Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Neler bulmayı umut ediyoruz? Evreni neden ara ş tırıyoruz?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Neler bulmayı umut ediyoruz? Evreni neden ara ş tırıyoruz?"— Sunum transkripti:

1

2 Neler bulmayı umut ediyoruz? Evreni neden ara ş tırıyoruz?

3 İ LK ARA Ş TIRMALAR Uzaya seyahat edebilmek sadece roketlerle mümkün oldu ğ undan, roket geli ş iminin tarihi,bir bakıma uzay uçu ş larının tarihi olarak görülebilir. İ lk roketin 1045 yılından önce Çinliler tarafından ke ş fedildi ğ i biliniyor.

4 İ LK ARA Ş TIRMALAR Çinliler, ilk barut türüyle doldurdukları bambu borucuklarını, kötü ruhları korkutup kaçırmak amacıyla kullanıyorlardı. Bunlara “ate ş oku” adını vermi ş lerdi. Bu ate ş oklarını, sava ş için geli ş tirdikleri el bombası ve toplarla birlikte kullanıyorlardı.

5 İ LK ARA Ş TIRMALAR Çin-Mo ğ ol sava ş ı “Kaifung-fu” MS.1232 Mo ğ ol-Macar sava ş ı “Sejo” MS.1241 Mo ğ ol-Arap sava ş ı “Ba ğ dat” MS.1258 Avrupa-Araplar “7. Haçlı seferi” MS.1268

6 İ LK ARA Ş TIRMALAR Roketler ilk ba ş larda askeri amaçlara yönelik kullanıldıysa da, insan aklının bir kö ş esinde hep, dünyanın dı ş ına çıkabilmek vardı.

7 İ LK ARA Ş TIRMALAR 1650 yılında Polonyalı ate ş li silah uzmanı Kazimierz Siemienowicz bir roket planının çizimlerini yayınladı.

8 İ LK ARA Ş TIRMALAR 19. yüzyıl boyunca roketler büyük heyecan uyandırıyor, neredeyse her ülkeden bir roket mucidi çıkıyordu. Paris'te ya ş ayan bir İ talyan mucit C. Claude Ruggieri birkaç küçük hayvanı uzaya yollama giri ş imlerine 1806'da ba ş lamı ş tı. Britanya'da Sir William Congreve 9000 ft mesafeye kadar yollanabilen katı yakıtlı itici kuvvetle çalı ş an bir roket yaptı.

9 İ LK ARA Ş TIRMALAR 20. yüzyılın ilk yarısında mühendislerin büyük bir bölümü kendilerini daha uzun ve uzak mesafeli uçu ş lar yapabilecek uçaklar geli ş tirmeye adarken, Robert H. Goddard gibi bir kısımı da roket alanında çalı ş malar yapıyorlardı.

10 İ LK ARA Ş TIRMALAR İ nsanlar Dünya dı ş ına çıkıp, gezegenlere gidebilmeyi hayal ediyorlardı, hatta bunlar hakkında serüvenler yazıyorlardı. Daha sonra bu hayaller gerçek oldu. İ nsanlara uzay yolculu ğ unun bir hayal olmadı ğ ını gösteren 3 bilim adamı ; Konstantin Tsiolkovsky,Robert H. Goddard ve Hermann Oberth’tir.

11 K.TS İ OLKOVSKY (1857-1935) uzay ara ş tırmalarının ba ş lıca öncülerinden ve kuramcılarından olan Rus bilgin K. Tsiolkovsky ; 1883 yılında, ancak tepkili itme ile uzayda uçu ş yapılabilece ğ ini öne sürdü. 1884 yılında roket fikriyle, insanların kafasındaki "kanat olmadan uçma eylemi gerçekle ş tirilemez" yargısını de ğ i ş tirdi.

12 K.TS İ OLKOVSKY 1903 yılında ilk kez bir füzenin hareket yasalarını anlatan büyük yapıtı; "Tepkili füzelerle uzayın ke ş fi " yayımlandı ve buna benzer konularda 500 dolayında makale yayımladı. Dünya'nın kurtulu ş hızının 8 km/sn oldu ğ unu buldu.

13 K.TS İ OLKOVSKY Aynı tarihlerde,bugün füzelerin ve uzay araçlarının yapımında uygulanan bir takım teknolojik yenilikler önerdi: Sıvı propergollü füze- motorun,özellikle sıvı hidrojen ve oksijenle çalı ş an motorun kullanımı Çok katlı füzeler Uydu istasyonları Uzay kolonileri

14 R.GODDARD (1882-1945) Amerikalı mühendis ve fizikçi olan Goddard, itme kuvveti hakkında çalı ş malar yaptı ve sıvı yakıtlı roketler kullanılması gereklili ğ ini ileri sürdü. Roket hareketleri kuramının kurucusudur.

15 R.GODDARD 1919 yılında yazmı ş oldu ğ u "A ş ırı yükseltilerde ara ş tırma yöntemi“ adlı eserinde deneysel ve kuramsal sonuçları açıkladı.

16 R.GODDARD 16 Mart 1926 tarihinde Worcester'da ilk sıvı ergollü (propergolün yanıcı ve yakıcı bile ş eni) roketi fırlattı.Bu roket 2,5 sn havada kaldı,12,5 m'ye yükseldi ve 56 m uza ğ a dü ş tü.

17 R.GODDARD Goddard ilk roket motoru tasarımını yaptı.

18 H.OBERTH (1894-1990) Alman roketçili ğ inin kurucusu olarak bilinir. 1923 yılında "Gezegenler arası Uzaya Roket" adlı kitabı yazdı. Oberth ve Alman bilim adamları 1927’de Uzay Yolculu ğ u Derne ğ ini kurdular.

19 H.OBERTH İ kinci Dünya Sava ş ı'nda Alman ordusu için V-1 roketlerini, asistanı Wernher von Braun ile yaptılar. Amerikan uzay ara ş tırmaları programında ve Apollo Projesi'nde görev aldı.

20 ROKET İ N YAPISI Roketler genellikle ucu hava sürtünmesini azaltacak ş ekilde yapılmı ş, yakıt, motor ve eksozdan olu ş an, çalı ş maları sırasında havaya gereksinim duymayan, hareket yönünün tersi yönde sıcak gaz püskürterek hareket eden cihazlardır. Bir roket kaba hatlarıyla üç kısımdan olu ş ur:

21 ROKET İ N YAPISI 1. Roketin genelde ucunda bulunan yük kısmı (Kargo): Yük bazen bir uydu, bazen de bir bomba olabilir.

22 ROKET İ N YAPISI 2. Yakıt kısmı: Roketin toplam a ğ ırlı ğ ının çok büyük bir kısmını kapsayan, yanıcı ve yakıcı madde ta ş ıyan tanklardan olu ş an kısımdır.

23 ROKET İ N YAPISI 3. Roket motoru ve meme: Yanmayı kontrol eden ve olu ş an ısı ve gazı dı ş ortama aktaran mekanizmaya roket motoru, ilerlemeyi (itimi) ve yön de ğ i ş tirmeyi sa ğ layan kısma da meme denir.

24 ROKET İ N YAPISI Bütün askeri füzeler, yörüngeye uydu ta ş ıyan roketler, kimyasal roket kapsamına girer. Çünkü sistemi hareket ettiren güç, yanıcı ve yakıcı maddelerin yanması sonucunda elde edilmektedir.

25 ROKET YAKITLARI Yakıttan istenilen özellikler: Yanma hızının sabit olması Yanma sırasında bölgesel patlamalar yapmaması Özgün ısının yüksek olması Zehirli ve korrozif olmaması Buhar basıncının dü ş ük olması Donma noktasının alçak olması Kolay elde edilmesi ve ucuz olması

26 ROKET İ N YAPISI: Roketin iç yapısı ş ematik olarak görülmektedir.

27 UZAYA İ LK ADIM:Sputnik-1 Insano ğ lunun uzay serüveni, Sovyetler Birli ğ i’nin, 4 Ekim 1957’de Dünya’nın ilk yapay uydusu Sputnik-1’i uzaya göndermesiyle ba ş ladı. Uydu, Kazakistan’dan fırlatılan R-7 roketinin içindeydi.

28 UZAYA İ LK ADIM:Sputnik-1 Sputnik-1, Dünya’dan 224 km yukarıda, yakla ş ık 58 cm çapında ve 83.5 kg a ğ ırlı ğ ındaydı.Rusça’da “yolda ş ” anlamına gelen Sputnik'in tümü bir plaj topundan daha büyük de ğ ildi.

29 UZAYA İ LK ADIM:Sputnik-1 Bu gümü ş renkli parlak kürenin yapabildi ğ i bütün i ş muntazam aralıklarla dünyaya anlamsız bip bip sinyalleri göndermekten ibaretti.

30 UZAYA İ LK ADIM:Sputnik-1 Rus ekibi kürenin büyük bir titizlikle parlatılmı ş olmasını ve bu ş ekilde çıplak gözle bile görülebilmesini sa ğ lamak için çok u ğ ra ş mı ş tı. Gönderilen bip bip sinyalerinin de amatör radyo meraklılarının bile kolayca alabilecekleri dü ş ük frekansta olması sa ğ lanmı ş tı.

31 SPUTN İ K-2 :uzayda ilk canl ı Sputnik serisi kapsamında uzayda 3 kasım 1957’de yörüngeye oturtulan Rus uydusu Sputnik- 2’nin kütlesi 543.5 kg’dı ve Laika ("havlayan") adlı bir köpe ğ i ta ş ıdı.

32 SPUTN İ K-2 :uzayda ilk canl ı Özel bir mikrofonla kalp içinden gelen sesleri kaydetmeyi sa ğ layan bir alet Sputnik 2 aracı ile uzaya gönderilen Laika adlı köpe ğ e konuldu ve dünyadan kalp sesleri takip edildi.

33 SPUTN İ K 3:jeofiziksel amaçlI Sputnik serisinin sonuncusu olan ve 15 mayıs 1958’de fırlatılan Sputnik-3, 1340 kg’dı.

34 YURI GAGARIN(1934-1968) UZAYDA İ LK İ NSAN

35 Yuri Gagarin, 9 Mart 1934’te Moskova’ da do ğ du. Babası, burada marangoz olarak çalı ş ıyordu. Liseyi Moskova’nın kenar mahallelerinin birinde okudu. 1951’de okulu bitirdi ve metal i ş çisi olarak çalı ş maya ba ş ladı.

36 UZAYDA İ LK İ NSAN 1955’de okuldan mezun olduktan sonra Sovyet Hava Kuvvetleri’ne katıldı. Ö ğ rencili ğ i sırasında Yuri Gagarin, uçaklarla ilgilenmeye ba ş ladı.

37 UZAYDA İ LK İ NSAN Yeni teknoloijilerin denendi ğ i deneysel uçu ş larda görevlendirildi. Kozmonot olmaya gönüllü oldu. Gagarin’in adı Sovyetler Birli ğ i’nin uzay projelerinde çalı ş an ki ş ilerin isimlerini yeraldı ğ ı çok gizli listeye kaydedildi.

38 UZAYDA İ LK İ NSAN Son derece a ğ ır geçen ve zorlu e ğ itimlerden geçti. Uzaya alı ş mak zor olacaktı.Psikolojik e ğ itim de aldı.

39 UZAYDA İ LK İ NSAN KOZMONOT K İ ML İĞİ KOM İ N İ ST PART İ K İ ML İĞİ

40 UZAYDA İ LK İ NSAN Gönderilecek uzay aracında kimin kozmonot olaca ğ ı resmi olarak 11 Nisan da açıklandı. 12 Nisan 1961 günü saat: 09:07...

41 UZAYDA İ LK İ NSAN SS-6 Roketi YUR İ GAGAR İ N

42 UZAYDA İ LK İ NSAN Vostok 1, SS-6 Sapwood roketiyle uzaya fırlatıldı. Roket 38.36 metre uzunlu ğ unda ve 287.03 ton a ğ ırlı ğ ındaydı. İ lk kademede dört tane yardımcı roket bulunuyordu

43 UZAYDA İ LK İ NSAN Kullanılan uzay gemisi bir modül olan Vostok-1’di. Modül, yakıt tankı görevi yapan di ğ er bir modülün üzerine oturtulmu ş tu.

44

45 UZAYDA İ LK İ NSAN 108 dakika sonra Dünya’ya geri döndü. Dünya çevresindeki yörüngede 89 dakika 34 saniye boyunca yol aldı. Maksimum 327 km yüksekli ğ e çıktı. Ula ş tı ğ ı en yüksek hız ise 28 260 km/saat idi.

46 UZAYDA İ LK İ NSAN Gagarin 7 km yükseklikte fırlatma koltu ğ uyla uzay aracından ayrıldı. Dönü ş te, Vostok atmosfere çok sert girdi...

47 UZAYDA İ LK İ NSAN Yuri Gagarin’in uzay uçu ş u Dünya’nın dört bir tarafında man ş ete çıktı. Sovyetler Birli ğ i’nde kahramanlık madalyası ile ödüllendirildi.

48 UZAYDA İ LK İ NSAN 7 Mart 1968’de, uzaya çıkı ş ından 7 yıl sonra, bir MIG-15 uça ğ ı denerken geçirdi ğ i bir hava kazasında ya ş amını yitirdi.

49 UZAYDA İ LK İ NSAN 12 Nisan 1961’de Dünya’nın gerçek görüntüsünü gören ilk insan Yuri Gagarin’dir. Vostok 1 adlı uzay aracı ile Dünya’nın çevresinde ilk kez dolanılmı ş tır.

50 UZAY’DA İ LK İ NSAN ''Uzay gemimle Dünya’nın etrafında uçarken gezegenimizin ne kadar güzel oldu ğ unu gördüm. Dostlarım, gelin onu yok edece ğ imize bu güzelli ğ i besleyip arttıralım.'' Yuri Gagarin (1961)

51 UZAY’DA İ LK İ NSAN Safsata inançlara cevap... Dünya’nın gerçek boyutları... Ufkumuzun yeniden do ğ u ş u...

52 AY MACERASI APOLLO ıı Böylece insanlık ilk kez ba ş ka dünyalara ayak basabiliyordu. 16 Temmuz 1969' da Cape Kennedy' den fırlatıldı. Ay modülü (Eagle) ‘nü ta ş ıyordu. İ ni ş bölgesinin Sea of Tranquility idi. İ lk olarak Armstrong modülden çıktı. 2 saat 15 dakika boyunca çe ş itli deneyler yapıldı ve foto ğ raflar çekildi. İ ni ş ten 21 saat sonra Dünya’ya dönmek için kumanda modülüyle ba ğ lanıldı.

53 ESK İ ÇA Ğ LARDA UZAY B İ L İ NC İ GERÇE Ğ E B İ R BAKI Ş

54 İ nsano ğ lunun Dünya’ya "tepeden" bakmaya ba ş ladı ğ ı tarihlerden bu yana, uzay ara ş tırmaları çok hızlı bir biçimde geli ş ti... UZAYI H İ SSETMEK

55 UZAY KURULU Ş LARI Ulusal Uzay Ara ş tırmaları Merkezi (NASA) 1 Ekim 1958'de kuruldu. Dönemin ba ş kanı Eisenhower, Dr. T. Keith'i NASA'nın ilk ba ş kanı olarak atadı. ESA, Avrupa’da bulunan iki eski Avrupa Uzay Organizasyonu, ESRO ile ELDO’nun birle ş mesiyle 1975 yılında kurulmu ş bir organizasyondur.

56 UZAYI H İ SSETMEK Carl Sagan’ın deyi ş iyle "Merkezi ve kurulu ş amacı biz olmayıp, enginlikte ve sonsuzlukta kaybolmu ş minnacık; yüzlerce milyar galaksi ve milyarlarca trilyon yıldızla bezenmi ş bir kozmik okyanusta...

57 UZAYI H İ SSETMEK... dönüp dola ş an bir Dünya" üzerinde ya ş adı ğ ımızı farkettik. İ nsano ğ lunun gözünü gökyüzüne çevirmesiyle ba ş layan bu süreç, uzayın kendisi gibi sonu olmayan bir serüvene benziyor...

58 Gelecek BunlarIn Ötes İ nde


"Neler bulmayı umut ediyoruz? Evreni neden ara ş tırıyoruz?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları