Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ
4. BÖLÜM EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ Öğrenci bu bölümü Öğrendiğinde; 1.Felsefenin çalışma alanlarını kavrar, 2.Bazı felsefesi akımlarının eğitime olan etkisini kavrar, 3.Eğitim akımlarının eğitime ilişkin değişik teorilerini öğrenir, 4.Eğitim akımlarını açıklar.

2 İçindekiler Giriş Felsefe Felsefe Bilgisinin Özellikleri
Felsefenin Alanları Sofistler Eğitim ve Felsefe Eğitim Felsefesinin İşlevleri Bazı Felsefi Akımlar ve Eğitime İlişkin Tezleri Eğitim Akımları

3 Giriş Dünyada yaşayan tüm insanların inanç ve anlayışları doğrultusunda bir dünya görüşü, yani bir yaşam felsefesine sahip olduğu söylenebilir. Bireylerin ve toplumların oluşumunda eğitim kurumlarına büyük görevler düşmektedir.

4 Giriş Eğitim öğretim sisteminin bireysel, toplumsal, evrensel bilgi ve değerler doğrultusunda nasıl yapılandırılacağı tüm ülkelerde üzerinde ciddi anlamda çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Tüm dünya ülkeleri ülkelerinin amaçlarını gerçekleştirmede eğitim politikaları aracılığıyla çözüm getirmeye çalışırlar. Eğitim politikalarının ve bunların uygulamaya koyuluş biçiminin temelinde ise benimsenen eğitim felsefesi yatmaktadır.

5 Felsefe Yunancada “sevgi” anlamına gelen Philla ve "bilgi, bilgelik, hikmet" anlamına gelen sophia sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entellektüel faaliyet ve disiplindir. Buna göre, felsefe "bilgelik sevgisi" ya da "hikmet arayışı" anlamına gelmektedir. Başlangıçtaki bu özgün anlama göre, her türden bilimsel araştırmacıya filozof adı verilmiştir.

6 Felsefe bilgisi evreni, varlığı, değeri ve benzer insan etkinliklerini bir bütün halinde anlama, bilme ve bütüncül bir açıklamaya ulaşmaya çalışan bir etkinliğin ürünü olan bilgidir. Felsefi bilgi bilme, anlama merakından doğar. Felsefe insanın soru sorma faaliyetinin meydana çıkmasıdır.

7 Felsefe Bilgisinin Özellikleri
.        Felsefi bilgi, önceden elde edilmiş bilgilerin birbirine eklenmesiyle büyüdüğü için birikimsel (yığılan/kümülatif) bir bilgidir. .        Felsefi bilgi, filozofların mantığa dayalı ve tutarlı düşüncelerinin bir ürünü olarak sistemli ve düzenlidir. .         Felsefi bilgi, genişleme ve zenginleşme özelliğine sahiptir, ancak ilerleme özelliğine sahip değildir. .         Felsefi bilgi, filozoflardan ve kültürlerden bağımsız değildir, bu sebeple de subjektif (öznel) bir bilgidir. .        

8 Felsefe Bilgisinin Özellikleri
.         Felsefi bilgi subjektif olduğu için de doğruluğu ya da yanlışlığı gözlenebilir olgulara bağlı olarak test edilemez. .         Felsefi bilgi, varlık ve bilgiyi bir bütün olarak ele aldığı için bütünleştiricidir. .         Felsefi bilgi, var olan bilgiler üzerine tekrar dönüp eleştirel bir tarzda ele aldığı için refleksif bir bilgidir. .         Felsefi bilgi, varlığı, hayatı, insanı bir bütün olarak açıklama amacını taşıdığından dolayı evrenseldir.

9 Felsefenin Alanları Ontoloji (Varlık Sorunu-Metafizik): Var olanla, var olacak olanları inceleyen felsefenin disiplin alanlarından biridir Varlığın özü nedir? Evrenin ana yapısı nedir? Tanrı nedir? Ruh nedir? Ölüm nedir? Türünden sorulara cevap arar..

10 Nihilizm: Metafizik, ahlâkî güç ve kuvvetleri yok sayan, mevcut olan güçlere, değerlere ve düzene karşı çıkan, hiçbir iradeye boyun eğmeyi ilke olarak kabul etmeyen görüşlerin genel adıdır. Her şeyi, her gerçeği ve değeri inkâr şeklinde ortaya çıkan Nihilizm, bilgi felsefesi, varlık felsefesi, ahlâk ve siyaset alanında kabul görmüş ve yayılma imkânı bulmuştur.

11 Realizm: Bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu kabul eder
Realizm: Bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu kabul eder. Varlığın, insan bilincinden bağımsız ve nesnel olarak var olduğunu ileri süren görüş. (Aristo) İdealizm: Varlığın özünü duyularla algılanan cisimlerin ya da görüntülerin değil, düşünce ile kavranan “ide”lerin oluşturduğunu ileri süren felsefi akımdır. (Platon) Materyalizm: Evrendeki tüm varlıkların maddeden türediğini ve gerçek varlığın madde olduğunu öne süren görüştür. Bu görüş, tanrının varlığını ve ölümsüzlüğü kabul etmez. (K. Markx)

12 Panteizm (Tümtanrıcılık): Evren ve tanrıyı bir tutan görüştür
Panteizm (Tümtanrıcılık): Evren ve tanrıyı bir tutan görüştür. (Spinoza) Spritualizm (Ruhçuluk): Asıl varlık olanın ruh olduğunu kabul eden görüştür. Monizm (Tekçilik): Varlığın tek cevher olduğunu kabul eden görüş. Dualizm (İkicilik): varlığın birinin yer kaplayan (madde), diğerinin düşünen (bilinç) iki cevher olduğunu öne süren görüştür. (Descartes)

13 Eğitim ve Felsefe Eğitim felsefesi; eğitime yön veren, hedefleri (idealleri) şekillendiren ve eğitim uygulamalarına yol gösteren bir disiplindir. Eğitim felsefesi; eğitimi bir bütün olarak ele alan ve kültürün vazgeçilmez bir öğesi biçiminde düşünen özenli, eleştirici ve yöntemli çalışmaların tümüdür. Eğitim felsefesi; eğitim uygulamalarına yön veren bir disiplindir, çünkü eğitimde uygulama değeri olmayan bir fikir ve düşünce sistemi fazla anlam taşımaz.

14 Eğitim ve Felsefe Bu yönü ile eğitim felsefesi eğitim uygulamalarını sürekli eleştirici bir yaklaşımla değerlendirmek, uygulamaların dayandığı teorik temelleri incelemek ve eğitim uygulamaları için ülke gerçekleri ve ihtiyaçları, toplumun, kültürün ve insanın niteliği ile tutarlı eğitim teorileri ortaya koymak durumundadır. * Eğitim felsefesi; eğitimin amaçlarını, kimin niçin eğitileceğini, ülkenin felsefesi ile tutarlı olarak ortaya koymak durumundadır. Bir ülkenin insanlarının hayat görüşleri, inançları ve değerleri o ülke eğitiminin amaçlarına da yansır.

15 Eğitim Felsefesinin İşlevleri
1.Eğitimin felsefesi eğitimin hedeflerinin seçiminde, hedeflerin topluma, bireye uygunluk derecesinin tayin edilmesini ve hedefler arasındaki tutarlılığın kontrol edilmesini sağlar. 2.Eğitim felsefesi eğitimin amaçlarının saptanmasında toplumun özelliklerinin, bireyin ihtiyaçlarının ve “konu alanı” gereklerinin hangi yönlerine ağırlık verileceğinin belirlenmesinde etkin rol oynar. 3.Eğitim felsefesi, eğitim bilimleri ve eğitimle ilgili diğer bilimlerin bulgularını bütünleştirerek eğitim uygulamalarına çok yönlülüğü, geniş açıdan bakmayı getirir.

16 Eğitim Felsefesinin İşlevleri
4.Eğitim felsefesi öğrenme kuramlarını geniş bir perspektif içinde inceleyip çeşitli kuramların deneysel çalışmalarla ortaya konan bulgularını bütünleştirir. Eğitimci ve öğretmenlere değişik durumlar için çeşitli alternatifler ortaya koyar. 5.Eğitim, insanın bütün yaşam süresi ve faaliyet alanlarıyla ilgilidir. Bunlar arasında anlamlı bağ kurulması, geçmişle bugün arasında sağlıklı bir bütünlüğün oluşturulması felsefi çalışmalarla mümkün olabilir. 6.Eğitim felsefesinin bir başka fonksiyonu hâlihazır eğitim faaliyetlerinin dayandığı teorik temelleri incelemek ve bunları eleştirmektir.

17 Eğitim Felsefesinin İşlevleri
7.Eğitim felsefesi, eğitim kuramlarının geliştirilmesi ile uğraşır. 8.Bilimsel bilgiler ile uygulama sonuçlarını birleştirerek ülkenin toplumsal, kültürel, ekonomik yapısı ve değerleriyle tutarlı kuramlar geliştirme eğitim felsefesinin en önemli fonksiyonlarından biridir. 9.Eğitim felsefesi eğitimci ve öğretmenin eğitimi bütün yönleriyle görmesine yardım eder.

18 Bazı Felsefi Akımlar ve Eğitime İlişkin Tezleri
Gerek felsefenin, gerekse eğitimin temelinde insan ve onun sorunları, bunların çözümüne ilişkin çabalar yer alır. Çeşitli felsefi akımların, varlık, bilgi, değerler, ahlâk, insan ve insanın eğitimine ilişkin bakış açıları değişmektedir. Eğitimin amaçları, içeriği, öğretim yöntemleri, benimsenen felsefeye göre biçimlenir.

19 Bazı Felsefi Akımlar ve Eğitime İlişkin Tezleri
Eğitim felsefesi ise şu sorulara cevap aramaya çalışır: *İnsan nedir? *Eğitim nedir? *Eğitimin amacı nedir? *Kimler niçin eğitilmelidir? *Eğitimin içeriği ne olmalıdır? *Ne, ne kadar öğretilmelidir? *Eğitimde insana ne kazandırılmalıdır?

20 Eğitim Akımları 1. İlerlemecilik (Progressivism) 2
Eğitim Akımları 1. İlerlemecilik (Progressivism) 2. Esasilik (Essentialism) 3. Daimicilik (Prennialism) 4. Yeniden Kurmacılık (Re-constructionism)

21 Daimicilik Daimicilik, idealist felsefeye dayanır. En tutucu eğitim felsefesidir. Daimiciliğe göre insan doğası, ahlâki ilkel gerçeklik ve doğrular hiç değişmeyen evrensel olgulardır. Doğru bilginin kaynağı akıldır. İnsan, aklı sayesinde gerçekliğin bilgisine ulaşabilir. Eğitimin amacı da zaten insanın aklını etkinleştirmektir. Çünkü, insan Tanrı’dan akıl taşır. Bu durumda bir eğitim programı, Tanrı, insan ve evren arasındaki ilişkileri ele almalıdır.

22 Esasicilik Esasiciliğin kökeni realizme dayanır. Daimiciler kadar olmasa da tutucu bir özelliğe sahiptirler. Daimicilerin savunduğu ideal dünya yerine, gerçek dünyayı referans alırlar. Ayakları yere biraz daha sağlam basmasına karşın bu eğitim akımı da esasiciler gibi mutlak, değişmez gerçeklik fikrinden hareket etmişlerdir.

23 Esasicilik Esasicilerde de akıl merkezi bir kavramdır. Başlangıçta boş bir levhaya benzeyen zihin, rasyonel bir çabanın sonucunda (deney ve gözlem) bilgiyle donatılır. Öğretmeni merkeze alan bu anlayış, öğrenciyi ezberci ve pasif dinleyici durumuna düşürmektedir. Dersler, kültürel mirasın aktarılma aracıdır ve ana vurgu, aklın disipline edilmesi üzerinde toplanmıştır. Kısaca, esasiciler geleneksel eğitimin temsilcisi konumundadırlar. Burada okulun işlevi, gelenekselin sürdürülmesiyle sınırlıdır. Toplumsal düzenleme ve reformlara kapalıdır.

24 Yeniden Kurmacılık Yeniden kurmacılık pragmatik felsefeyi referans almıştır. Bunalım felsefesi olarak adlandırılabilir. Bu akıma göre insanlık bir yol ayrımına gelmiştir; ya yok olacak ya da yeni bir uygarlık inşa edecektir. Yeniden kurmacılığın merkezi kavramı değişmedir. Eğitimin görevi, toplumu sürekli olarak yeniden şekillendirmek ve kurmaktır. Aynı şekilde eğitimin amacı, dünya uygarlığı fikrini canlı tutmaktır.

25 iyi çalışmalar ve teşekkürler.....
İyi günler, iyi çalışmalar ve teşekkürler.....


"EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları