Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME (MERKEZİ ORTAK SINAV SİSTEMİ)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME (MERKEZİ ORTAK SINAV SİSTEMİ)"— Sunum transkripti:

1 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME (MERKEZİ ORTAK SINAV SİSTEMİ)
GEÇİŞ SİSTEMİ (MERKEZİ ORTAK SINAV SİSTEMİ)

2 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNDEKİ YENİLİKLER NELERDİR?

3 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) SİSTEMİNDE YENİ DÜZENLEMELERE NEDEN GEREK DUYULDU?
Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçiş modelinin işlevsel, sürdürülebilir ve esnek bir nitelik göstermesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, öğrenci, öğretmen ve okul arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen eğitim politikamızın gereği olarak, ortaöğretime geçiş modeli güncellenmiştir. Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir. Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

4 Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek
TEOG SİSTEMİNDEKİ YENİ DÜZENLEMELERİN AMAÇLARI NELERDİR? Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

5 Öğretmenin meslekî performansını artırmak
Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek Başarı değerlendirmesini sürece yaymak Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

6 Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek
Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

7 TEOG SİSTEMİ ve ORTAK SINAVLAR HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

8 TEOG Sistemi Ortak Sınavları Kapsamında Hangi Derslerden Sınav Yapıldı?
Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

9 TEOG Sistemi Kapsamında Sınav Yapılmayan Derslerin Durumu Nasıl Değerlendirilecek?
TEOG kapsamında sınavı yapılmayan Resim, Müzik, Beden Eğitimi, vb. diğer derslerden alınacak her not (yazılı, performans, proje) sistemde değerlendirmeye alınmakta olduğundan çok önemlidir. Ayrıca, 8. sınıf notları hem TEOG puanı hesaplamasında ve hem de yılsonu ortalamasına etki ettiği için önemlidir. Okula devamsızlık durumu dolaylı olarak dersleri etkilediği gibi, puan eşitliği halinde öncelik kriteri olduğu için devamsızlık yapılmaması çok önemlidir. Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

10 TEOG Sistemi Ortak Sınavları Ne Zaman Uygulandı?
eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan yazılı sınavlardan bir tanesi merkezî olarak gerçekleştirildi. 2013 – 2014 eğitim-öğretim yılında; Birinci dönem merkezi sistem ortak sınavları Kasım 2013 tarihinde yapıldı. İkinci Dönem merkezi sistem ortak sınavları Nisan 2014 tarihinde yapıldı. Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

11 TEOG Sistemi Ortak Sınavları Nasıl Uygulandı?
Ortak Sınavlar, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapıldı. Ortak Sınavlar her dönem iki okul gününe yayılarak yapıldı, o günlerde okul tatil edildi. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

12 Sınav Sorularının Değerlendirilmesi Nasıl Yapılıyor?
Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacaktır. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır. Tüm hesaplamalar virgülden sonra dört basamağa kadar yapılacaktır. Soru iptali olması durumunda değerlendirme geçerli soru sayısı dikkate alınarak yapılacaktır. Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

13 Performans Ve Proje Ödevleri Nasıl Değerlendirilecektir?
Performans ve proje ödevleri her zaman yapıldığı üzere yine öğretmenlerin verdiği diğer notlarla birlikte ortalaması alınarak değerlendirilecektir. Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

14 TEOG Sistemi Mazeret Sınavlarına Kimler Girebilecek?
Yeni uygulamada SBS’ den farklı olarak ortak sınavlara giremeyen öğrencilere telafi imkânı sağlanması sistemin en önemli artılarındandır. Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları da her gün üç oturum olmak üzere altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır. Buna rağmen mazeret sınavına da giremeyen öğrenciler sınava girmemiş kabul edilecektir Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

15 8. sınıfta puanlama sistemi nasıl olacak?
6. ve 7. sınıflarda bütün derslerin notları öğretmen tarafından verilecektir. Başarı puanı hesaplanırken bütün derslere ait yazılıların ve performans değerlendirmelerinin ortalaması alınarak öğrencinin o derse ait başarı notu belirlenecektir. 6, 7 ve 8. sınıfların yılsonu başarı puanı 300 üzerinden Ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır. Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

16 Öğrenciler, Yerleştirmeye Esas Puanlarıyla istedikleri okulu tercih edebilecekler mi?
Ortaöğretime geçiş sisteminde alınan puanlar ülke genelindeki okullara yerleştirmede kullanılacak, yerleştirme işlemi puan sıralamasına göre yapılacaktır. Bu okullar: Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Polis Kolejleri, Özel Okullar Özel yetenekle öğrenci alan liselere yerleştirme aynı şekilde devam edecektir. öğretim yılından itibaren 9. sınıfa kayıt-kabul, 2014 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzunda yer alacak usul ve esaslar doğrultusunda And. Meslek Programına alan belirlenmeksizin yapılacaktır. Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

17 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUAN NASIL HESAPLANIYOR?

18 AŞAMA 1- Yılsonu başarı puanının hesaplanması
Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin (A) ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının (B) o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

19 Yılsonu Başarı Puanlarının Aritmetik Ortalaması
Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

20 AŞAMA 2 - Ağırlıklandırılmış Merkezi Sınav Puanı
Ortak Sınavlar kapsamındaki, derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji dersleri için 4, T.C. inkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi için 2 katsayısı) çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

21 AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI HESAPLAMASINDAKİ KATSAYILAR
4 X Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe 2 X Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

22 Ağırlıklandırılmış Merkezi Sınav Puanı Hesaplama
(Sayı / 100) x 700 Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

23 AŞAMA 3 -Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması
Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

24 6., 7., 8. SINIF YILSONU PUANI ORTALAMASI
Yerleştirmeye Esas Puanın (YEP) Hesaplaması Nasıl Yapılıyor? YEP HESAPLAMASI TEOG ORTAK SINAV PUANI 700 6., 7., 8. SINIF YILSONU PUANI ORTALAMASI 300 1000/2 YEP 500 Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

25 TEOG Sistemi Puanı ve Yılsonu Puanları Dışında Yerleştirme Puanına Etki Eden Puan Var Mı?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yılsonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecektir. Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

26 - Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u,
Öğrencilerin, TUBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına; yılsonu başarı puanının - Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u, - Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, - Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i, - Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir. Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

27 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

28 Orta öğretime geçişte okul tercihi ve yerleştirme işlemi nasıl olacak?
Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

29 Öğrenciler, Yerleştirmeye Esas Puanlarıyla İstedikleri Okulu Tercih Edebilecekler Mi?
Ortaöğretime geçiş sisteminde alınan puanlar SBS’ de olduğu gibi ülke genelindeki okullara yerleştirmede kullanılacak, yerleştirme işlemi puan sıralamasına göre yapılacaktır. Örneğin; Sakarya ilinde ortaokulu bitiren ve ortak sınava giren bir öğrenci il sıralamasına göre değil ortaöğretime yerleştirmeye esas puanına göre tercih yaparak İzmir ilinde bulunan bir Fen Lisesine yerleşebilecektir. Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

30 PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞECEK?

31 Puan Eşitliği Halinde Ortaöğretime Yerleştirme
Nasıl Yapılacak Öncelik Sırası Varmı? Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan virgülden sonraki dört haneye kadar hesaplandığı için eşitlik olma ihtimali çok düşüktür. Buna rağmen puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır; Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı yüksekliği Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, Tercih önceliği, Özürsüz devamsız gün sayısının azlığı. Sakarya İl MEM/Sınav Hizmetleri

32 İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


"TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME (MERKEZİ ORTAK SINAV SİSTEMİ)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları