Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ. Türkiye'de ortaö ğ retime yerle ş tirme sürecinde merkezi sınavlar belirleyici olurken, sınavlar çe ş itli dönemlerde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ. Türkiye'de ortaö ğ retime yerle ş tirme sürecinde merkezi sınavlar belirleyici olurken, sınavlar çe ş itli dönemlerde."— Sunum transkripti:

1 2014 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ

2

3 Türkiye'de ortaö ğ retime yerle ş tirme sürecinde merkezi sınavlar belirleyici olurken, sınavlar çe ş itli dönemlerde yöntem ve içerik olarak farklılık gösterdi. Ülke genelinde kimi zaman tek, kimi zaman birden çok sınavlar uygulandı. Yeni dönemde ise derslerin yazılı sınavlarını Milli E ğ itim Bakanlı ğ ının (MEB) yapaca ğ ı bir sistem alacak.

4 1955 yılından itibaren hizmet vermeye ba ş layan ve yabancı dilde e ğ itim sunan kolejler ö ğ rencilerini sınavla seçiyordu. Daha sonra ö ğ rencilerini sınavla alan 1964 yılında itibaren Fen Lisesi,1985 yılından itibaren Anadolu İ mam Hatip Liseleri, 1990 yılından itibaren Anadolu ö ğ retmen liseleri ile2003 yılında faaliyete geçen Sosyal Bilimler Lisesi kurulmaya ba ş ladı. Kolej olarak açılan ve ş imdilerde Anadolu lisesi olarak bilinen okullar ise 1999 yılına kadar ö ğ rencilerini ilkokuldan itibaren merkezi sınavla aldı. Sekiz yıllık kesintisiz e ğ itim uygulamasının ba ş lamasıyla Anadolu liselerinin ortaokul kısmı kapanmı ş, Anadolu liseleri hazırlık ve üç yıllık lise e ğ itimi vermeye ba ş ladı. Yeni düzenlemeyle ö ğ renciler, 8’inci sınıftan itibaren Anadolu liselerine yerle ş mek için sınava girmeye ba ş ladı

5 LGS, OKS, SBS Liselere Giri ş Sınavı (LGS) 2000 Ortaö ğ retim Kurumları Seçme ve Yerle ş tirme Sınavı (OKS) 2004 Seviye Belirleme Sınavları, 2008 (6,7 ve 8.Sınıflar) Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 2009 (8. Sınıflar) Türkiye'de ortaö ğ retime geçi ş te merkezi sınavlar hep var oldu, ancak bu sınavların yöntemleri farklılıklar gösterdi.

6 ABD'de liseye geçi ş te ö ğ renciler adrese dayalı olarak evlerine yakın bir liseye yerle ş ebildi ğ i gibi, sınavla da bazı okullara yerle ş ebiliyor. Bazı eyaletlerde önemli devlet okulları ö ğ rencilerini sınavla seçiyor. Çin'de, ortaö ğ retimde birinci kademeyi bitiren ö ğ renciler yılda bir kez ve yerelde yapılan giri ş sınavına katılıyor. Sonuçlara göre okullar kontenjan belirleyerek ö ğ renci alıyor. Çin, genel liselerin kalitesini desteklemek için giri ş sınavlarını destekliyor. Almanya'da, okul türlerine yönlendirme erken ya ş larda ba ş lıyor. İ lkokulu bitirenler ba ş arılarına ve ö ğ retmenlerinin de ğ erlendirmelerine göre okullara yerle ş iyor.

7 İ talya'da genel ve meslek liselerine geçebilmek için ortaokul bitirme sınavında ba ş arılı olmak ve diploma almak ş artı aranıyor. Ba ş arılı olanlar istedi ğ i liseyi tercih edebiliyor. Güney Kore'de ö ğ renciler liselere yerle ş tirilirken seçme sınavına giriyor ve yerle ş tirmede notları da etkili oluyor. İ ngiltere'de merkezi sınavla ö ğ renci seçme uygulaması yer almıyor. Burada, genel okullara herhangi bir ölçüte ba ğ lı kalınmaksızın kayıtlar yapılıyor. Farklı adlardaki di ğ er okullar ise ö ğ renci seçimini kendisi belirliyor. Finlandiya'da ise ülke genelinde yapılan bir sınav yok. Liseye gelen ö ğ renciler ortaö ğ retimdeki ba ş arı notlarına göre gruplandırılıyor.

8 E ğ itimin do ğ asında var olan de ğ i ş im ve geli ş ime paralel olarak, ortaö ğ retime geçi ş modelinin i ş levsel, sürdürülebilir ve esnek bir nitelik göstermesi büyük önem ta ş ımaktadır. Bu çerçevede, ö ğ renci, ö ğ retmen ve okul arasındaki ili ş kiyi güçlendirmeyi hedefleyen e ğ itim politikamızın gere ğ i olarak, ortaö ğ retime geçi ş modeli güncellenmi ş tir. Modelin temel niteli ğ i, ö ğ renci ba ş arısını anlık bir performansa dayalı olarak de ğ il, geni ş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir

9 Ö ğ renci, ö ğ retmen ve okul ili ş kisini güçlendirmekE ğ itim sürecinde ö ğ retmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmakÜlke çapında müfredatın e ş zamanlı uygulanmasını sa ğ lamakSınav kaygısını sürece yayarak azaltmak Ö ğ retmenin meslekî performansını artırmak Okul dı ş ı e ğ itim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Ö ğ retim programlarının uygulanmasını ve ö ğ renci kazanımlarını objektif bir ş ekilde izlemek ve de ğ erlendirmek Ba ş arı de ğ erlendirmesini sürece yaymak

10 Telafi imkanı sa ğ layarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Orta ve uzun vadede ö ğ rencinin ders dı ş ı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini de ğ erlendirmek Ö ğ rencilerin okula devamsızlı ğ ını en aza indirmek

11 2013 - 2014 e ğ itim - ö ğ retim yılından ba ş layarak altı temel ders için 8. sınıfta ö ğ retmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekle ş tirilecek. Ortak De ğ erlendirme Kapsamındaki Dersler Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük

12

13 ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKV İ M İ SınıfDönemSınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İ lanı 8. sınıfI. Dönem28-29 Kasım 201314-15 Aralık 2013Ocak 2014 8. sınıfII. Dönem28-29 Nisan 201410-11 Mayıs 2014Haziran 2014

14 DERS ADI BA Ş LAMA SAAT İ SORU SAYISISÜRES İ Türkçe 09.0020 30 DAKİKA Matematik 10.102030 DAKİKA Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.2020 30 DAKİKA DERS ADI BA Ş LAMA SAAT İ SORU SAYISISÜRES İ Fen ve Teknoloji 09.0020 30 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.102030 DAKİKA Yabancı Dil 11.2020 30 DAKİKA ORTAK SINAVLAR 1. GUN OTURUMLARI ORTAK SINAVLAR 2. GUN OTURUMLARI

15 Ortak Sınav Tarihleri ve Kazanım Konuları DERSB İ R İ NC İ DÖNEM MERKEZÎ S İ STEM ORTAK SINAV İ K İ NC İ DÖNEM MERKEZÎ S İ STEM ORTAK SINAV Türkçe28 Kasım 2013 (09:00)Nisan 5. Hafta Matematik28 Kasım 2013 (10:10)Nisan 5. Hafta Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi28 Kasım 2013 (11:20)Nisan 3-5. Hafta Fen ve Teknoloji29 Kasım 2013 (09:00)Nisan 3-5. Hafta T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük29 Kasım 2013 (10:10)Nisan 5. Hafta Yabancı Dil29 Kasım 2013 (11:20)Nisan 5. Haftası

16 Ortak de ğ erlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre i ş lenen müfredatı kapsayacak ş ekilde yapılacak. Ortak de ğ erlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak Yanlı ş cevaplar do ğ ru cevapları etkilemeyecek

17 Ortak de ğ erlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönü ş türülecek Ö ğ renciler ortak sınavlara ola ğ anüstü haller dı ş ında kendi okullarında girecek Sınavda görevlendirilecek ö ğ retmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen ö ğ renciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak

18 www.kisiselbasari.com

19 Ö ğ rencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu ba ş arı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerle ş tirmeye esas puanı olu ş turacaktır. Yılsonu ba ş arı puanının hesaplanması Yılsonu ba ş arı puanı, not ile de ğ erlendirilen tüm derslerin a ğ ırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

20 A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekle ş tirilen derslerden alınan puanlar kendi a ğ ırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen de ğ erin derslerin a ğ ırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır Yerle ş tirmeye Esas Ortak Sınav Puanı Ö ğ rencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu ba ş arı puanları ile 8 inci sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerle ş tirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

21 1* : ORTALAMA HESABI: Sınavlar ve ödevlerden alınan puanların aritmetik ortalamasıdır. ORT=(SP1+SP2+SP3+PP+PRP)/5Ortalama(Türkçe) = ( 75 + 85 + 70 + 75 ) / 4 = 76.2500 2*: A Ğ IRLIKLI ORTALAMA HESABI: Her ders için hesaplanan ortalamaların, o dersin haftlık ders saatine çarpımının, ders saatleri toplamına bölünmesi ile elde edilen de ğ erdir. AORT=(ORTxDS)/Toplam Ders SaatiA ğ ırlıklı Ortalama(Türkçe) = ( 76.2500 x 5 ) / 28 = 13.6161

22 3* : YILSONU BA Ş ARI PUANI: Her iki dönemde, her ders için hesaplanan a ğ ırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır. Yılsonu Ba ş arı Puanı=(1.Dönem A ğ ırlıklı Ortalama Toplamı + 2.Dönem A ğ ırlıklı Ortalama Toplamı)/2 1. Dönem A ğ ırlıklı Ortalama Toplamı = 76.41372. Dönem A ğ ırlıklı Ortalama Toplamı = 80.0446Yılsonu Ba ş arı Puanı = ( 76.4137 + 80.0446 ) / 2 = 78.2292

23 A Ğ ILIKLANDIRILMI Ş ORTAK SINAV PUANI: Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekle ş tirilen derslerden alınan puanlar kendi a ğ ırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen de ğ er, derslerin a ğ ırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanını olu ş turur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

24 1.Dönem A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı (OSP1) OSP1 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SP İ nk.Tar.x AK İ nk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700) = ((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2 + 60x2 + 75x2) /18) / 100) x 700) = 497.7778 2.Dönem A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı (OSP2)= ((( (90x4 + 75x4 + 70x4 + 80x2 + 70x2 + 75x2) /18) / 100) x 700)= 540.5556

25 A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2= (497.7778 + 540.5556 ) / 2= 519.1667 8.Sınıf Yılsonu Ba ş arı Puanı78.2292 7.Sınıf Yılsonu Ba ş arı Puanı 68.9700 6.Sınıf Yılsonu Ba ş arı Puanı 75.8700 A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı519.1667 Yerle ş tirmeye esas puan (YEP) 371.1179

26 Yerle ş tirmeye Esas Puan: 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu ba ş arı puanları ile 8 inci sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerle ş tirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır. Yerle ş tirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2 = (78.2292 + 68.9781 + 75.8759 + 519.1667 ) / 2= 371.1179

27 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu ba ş arı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerle ş tirmeye esas puanı olu ş turacaktır. Katkı OranıKatkı Puanı Katkı Oranı Katkı Puanı 6,7,8. Sınıf Yıl Sonu Ba ş arı Puanlarının Aritmatik Ortalaması 74,3564≈ % 33,333... 24,7606 % 3022,3069 8. Sınıf A ğ ırlıklandırılmı ş Merkezi Sınav Puanı 519,1667≈ % 66,666... 346,2841 % 70363,4166 Yerle ş tirmeye Esas Puan 371,0447 385,7235 Katkı OranıKatkı Puanı Katkı Oranı Katkı Puanı 6,7,8. Sınıf Yıl Sonu Ba ş arı Puanlarının Aritmatik Ortalaması 100≈ % 33,333...33,333% 3030 8. Sınıf A ğ ırlıklandırılmı ş Merkezi Sınav Puanı 700≈ % 66,666...466,662% 70490 Yerle ş tirmeye Esas Puan 499.995 520

28 Yerle ş tirmeye esas puan, ö ğ rencinin bir sonraki e ğ itim kademesinde devam edece ğ i okulun belirlenmesinde kullanılacak. Ö ğ rencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre de ğ erlendirilecek ve yerle ş tirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekle ş tirilecek

29 Yerle ş tirmeye esas puanların e ş it olması durumunda a ş a ğ ıdaki öncelik sıralamasına göre yerle ş tirme yapılacaktır: 1. A ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6 ıncı sınıflardaki yılsonu ba ş arı puanı üstünlü ğ ü, 3. Tercih önceli ğ i, Yerle ş tirmeye esas puanların e ş it olması durumunda a ş a ğ ıdaki öncelik sıralamasına göre yerle ş tirme yapılacaktır: 4. Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlı ğ ı. Puan E ş itli ğ i Halinde Ortaö ğ retime Yerle ş tirme Nasıl Gerçekle ş ecek?


"2014 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ. Türkiye'de ortaö ğ retime yerle ş tirme sürecinde merkezi sınavlar belirleyici olurken, sınavlar çe ş itli dönemlerde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları