ayında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %90,9’u İ nternet erişimine sahip olup, bu oran 2009 yılının aynı döneminde %88,8’dir. İ nternet erişim oranı 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %98,4 iken, 50- 249 çalışanı olan girişimlerde %96,9, 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise %89,7’dir. Girişimlerde bilgisayar kullanımı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 90,7’den %92,3’e yükselmiş, web sayfası sahiplik oranı ise İ nternet erişimi olan girişimlerde %58,7’den %57,8’e düşmüştür.

29 E-devlet uygulamaları On girişimden dokuzu İ nternete erişimde genişbant ba ğ lantı kullanmakta 2010 yılı Ocak ayında girişimlerin %90,9’u İ nternete erişimde genişbant ba ğ lantı kullanmıştır. DSL ba ğ lantı (ADSL, VDSL vb.) %87,3 ile girişimler tarafından İ nternete erişimde en çok kullanılan geniş bant ba ğ lantı tipidir. Telefon hattı ile çevirmeli ba ğ lantı veya ISDN gibi darbant ba ğ lantı tipleri ise girişimlerin %18,0’ı tarafından kullanılmıştır.

30 E-devlet uygulamaları İ nternet %78,1 ile bankacılık ve finansal hizmetler için kullanıldı 2010 yılı Ocak ayında, İ nternet erişimine sahip girişimlerin %78,1’i İ nterneti “bankacılık ve finansal hizmetler” için, %28,3’ü ise “e ğ itim ve ö ğ retim” için kullanmıştır.

31 E-devlet uygulamaları Girişimlerin %66,1’i kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde İ nternet kullandı 2009 yılında girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İ nterneti kullanma oranı %66,1’dir. İ nternet erişimine sahip girişimlerde ise bu oran %72,8’dir. İ nternet erişimine sahip girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İ nterneti en çok %91,0 ile form almak/indirmek ve %89,6 ile bilgi almak için kullanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İ nterneti kullanmayan girişimlerin belirtti ğ i en önemli neden ise %66,6 ile yüz yüze görüşmeyi tercih etmeleridir.

32 E-devlet uygulamaları İ nternet erişimine sahip girişimlerin %57,8’i web sayfasına sahiptir 2010 yılı Ocak ayında İ nternet erişimine sahip girişimlerin %57,8’i web sayfasına sahiptir. Web sayfasına sahip olan girişimlerin, bu sayfalar üzerinden sundukları hizmetler sırasıyla %78,4 ile “ürün katalogları ve fiyat listesi”, %33,5 ile “web sitesinin güvenli ğ i ile ilgili olarak güvenlik politikası beyanı, gizlilik mührü veya sertifikası” ve %28,1 ile “açık iş pozisyonları için ilanlar ve çevrimiçi (online) iş başvurusu”dur. Araştırma sonuçlarına göre ayrıca 2009 yılında girişimlerin %15,0’ı bilgisayar a ğ ları üzerinden ürün/hizmet siparişi vermiş, %8,4’ü ise ürün/hizmet siparişi almıştır. 2010 yılı Ocak ayında girişimlerin %10,1’inin elektronik imza kullandı ğ ı, %21,9’unun Bilgi ve İ letişim Teknolojisi (B İ T) güvenli ğ i politikasına sahip oldu ğ u belirlenmiştir.

33 E-devlet uygulamaları İ nternet erişimine sahip girişimlerin %57,8’i web sayfasına sahiptir 2010 yılı Ocak ayında İ nternet erişimine sahip girişimlerin %57,8’i web sayfasına sahiptir. Web sayfasına sahip olan girişimlerin, bu sayfalar üzerinden sundukları hizmetler sırasıyla %78,4 ile “ürün katalogları ve fiyat listesi”, %33,5 ile “web sitesinin güvenli ğ i ile ilgili olarak güvenlik politikası beyanı, gizlilik mührü veya sertifikası” ve %28,1 ile “açık iş pozisyonları için ilanlar ve çevrimiçi (online) iş başvurusu”dur. Araştırma sonuçlarına göre ayrıca 2009 yılında girişimlerin %15,0’ı bilgisayar a ğ ları üzerinden ürün/hizmet siparişi vermiş, %8,4’ü ise ürün/hizmet siparişi almıştır. 2010 yılı Ocak ayında girişimlerin %10,1’inin elektronik imza kullandı ğ ı, %21,9’unun Bilgi ve İ letişim Teknolojisi (B İ T) güvenli ğ i politikasına sahip oldu ğ u belirlenmiştir.

34 E-devlet uygulamaları Bilgisayar ve İ nternet kullanımı artıyor Araştırma sonuçlarına göre 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve İ nternet kullanım oranları sırasıyla erkeklerde %53,4 ve %51,8, kadınlarda %33,2 ve %31,7’dir. Bu oranlar önceki yılın aynı dönemi için sırasıyla erkeklerde %50,5 ve %48,6, kadınlarda %30,0 ve %28,0’dir.

35 E-devlet uygulamaları İ nternet kullanan beş bireyden üçü her gün İ nternet kullanıyor Son üç ay içerisinde (Ocak-Mart 2010) bireylerin %39,1’i bilgisayar, %37,6’sı İ nternet kullanmıştır. Bilgisayar kullanan bireylerin %60,8’i bilgisayarı, İ nternet kullanan bireylerin %59,3’ü ise İ nterneti hemen hemen her gün kullanmıştır.

36 E-devlet uygulamaları Bilgisayar ve İ nternet kullanımında ev ilk sırada Bilgisayar kullanılan yerler; %70 ile ev, %31,3 ile işyeri, %17,5 ile İ nternet kafe, İ nternet kullanılan yerler ise; %62,8 ile ev, %31,6 ile işyeri, %20 ile İ nternet kafe olarak sıralanmaktadır. Bilgisayar ve İ nternet kullanım oranlarının en yüksek oldu ğ u yaş grubu 16-24 yaş grubudur. Bu oranlar tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir. E ğ itim durumuna göre en yüksek bilgisayar ve İ nternet kullanım oranı yüksekokul, fakülte ve üstü mezunlarındadır.

37 E-devlet uygulamaları İ şverenler bilgisayar ve İ nternet kullanımında önde İ şgücü durumu dikkate alındı ğ ında, işverenlerde bilgisayar ve İ nternet kullanım oranları sırasıyla %69,2 ve %67,8 iken, ücretli ve maaşlı çalışanlarda %62,6 ve %60,5’dir. Aynı oranlar işsizlerde sırasıyla %50 ve %48,2’dir.

38 E-devlet uygulamaları İ nternet en çok e-posta için kullanılıyor Son üç ay içerisinde İ nternet kullanan bireylerin %72,8’i e-posta göndermek-almak, %64,2’i sohbet odalarına, haber gruplarına veya çevrimiçi tartışma forumlarına mesaj göndermek, anlık ileti göndermek, %58,8’i haber, gazete ya da dergi okumak, haber indirmek, %55,7’si mal ve hizmetler hakkında bilgi aramak, %51,2’si oyun, müzik, film, görüntü indirmek ya da oynatmak için İ nterneti kullanmıştır.

39 E-devlet uygulamaları Giyim ve spor malzemelerini İ nternet üzerinden alıyoruz İ nternet kullanan bireylerin kişisel kullanım amacıyla İ nternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı %15’dir. Sipariş verme ya da satın alışın en son yapıldı ğ ı zamana göre % 9,0’ı son üç ay içerisinde, %3,6’sı üç ay ile bir yıl arasında, %2,5’i ise bir yıldan uzun süre önce gerçekleştirilmiştir. İ nternet kullanan bireylerin %85,0’ı ise İ nternet üzerinden hiç mal veya hizmet siparişi vermemiş ya da satın almamıştır. Son 12 ayda (Nisan 2009-Mart 2010) İ nternet üzerinden mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan bireyler %24,3 oranı ile en fazla giyim ve spor malzemeleri almışlardır. Bunu %23,8 ile elektronik araçlar, %19,3 ile ev eşyası, %15,2 ile seyahat bileti alma, araç kiralama, %13,3 ile gıda maddeleri ile günlük gereksinimler izlemektedir. Bir önceki yıl aynı dönemde elektronik araçlar %32,2 ile (cep telefonu, kamera, TV, DVD oynatıcı v.b) ilk sırayı almıştı.

40 E-devlet uygulamaları Internet kullanan iki kişiden birisi bilişim güvenli ğ i sorunu ile karşılaştı Son on iki ay içinde kişisel amaçla İ nternet kullanan bireylerin %46,8’i güvenlik sorunu ile karşılaşmıştır. Bireylerin karşılaştı ğ ı en önemli sorunlar; %36,4 ile bilgi veya zaman kaybına neden olan virüs ya da di ğ er bilgisayar sorunları ve %32 ile istenmeyen e-postaların (Spam) gelmesidir. İ nternet kullanan bireylerin %58,1’i kişisel amaçla kullandı ğ ı bilgisayarını ya da verisini korumak için bir güvenlik yazılımı ya da aracı kullanmıştır.

41 E-devlet uygulamaları Basında e-Dönüşüm ve e-Devlet Oldukça güncel olan bu konu basında da yer bulmakta ve gerek olumlu gerekse olumsuz yönleriyle gündeme gelmektedir.

42 E-devlet uygulamaları Bunlardan ilki PTT aracılı ğ ı ile alınabilen, sertifikasyon. PTT, son dönemde mektup taşıma işinin azalmasıyla başka başka birçok işle u ğ raşmaya başladı. Ancak çok fazla iş kolunun onları sıkıntıya soktu ğ unu da çok net görüyoruz. İ kinci yöntem ise hiç PTT’ye u ğ ramaya gerek kalmaksızın, imza sa ğ layıcılardan alınacak e-imza. Üçüncü adım ise her an elimizin altındaki, cep telefonu. İ ki operatör bu konuda çalışmaya başlamış. Turkcell ve Avea. Turkcell’in evlere ücretsiz gelen sistemi bu konudaki en zahmetsiz olanı...

43 E-devlet uygulamaları Yıllardır bankacılık işlemlerini bile cep telefonundan halleden biri olarak, bu işimi de aynı mecradan halletmeyi tercih ediyorum. Ayrıca işin maliyetlerine bakınca da zaten en ucuz yöntem bu gibi görünüyor. Yazılarımı takip eden herkes çok net bir şekilde hatırlayacaktır ki; internet’in “sanal bir dünya” olmadı ğ ını, normal hayattaki kimliklerin yansımasının siber ortamda (internet) geçerli oldu ğ unu her imkanda belirtmişimdir. İ şte artık internet bize bunu do ğ rulamayı zorunlu kılmaya başladı. Dikkat ederseniz, internette yaşanan büyük suçların ço ğ unun sebebi, gerçek kimlikleri ile olmayan kişilerdir. 04.01.2009

44 E-devlet uygulamaları Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları e-Devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinli ğ in artırılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir araç teşkil etmektedir. Bu kapsamda vatandaşların ve iş dünyasının ihtiyaçları do ğ rultusunda bir e-devlet yapısının oluşturulması ve e-devlet hizmetlerinin kullanımının artırılması için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 25’inci toplantısında alınan kararlar çerçevesinde; ◦ e-devlete yönelik yeni bir organizasyon modeli oluşturulması, ◦ e-devlet uygulamaları hizmet alımları için firma belgelendirme sistemi kurulması, ◦ ulusal veri merkezi oluşturulması ve ◦ kamu kurumlarının ihtiyaç duydu ğ u paket program çözümlerinin toplu alım yöntemiyle tedarik edilmesi konularında çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda e-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İ lişkin Usul ve Esaslar Yönetmelik tasla ğ ı hazırlanmıştır. http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/11/2015_Yili_Programi_BIT_e-Devlet.pdf

45 E-devlet uygulamaları Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları 2015-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanmasına ilişkin projeye başlanmış ve Türkiye Kamu Entegre Veri Merkezi kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı tasla ğ ı oluşturulmuştur. Bilgi Toplumu Stratejisinin yenilenmesi çalışmaları kapsamında e-devlet hizmetlerinin etkin sunumunda kritik önem arz eden birlikte; ◦ çalışabilirlik, ◦ kullanıcı odaklılık, ◦ kamu kurumlarında bilgi teknolojileri (BT) stratejisi ve yönetişimi, ◦ bilgi işlem birimlerinin kapasitesi, ◦ proje yönetimi, ◦ BT çözüm ve çıktılarının yeniden kullanımı, ◦ bulut bilişim ve kamu bilgisinin paylaşımı gibi konularda Stratejiye altlık teşkil etmek üzere ülkemizdeki mevcut durum ve ihtiyaçlar tespit edilmiştir. http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2014/11/2015_Yili_Programi_BIT_e-Devlet.pdf


"E-devlet uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları