Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ TEOG. LGS, OKS, SBS Liselere Giri ş Sınavı (LGS) 2000 Ortaö ğ retim Kurumları Seçme ve Yerle ş tirme Sınavı (OKS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ TEOG. LGS, OKS, SBS Liselere Giri ş Sınavı (LGS) 2000 Ortaö ğ retim Kurumları Seçme ve Yerle ş tirme Sınavı (OKS)"— Sunum transkripti:

1 2015 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ TEOG

2

3 LGS, OKS, SBS Liselere Giri ş Sınavı (LGS) 2000 Ortaö ğ retim Kurumları Seçme ve Yerle ş tirme Sınavı (OKS) 2004 Seviye Belirleme Sınavları, 2008 (6,7 ve 8.Sınıflar) Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 2009 (8. Sınıflar) Türkiye'de ortaö ğ retime geçi ş te merkezi sınavlar hep var oldu, ancak bu sınavların yöntemleri farklılıklar gösterdi.

4 E ğ itimin do ğ asında var olan de ğ i ş im ve geli ş ime paralel olarak, ortaö ğ retime geçi ş modelinin i ş levsel, sürdürülebilir ve esnek bir nitelik göstermesi büyük önem ta ş ımaktadır. Bu çerçevede, ö ğ renci, ö ğ retmen ve okul arasındaki ili ş kiyi güçlendirmeyi hedefleyen e ğ itim politikamızın gere ğ i olarak, ortaö ğ retime geçi ş modeli güncellenmi ş tir. Modelin temel niteli ğ i, ö ğ renci ba ş arısını anlık bir performansa dayalı olarak de ğ il, geni ş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir

5 Ö ğ renci, ö ğ retmen ve okul ili ş kisini güçlendirmekE ğ itim sürecinde ö ğ retmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmakÜlke çapında müfredatın e ş zamanlı uygulanmasını sa ğ lamakSınav kaygısını sürece yayarak azaltmak Ö ğ retmenin meslekî performansını artırmak Okul dı ş ı e ğ itim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Ö ğ retim programlarının uygulanmasını ve ö ğ renci kazanımlarını objektif bir ş ekilde izlemek ve de ğ erlendirmek Ba ş arı de ğ erlendirmesini sürece yaymak

6 Telafi imkanı sa ğ layarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Orta ve uzun vadede ö ğ rencinin ders dı ş ı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini de ğ erlendirmek Ö ğ rencilerin okula devamsızlı ğ ını en aza indirmek

7 e ğ itim - ö ğ retim yılından ba ş layarak altı temel ders için 8. sınıfta ö ğ retmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekle ş tirilecek. Ortak De ğ erlendirme Kapsamındaki Dersler Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük

8

9 ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKV İ M İ SınıfDönemSınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İ lanı 8. sınıfI. Dönem26-27 Kasım Aralık 2014Ocak sınıfII. Dönem29-30 Nisan Mayıs 2015Haziran 2015

10 DERS ADI BA Ş LAMA SAAT İ SORU SAYISISÜRES İ Türkçe DAKİKA Matematik DAKİKA Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi DAKİKA DERS ADI BA Ş LAMA SAAT İ SORU SAYISISÜRES İ Fen ve Teknoloji DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük DAKİKA Yabancı Dil DAKİKA ORTAK SINAVLAR 1. GUN OTURUMLARI ORTAK SINAVLAR 2. GUN OTURUMLARI

11 Ortak de ğ erlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönü ş türülecek Ö ğ renciler ortak sınavlara ola ğ anüstü haller dı ş ında kendi okullarında girecek Sınavda görevlendirilecek ö ğ retmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen ö ğ renciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak

12

13 Ö ğ rencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu ba ş arı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerle ş tirmeye esas puanı olu ş turacaktır. Yılsonu ba ş arı puanının hesaplanması Yılsonu ba ş arı puanı, not ile de ğ erlendirilen tüm derslerin a ğ ırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

14 A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekle ş tirilen derslerden alınan puanlar kendi a ğ ırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen de ğ erin derslerin a ğ ırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır Yerle ş tirmeye Esas Ortak Sınav Puanı Ö ğ rencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu ba ş arı puanları ile 8 inci sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerle ş tirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

15 1* : ORTALAMA HESABI: Sınavlar ve ödevlerden alınan puanların aritmetik ortalamasıdır. ORT=(SP1+SP2+SP3+PP+PRP)/5Ortalama(Türkçe) = ( ) / 4 = *: A Ğ IRLIKLI ORTALAMA HESABI: Her ders için hesaplanan ortalamaların, o dersin haftlık ders saatine çarpımının, ders saatleri toplamına bölünmesi ile elde edilen de ğ erdir. AORT=(ORTxDS)/Toplam Ders SaatiA ğ ırlıklı Ortalama(Türkçe) = ( x 5 ) / 28 =

16 3* : YILSONU BA Ş ARI PUANI: Her iki dönemde, her ders için hesaplanan a ğ ırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır. Yılsonu Ba ş arı Puanı=(1.Dönem A ğ ırlıklı Ortalama Toplamı + 2.Dönem A ğ ırlıklı Ortalama Toplamı)/2 1. Dönem A ğ ırlıklı Ortalama Toplamı = Dönem A ğ ırlıklı Ortalama Toplamı = Yılsonu Ba ş arı Puanı = ( ) / 2 =

17 A Ğ ILIKLANDIRILMI Ş ORTAK SINAV PUANI: Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekle ş tirilen derslerden alınan puanlar kendi a ğ ırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen de ğ er, derslerin a ğ ırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanını olu ş turur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

18 1.Dönem A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı (OSP1) OSP1 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SP İ nk.Tar.x AK İ nk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700) = ((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2 + 60x2 + 75x2) /18) / 100) x 700) = Dönem A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı (OSP2)= ((( (90x4 + 75x4 + 70x4 + 80x2 + 70x2 + 75x2) /18) / 100) x 700)=

19 A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2= ( ) / 2= Sınıf Yılsonu Ba ş arı Puanı Sınıf Yılsonu Ba ş arı Puanı Sınıf Yılsonu Ba ş arı Puanı A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı Yerle ş tirmeye esas puan (YEP)

20 Yerle ş tirmeye Esas Puan: 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu ba ş arı puanları ile 8 inci sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerle ş tirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır. Yerle ş tirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2 = ( ) / 2=

21 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu ba ş arı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerle ş tirmeye esas puanı olu ş turacaktır. Katkı OranıKatkı Puanı Katkı Oranı Katkı Puanı 6,7,8. Sınıf Yıl Sonu Ba ş arı Puanlarının Aritmatik Ortalaması 74,3564≈ % 33, ,7606 % 3022, Sınıf A ğ ırlıklandırılmı ş Merkezi Sınav Puanı 519,1667≈ % 66, ,2841 % 70363,4166 Yerle ş tirmeye Esas Puan 371, ,7235 Katkı OranıKatkı Puanı Katkı Oranı Katkı Puanı 6,7,8. Sınıf Yıl Sonu Ba ş arı Puanlarının Aritmatik Ortalaması 100≈ % 33, ,333% Sınıf A ğ ırlıklandırılmı ş Merkezi Sınav Puanı 700≈ % 66, ,662% Yerle ş tirmeye Esas Puan

22 Yerle ş tirmeye esas puan, ö ğ rencinin bir sonraki e ğ itim kademesinde devam edece ğ i okulun belirlenmesinde kullanılacak. Ö ğ rencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre de ğ erlendirilecek ve yerle ş tirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekle ş tirilecek

23 Yerle ş tirmeye esas puanların e ş it olması durumunda a ş a ğ ıdaki öncelik sıralamasına göre yerle ş tirme yapılacaktır: 1. A ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6 ıncı sınıflardaki yılsonu ba ş arı puanı üstünlü ğ ü, 3. Tercih önceli ğ i, Yerle ş tirmeye esas puanların e ş it olması durumunda a ş a ğ ıdaki öncelik sıralamasına göre yerle ş tirme yapılacaktır: 4. Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlı ğ ı. Puan E ş itli ğ i Halinde Ortaö ğ retime Yerle ş tirme Nasıl Gerçekle ş ecek?


"2015 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ TEOG. LGS, OKS, SBS Liselere Giri ş Sınavı (LGS) 2000 Ortaö ğ retim Kurumları Seçme ve Yerle ş tirme Sınavı (OKS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları