Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEMŞİRELİK FELSEFESİ HATİCE OLTULUOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEMŞİRELİK FELSEFESİ HATİCE OLTULUOĞLU."— Sunum transkripti:

1 HEMŞİRELİK FELSEFESİ HATİCE OLTULUOĞLU

2 ESKİ YUNAN’da FELSEFİ DÜŞÜNCE
Felsefenin doğuşu, M. Ö. VI. Y.y.- Eski Yunan’da ortaya çıkar. İnsanların belirsizliği giderme ihtiyacından, çevreyi algılama, değişimi açıklama çabasından doğmuş. İnsanın kendi ruh-beden ayrımını fark etmesi ve böylece bütün varlıkları idare eden bir ruh olduğu inancını oluşturmasıyla.

3 Düşünce tarihinde üç ana dönem var:
Animistik Dönem: Büyü-sihir öne çıkar. Olayları sihir yoluyla açıklar. Mitolojik Dönem: Dinsel düşünce egemendir. Çok tanrılı dönem. Olayları insan biçiminde tanrılarla açıklar. Felsefi Dönem: Dinsel düşünceden kopuş. Kaynağı bilinmeyen, sözle aktarılan düşünce biçimlerinin yerini yazılı ve doğa üstü güçlere başvurmadan dünyayı açıklama çabası alır. Bu dönemde felsefe ussaldır, bilimseldir. Eski düşünce biçimleri eleştirilir Doğa olayları doğal nedenlerle açıklanır.

4 Felsefi dönemde iki temel soru var:
Gerçeklik nedir? Gerçeğin bilgisine nasıl ulaşılır? Evrenin anlamını çözmeye, her şeyin altında yatanın ne olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Bütün değişiklikleri açıklayacak bir ilke arıyorlar. Evrenin özü ne? Evren nasıl değişiyor, soruları

5 TANIM Düşünbilim veya felsefe, sözcük kökeni olarak Yunanca seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum anlamına gelen "phileo" ve bilgi, bilgelik anlamına gelen "sophia" sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplin.

6 Felsefe varlık ve düşünmeyi oluşturan ilkeler, gerçeklik ve nedenselliğin araştırılmasıdır, belirli bir konuda yoğun ve sistematik düşünmektir. Filozoflar tarafından ortaya atılmış çeşitli soruların cevaplarının aranması anlamına gelir

7

8 Felsefe soyutla ilgilidir.
Evrenseldir. Her insanın bir felsefesi vardır. Kişi tarafından seçilmiş ve kabul edilmiş ilkeler üzerine temellendirilmiş bu ideal ve standartlar dizisi onun parçasıdır.

9 Felsefe tanrı, dünya ve insanın kendisi hakkındaki ilkelerin araştırılmasıdır.
Yaşamın başlangıcı ile oluşların incelenmesidir. Ben neyim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Dünyanın yapısı nedir? Dünyayı kim yarattı? Neden yarattı? Niçin yarattı?

10 Felsefe bu soruları yanıtlamaya yardım eder ve her şeyin neden ve oluşumunu inceler.
Başka bir tanıma göre felsefe; doğal nedenlerin ışığında tüm şeylerin nedenlerini ve oluşumlarını inceleyen bir bilim

11 Felsefe , kişinin yaşamına rehberlik eden ilkeleri saptandığında , felsefesi doğru olmalı ki ilkeleri doğru olabilsin. İnsan düşündüğü gibi yaşamazsa, yaşadığı gibi düşünmeye başlar.

12 Felsefe ve Bilim Bilim, Özgün bir disiplin için araştırma bulguları ve teorilerin birleşmesi ile oluşan tutarlı bilgilerdir. Bilim yaşam düşüncesi veremez ve yaşamı kavramaya yarım etme rolü sınırlıdır.

13 Bilim sonuçları açıklar.Yaşam ise değer yargıları ister.
Felsefe dünün ve bugünün tarihinden yararlanarak anlamlı bir temel, bilim sadece olguları kurar. Felsefe birbirinden ayrı,tek tek kalan bu olguları yorumlayarak anlamlı bütünler haline getirir, olgular arasındaki ilişkileri ortaya çıkararak temel ve evrensel neden ve yargıları kurar.

14 İlkeler bilimi felsefe bilimlerin bütününü temsil eder.
Felsefe bilimleri derinleştirir ve açık hale getirir. Gerek bilimin gerekse felsefenin ortak malzemesi ‘’düşünce’’dir Düşünce Soru sorma cevap verme

15 Felsefe ve din bilimi Felsefe yolu ile insan doğası,dünya ve tanrı hakkında pek çok şey öğrenilebilir. Ancak insan aklı ile sınırlıdır. Aklın kapsadığı alan dışında ki alan tanrısal vahidir.Bu alanla ilgilenen bilim din bilimidir.

16 Felsefe özel ve tek tek bilimlerin ayrıntılı olarak incelediklerini tüm dünyaya açıklamak üzere kullanılan bir alandır.Evrenin düzenini genel ve dolayısıyla açıklar bu açıklama yalnız bir gurup olguya değil bilinen tüm olaylara uygulanabilir.

17 Din bilimi ise insan bilgisine tanrı ve insan ile ilgili bazı olguları ekler, bunlar yalnız vahiy yolu ile bilinebilir.

18 Felsefe ve eğitim Eğitim, olgun kişinin olgun olmayan üzerinde bedensel, psikolojik, entelektüel, estetik ve tinsel güçlerin öğretim ve disiplin yolu ile sistematik ve amaçlı etkisidir. Eğitim ve felsefe iç içedir.

19 Felsefe ile eğitim arasındaki bağ
Doğal bağlar. Mantıksal bağlar Toplumsal bağlar Kültürel bağlar İnsansal bağlar

20 HEMŞİRELİK VE FELSEFE Hemşirelik insan yaşamının anlamı ve amaçlarının kavranması üzerine temellenmiştir. Felsefenin sorunları,doğa, insanın kaderi, insanın doğa ve insanın insanla olan ilişkileri hemşireliğin konu alanına girer.

21 Hemşireliğin felsefesini oluştururken
Hemşirelik nedir? Hemşireliğin özgü ve farklı nitelikleri nelerdir? Hemşirelik bireylere diğer sağlık mesleklerinin veremediği neleri verir?

22 4-Hangi bilgi alanlarını kapsar?
5-Bireyin ve toplumun temel gereksinimlerine yanıt veren yaşamsal bir meslek midir? 6-Toplumsal yapı ve sorunlar değiştikçe hemşireliğin işlev, rol, boyutları değişmekte midir? 7-Hemşirelik eğitimi hemşirelik standartlarına uygun mudur?...v.b. Soruların cevabı hemşireliğin felsefesini oluşturmada yardımcıdır.

23 Hemşirelik Felsefesi İnsanın yer yüzündeki belirli süresini mutlu ve sağlıklı geçirmesinde ,hayatı yaşamaya değer bulmasında, insanla doğa, insanla toplum, insanla çevre ve insanla insan arasındaki bağlantıları ahenkli düzenlere döndürmesinde önemli rol oynar.

24 Hemşirelik Felsefesi Hemşirelik kendine özgü bilgi ve olguları içeren bağımsız bir sağlık disiplinidir. Yaşamın amacı, insanın yapısı, kaderi, yaşamın orijinindeki gerçekleri, hayata geliş nedenini açıklama uğraşı veren bir çalışma alanıdır

25 THD. Felsefesi; Hemşirelik bireye ve aileye verilen bir hizmettir.O nedenle toplumsal bir kurumdur. Toplumsal yapılar ve sorunlar değiştiği içim hemşirelik işlev ve rolleri değişmektedir.İşlevler ve roller değişmesine karşın , hemşirelik hizmetleri toplumun temel gereksinimlerine yanıt verme ilkesini sürekli olarak korumaktır.

26 Hemşirelik felsefesinin ilkeleri
Hemşirelik, bireyin sağlıklı bir ortamda yaşamaya hakkı olduğuna inanır Hemşirelik, sağlıkta sapmalar olduğunda bireyin optimal bakım almaya hakkı olduğunu savunur Hemşirelik,kendine özgü bilgi ve olgular içeriği olan, bağımsız bir sağlık disiplinidir.

27 4.Hemşirelik,mesleği topluma hizmet götürme işlevinde, diğer sağlık meslekleriyle işbirliği yapılması gerektiğine inanır. 5.Hemşirelik, bireyin kendine özgü özelliği, kişiliği ve bütünlüğü içinde hak ve mahremiyetine saygıyı içerir.

28 Hemşirelik eğitim felsefesi
Hemşirelik eğitiminin amacı; kişi ve toplumun bakım gereksinimlerini karşılamasında görev ve sorumluluk yüklenecek hemşireleri yetiştirmektir.

29 Hemşirelik Eğitim Felsefesinin Temel Öğeleri
Ahlaksal eğitim Entelektüel eğitim Duyusal eğitim Bedensel eğitim Toplumsal eğitim

30 TEŞEKKÜRLER


"HEMŞİRELİK FELSEFESİ HATİCE OLTULUOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları