Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASI ÖZEL E Ğİ T İ M VE REHBERL İ K ŞUBE MÜDÜRLÜ Ğ Ü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASI ÖZEL E Ğİ T İ M VE REHBERL İ K ŞUBE MÜDÜRLÜ Ğ Ü."— Sunum transkripti:

1 DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASI ÖZEL E Ğİ T İ M VE REHBERL İ K ŞUBE MÜDÜRLÜ Ğ Ü

2 DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASI E ğ itimleri sırasında desteklenmesi gereken ö ğ renciler (engelli ya da özel yetenekli ö ğ renciler/ bireyler) sunulan bir e ğ itim olana ğ ıdır.

3 DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASI Okul ve kurumlarda, yetersizli ğ i olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta e ğ itimlerine devam eden üstün yetenekli ö ğ renciler İ LE özel e ğ itime ihtiyacı olan bireylerin tıbbî ve e ğ itsel de ğ erlendirme ve tanılama sonucunda belirlenen e ğ itim ihtiyaçları do ğ rultusunda kendilerine, ailelerine, ö ğ retmenlerine ve okul personeline uzman personel, araç- gereç, e ğ itim ve danışmanlık hizmetlerine Destek E ğ itim denir.

4 DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASININ AMACI

5 Destek e ğ itim uygulamasında amaç; Kaynaştırma ö ğ rencisinin gereksinim duydu ğ u alan veya alanlarda destek sa ğ layarak ö ğ rencinin o dersle ilgili olarak başarabilece ğ i en üst düzeye gelmesini sa ğ lamaktır.

6 DESTEK E Ğİ T İ M UYGULMASI ZORUNLU MUDUR?

7 MEB Özel E ğ itim Hizmetleri Yönetmeli ğ i gere ğ ince, okul ve kurumlarda özel e ğ itime ihtiyacı olan ö ğ renciler ile üstün yetenekli ö ğ renciler için, Destek E ğ itim Uygulaması zorunludur.

8 Dikkat ! İ lgili ö ğ rencilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince tanılanmış olması gerekir.

9 Destek e ğ itim uygulaması için, Okuldan Destek E ğ itim Uygulaması yapılacak ayrı bir derslik / oda yoksa; Gerekti ğ inde yönetici odaları, rehberlik servisi, kütüphane, ö ğ retmenler odası, Okul Aile Birli ğ i odası gibi mekanlar uygun bir planlama do ğ rultusunda Destek E ğ itim uygulaması için kullanılabilir.

10 Destek E ğ itim uygulaması için önemli olan; 1-E ğ itim-ö ğ retime uygun fiziki koşullara sahip bir ortam, 2- İ htiyaç sahibi olan ve Bireyselleştirilmiş E ğ itim Planı (BEP) hazırlanmış bir ö ğ renci, 3- Ö ğ retmenin olmasıdır.

11 DESTEK EĞİTİM UYGULAMASINDA KİMLER DERS VEREBİLİR? Destek E ğ itim Uygulaması açılan okullarda ö ğ rencilerin e ğ itim ihtiyaçlarına göre görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf ö ğ retmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel e ğ itim görevi yapan ö ğ retmen, sınıf ö ğ retmeni ve alan ö ğ retmenleri görevlendirilir. Destek Eğitim Uygulaması öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak üzere RAM’da görevli öğretmenler ya da diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir.

12 İ lkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan alan ö ğ retmenlerinden maaş karşılı ğ ı ders saatini dolduramayan ö ğ retmenlerin yanı sıra, maaş karşılı ğ ı ders saatini dolduranlarda, Destek E ğ itim Uygulamasında ihtiyaçlar do ğ rultusunda görevlendirilebilinir.

13 Sınıf ö ğ retmenleri Maaş ve ek ders karşılı ğ ı görevlerini tamamladıktan sonra haftada 8 saate kadar destek e ğ itimi görev alabilirler. Sınıf ö ğ retmenlerine haftalık 30 saat olan ders görevlerinin yanında haftada 8 saat daha Destek E ğ itimi ders verilebilir. Destek E ğ itim Uygulmasının derslerin ek ders ücreti, %25 artırımlı ödenir.

14 Branş ö ğ retmeni, Maaş karşılı ğ ı ders saatini dolduramayan branş ö ğ retmenine dolduramadı ğ ı saat kadar Destek E ğ itim uygulaması görevi verilir. Maaş karşılı ğ ı verilen Destek E ğ itim görevinde ek ders ücreti ve %25 artırımlı ödenmez. Branş ö ğ retmenlerine, 15 saat maaş karşılı ğ ı olan ders yükünün üzerine, 6 saat zorunlu ek ders kapsamında Destek E ğ itim görevi verilebilir. Branş ö ğ retmeninin istemesi durumunda, 15 saat maaş karşılı ğ ı ve 6 saat zorunlu ek dersin üzerine, 9 saat daha Destek E ğ itim Uygulaması ek ders görevi verilebilir. Bir branş ö ğ retmeninin, branşındaki dersleri ile Destek E ğ itim dersleri toplamı haftalık 30 saati geçemez.

15 DESTEK E Ğİ T İ M İ İ Ç İ N ÖDENECEK EK DERS Destek e ğ itim odasında yapılacak e ğ itim için yönetici ve ö ğ retmenler, “Ek Ders Ücreti” konulu 2007/19 No’lu Genelge ile ekindeki çizelgede belirtilen azami süreleri geçemeyecek biçimde ek derse girebilirler.

16 Ö ğ retmenin, maaş karşılı ğ ı girdi ğ i derslerin dışındaki Destek E ğ itim Uygulaması her bir saat ek dersin ek ders ücreti, %25 artırımlı ödenir. (Dayanak: M.E.B. Personel Genel Müdürlü ğ ü 29.01.2009 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.02.32/287/11227 sayılı yazı. )

17 Okul yöneticileri Destek E ğ itim görevi alabilirler. Okul yöneticileri maaş karşılı ğ ı girmek durumunda oldukları ders görevlerini tamamladıktan sonra, haftada 6 saate kadar destek e ğ itim odalarında görev alabilirler. Okul yöneticilerinin Destek E ğ itim Odalarında girdikleri derslerin ek ders ücreti, % 25 artırımlı ödenir.

18 Ek ders ücreti karşılı ğ ı çalışan Ücretli ö ğ retmenlere Destek E ğ itim uygulama görevi verilememektedir.

19 Destek E ğ itim de görev alacak ö ğ retmen okul içinden temin edilemezse; Destek E ğ itim uygulaması için hazırlanan plan okul yönetimi tarafından (hangi saatte hangi ö ğ rencilerin e ğ itim alaca ğ ını ve varsa okuldaki mevcut ö ğ retmenlerin hangi saatlerde görevlendirildi ğ ini içeren planlama) resmi yazı ile İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü, İ lçe Özel E ğ itim Hizmetleri Şube Müdürlü ğ üne gönderilerek, ö ğ retmen bulunamayan saatler için ö ğ retmen iste ğ inde bulunulur.

20 DESTEK E Ğİ T İ M ODASINDA E Ğİ T İ M DESTE Ğİ ALAN Ö Ğ RENC İ N İ N BAŞARI DE Ğ ERLEND İ RMES İ Ö ğ rencinin genel başarı de ğ erlendirmesinde, sınıf içinde yapılan çalışmaların yanı sıra Destek E ğ itim Uygulaması yapılan de ğ erlendirme sonuçları da dikkate alınır.

21 OKULLARDA DESTEK ODASI NASIL AÇILIR? BEP Geliştirme Biriminin önerileri do ğ rultusunda okulun Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunca belirlenir. Bu belirlemede, ö ğ rencilerin öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.

22 Destek E ğ itim, Özel E ğ itim Hizmetleri Kurulu’nun önerisi do ğ rultusunda İ l/ İ lçe Millî E ğ itim Müdürlükleri tarafından açılır. Bunun için, Okul Müdürlü ğ ü’nün İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü’ne “Okulumuzda özel e ğ itim deste ğ ine ihtiyacı olan ö ğ renciler için Destek E ğ itim Uygulaması açmak istiyoruz.” diye yazılmış resmi bir yazıyla başvurması yeterlidir.

23 Ö Ğ RENC İ N İ N DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASINDA HANG İ DERSLERDEN DESTEK ALACA Ğ ININ BEL İ RLENMES İ Ö ğ rencinin Destek E ğ itimde hangi derslerden destek alaca ğ ı, BEP Geliştirme Biriminin önerileri do ğ rultusunda okulun Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunca belirlenir. Derslerin belirlenmesinde, ö ğ rencinin öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.

24 B İ R Ö Ğ RENC İ HAFTADA KAÇ SAAT DESTEK E Ğİ T İ M ALAB İ L İ R? Ö ğ rencinin Destek E ğ itim alaca ğ ı haftalık ders saati, ö ğ rencinin haftalık toplam ders saatinin % 40’ını aşmayacak şekilde planlanır. İ lkokul ö ğ rencileri için bu süre haftada 12 saate denk gelmektedir. Ö ğ rencinin ihtiyacı do ğ rultusunda ve azami ölçüde bu e ğ itimden yararlanması sa ğ lanır.

25 DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASINDA Ö Ğ RENC İ LERE GRUP OLUŞTURULARAK E Ğİ T İ M VER İ LEB İ L İ R M İ ? Destek E ğ itim de ö ğ rencilerin e ğ itim performansları dikkate alınarak birebir e ğ itim yapılması esastır. Ancak, gerekti ğ inde e ğ itim performansı bakımından aynı seviyede olan ö ğ rencilerle grup e ğ itimi de yapılabilir. Verilecek e ğ itim deste ğ inin niteli ğ inin etkilenmemesi için, grup oluşturulması gerekiyorsa, gruptaki ö ğ renci sayısı üçtür. Gruba alınan ö ğ rencilerin destek aldıkları ders ile ilgili ortak gereksinimleri olması gerekmektedir. Yani her üç ö ğ renci ile de aynı amaç çalışılmalıdır.

26 DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASINDA Ö Ğ RENC İ HANG İ SAATLERDE DERS ALAB İ L İ R? a. Ö ğ renci, sınıf arkadaşlarıyla beraber yürütemedi ğ i derslerin bazı saatlerinde Destek E ğ itim uygulaması alınarak ilgili dersi BEP’i do ğ rultusunda alması sa ğ lanabilir. Ancak, bir dersin tamamı (Örne ğ in Türkçe dersi haftada 5 saat ise, 5 saatin tamamı) sadece Destek E ğ itim Odasında verilmemelidir. Ö ğ renci, ilgili dersi akranlarıyla da alabilmelidir. Haftada 5 saat olan Türkçe dersinin 3-4 saati Destek E ğ itim Odasında, kalan 1-2 saati ise kendi sınıfında alınmalıdır. Ö ğ rencinin Türkçe dersinden daha fazla ders deste ğ i alması isteniyorsa, bu dersler okulun ders saatleri içinde olmak kaydıyla, velisinin de onayını alarak, ö ğ rencinin ders saatleri dışında verilebilir.

27 b. İ kili e ğ itim yapılan okullarda, velinin de onayını alarak, sabahçı ö ğ rencilere ö ğ leden sonra, ö ğ leci ö ğ rencilere sabah, Destek E ğ itim Odasında ders verilebilir.

28 c. Tam gün e ğ itim yapılan okullarda, saat 14.30’dan sonra kurs, etüt, egzersiz gibi e ğ itim ö ğ retim çalışmaları devam etti ğ inden, velinin de onayını alarak, ö ğ renciye Destek E ğ itim uygulaması yapılabilinir.

29 Dikkat ! Destek E ğ itim dersleri, okuldaki e ğ itim ö ğ retimin devam etti ğ i ders saatleri içinde yapılması gerekti ğ inden, hafta sonları yapılamaz.

30 DESTEK E Ğİ T İ M (ODASINDA) BULUNMASI GEREKEN MATERYALLER 1-Ö Ğ RENC İ DOSYASI Özel E ğ itim De ğ erlendirme Kurulu Raporu (RAM Raporu) Özel E ğ itim Hizmetleri Kurulu Kararı Özürlü Sa ğ lık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) Bireyin Kullandı ğ ı ilaçların kupürü (var ise) Bireyselleştirilmiş E ğ itim Planı (BEP). (BEP’ler 1 aylık olabilece ğ i gibi 1 yıllıkta olabilir. Yıllık Plan gibi düşünülmelidir.) Bireyselleştirilmiş Ö ğ retim Planı (BÖP) Günlük Plan olarak düşünülmelidir.

31 2-DESTEK E Ğİ T İ M DEFTER İ Devam-Devamsızlık Durumu İ şlenen Konular (Standart Sınıf Defteri gibi doldurulmalıdır) Bireysel ya da Grupla e ğ itim alan ö ğ rencilerin isimleri günlük yazılacaktır. Çalışmanın grup mu bireysel mi oldu ğ u belirtilecektir.

32 3-ÜRÜN DOSYASI Verilen Ödevler Ö ğ rencinin aşama kaydetti ğ i çalışma notları (ö ğ retmence önemli bulunanlar)

33 4-ARAÇ ve GEREÇLER Yazı Tahtası (Portatif ya da Sabit) Abaküs Okuma-Yazma Seti (güncel) Mevsim Şeridi Ö ğ retmenin uygun bulaca ğ ı araç ve gereç

34 DESTEK E Ğİ T İ M DE D İ KKAT ED İ LECEK HUSUSLAR Ö ğ rencilerin mevcut performansları belirlenmelidir. (ilgili ders ile ilgili yapabildikleri ve yapamadıkları) Performanslar belirlenir iken buraya konulan ve 6 ayrı engel türü için bakanlık tarafından geliştirilen formlar kullanılmalıdır. Yapamadıkları arasından kazandırılması hedeflenen amaçlar belirlenmelidir. (BEP) Rehberlik ve Araştırma Merkezinde bireye ait bir dosya vardır, mutlaka incelenmelidir.

35 Çalışmaların sonunda başarı de ğ erlendirilirken standart bir yaklaşım olan (5 denemeden üçünde ba ğ ımsız olarak o davranış-beceriyi sergileyip sergilemedi ğ i ölçülmeli) ölçüt ba ğ ımlı testler kullanılmalıdır. Ortamdaki kalorifer petekleri korumalı olmalıdır. Ahşap ya da başka yumuşak bir malzeme ile kapatılmalı ya da kaplanmalıdır. Destek E ğ itim de Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fizik gibi derslere yer verilecek olup, göreceli olarak daha kolay, e ğ lence ve yetene ğ e dönük dersler (müzik, beden e ğ itimi vb.) kesinlikle ö ğ rencilerin sınıfları ile birlikte işlenmelidir. Yürütülen faaliyetler E ğ itim Denetmenlerince özel olarak denetlendi ğ i gibi Rehberlik ve Araştırma Merkezi de e ğ itim sürecinde kat edilen yolu yılda en az bir kez denetleyecektir.

36 DESTEK E Ğİ T İ M ODASI HAFTALIK DERS PLANI (1 hafta boyunca hangi ö ğ retmenin hangi ö ğ renciyle hangi derste çalışaca ğ ını gösterir) günler\ saatler 1.Der s 2. Ders3. Ders4. Ders5. Ders6. Ders7. Ders Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

37 DESTEK E Ğİ T İ M ODASI HAFTALIK DERS TAK İ P Ç İ ZELGES İ ÖRNE Ğİ Ders saati (kaçıncı ders çalışıldı) ÇALIŞILAN Ö Ğ RENC İ ÇALIŞMA YAPAN Ö Ğ RETMEN ÇALIŞILAN KONU İ mza

38 DESTEK E Ğİ T İ M H İ ZMETLER İ FAAL İ YET DÜZENLEME TABLOSU ÖRNE Ğİ Ö Ğ RENC İ N İ N ADI SOYADI SINIFIDESTEK E Ğİ T İ M ALACA Ğ I DERSLER DERSLERE A İ T HAFTALIK DESTEK E Ğİ T İ M SAAT İ DESTEK E Ğİ T İ M ORTAMI DERS VERECEK Ö Ğ RETMEN Ufuk…4/A MATEMAT İ K TÜRKÇE (OKUMA- YAZMA) KÜÇÜK KAS BECER İ S İ 2 saat 4 saat 1 saat DESTEK E Ğ T. ODASI KÜTÜPHANE RES İ M ATÖLYES İ Ali………(4/a sınıf ö ğ rt) Gül……. (branş ö ğ rt) AYŞE…..3/B Sosyal beceri 2 saatKantin. Vb.Suat (sınıf ö ğ rt.)

39 Teşekkürler…


"DESTEK E Ğİ T İ M UYGULAMASI ÖZEL E Ğİ T İ M VE REHBERL İ K ŞUBE MÜDÜRLÜ Ğ Ü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları