Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VIII. Ünite Bilim Felsefesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VIII. Ünite Bilim Felsefesi."— Sunum transkripti:

1 VIII. Ünite Bilim Felsefesi

2 Bilim Felsefesi Bilim felsefesi, bilimle ilgili sorular sorarak, bilim üzerine felsefe yapar. Bilimin yapısını, doğasını, bilimsel kuramlarla gerçeklik arasındaki ilişkiyi ve bilimde yöntem problemini ele alır.

3 Bilimsel Felsefe Hans Reichenbach’a göre bilimsel bilgiye genel-geçerlik ve kesinlik kazandıran bilimsel yöntem, felsefeye de uygulanabilir. Bunun için yapılması gereken tek şey, felsefeyi kavramsal ve spekülatif alandan uzaklaştırmaktır.

4 Bilim ve Felsefe Akla, mantığa, düşünme gücüne dayanmaları bakımından benzerlik gösterir. Felsefe; kavramsal düzeyde ve öznel bir etkinliktir. Bilim ise; olgusal düzeyde ve nesnel bir etkinliktir.

5 Bilimin felsefenin konusu oluşu
19. ve 20. yüzyıllarda bilimin olağanüstü başarı sağlaması, ona olan ilgiyi büyük ölçüde artırmış; bu ilgi, düşünen kişileri neyin bilim olduğu, neyin bilim olmadığı konusunda bir takım ölçütler aramaya ve bilimi sorgulamaya götürmüştür. Bunun sonucunda bilim, felsefenin konularından biri olmuştur.

6 Bilime farklı yaklaşımlar
Klasik(Pozitivist) yaklaşım o Yeni(Devrimci) yaklaşım (Viyana Çevresi) Ürün olarak bilim o Süreç/Etkinlik olarak bilim Reichenbach, Carnap o T.Kuhn, S.Toulmin (Mantıksal dil analizi) (Paradigma, Evrim) Doğrulanabilirlik – Anlamlılık o Yanlışlanabilirlik – Bilimsellik(K.Popper)

7 Bilimin gelişimi Birikimsel olarak ilerler Bilimsel devrimlerle(patlamalarla) ilerler 1- Bilim öncesi dönem 2- Olağan bilim dönemi (Paradigma) 3- Bunalım (Paradigmanın geçersizliği) 4- Olağanüstü bilim dönemi (Yeni paradigma arayışı) 5- Yeni Paradigma (Bilimsel Devrim)

8 a. Bilime Klasik Görüş Açısından Bakış
Bu görüş Auguste Comte’un pozitivizmiyle temsil edilir. Bilim nesneldir; çünkü bilim bizim dışımızdaki nesnel dünyayı konu olarak alır. Bilim adamının tarafsız olması nesnelliğin temel dayanaklarındandır. Bilim bir doğru boyunca, birikimli olarak ilerler, gerilemez; yanlışlar terk edilir, yeni doğrular keşfedilir. Zamanla bütün sorunlar çözülür. Klasik görüşe göre genel olarak bilimsel yöntem tek ve aynıdır. Bütün bilimler birbirleriyle bağlantılıdır. Temelde de birleşirler. Bugün için bilimsel olarak cevaplanamayan konular varsa da bilimin henüz gelişmemiş olmasındandır. Bir gün gelecek bilim bütün sorunlara cevap bulacaktır.

9 b. Klasik Görüşe Yapılan Eleştiriler
Bu eleştiriler, temelde T. Kuhn’un görüşleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bilimin nesnel olduğu doğru değildir. Çünkü bilim adamları ön yargılarla, inançlarla dünyaya bakarlar. Bilim birikimli olarak ilerlemez. Bilimde kopukluklar, zikzaklar, hatta devrimler söz konusudur. Bilimler temelde tek bir bilime indirgenemez. Gerçeğin farklı boyutlarını ancak farklı bilimler verebilir. Bilim tüm sorunlarımızı çözemez; aksine yeni bilgiler sunarken yeni bilinmezleri ortaya çıkarır.

10 Bilimsel yöntemin özellikleri
Bilimsel yöntem, olguları betimleme ve açıklama amacıyla izlenen sistemli bilgi edinme yoludur. Bilimlerde yöntem, izlenecek alanın özelliklerine göre belirlenir. Bilimsel yöntem, zihinsel etkinliği düzenleyen ve zihni hatalardan korumayı amaçlayan bir etkinliktir. Bilimsel yöntemin başlıca aşamaları vardır. Bu aşamalar; olaylar hakkında gözlem yapılması, bu gözlemlerden hareketle varsayım oluşturulması, bu varsayımın sınanması, böylece bir yasaya veya genelleme olarak ifade edilen bir sonuca ulaşılması şeklindedir.

11 Bilimsel açıklama ve Öndeyi’nin özellikleri
Bilimsel açıklama “neden/nasıl” sorusunun cevabıdır. “Güneş tutulması neden/nasıl gerçekleşir?” sorusuna verilen cevap bir açıklama olacaktır. Bilimsel öndeyiler, olaylara ve olgulara ilişkin olarak önceden haber verir. Bilimsel öndeyi, bilimsel yasalara dayanılarak, henüz meydana gelmemiş olayları önceden kestirmek, tahmin etmektir. Güneş tutulmasının önceden kestirilmesi bilimsel öndeyiye bir örnektir.

12 Bilimsel Kuramın Özellikleri
Kuram(teori, nazariye), bir takım ilkelerden, kurallardan yola çıkarak gerçekliği açıklamaya çalışan kavram çerçeveleridir. Kuram, belli olgu türleriyle ilgili genellemeleri mantıksal bir düzene sokar. Bilimsel kuramlar mantıksal bir sistemdir. Kendi içinde bir iç tutarlılığı vardır. Bilimsel kuram felsefi bir dünya görüşünden farklıdır; çünkü kuram, belli bir olgu türüyle sınırlıdır. Ayrıca felsefi görüşün doğruluğu ya da yanlışlığından söz edilemezken, kuramın doğruluğundan ya da yanlışlığından söz edilebilir. Kuramlar mutlak anlamda kesinleşmiş değildir. Zaman içinde değişiklikler içerebilirler.

13 Bilimin değeri a. Pratik Değeri Hayatımızdaki faydalarını ifade eder. Rahatlık, konfor sağlama, acıları dindirme gibi. Bilimin pratik değeri daha çok teknolojiye bağlı ortaya çıkar. İnsan bu sayede doğal güçleri denetim altına almaya çalışır. Örnek olarak yıldırımlara karşı paratoner yapar. Bunun gibi, telefonun, uçağın icadı bilimin pratik değeriyle açıklanabilir. b. Entelektüel Değeri İnsanın bilme isteğini ve merakını tatmin eder. İnsanı kopyalama çalışmalarının temelinde bu merak yatmaktadır. Bilim, bu merakın tatmininde aracı olmaktadır. c. Ahlaksal Değeri İnsanlara kazandırdığı birtakım karakter özellikleri ve alışkanlıklar bilimin ahlaki değerini ortaya koymaktadır. Nesnel olabilmeyi, sorgulayıcı tavrı kazanmayı sağlar. Bu sayede insan geleneksel kanıların ve bilgilerin gerçeklerle test edilmesi gerektiğini öğrenir.

14 Bu kadar faydasının yanında, bilim, zararlı amaçlar için de kullanılabilir. Bu durumda insanın yaşamını kolaylaştırabilen bilim, yaşamı tehlikeye de sokabilmektedir. Örneğin atom bombası böyle bir tehlikeyi beraberinde getirmektedir. Ancak bu durumda zararlı sonuçlardan sorumlu olan bilim değil, onu zararlı amaçlar için kullananlardır.


"VIII. Ünite Bilim Felsefesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları