Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Kemal GÜLLÜ Ça ğ layan Ortaokulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Kemal GÜLLÜ Ça ğ layan Ortaokulu."— Sunum transkripti:

1 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Kemal GÜLLÜ Ça ğ layan Ortaokulu

2 SINIFIMDA ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM ÖĞRENCİM VAR NE YAPMALIYIM? Öğrencinizin engeline yönelik herhangi bir değerlendirme yapılmamışsa aşağıda yer alan unsurlar gerçekleştirilir; 1. Veliden öğrencinin herhangi bir hastane incelemesinin olup olmadığı öğrenilir, 2. Öğrenci hangi sınıftaysa o sınıfın seviyesinde olup olmadığı basit uygulamalarla tespit edilir. 3. Öğrenci performansına göre gözlemlenir. Başarılı olduğu, desteklenmesi gereken ve sıkıntılı olduğu alanlar gözlemlenerek tespit edilmeye çalışılır. SINIFIMDA ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM ÖĞRENCİM VAR NE YAPMALIYIM? Öğrencinizin engeline yönelik herhangi bir değerlendirme yapılmamışsa aşağıda yer alan unsurlar gerçekleştirilir; 1. Veliden öğrencinin herhangi bir hastane incelemesinin olup olmadığı öğrenilir, 2. Öğrenci hangi sınıftaysa o sınıfın seviyesinde olup olmadığı basit uygulamalarla tespit edilir. 3. Öğrenci performansına göre gözlemlenir. Başarılı olduğu, desteklenmesi gereken ve sıkıntılı olduğu alanlar gözlemlenerek tespit edilmeye çalışılır. 2

3 4. Rehberlik Servisi ile öğrencinin durumu değerlendirilerek Rehberlik ve Araştırma Merkezine yönlendirilip yönlendirilmeyeceği kararlaştırılır. EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ 5. Öğrenci RAM’a yönlendirilecekse EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ formu doldurularak yönlendirme yapılır. 6. RAM’a ulaşan formlar incelenir ve randevular verilerek okula bildirilir. Değerlendirmeler ve incelemeleri tamamlandıktan sonra öğrencinin eğitimsel performansına yönelik alınan kararlar doğrultusunda öğretmen sınıfında gerekli düzenlemeleri yapar. 4. Rehberlik Servisi ile öğrencinin durumu değerlendirilerek Rehberlik ve Araştırma Merkezine yönlendirilip yönlendirilmeyeceği kararlaştırılır. EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ 5. Öğrenci RAM’a yönlendirilecekse EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ formu doldurularak yönlendirme yapılır. 6. RAM’a ulaşan formlar incelenir ve randevular verilerek okula bildirilir. Değerlendirmeler ve incelemeleri tamamlandıktan sonra öğrencinin eğitimsel performansına yönelik alınan kararlar doğrultusunda öğretmen sınıfında gerekli düzenlemeleri yapar. 3

4 Ö ZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLERİN OKUL Ö NCESİ EĞİTİM KURUMLARINA KAYITLARI NASIL YAPILACAKTIR? RAM, Ö zel Eğitim Değerlendirme Kurulunca d ü zenlenen rapor sonucunda okul ö ncesi eğitim kurumlarına yerleştirilmeleri uygun g ö r ü len 36-72 aylık ç ocuklar,ağır ve ç ok ağır d ü zeyde zihinsel ve birden ç ok yetersizliği olmamak şartıyla 10 ç ocuk bulunan sınıflarda ikiden, 20 ç ocuk bulunan sınıflarda ise 1 den fazla olmayacak şekilde kaydedilirler. (Okul Ö ncesi Y ö netmeliği Madde 10-c) 4

5 5 ÖZEL EĞİTİM TANISI OLAN BİR ÖĞRENCİNİN, ADRES KAYDI OKUL SEÇİMİNDE ÖNEMLİ Mİ? Şehit ve gazi çocukları ile özel e ğ itime ihtiyacı olan Çocukların yeni kayıtları, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri Tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri ilkö ğ retim okuluna yapılır. (ilkö ğ retim Yönetmeli ğ i madde 17/g)

6 OKUL Y Ö NETİMİ DİGER VELİLERİN İSTEGİ Ü ZERİNE ENGELLİ Ö ĞRENCİYİ OKULDAN UZAKLASTIRABİLİR Mİ? Özel eğitim gerektiren bireylerin de eğitimden eşit şartlarda yararlanma hakları vardır. Gerekiyorsa velilere yasal hakları ve sorumluluklar anlatılmalı. 6

7 ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI NASIL AÇILIR? Ö zel eğitime ihtiyacı olan ayrı bir sınıfta eğitim almaları uygun bulunan bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile bir arada eğitim g ö rmeleri amacıyla her t ü r kademedeki resmi ve ö zel okul ve kurumlarda, ö zel eğitim hizmetleri kurulunun ö nerisi doğrultusunda milli eğitim m ü d ü rl ü kleri (Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu) tarafından ö zel eğitim sınıfları a ç ılabilir. ( Ö zel Eğitim Hizmetleri Y ö netmeliği – Madde 25) NOT: DESTEK E Ğİ T İ M ODASI AÇMA YETK İ S İ DE ÖZEL E Ğİ T İ M H İ ZMETLER İ KURULUNUN YETK İ S İ NDED İ R. 7

8 HER EĞİTİM KADEMESİNDE RAM RAPORUNUN YENİLENMESİ GEREKLİ Mİ?? Evet gerekli. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselere geçişlerde öğrenci RAM raporumu yenilemelidir. Destek eğitimi kararını ise her yıl yenilemelidir. 8

9 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SINIF GEÇME/KALMA DURUMU HANGİ MEVZUATA GÖRE YAPILACAKTIR? Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden ö ğrencilerin yetersizlik t ü r ü,eğitim performansı ve ihtiyacına g ö re;ara ç gere ç, eğitim materyalleri, ö ğretim y ö ntem ve teknikleri ile ö l ç me ve değerlendirmede gerekli tedbirler alınarak d ü zenlemeler yapılır.( Ö zel Egitim Hizmetleri Y ö netmeligi ’ nin Madde 23) Bulunduğu okulun eğitim programını veya denkliği olan bir programı izleyen ö ğrencilerin başarıları,devam ettikleri okulun sınıf ge ç me ve sınavlarla ilgili h ü k ü mlerine g ö re değerlendirilir. Ancak,değerlendirmelerde ö ğrencilerin BEP ’ leri dikkate alınır. ( Ö zel Egitim Hizmetleri Y ö netmeligi ’ nin Madde 24) 9

10 HER KAYNAŞTIRMA KARARI ALINMIŞ Ö ĞRENCİ İ Ç İN BEP EKİBİ OLUŞTURMAK ZORUNLU MUDUR? EVET ZORUNLUDUR. BİREYSELLESTİRİLMİS EGİTİM PROGRAMI GELİSTİRME BİRİMİ OLUSTURULUR. (ÖZEL EGİTİM HİZMETLERİ ÖNETMELİGİ’NİN MADDE 72) 10

11 VEL İ N İ N TALEP ETMES İ HAL İ NDE OKUL MÜDÜRLÜKLER İ ÖZEL E Ğİ T İ M Ö Ğ RENC İ S İ NE YÖNEL İ K “ B İ REYSEL GEL İ S İ M RAPORU” DOLDURMAK ZORUNDA MIDIR? Bireysel Gelişim Raporu : Ö zel eğitime ihtiyacı olan bireylerin t ü m gelişim alanlarındaki ö zellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine iliksin değerlendirme sonucunu g ö steren bir rapordur. Velisinin talebi halinde KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİSKİN Y Ö NETMELİĞİN 11. maddesi doğrultusunda en ge ç 5 g ü n i ç erisinde doldurulmak zorundadır. 11

12 KAYNAŞTIRMA KARARI KALDIRILABİLİR Mİ? RAM ’ a eğitsel değerlendirme yapılmak üzere müracaat edilir. Yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonrasında öğrenciyle ilgili olarak “ Normal Eğitime Devamı Uygundur ” kararı çıkması halinde ö ğrencinin kaynaştırma kararı kaldırılmış olur. Okulların bu kararı kaldırma yetkisi yoktur. 12

13 ÖĞRENCİYE İLİŞKİN RAM EĞİTSEL DEĞERLENDİRME KARARININ YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM NE YAPMALIYIM? RAM’ın eğitsel değerlendirme kararının veliye tesliminden sonraki 60 günlük süreçte velinin, 70 günlük süreçte Okulların verilen kararlara itiraz hakkı vardır. Yapılacak itirazlar, itiraz dilekçesi ve RAM raporu ile birlikte İl/İlçe Özel Eğitim hizmetleri kuruluna yapılır. Kurul ya RAM raporunu tekrar onaylar ya da öğrencinin tekrar değerlendirmesi için RAM’a yönlendirir. 13

14 14 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Kemal GÜLLÜ Ça ğ layan Ortaokulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları