Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI. TEOG NEDİR Altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI. TEOG NEDİR Altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesinin."— Sunum transkripti:

1 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI

2 TEOG NEDİR Altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesinin ortak olarak gerçekleştirileceği sınav sistemidir.

3  ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNİN AMACI Öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak ölçmek, Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek, Telafi imkânı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak,sınav kaygısını azaltmaktır.

4 8. sınıfı bitiren ö ğ rencilerin hangi lise türüne yerle ş eceklerini belirleyen sistem 6 temel dersten olu ş uyor. Bunlar; 1-Türkçe 2-Matematik 3-Fen ve Teknoloji 4-TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 5-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6-Yabancı Dil (İngilizce veya Almanca veya Fransızca veya İtalyanca)

5  Ortak de ğ erlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre i ş lenen müfredatı kapsayacak ş ekilde yapılacak  Ortak de ğ erlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek  Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak  Yanlı ş cevaplar do ğ ru cevapları etkilemeyecek

6 Ö ğ renciler ortak sınavlara ola ğ anüstü haller dı ş ında kendi okullarında girecek. Sınavda görevlendirilecek ö ğ retmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak.

7 Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak. Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan, öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacaktır. 1 günde 3 sınav yapılacaktır.

8 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Her sınavda; 20 soru; 40 dakika; 30 dakika mola verilecektir. A, B, C, D şeklinde 4 kitapçık türü kullanılacaktır Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilememektedir. İlk 20 dakika ve son 5 dakika sınav salonundan çıkma izniniz yoktur. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde sınav salonuna girebileceksiniz, ancak ek süre verilmeyecek.

9 Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8 inci sınıf ö ğ rencileri ayrıca PYBS’ye girmeyecek, ortaö ğ retime yerle ş tirmeye esas puanı ile de ğ erlendirilecektir. Ortak sınavlara katılamayan di ğ er ö ğ renciler, mazeret durumunu gösteren belgeleri ile mazeret sınavına girme taleplerini ortaksinav@meb.gov.tr e-posta adresine, en geç ortak sınavlar tamamlandıktan bir gün sonra göndereceklerdir.

10 Ortak sınav/sınavlara girmeyen ö ğ rencilerden mazeretleri okul müdürlü ğ ünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün üç oturum olmak üzere altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır.

11 İlgi ve yeteneklerinizi keşfedip buna göre bir meslek seçerseniz gelecekte yapacağınız iş sizin için oyundan farksız olacaktır.

12 “Kimsenin sana bir şey yapamayacağını söylemesine izin verme. Bir hayalin varsa peşini bırakmamalısın. İnsanlar, kendilerinin yapamadıkları şeyleri senin de yapamayacağını söylerler. Bir şeyi istiyorsan peşini bırakma; git ve al (yap)

13 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE KULLANILACAK PUANIN HESAPLANMASI Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır. Yılsonu başarı puanının hesaplanması Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder.

14

15 DERSLERİN KATSAYILARI Ders numarasıDers adıAğırlık katsayıları 1Türkçe 4 2Matematik 4 3Fen ve Teknoloji 4 4T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 5Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 6Yabancı Dil 2 TOPLAM 18 Bu demektir ki; her sorunun puanı aynı olmasına rağmen katsayı farklıdır. Bu sebepten Türkçe, Matematik ve Fen ve Teknoloji dersi için doğru sayısının diğer derslerden fazla olması daha yüksek bir Yerleştirme Puanı alınması demektir.

16 Yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması

17 Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder. Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

18

19 OKUYUN DÜNYANIZ ZENGİNLEŞSİN

20 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL YAPILACAK Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır 1. Tercih önceliği, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.

21 ÖNEMLİ NOKTALAR 1) Mutlu, Ahlaklı ve Karakterli olmanın sınavda ba ş arılı olmaktan daha önemli oldu ğ unu unutmayınız. 2) Yeni sistemde fazladan sınav olmadı ğ ını, Okulda zaten yapmı ş oldu ğ unuz sınavlardan bir tanesinin merkezi olarak yapılaca ğ ını ve sizin hangi liseyi tercih edece ğ inizi belirleyece ğ ini bilmelisiniz. 3) Merkezi sınavlardan alaca ğ ınız notların aynı zamanda karnenize yansıyacak notlarınıza etki edece ğ ini bilmelisiniz. Bu nedenle tüm 8. Sınıf ö ğ rencileri bu sınavlara girmek zorundadır. 4) Yılsonu ba ş arı puanının %30 ‘u yerle ş tirme puanınıza eklenece ğ inden okul derslerinize gerekli önemi vermelisiniz.

22 5) Birinci dönem yapılacak olan merkezi sınavlarda sorumlu oldu ğ unuz konu az oldu ğ undan yüksek puan almanız daha kolay olacaktır. 6) Yanlı ş cevapların do ğ ru cevaplarınızı etkilemeyece ğ inden mümkün oldu ğ unca cevapsız soru bırakmayınız. 7) Puan e ş itli ğ inde devamsızlı ğ ınıza da bakılaca ğ ından mümkün oldu ğ unca okula devam etmelisiniz. 8) Konu eksiklerinizi www.eba.gov.tr adresinden tamamlayabilirsiniz

23 EBA(EĞİTİM BİLİŞİM AĞI)

24 * Fen Liselerine * Sosyal Bilimler Liselerine, * Anadolu Liselerine, * Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine, * Çok Programlı Anadolu Liselerine, * Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerine, * Anadolu İmam ‐ Hatip Liselerine, * Açık Öğretim Kurumlarına, * Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel okullara merkezî sistemle öğrenci yerleştirilecektir. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE GİDİLEBİLECEK OKUL TÜRLERİ

25 * 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir. * Tercihler, okul tercih kodlarına göre yapılacak. * Yerleştirmede öğrenciler 25 okula kadar tercihte bulunabileceklerdir. * Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e­ okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. TERCİH İŞLEMLERİ

26 * 8’inci sınıfta öğrenim gören ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü, esas alınarak yapılacaktır. * Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık öğretim kurumlarına yerleştirilecektir. * Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

27 * Yerleştirmeye esas nakil işleminde 3 (üç) tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezî olarak yapılacaktır. * Açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri halinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 3 (üç) tercih alınarak, YEP üstünlüğüne göre il/ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacaktır. NAKİL İŞLEMLERİ

28 SINAV TARİHLERİ TEOGS SINAV TARİHİ MAZARET SINAV TARİHİ BİRİNCİ SINAV 25-26 KASIM 201512-13 ARALIK 2015 İKİNCİ SINAV 27-28 NİSAN 2016 14-15 MAYIS 2016

29 ORTAK SINAVLAR 1.GÜN OTURUMLARI DERS ADIBAŞLAMA SAATİSORU SAYISISÜRESİ TÜRKÇE 09.002040DAKİKA MATEMATİK10.102040DAKİKA DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ11.202040DAKİKA

30 ORTAK SINAVLAR 2.GÜN OTURUMLARI DERS ADIBAŞLAMA SAATİSORU SAYISISÜRESİ FEN ve TEKNOLOJİ09.002040DAKİKA TC.İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK10.102040DAKİKA YABANCI DİL11.202040DAKİKA

31 YOZGAT ŞEHİTLER FEN LİSESİ-475,2215 ERDOĞAN AKDAĞ FEN LİSESİ-466,5743 MEVLÜDE AHMET DOĞANAY FEN LİSESİ-448,6934 KAZIM KARABEKİR FEN LİSESİ-423,7971 OSMAN DURMAZ FEN LİSESİ-401,105 YERKÖY FEN LİSESİ-425,3063

32 NASIL DERS ÇALIŞMALIYIM?

33 SINAVLARA PLANLI VE ETKİLİ HAZIRLANMAK AMAÇLARIMIZI BELİRLEYELİM Amaçlarımız kendimize uygun, gerçekçi olmalıdır.Amaçlarımız bize ait tüm kaynaklarımızı harekete geçirmelidir. Amaçlarımıza ulaşmaya çalışırken gösterdiğimiz çabalar ölçülebilir olmalıdır. Amaçlarımız, kişisel yeterliliğimizi artırmalıdır. Amaçlarımız bizi neyin beklediğine karar vermemize yardımcı olmalıdır. Amaçlarımız çalışmaya başlamamız için bizi motive etmelidir.

34 VERİMİ ARTIRMANIN YOLU *Zamanı Planlamak *Çalı ş ma Ortamını Düzenlemek *Çalı ş ma Sürelerini ve Aralıklarını Planlamak *Not Tutma *Aktif Dinleme *Özet Çıkarma *Hafızayı Güçlendirme *Güdülenme

35 Zaman Yönetimi Konusunda Öneriler *Her bitirdi ğ imiz çalı ş manın üstünü çizelim. Yapmayı tasarladıklarımız bitince kendimizi ödüllendirelim. Bitmediyse kendimize bir not yazalım ve uygun zamanda bu çalı ş mayı da bitirelim *En azından bir adım atalım. Bir kez ba ş layınca yol almak daha kolay olur. “Ba ş lamak bitirmenin yarısıdır”. *Motivasyonumuzu dü ş ürmememiz için programımızda yapabilece ğ imizden fazla etkinlik sıralamayalım *Yatmadan önce bir sonraki gün için neler yapaca ğ ımızı tasarlayalım. *Anımsamamız için not ka ğ ıtları, renkli kalemler kullanarak konuyu görsel olarak çekici ve e ğ lenceli hale getirelim. *Hiçbir ş ey yapmak istemiyorsak ve hayallere dalıyorsak yalnızca oturup ve bir duvara bakalım, bir zaman sonra zaten sıkılır ve i ş imize geri döneriz. ZAMAN YÖNETİMİ

36 Önceliklerimizi do ğ ru belirleyelim. Etkili olmadı ğ ını dü ş ündü ğ ümüz zaman izledi ğ imiz yolu de ğ i ş tirebiliriz. Çalı ş ırken kendimize, dı ş etkenlere (telefon, televizyon, bilgisayar vb.) kapalı oldu ğ umuz belirli bir zaman dilimi ayıralım. Görece ğ iz ki, bu zaman diliminde kesintiye u ğ ramadan yapabilece ğ imiz çok ş ey olacak. Yinelemek durumunda oldu ğ umuz etkinliklerimiz için önceden belirledi ğ imiz zamanları kullanalım. Örne ğ in alı ş veri ş yapılacaksa alı ş veri ş merkezlerinin daha bo ş bir saatini tercih edelim. Farklı uyaranların ilgimizi da ğ ıtmaması için masamızda sadece çalı ş aca ğ ımız derse ait araç-gereçler olmalıdır. Hızlı okumayı ö ğ renelim. İ lgilenme iste ğ imizin azalmaması için öncelik ta ş ıyan ödev ve projelerimizi ertelemeyelim.

37 ÇALIŞMA SÜRELERİNİN VE ARALIKLARININ PLANLANMASI Bu şekilde çalışmak konuları daha iyi hatırlamamızı sağlar.

38 NOT TUTMA Not tutmada en önemli nokta; anlatılanların önemli kısımlarını kendi cümlelerimizle yazmaktır. ÖZET ÇIKARMA Konuları kendi cümlelerimizle özet haline getirip çalıştığımızda hatırlamamamız kolaylaşır. Kitaplardaki bölüm/ünite sonlarındaki özetleri okuma alışkanlığı edinerek, metin ile özeti karşılaştırarak bu konudaki becerimizi geliştirebiliriz.

39 AKTİF DİNLEME İyi bir dinleyici olabilmemiz için;

40 HIZLI VE ETKİLİ OKUMA Okumada planlı hareket etmek ve böylece zamanı iyi değerlendirmek bizler için çok önemlidir. Bunun için yukarıdaki ilkelere uymamız gerekir.

41 İSOAT TEKNİĞİ Bu uygulamadan sonra; ana fikrin, anahtar sözcüklerin, oluşturulan soruların ve cevapların zincirleme olarak çağrışım yapar hale gelmiş olması gerekir.

42 İlham gelmesini bekleyen var mı? İlham yapılmak istenen davranışlar için gelir. Biliyor muydunuz?

43 GÜDÜLENME Çalışmam gerektiğini biliyorum ama çalışamıyorum. Kitabımı açıyorum ve kitaba bakarak öylece duruyorum. Bilmiyorum neden bir türlü dersin başına oturamıyorum. Yani bunu yapmak şart mı? Şimdi bu sınavı yapamazsam aileme ne derim? Herkes ders çalış dediği için çalışmak istemiyorum. İçimden güçlü bir istek gelmiyor ya da bazen çok istememe rağmen eve gidince vazgeçiyorum.

44 *Motivasyonumuz azaldı ğ ı zaman ula ş mak istedi ğ imiz hedefi tekrar ayrıntılı ş ekilde hayal edelim. Ne için emek gösterdi ğ imizi hatırlamak çalı ş maya hevesle geri dönmemize yardımcı olabilir. *Ders çalı ş ma iste ğ ini sadece kendimiz olu ş turabiliriz. Ailemiz, ö ğ retmenlerimiz ve arkada ş larımız bu çalı ş ma için bekledi ğ imiz iste ğ i bize hazırlayamaz. Kendi seçimlerimiz, öncelikle inanarak olu ş turdu ğ umuz amaçlarımız motivasyonumuzu sa ğ layacaktır.

45 SINAV KAYGISI Sınavlarda bazen kalbimizin hızlı hızlı çarptığını ve aşırı terlediğimizi hissederiz ancak bu çok nadir görülen, çözümü basit olan duygu durumuna sınav kaygısı diyoruz. Sınav kaygısı; öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olur başarının düşmesine yol açar. Sınav kaygısı; öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olur başarının düşmesine yol açar.

46 Kaygının normal seviyesi bizi çalışmaya motive ederken çok fazlası bizde yukarıda saydığımız durumlara sebep olur. Bu kaygıyı azaltmak için basit çözüm yöntemlerine sahibiz. İsterseniz şimdi bu yöntemleri inceleyelim.

47 OLUMSUZ DÜŞÜNCELERLE BAŞA ÇIKMAK

48

49 OLUMLU ve GERÇEKÇİ DÜŞÜNCELER OLUŞTURULMALI Olumlu ve gerçekçi düşünceler oluşturmaya çalışın; Sonuç her ne olursa olsun ailem beni seviyor. Bu sınavda başarılı olacağım. Elimden geleni yapacağım. Kendi geleceğimi şekillendirebil irim. Risk alabilirim, kendime güveniyorum. Yaşadığım her an kıymetli ve ben bunun farkındayım. Hedeflerimi ve rüyalarımı gerçekleştirm ek için mükemmel yaştayım. Bunun üstesinden gelebilirim.

50

51


"TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI. TEOG NEDİR Altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları