Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANLATIMIN VE ANLATICININ AMACI. Anlatımın ve Anlatıcının Amacı Ba ş arılı bir anlatımda yazının amacının belirlenmesi önemlidir. Yazının yazılı ş amacı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANLATIMIN VE ANLATICININ AMACI. Anlatımın ve Anlatıcının Amacı Ba ş arılı bir anlatımda yazının amacının belirlenmesi önemlidir. Yazının yazılı ş amacı."— Sunum transkripti:

1 ANLATIMIN VE ANLATICININ AMACI

2 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı Ba ş arılı bir anlatımda yazının amacının belirlenmesi önemlidir. Yazının yazılı ş amacı ana dü ş ünceyi olu ş turur. Yazıya ba ş lamadan önce yazının giri ş, geli ş me ve sonuç bölümlerinin nasıl olaca ğ ını, yani yazının iskeletini olu ş turmalıdır. Giri ş bölümünde konuyu açıklamalı, Geli ş me bölümünde konuya açıklık getirmeli, yardımcı dü ş ünceleri konuyu ve ana dü ş ünceyi verecek ş ekilde ortaya koymalıdır. Sonuç bölümünde ise yazıda ele alınan dü ş ünceleri bir sonuca ba ğ lamalıdır. Bütün bu hazırlıklar yapıldıktan sonra yazıya giri ş yapılabilir.

3 Anlatımda amaç örnekleri: Bilgi vermek, dü ş ündürmek, kanıları de ğ i ş tirmek, bir duyguyu payla ş mak, yönlendirmek … Metin örnekleri: “Yazın gelmesi ile sıcaklar bir hayli arttı. Tatil imkanı bulunmayan kırsal kesimlerde tarlaları sulamak için açılan su kanalları çocuklarımızın can güvenli ğ ini tehdit etmekte.” Yazılı ş amacı: Bilgi vermek; uyarmak “Duydum sonbaharda dalından ayrılan yapra ğ ın yürek sancısını; dalın yapra ğ a hasretini.” Yazılı ş amacı: Duyguyu payla ş mak “Dilimiz neden Dünya dili olmasın? Türkçemizi İ ngilizce kar ş ısında yetersiz ve zayıf görmek bir aymazlıktır. Yapılan ara ş tırmalar göstermi ş tir ki Dünyada bilime en uygun dil Türkçedir.” Yazılı ş amacı: Kanıları de ğ i ş tirmek

4 HAZIRLAYAN: SELAM İ İ PEK HAZIRLAYAN: SELAM İ İ PEK TÜRK D İ L İ VE EDEB İ YATI Ö Ğ RETMEN İ TÜRK D İ L İ VE EDEB İ YATI Ö Ğ RETMEN İ


"ANLATIMIN VE ANLATICININ AMACI. Anlatımın ve Anlatıcının Amacı Ba ş arılı bir anlatımda yazının amacının belirlenmesi önemlidir. Yazının yazılı ş amacı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları