Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMAN BERKE YILDIRIM 5-D 1318.  Robert Goddard ilk roketi yapıp,16 Mart 1926’da uçurmu ş tur.Ayrıca bu roketinde sıvı yakıt kullanmı ş tır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMAN BERKE YILDIRIM 5-D 1318.  Robert Goddard ilk roketi yapıp,16 Mart 1926’da uçurmu ş tur.Ayrıca bu roketinde sıvı yakıt kullanmı ş tır."— Sunum transkripti:

1 OSMAN BERKE YILDIRIM 5-D 1318

2  Robert Goddard ilk roketi yapıp,16 Mart 1926’da uçurmu ş tur.Ayrıca bu roketinde sıvı yakıt kullanmı ş tır.

3  24 Temmuz 1950’de Amerika’nın Florida’dan fırlattı ğ ı ilk insansız rokettir.

4  Sputnik 1 adlı uzay aracı 4 Ekim 1957‘de fırlatılmı ş tır.Rus uzay aracı uzaydaki ilk uydu ve araç olmu ş tur.

5  Sputnik 2 uzay aracı Laika adlı köpe ğ i uzaya gönderdi.Laika adlı köpek uzaydaki ilk canlı olmu ş tur ama uzay aracındaki bir teknik sorundan dolayı ölmü ş tür.

6  Explorer 1 Amerika’nın fırlattı ğ ı ilk uydu olmakla birlikte Dünya’nın radyasyon ku ş a ğ ını ke ş fetmi ş tir.

7  17 A ğ ustos 1958’de Able 1 adlı Amerikan uydusu fırlatıldı.Ancak Able ba ş arılı olamayarak kalkı ş tan 77 saniye sonra infilak etti.

8  Pioneer 1,2 ve 3 fırlatıldı.Üçü de görevlerinde ba ş arılı oldu.Sonra güne ş i gözlemlemek için Pioneer5,6,7,8,9 uzaya fırlatıldı.

9  Luna 2,12 Eylül 1959 tarihinde fırlatılmı ş tır.33,5 saatlik bir uçu ş tan sonra 14 Eylül günü aya ini ş yaptı. Ama sert bir ini ş nedeniyle parçalandı.

10  Ruslar tarafından Vostok 1 ile Yuri Gagarin adlı kozmonotu 12 Nisan 1961’de uzaya gönderildi.Tam 108 dakikalık bir uçu ş yapan Yuri Gagarin Dünya’da ne ş eyle kar ş ılandı.

11  Alan B. Shepard adındaki astronot 5 Mayıs 1961’de uzaya çıktı.Alan B. Shepard uzaya çıkan ilk insan olamadı ama denize ini ş yapan ilk insan oldu.

12  Vostok 2 ile Rusların gönderdi ğ i kozmonot Gherman Titov’un 26 ya ş ına girmesine birkaç ay vardı.

13  Mercury Friendship 7 aracıyla Amerikalı John H. Glenn Jr. 4 saat 55 dakika 23 saniyelik bir uçu ş gerçekle ş ti.Bu uçu ş 20 Ş ubat 1962 tarihinde gerçekle ş ti.

14  Vostok 6 uzay aracı ile 16 Haziran 1963 tarihinde ilk kadın kozmonot olan Valentina Tereshkova uzaya çıktı.

15  Voskhod 2 uzay aracı ile bir rus mürettebat uzaya çıktı.Mürettebattan Alexei Leonov adlı astronot 12 dakika uzay yürüyü ş ü yaptı.

16  Gemini 3 uzay aracı ile iki ki ş i uzaya çıktı.Astronotların ismi Virgil (Gus) Grissom,John W. Young adlı iki Amerikan Dünya çevresinde 3 kere döndü.

17  Gemini 4 ile Amerika’da uzay yürüyü ş ü yapmı ş oldu.Ed White adlı astronot 8 metrelik iple uzay yürüyü ş ünü gerçekle ş tirdi.

18  Ruslar bu sefer Venüs’ü incelemek için Venera 3 adlı uzay aracı uzaya gönderdiler.

19  Gemini 7 uzay aracı ile Ay’a gidip,nasıl inilece ğ i hakkında ara ş tırma yapılmı ş tır. Mürettebatı Frank Borman ve James A. Lovell adlı iki Amerikan astronottu.

20  Gemini 7 Dünya’ya dönerken Gemini 6 ile ilk uzay randevusunu gerçekle ş ti.

21  Luna aya inen ilk uzay aracı oldu.Rus uzay aracı 3 Ş ubat 1966’da uzaya çıktı.

22  Amerikalılar Luna’nın ini ş inden sonra 4 ay sonra Surveyor 1 adlı uzay aracını aya yolladılar.

23  Luna 10 adlı uzay aracı Ruslar tarafından fırlatıldı ve 3 Nisan 1966’da ayın yörüngesine oturdu.

24  Apollo 1 adlı uzay aracı fırlatma sırasında yanarak içindeki 3 astronot yanarak hayatını kaybetmi ş tir.

25  Soyuz 1 uzay aracı ile Rus kozmonot Colonel Vladimir Komarov uzaya çıktı. Ancak uzay aracı Dünya’ya dönerken infilak etti.

26  Sovyet Zond 5 18 Eylül 1968’de fırlatıldı. İ çinde birçok ilginç hayvan barındıran(kaplumba ğ alar,sirke sinekleri, yiyecek kurtları vs.)Zond 5 21Eylül 1968’de Dünya’ya geri döndü.

27  Amerikalılar Apollo 7 ile Ay ile ilgili ara ş tırma ve deney yaptılar.Mürettebatı Walter Schirra,Donn Eisele veWalter Cunningham adlı astronotlardan olu ş uyordu.

28  Apollo 8 uzay aracı Ay’a gidip yörüngesinde on defa dönüp geri geldiler.Ve Saturn V adlı roketi kullanan ilk uzay aracı oldu.

29  1969 yılının Ocak ayında iki Sovyet uzay aracı yan yana geldi.Soyuz 4 ve Soyuz 5 bu olayın uzay araçlarıydılar.Araçlar arasında geçi ş olması için büyük çalı ş ma kaydettiler.

30  Apollo 11,20 Temmuz 1969 yılında aya indi ve bu ş ekilde yarı ş ta öne geçen taraf Amerika oldu.Mürettebatta Neil Armstrong Edwin (Buzz) Aldrin Michael Collins adlı astronotlardan olu ş uyor.

31  Apollo 13 adlı uzay aracındaki O2 (oksijen) tüpünün patlaması nedeniyle mürettebat ölmek üzereydi.Mürettebat James A. Lowell,John L. Swigert, Fred W. Haise adlı astronotlardı.

32  1970 yılının Kasım ayında Sovyet Rusya Lunokhod adlı uzay aracını Ay’a yolladı.

33  Apollo 13 kazasından sonra devreye giren Apollo 14,Apollo 13’ün inece ğ i yere indi.Mürettebattaki AlanB.Shepard Ay’da golf topuna vurarak popüler oldu.

34  19 Nisan 1971’de Salyut 1 adlı Sovyet uzay istasyonu fırlattıldı.

35  Soyuz 11 adlı Sovyet uzay aracı 6 Haziran 1971’de fırlatıldı.Ancak uzay aracı Dünya’ya dönerken infilak etti. Mürettebat G. T. Dobrovolsky,V. I. Patsayev adlı kozmonotlardı.

36  Rusların Salyut adlı uzay aracından sonra Amerikalılar Skylab adlı uzay istasyonunu 14 Mayıs 1973 tarihinde fırlattılar.

37  Skylab 2 adlı uzay aracını Skylab 1’deki sorunu gidermek için fırlattılar.

38  Salyut 3 Rus askeri uzay istasyonuydu.24 Haziran 1974’te fırlatıldı.

39  Apollo 18 uzay gemisi Soyuz 19 ile randevula ş tı.Amerikan mürettebat Thomas P. Stafford,Vance Brand ve Donald K.Rus mürettebat Alexei Leonov ve Valeri Kubasov’du.

40  Columbia adlı uzay meki ğ i 12 Nisan 1981’de fırlatıldı. İ lk insanlı uzay meki ğ i oldu.

41  4 Nisan 1983’te mekikte 4 ki ş ilik mürettebat bulunuyordu.Paul Weitz,Karol Bobko,Donald Peterson ve Story Musgrave adlı astronotlar.

42  Challenger uzay meki ğ inde ilk Amerika’lı kadın astronot uzaya çıktı.Sally K. Ride adlı astronot.

43  Avrupa Uzay Ajansı’da kendi uzay istasyonunu fırlattı. İ lk avrupalı astronot Ulf Merbold bu görevde yer aldı.

44  Svetlena Savitskaya adlı kadın kozmonot uzay aracına ba ğ lı olmadan uzay yürüyü ş üne çıktı.

45  Salyut 7 uzay aracı bir ilki gerçekle ş tirdi. Normalde kısa zamanlı uçu ş lar gerçekle ş tirilir ama bu uçu ş 237 gün sürmü ş tü.

46  Challenger adlı uzay mek ğ inde ilk defa iki kadın astronot bir uzay aracına bindiler.Sally Ride ve Katherine Sullivan adlı astronotlar.

47  28 Ocak 1986’da Amerika’nın uzay meki ğ i Challenger kalkı ş tan sonra infilak etti.

48  Rus uzay istasyonu olan Mir oldukça 20 Ş ubat 1986 tarihinde fırlatılmı ş tır.15 ya ş ında görevi bırakmı ş tır.

49  Hubble teleskopu 25 Nisan 1990’da uzaya fırlatıldı.1993 yılındaki bir problemden dolayı 2 Aralık 1993’te bir ekip gönderildi.

50  Valery Polyakov uzayda 677,75 gün uzayda kaldı ve böyle bir rekora imza attı.

51  1998 yılında NASA Ay’ın kutpunda buz ş eklinde su bulundu ğ unu ispatladı.Lunar Prospector adlı uzay aracı bu görev için kullanıldı.

52  Discovery uzay meki ğ i ile 77 ya ş ındaki John Glenn adlı astronot uzay gitti.En ya ş lı astronot olma ünvanını aldı.

53  Uluslararası Uzay İ stasyonu’nun ilk parçası Zarya 20 Kasım 1998’ de Rus roketiyle fırlatıldı.

54  Unity 4 Aralık 1998’de Endeavour uzay meki ğ i ile Uluslararası Uzay İ stasyonu’na ba ğ landı.

55  Discovery uzay meki ğ i 27 Mayıs 1999’da fırlatılarak di ğ er parçalarını ba ğ ladılar.

56  Mir uzay istasyonu görevini bitirdi.23 Mart 2001’de görevden alınıp Pasifik Okyanusu’na dü ş ürüldü.

57  Dennis Tito ilk uzay turisti oldu, ş u ana kadar tüm astronotları devlet seçiyordu ama Dennis Tito kendi iste ğ iyle dolarlar kar ş ılı ğ ında gitti.

58  Challenger uzay meki ğ i 1 Ş ubat 2003’te Dünya’ya dönerken infilak etti.

59  Avrupa Ay yörüngesine girdi.Smart 1 uzay aracı ile Ay’a gitmi ş lerdir.

60  Mike Melville adlı ticari astronot kendi uzay aracı ile uzaya çıktı. Seni, gelecekte bir Türk uzay bilim adamı olarak görmekten gurur duyarız... Ş.D.


"OSMAN BERKE YILDIRIM 5-D 1318.  Robert Goddard ilk roketi yapıp,16 Mart 1926’da uçurmu ş tur.Ayrıca bu roketinde sıvı yakıt kullanmı ş tır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları