Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ TEOG. LGS, OKS, SBS Liselere Giri ş Sınavı (LGS) 2000 Ortaö ğ retim Kurumları Seçme ve Yerle ş tirme Sınavı (OKS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ TEOG. LGS, OKS, SBS Liselere Giri ş Sınavı (LGS) 2000 Ortaö ğ retim Kurumları Seçme ve Yerle ş tirme Sınavı (OKS)"— Sunum transkripti:

1 2015 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ TEOG

2

3 LGS, OKS, SBS Liselere Giri ş Sınavı (LGS) 2000 Ortaö ğ retim Kurumları Seçme ve Yerle ş tirme Sınavı (OKS) 2004 Seviye Belirleme Sınavları, 2008 (6,7 ve 8.Sınıflar) Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 2009 (8. Sınıflar) Türkiye'de ortaö ğ retime geçi ş te merkezi sınavlar hep var oldu, ancak bu sınavların yöntemleri farklılıklar gösterdi.

4 E ğ itimin do ğ asında var olan de ğ i ş im ve geli ş ime paralel olarak, ortaö ğ retime geçi ş modelinin i ş levsel, sürdürülebilir ve esnek bir nitelik göstermesi büyük önem ta ş ımaktadır. Bu çerçevede, ö ğ renci, ö ğ retmen ve okul arasındaki ili ş kiyi güçlendirmeyi hedefleyen e ğ itim politikamızın gere ğ i olarak, ortaö ğ retime geçi ş modeli güncellenmi ş tir. Modelin temel niteli ğ i, ö ğ renci ba ş arısını anlık bir performansa dayalı olarak de ğ il, geni ş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir

5 Ö ğ renci, ö ğ retmen ve okul ili ş kisini güçlendirmekE ğ itim sürecinde ö ğ retmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmakÜlke çapında müfredatın e ş zamanlı uygulanmasını sa ğ lamakSınav kaygısını sürece yayarak azaltmak Ö ğ retmenin meslekî performansını artırmak Okul dı ş ı e ğ itim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Ö ğ retim programlarının uygulanmasını ve ö ğ renci kazanımlarını objektif bir ş ekilde izlemek ve de ğ erlendirmek Ba ş arı de ğ erlendirmesini sürece yaymak

6 Telafi imkanı sa ğ layarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Orta ve uzun vadede ö ğ rencinin ders dı ş ı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini de ğ erlendirmek Ö ğ rencilerin okula devamsızlı ğ ını en aza indirmek

7 2013 - 2014 e ğ itim - ö ğ retim yılından ba ş layarak altı temel ders için 8. sınıfta ö ğ retmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekle ş tirilecek. Ortak De ğ erlendirme Kapsamındaki Dersler Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük

8

9 ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKV İ M İ SınıfDönemSınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İ lanı 8. sınıfI. Dönem26-27 Kasım 201413 - 14 Aralık 2014Ocak 2015 8. sınıfII. Dönem29-30 Nisan 201509 -10 Mayıs 2015Haziran 2015

10 DERS ADI BA Ş LAMA SAAT İ SORU SAYISISÜRES İ Türkçe 09.0020 40 DAKİKA Matematik 10.102040 DAKİKA Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.2020 40 DAKİKA DERS ADI BA Ş LAMA SAAT İ SORU SAYISISÜRES İ Fen ve Teknoloji 09.0020 40 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.102040 DAKİKA Yabancı Dil 11.2020 40 DAKİKA ORTAK SINAVLAR 1. GUN OTURUMLARI ORTAK SINAVLAR 2. GUN OTURUMLARI

11 Ortak de ğ erlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönü ş türülecek Ö ğ renciler ortak sınavlara ola ğ anüstü haller dı ş ında kendi okullarında girecek Sınavda görevlendirilecek ö ğ retmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen ö ğ renciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak

12 www.kisiselbasari.com

13 Ö ğ rencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu ba ş arı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerle ş tirmeye esas puanı olu ş turacaktır. Yılsonu ba ş arı puanının hesaplanması Yılsonu ba ş arı puanı, not ile de ğ erlendirilen tüm derslerin a ğ ırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

14 A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekle ş tirilen derslerden alınan puanlar kendi a ğ ırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen de ğ erin derslerin a ğ ırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır Yerle ş tirmeye Esas Ortak Sınav Puanı Ö ğ rencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu ba ş arı puanları ile 8 inci sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerle ş tirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

15 1* : ORTALAMA HESABI: Sınavlar ve ödevlerden alınan puanların aritmetik ortalamasıdır. ORT=(SP1+SP2+SP3+PP+PRP)/5Ortalama(Türkçe) = ( 75 + 85 + 70 + 75 ) / 4 = 76.2500 2*: A Ğ IRLIKLI ORTALAMA HESABI: Her ders için hesaplanan ortalamaların, o dersin haftlık ders saatine çarpımının, ders saatleri toplamına bölünmesi ile elde edilen de ğ erdir. AORT=(ORTxDS)/Toplam Ders SaatiA ğ ırlıklı Ortalama(Türkçe) = ( 76.2500 x 5 ) / 28 = 13.6161

16 3* : YILSONU BA Ş ARI PUANI: Her iki dönemde, her ders için hesaplanan a ğ ırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır. Yılsonu Ba ş arı Puanı=(1.Dönem A ğ ırlıklı Ortalama Toplamı + 2.Dönem A ğ ırlıklı Ortalama Toplamı)/2 1. Dönem A ğ ırlıklı Ortalama Toplamı = 76.41372. Dönem A ğ ırlıklı Ortalama Toplamı = 80.0446Yılsonu Ba ş arı Puanı = ( 76.4137 + 80.0446 ) / 2 = 78.2292

17 A Ğ ILIKLANDIRILMI Ş ORTAK SINAV PUANI: Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekle ş tirilen derslerden alınan puanlar kendi a ğ ırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen de ğ er, derslerin a ğ ırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanını olu ş turur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

18 1.Dönem A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı (OSP1) OSP1 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SP İ nk.Tar.x AK İ nk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700) = ((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2 + 60x2 + 75x2) /18) / 100) x 700) = 497.7778 2.Dönem A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı (OSP2)= ((( (90x4 + 75x4 + 70x4 + 80x2 + 70x2 + 75x2) /18) / 100) x 700)= 540.5556

19 A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2= (497.7778 + 540.5556 ) / 2= 519.1667 8.Sınıf Yılsonu Ba ş arı Puanı78.2292 7.Sınıf Yılsonu Ba ş arı Puanı 68.9700 6.Sınıf Yılsonu Ba ş arı Puanı 75.8700 A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı519.1667 Yerle ş tirmeye esas puan (YEP) 371.1179

20 Yerle ş tirmeye Esas Puan: 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu ba ş arı puanları ile 8 inci sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerle ş tirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır. Yerle ş tirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2 = (78.2292 + 68.9781 + 75.8759 + 519.1667 ) / 2= 371.1179

21 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu ba ş arı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerle ş tirmeye esas puanı olu ş turacaktır. Katkı OranıKatkı Puanı Katkı Oranı Katkı Puanı 6,7,8. Sınıf Yıl Sonu Ba ş arı Puanlarının Aritmatik Ortalaması 74,3564≈ % 33,333... 24,7606 % 3022,3069 8. Sınıf A ğ ırlıklandırılmı ş Merkezi Sınav Puanı 519,1667≈ % 66,666... 346,2841 % 70363,4166 Yerle ş tirmeye Esas Puan 371,0447 385,7235 Katkı OranıKatkı Puanı Katkı Oranı Katkı Puanı 6,7,8. Sınıf Yıl Sonu Ba ş arı Puanlarının Aritmatik Ortalaması 100≈ % 33,333...33,333% 3030 8. Sınıf A ğ ırlıklandırılmı ş Merkezi Sınav Puanı 700≈ % 66,666...466,662% 70490 Yerle ş tirmeye Esas Puan 499.995 520

22 Yerle ş tirmeye esas puan, ö ğ rencinin bir sonraki e ğ itim kademesinde devam edece ğ i okulun belirlenmesinde kullanılacak. Ö ğ rencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre de ğ erlendirilecek ve yerle ş tirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekle ş tirilecek

23 Yerle ş tirmeye esas puanların e ş it olması durumunda a ş a ğ ıdaki öncelik sıralamasına göre yerle ş tirme yapılacaktır: 1. A ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6 ıncı sınıflardaki yılsonu ba ş arı puanı üstünlü ğ ü, 3. Tercih önceli ğ i, Yerle ş tirmeye esas puanların e ş it olması durumunda a ş a ğ ıdaki öncelik sıralamasına göre yerle ş tirme yapılacaktır: 4. Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlı ğ ı. Puan E ş itli ğ i Halinde Ortaö ğ retime Yerle ş tirme Nasıl Gerçekle ş ecek?


"2015 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ TEOG. LGS, OKS, SBS Liselere Giri ş Sınavı (LGS) 2000 Ortaö ğ retim Kurumları Seçme ve Yerle ş tirme Sınavı (OKS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları