Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUSTAFA ERO Ğ LU 20110954001 WEB 2.0 ARAÇLARI TANITIM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUSTAFA ERO Ğ LU 20110954001 WEB 2.0 ARAÇLARI TANITIM."— Sunum transkripti:

1 MUSTAFA ERO Ğ LU 20110954001 WEB 2.0 ARAÇLARI TANITIM

2 Anlatılacak Konu Web 2.0 araçları…

3 Web 2.0 Nedir? Eğitimde Nasıl Kullanılır? Bu kavram ilk defa O'Reilly Media tarafından 2004 yılında kullanılmıştır. "Web 2.0" internet kullanıcılarının katılımı ile oluşan, ortaklaşa içerik üretilip bunların paylaşıldığı bir sistemdir diyebiliriz. Bu sebeple beraber üretim, karşılıklı etkileşim, ortak paylaşım bu sistemin temelini oluşturur. İnternet dünyasına getirdiği bu yeni anlayışla web 2.0, insanlar arasındaki iletişimi artırmış ve hayatı kolaylaştırmıştır. Çünkü artık insanların web 2.0 araçlarıyla(youtube-facebook) ürettiği içerikler üzerinde ortak bir bilinç oluşturması mümkündür.Web 2.0youtubefacebook Web 2.0’ın eğitimde kullanımına değinecek olursak:Eğitim ortamındaki bilgilerin paylaşılması ve bilgilerin daha hızlı yayılıp ulaşması web 2.0 araçları ile oldukça kolay hale gelmiştir.

4 Örnek Web 2.0 Araçları Ajax, rss,css,vidcast,podcast,blog,widget,wiki,xhtml,xml,sosyal a ğ siteleri:Facebook, Youtube,Google…

5 Web2.0 Teknolojileri ve Araçları Web 2.0 uygulamalarında kullanıcılara, içerik üretimi ve bunların payla ş ımın da kolaylık sa ğ lamak için; ajax, rss, css, vidcast, podcast, blog, widget, wiki, xhtml, xml, sosyal a ğ siteleri, etiketgibi araçlar kullanılmaktadır. Kısaca açıklayacak olursak; Ajax: Sayfanın sunucu tarafından hızlı ş ekilde, yeni verilerle,yeniden güncellenmesidir. Xhtml: Web sayfalarının yapısal kodlamasında kullanmak için tasarlanmı ş metin i ş aretleme dilidir. Xml: Kolayca okunabilecek dokümanlar olu ş turmaya yarayan geni ş letilebilir i ş aretleme dilidir. Wiki: İ nsanların üzerinde özgürce de ğ i ş iklik yapabildi ğ i bir yazılımdır. Css: İ nsanlara sayfa dizaynı hazırlama esnekli ğ i sa ğ layan, global ş ablonlar ile bütün web sayfalarında uygulanabilen yazım dilidir. Rss: İ lgilendi ğ miz konularda yeni eklenen içeri ğ in tek merkezde toplanmasıyla daha kolay takip edilmesini sa ğ layan bir sistemdir. Blog: İ nsanların istedikleri herhangi bir ş eyi özgürce, istedi ğ i gibi yazdı ğ ı, yayınladı ğ ı ve payla ş tı ğ ı web siteleridir. Podcast: Bir ses dosyasının RSS ile payla ş masını sa ğ layan yayın da ğ ıtım sistemidir. Vidcast: Podcast'in video görüntüsü payla ş ıldı ğ ı halidir. Widget: Bir web sitesinde çalı ş arak ona exstra özellik katan küçük masaüstü araçlarıdır. Sosyal a ğ siteleri: İ nsanları bir araya getiren ve birbirleriyle resim, video, müzik, belge gibi ta ş ınabilecek her ş eyi payla ş malarına imkan veren sitelerdir.ajax, rss, css, vidcast, podcast, blog, widget, wiki, xhtml, xml, sosyal a ğ siteleri, etiket Ajax Xhtml Xml Wiki Css Rss Blog Podcast Vidcast Widget Sosyal a ğ siteleri

6 WEB 2.0 YARARLARI VE ZARARLARI Web2.0 internet kullanıcılarına kendi eksik yanlarını görme imkanı sunmaktadır. Çünkü dü ş üncelerini di ğ er insanlarla payla ş an kullanıcılar, ba ş kalarının yorumlarına göre eksikliklerini giderebilir. Ayrıca insanların kar ş ılıklı ileti ş imini ve sosyalle ş mesini sa ğ lar. Fakat Web2.0 insanların yüz yüze ileti ş im kurmalarını sınırlandırır. Bununla beraber bu sitelerin kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Genellikle telif hakkı ihlalleri ve bili ş im suçlarını do ğ uran güvenlik bilgileri bu sitelerden elde edilmektedir. Web2.0


"MUSTAFA ERO Ğ LU 20110954001 WEB 2.0 ARAÇLARI TANITIM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları