Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finansal Tablolar ve Finansal Planlama

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finansal Tablolar ve Finansal Planlama"— Sunum transkripti:

1 Finansal Tablolar ve Finansal Planlama

2 Temel Finansal Tablolar
Firmaların, performanslarını belirlemek, değerlendirmek ve geçmiş verilerle ya da diğer firmalarla karşılaştırabilmek için kullandıkları tablolara «Finansal Tablolar» denir. Bilanço ve gelir tablosu temel finansal tablolardır. Finansal tabloların güvenilir olması için Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre düzenlenmiş olmaları gerekir. Bilanço; bir firmanın belli bir tarihteki varlıkları ve bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren statik bir tablodur. Her durumda varlık toplamları kaynak toplamlarına eşit olmak zorundadır.

3 Varlıklar=Aktif Değerler Toplamı
Kaynaklar=Borç ve Özsermaye Toplamı Aktif DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR Mali Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Pasif YABANCI KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ÖZKAYNAKLAR

4 Aktif toplamı firmanın sahip olduğu varlıkları, Pasif toplamı ise sahip olunan varlıkların hangi kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Net işletme sermayesi, dönen varlıklardan kısa vadeli yabancı kaynakları çıkartılmasıyla bulunan tutardır. Yatırım projeleri değerlendirilirken yatırım olarak dikkate alınmaktadır. Likidite, işletme varlıklarının kolay ve çabuk olarak paraya çevrilebilmesini ifade eder. Likiditesi yüksek bir firmanın daha fazla borç ödeyebilme ve yeni varlık satın alabilme kabiliyetine sahip olduğu kabul edilir. Gerçek likidite, işletmenin tasfiyesi halinde varlıklarından bütün borçlarını ödeyebilmesi, teknik likidite ise, işletmenin vadesi gelen borçlarını ödeyebilmesidir.

5 NET İŞLETME SERMAYESİ= Pasif Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Aktif NET İŞLETME SERMAYESİ= Dönen Varlıklar(+) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (-) Pasif Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ÖZKAYNAKLAR DURAN VARLIKLAR Mali Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar

6 Defter değeri, firmaların varlıklarının ve kaynaklarının bilançoda görülen değerleri defter değeri olarak adlandırılır. Defter değerleri tarihi elde ediliş değeri olabileceği gibi, tarihi değerin güncellenmesine yardımcı olan katsayılarla çarpılmış hali de olabilir. Bu açıdan finans yöneticileri için hisse senedinin defter değerinden çok piyasa değeri ile ilgilenirler. Gelir Tablosunda, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile yaptığı tüm giderler (nakdi, nakdi olmayan) ve bunların sonucunda elde edilen dönem kar yada zararı raporlanır. Oluşan kara uygulanacak vergi oranı da firma ve hissedarlar açısından önemlidir.

7 Nakit Olmayan Kalemler Gelir tablosu düzenlemede tahakkuk esası geçerli olduğundan; amortisman gibi giderler gelir tablosunda gider olarak işleme tabi tutulmaktadır. Vergi hesaplamalarında ortalama vergi oranı kadar, marjinal vergi oranı da önemli olmaktadır. Nakit Akım Tablosu; Firmada bir yıl içerisinde oluşan, -işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımlarını -yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımlarını -finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akımlarını gösteren tablodur.

8 Nakit Akım Tablosu Firmanın, borçları ve öz sermayesi ile sahip oldukları varlıklardan elde edilen nakit akımları yine firmaya borç verenlere ve öz sermayeye dönecektir. Varlıklardan sağlanan nakit akımlarını; -Faaliyetlerden sağlanan nakit akımları(Operating cash flows), -Sermaye harcamaları(Capital expenditures) ve -Net işletme sermayesindeki değişim(Change in net working capital) olarak üçe ayırabiliriz.

9 ABC A.Ş. 2003 ve 2004 Yıllarına Ait Karşılaştırmalı Bilanço (TL)
Aktif Dönen Varlıklar Kasa 104 160 Alıcılar 455 688 Stoklar 553 555 Dönen Varlıklar Toplamı 1.112 1.403 Tesis ve Ekipmanlar 1.644 1.709 Aktif Toplamı 2.756 3.112

10 ABC A.Ş. 2003 ve 2004 Yıllarına Ait Karşılaştırmalı Bilanço (TL)
Pasif Kısa Vadeli Y.K. Satıcılar 232 266 Borç Senetleri 196 123 Toplam K.V.Y.K 428 389 Uzun Vadeli Y.K. 408 454 Özsermaye Ödenmiş Sermaye 600 640 Dağıtılmamış Karlar 1.320 1.629 Toplam 1.920 2.269 Pasif Toplamı 2.756 3.112

11 ABC A.Ş. 01.01.2004-31.12.2004 Dönemi Gelir Tablosu (TL)
Satışlar 1.509 Satılan Malın Maliyeti 750 Amortisman 65 Faiz ve Vergi Öncesi Kar 694 Faiz 70 Vergi Öncesi Kar 624 Vergi 212 Net Kar 412 Kar Payı Ödemeleri 103 Dağıtılmamış Karlara Aktarılan 309

12 Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akımları
Firmanın günlük satış faaliyetleri sonucu meydana gelen nakit akımlarını ifade etmektedir. Satışlar Satılan Malın Maliyeti (750) Amortisman(-) (65) Faiz ve Vergi Öncesi Kar (EBIT) 694 Vergi (-) (212) Vergi Sonrası Net Faaliyet Karı 482 Amortisman (+) 65 Faaliyetten Nakit Akımları (OCF) 547 Muhasebe uygulamalarında OCF net faaliyet karı(faiz düşülmüş) üzerinden yapılmaktadır.

13 Sermaye Harcamaları Net sermaye harcamasının hesaplanabilmesi için öncelikle dönem sonu net duran varlıklar tutarından, dönem başı net duran varlıklar tutarı çıkarılır ve bu tutara ilgili dönemde ayrılan amortisman tutarı eklenir. ABC A.Ş. İçin, Net dönem sonu duran varlıklar Net dönem başı duran varlıklar Amortisman + 65 Net Sermaye Harcaması 130 TL’dir.

14 Net İşletme Sermayesindeki Değişim
Şirketimizin iki yıllık bilanço verilerine baktığımızda dönen varlıklarda artış olduğu görülmektedir. Net işletme sermayesini karşılaştırdığımızda ise; Fark Dönen varlıklar K.V.Y.K (39) Net işletme sermayesi TL Artış söz konusu olur.

15 Varlıklardan Nakit Akımları
Şirketimizin varlıklardan nakit akımını, daha önce elde ettiğimiz verileri kullanarak aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz. Faaliyetlerden sağlanan nakit akımları 547 -Net sermaye harcamaları (130) -Net işletme sermayesindeki değişim (330) Varlıklardan sağlanan nakit akımı 87 TL Bu tutarın pozitif olması önemlidir.

16 Borç Verenlere Nakit Akımı
Örneğimizde borç verenler ilgili dönemde 70 TL faiz ödenmiştir yılı u. vadeli borç tutarı yılı u. Vadeli borç tutarı 454 Artış, azalış 46 TL borçlanma artışı olmuştur. Bu artışa karşılık 70 TL faiz ödemiştir. Böylece kredi verenlere nakit akımı aşağıdaki gibi olmuştur. Faiz ödemeleri 70 -Net yeni borçlanma (46) Kredi verenlere nakit akımı 24 TL olmuştur. çıkış

17 Hisse Senedi Sahiplerine Olan Nakit Akımı
Şirketimizde hisse senedi sahiplerine ödenen temettü tutarı 103 TL’dir yılında firmanın ödenmiş sermayesinde 40 TL’lık bir artış söz konusu olmuştur. Bu hissedarlardan firmaya olan bir nakit akımıdır. Dolayısıyla firmadan hissedarlara olan nakit akımı; Temettü ödemeleri 103 -Net Yeni Sermaye Artırımı (40) Hisse Senedi Sahiplerine Nakit Akımı 63 TL olur. Varlıklardan elde edilen 87 TL’lık nakit akımının 63 TL’lık kısmı hissedarlara 24 TL’sı da borç verenlere gitmiş bulunmaktadır.

18 Faaliyet Aktiviteleri +Net gelir +Amortismanlar +Dönen varlıklardaki azalış(nakit harici) +Satıcılardaki artış -Dönen varlıklardaki artış (nakit harici) -Satıcılarda azalış Yatırım Aktiviteleri +Dönem sonu duran varlık -Dönem başı duran varlık +Amortisman

19 Finansman Aktiviteleri -Borç senetlerindeki azalış +Borç senetlerindeki artış -Uzun vadeli borçlardaki azalış +Uzun vadeli borçlardaki artış +Hisse Senetleri ihraçları -Ödenen temettü

20 XYZ A.Ş. 2003 ve 2004 Yıllarına Ait Karşılaştırmalı Bilanço (TL)
Aktif Dönen Varlıklar 625 745 Kasa 45 50 Alıcılar 260 310 Stoklar 320 385 Duran Varlıklar 985 1.100 Tesis ve Ekipmanlar Aktif Toplamı 1.610 1.845

21 XYZ A.Ş. 2003 ve 2004 Yıllarına Ait Karşılaştırmalı Bilanço (TL)
Pasif Kısa Vadeli Y.K. 320 435 Satıcılar 210 260 Borç Senetleri 110 175 Uzun Vadeli Y. K 205 225 Uzun Vadeli Y.K. Özsermaye 1.085 1.185 Ödenmiş Sermaye 290 Dağıtılmamış Karlar 795 895 Pasif Toplamı 1.610 1.845

22 XYZ A.Ş. 01.01.2004-31.12.2004 Dönemi Gelir Tablosu (TL)
Satışlar 710 Satılan Malın Maliyeti (480) Amortisman (30) Faiz ve Vergi Öncesi Kar 200 Faiz (20) Vergi Öncesi Kar 180 Vergi (53,45) Net Gelir Net Kar 126,55 Kar Payı Ödemeleri (Temettü) 26,53 Dağıtılmamış Karlara Aktarılan 100

23 XYZ A.Ş. İçin; Faaliyet Aktiviteleri +Net gelir 126,55 +Amortismanlar 30 +Satıcılardaki artış 50 -Alıcılardaki artış -50 -Stoklardaki artış ,55 TL Yatırım Aktiviteleri +Dönem sonu duran varlık Dönem başı duran varlık Amortisman TL

24 Finansman Aktiviteleri -Borç senetlerindeki azalış
+Borç senetlerindeki artış +Uzun vadeli borçlardaki artış 20 +Hisse Senetleri ihraçları -Ödenen temettü ,45 58,45 Net nakit akımı=Faaliyet aktiviteleri-Yatırım aktiviteleri + Finansman aktiviteleri NNA= 91, ,45 NNA=5 TL olur. Bu tutar dönem başı ile dönem sonu kasa tutarı farkı olarak görünmektedir. Firmanın Nakit Akım Tablosunu aşağıdaki gibi hazırlayabiliriz.

25 XYZ A. Ş. 2004 Yılı Nakit Akım Tablosu TL 1
XYZ A.Ş Yılı Nakit Akım Tablosu TL 1.Dönem Başı Kasa 45 A-Faaliyet Aktiviteleri 91,55 +Net gelir 126,55 +Amortismanlar 30 +Satıcılardaki artış 50 -Alıcılardaki artış -50 -Stoklardaki artış ,55 TL B-Yatırım Aktiviteleri (145) C-Finansman Aktiviteleri 58,45 +Borç senetlerindeki artış 65 +Uzun vadeli borçlardaki artış 20 -Ödenen temettü -26,45 2.Kasadaki net artış (a+b+c) 5 TL Dönem Sonu Kasa Hesabı (1+2) 50 TL

26 İçerik ve Fonksiyonlarına Göre Finansal Oranlar
Likidite Oranları Devir Hızı Oranları Kaldıraç Oranları Karlılık Oranları Piyasa Değeri Oranları

27 Likidite Oranları Firmanın kısa dönemde borç ödeme gücünü gösteren oranlar olup üç başlık altında incelenir. -Cari oran -Asit test Oranı -Nakit Oranı’dır.

28 Cari Oran Firmanın dönen varlıklarının kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi ile elde edilir ve firmanın kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğini ortaya koyar. Cari Oran= Dönen Varlıklar_____ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar XYZ A.Ş.’nin 2004 yılı sonu cari oranı: 745/435= 1,71 olarak bulunur. Bu oranın 2 olması beklenir.

29 Asit Test Oranı (Quick Ratio)
Firmanın dönen varlıklarından stokların çıkartılması ile bulunan tutarın kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi ile elde edilir ve firmanın her bir liralık yabancı kaynağına karşılık kaç liralık dönen varlığının olduğunu gösterir. Asit Test Oranı= Dönen Varlıklar- Stoklar___ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar XYZ A.Ş.’nin 2004 yılı sonu cari oranı: ( )/435= 0,8275 olarak bulunur. Bu oranın 1 olması beklenir.

30 Nakit Oran (Cash Ratio)
Firmanın finansal durumunu ifade etmede kullanılan en güvenilir likidite oranıdır ve işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilmek için ne kadar nakdinin bulunduğunu gösterir. Nakit Oranı=Hazır Değerler+Pazarlanabilir Menkul Değerler Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar XYZ A.Ş.’nin 2004 yılı sonu cari oranı: 50/435= 0,11 olarak bulunur. Bu oranın =0,20 olması beklenir.

31 Devir Hızı Oranları(Asset Turnover Ratios)
Stok Devir Hızı, bu hız stokların ne kadar zamanda nakde dönüştüğünü, yılda kaç defa satıldığını ve dönüşüme uğradığını ifade eder. Bu oranın kaç olacağı konusunda herhangi bir standart yoktur. Yüksek olması verimlilik göstergesi olarak algılanır. Stok devir hızı= Satılan malın maliyeti Ortalama stok Ortalama stoklar=Dönem başı stok+Dönem sonu stok 2 Örnek uygulama XYZ verilerine göre; stok devir hızı=480/( /2)=1,361 olur.

32 Bulunan stok devir hızı da 365’e bölünürse stokların kaç günde bir nakde dönüştüğü hesaplanabilir. Firmanın stokları 365/1,36=268 günde bir devretmektedir. Alacak devir hızı; alacak devir hızının yüksek oluşu firmanın alacaklarının tahsil kabiliyetini gösterir. Alacak devir hızı=Satışlar/Alacaklar Hesabı formülü ile bulunur. Firmanın alacak devir hızının yüksek olması iyi bir göstergedir. Bu firmalar daha düşük cari oranla çalışabilirler.

33 Alacak devir hızının düşük olması; -firmanın alacaklarını tahsilde güçlükle karşılaşmasına, -rekabet gücünün zayıflamasına, -etkili bir tahsilat politikasından yoksun oluşuna, -firmanın bazı alacaklarının vadesinde tahsil edilemediğine ve şüpheli hale gelme olasılığının yüksek olduğuna işaret eder. .

34 Örnek XYZ firmamızda alacak devir hızı=710/310 =2,29 olarak bulunur Firmanın alacaklarının ortalama tahsilat süresi 365’e bölünerek alacak devir hızı bulunur. 365/2,29=159 gündür. Özsermaye devir hızı= Satışlar/Özsermaye =710/1.185=0,599 dur.

35 Kaldıraç Oranları Toplam Borç oranı Uzun vadeli Borç Oranı
Faiz Karşılama Oranıdır. Toplam borç oranı=Toplam aktif-Toplam Özsermaye Toplam Aktif Bu oran aktiflerin yüzde kaçının borçla finanse edildiğini gösterir. Oranın yüksek olması, kredi verenler açısından emniyet marjının dar olduğunu ve işletmenin faiz ve borç ödeme açısından zor durumlara düşme olasılığının yüksek olduğunu gösterir.

36 XYZ örneğimizde bu oran; Toplam borç oranı= = 0,36 dır Buradan toplam öz sermaye oranını hesaplayabiliriz. Toplam özsermaye oranı =1-Toplam borç oranı Toplam özsermaye oranı= 0,64 olur. Borç özsermaye oranı=Toplam borç = 0,36 Toplam özsermaye 0,64 0,56 0larak bulunur.

37 Uzun Vadeli Borç Oranı; Uzun vadeli borcun, uzun vadeli borç ile özkaynakların toplamına oranlanması ile bulunur. Örnekteki verilere göre bu oran = 225______ = 0,16 olur Faiz Karşılama Oranı; firmanın faiz ve vergi öncesi karının finansman giderlerinin kaç katı olduğunu gösterir. Faiz Karşılama Oranı= Faiz veVergi öncesi kar = Finansman Giderleri Örneğimizde =200/20=10

38 Örneğimizde bu oran=(200+30)/20=11,5 olur. Karlılık oranları;
Nakit Faiz Karşılama Oranı; firmanın faiz ve vergi öncesi karına amortismanların eklenmesi ile bulunacak tutarın finansman giderlerinin kaç katı olduğunu gösterir. Faiz Nakit Karşılama Oranı= Faiz veVergi öncesi kar = Finansman Giderleri Örneğimizde bu oran=(200+30)/20=11,5 olur. Karlılık oranları; -Kar marjı -Varlıkların kazanma gücü -Özsermayenin Kazanma gücü olarak sınıflanır.

39 Kar Marjı Kar Marjı; firmanın net karının (Net Kar=FVÖK-Faiz-Vergi) firmanın Satışlarına oranlanması ile bulunur. Örneğimizde; Net Kar marjı=200-53,45-20 = %18 dır. 710 Firmanın kar marjı ise = FVÖK-Vergi/Satışlar olarak yazılır ve = ,45/710 =%21 olarak hesaplanır.

40 Kazanma Gücü Varlıkların kazanma gücü (Return on Assets) ROA=Net Kar = ,45= 126,55 =%7 olur. Aktifler Özsermaye kazanma gücü (Return on Equity) ROE=Net Kar = ,45= 126,55 =%11 olur. Özsermaye Hisse başına kar=Net Kar/Hisse senedi sayısı Hisse başına kar(Earning Per Share)=126,55/100 Hisse başına kar= 1,27 TL olarak bulunur.

41 Dupont Analizi Dupont Analizi, varlıkların kazanma gücünü ve özsermayenin kazanma gücünü birlikte gösterir. ROE=Net Kar * Satışlar * Varlıklar Satışlar Varlıklar Özsermaye Kar marjı Varlık devir hızı Özsermaye çarpanı Piyasa Oranları; Firmanın muhasebe verilerinin dışında bilgilere de ihtiyaç duyan ve firmanın piyasa içerisindeki konumunu yatırımcılara göstermeye çalışan oranlardır. Yatırımcıların ilgi duyduğu oranlar 1.Fiyat /Kazanç oranı 2.Piyasa değeri/Defter değeri oranı olmaktadır.

42 Piyasa Değeri Oranları
Fiyat /Kazanç oranı(Price/Earning Ratio)= Hisse Senedi Piyasa Fiyatı/Hisse başına kar Bulunan sonuçlar, ilgili sektördeki bilgilerle kıyaslanmalıdır. Piyasa değeri/Defter değeri oranı (Market to Book Value Ratio) Bu oranın 1’den büyük olması gerekir. Ne kadar büyük ise firmanın hisse senedinin o oranda değer kazandığını gösterir.

43 Uzun vadeli Finansal Planlama ve Büyüme
Finans yönetiminde esas olan kısa vadeli varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklarla, Uzun vadeli varlıkların (net işletme sermayesi+duran varlıklar) uzun vadeli yabancı kaynaklar ve özsermaye ile finanslanmasıdır. Firmalar uzun vadeli planlarla büyüme ve yatırıma yönelik hedeflerini ortaya koyarken kısa vadeli planlama ile de dönen varlık ve kısa vadeli yabancı kaynakların yönetimine ilişkin hedeflerini ortaya koymaktadır.

44 Planlama Temel Amaçlar Uzun Vadeli Planlama
Uzun Vadeli Satış Tahminleri Üretim Politikası Kısa Vadeli Satış Tahminleri Üretim Bütçesi Pazarlama Bütçesi Ar-Ge Bütçesi Kontrol Bütçeleri Proforma Nakit Akım Tablosu Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu

45 Uzun Vadeli Finansal Planlama için; -firmanın sahip olduğu yatırım fırsatlarının, -firmanın sermaye yapısının, -firmanın temettü politikasının ve -firmanın ihtiyaç duyduğu net işletme sermayesinin belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için; -Satışların Tahmini, -Proforma Finansal Tablolar, -Yatırım Tutarının Belirlenmesi, -Finansal Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi ve -Ekonomik Varsayımların yapılmış olması gerekir.

46 Dış Finanslama (External Financing) ve Büyüme
Dış finanslama ihtiyacı büyüme ile ilgili olup, tüm diğer veriler sabit kalmak kaydı ile satışlardaki ya da varlıklardaki hızlı büyüme firmanın dış finansman ihtiyacını artırır. Örneğin tam kapasitede çalışan ADF A.Ş.bu yıl 500 TL olan satışlarında gelecek yıl 100 TL’lık artış beklemektedir. Bu da satışlarda 100/500=,2 artış demek olur. Satışlardaki bu artışın NNA’larına etkisini aşağıdaki tabloda görebiliriz.

47 ADF A.Ş.’nin 2012 yılı gelir tablosu 2013 yılı gelir tablosu Satışlar Satılan Malın Maliyeti (400) (480) Vergi Öncesi Kar Vergi (-) (%34) (34) (40,8) Vergi Sonrası Net Faaliyet Karı 66 79,2_____ Temettü 22 26,4 Dağıtılmamış Kar 44 52,8 ADF A:Ş.’nin tarihli Bilançosu Döner Varlıklar 200 Borçlar 250 Duran Varlıklar 300 Özsermaye 250 Aktif toplamı 500 Pasif toplamı 500

48 ADF A:Ş.’nin tarihli Bilançosu Döner Varlıklar 240 Borçlar 250 Duran Varlıklar 360 Özsermaye 302,8 Aktif toplamı 600 Pasif toplamı 552,8 Fark 47,2 Dış finansman ihtiyacı Döner Varlıklar 240 Borçlar 297,2 Aktif toplamı 600 Pasif toplamı 600

49 İçsel Büyüme Oranı (İnternal Growth Rate)
Firmanın hiçbir dış finanslamaya başvurmadan tamamen içten yaratmış olduğu kaynaklarla (dağıtılmamış karları) ile ulaşabileceği maksimum büyüme oranına denir. Kar payı ödeme oranı= ödenen temettü____ Hisse başına kazanç Olduğundan geriye kalan kısım da alıkoyma oranı (retention ratio-blowback ratio) olarak adlandırılmakta ve 1-karpayı ödeme oranına eşit olmaktadır. b=alıkoyma oranı dersek,

50 İçsel büyüme oranı=ROA. b/(1-ROA. b) dir. ADF A. Ş
İçsel büyüme oranı=ROA*b/(1-ROA*b) dir. ADF A.Ş. Örneğinde ROA=66/500=%13,2’dir b=44/66=2/3’dür. İçsel büyüme oranı=%13,2*2/3/1-(%13,2*2/3)=%9,65 olur. Sürdürülebilir büyüme oranı(Sustainable Growth Rate), Firmanın borç/özsermaye oranını sabit sabit tutarak, sadece dış finansmana başvurarak ulaşabileceği maksimum büyüme oranıdır. Sürdürülebilir büyüme oranı;=ROE*b/(1-ROE*b) dir. ADF A.Ş. İçin bu oran ROE=66/250 =%26,4 olduğundan Sürdürülebilir büyüme oranı=0,264*2/3__= %21,36 1-(0,264*2/3) olur.

51 ADF A. Ş. ’nin 2013 yılı gelir tablosu Satışlar 606,8 (500
ADF A.Ş.’nin 2013 yılı gelir tablosu Satışlar 606,8 (500*1,2136) Satılan Malın Maliyeti (485,44) (400*1,2136) Vergi Öncesi Kar 121,36 Vergi (-) (%34) (41,26 Vergi Sonrası Net Faaliyet Karı 80,10 Temettü 26,7 Dağıtılmamış Kar 53,4 ADF A:Ş.’nin tarihli Bilançosu Döner Varlıklar 242,72 Borçlar 303,4 Duran Varlıklar 364,08 Özsermaye 303,04 (300*1,2136) (250+53,4) Aktif toplamı 606,8 Pasif toplamı 606,08

52 Örnek; Proforma bilançosu hazırlanacak bir işletme için 2014 yılı satışlarının TL olacağı tahmin edilmektedir. İşletmenin içinde yer aldığı sektördeki ortalamalar ve ek bilgiler aşağıda verilmektedir. Cari oran=2, stok devir hızı=4 Bürüt kar marjı=0,2, Özkaynak devir hızı =2 Toplam Borç/Toplam Özkaynak=2,5 KVYK/Toplam Pasif=0,25 Kasa tutarı satışların %5’idir.

53 Çözüm: *=,05= TL kasa tutarı Özkaynak devir hızı=2=Satışlar/Özkaynak ise /Özkaynak buradan Özkaynak= Toplam borç/Toplam özkaynak=2,5 ise Toplam borç= olur. Pasif toplamı= toplam borç+özkaynakdır. Pasif toplamı= = TL’dir. KVYK/Toplam Pasif=0,25 ise KVYK/ KVYK= TL olur. Toplam borç= = UVYK buradan UVYK= olur.

54 CO=Döner Değerler/KVYK=2 olduğundan, Döner Değerler/175
CO=Döner Değerler/KVYK=2 olduğundan, Döner Değerler/ =2, Döner Değ= Bürüt kar marjı %20 ise *80/1000=SMM Stok devir hızı=SMM/Stoklar=4 Satışlar SMM= ise /stoklar=4 buradan Stoklar= olur. Döner değerler=kasa+stoklar+alacaklar= Alacaklar= olur.

55 Proforma Bilanço Kasa KVYK Alacaklar UVYK Stoklar Özkaynaklar Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Aktif Toplamı Pasif Toplamı

56 Soru:Bir A. Ş. ’tin satışlarının 15. 000 TL olacağı biliniyor
Soru:Bir A.Ş.’tin satışlarının TL olacağı biliniyor. Bu şirketin faaliyet göstereceği sektördeki oranlar ise aşağıdaki gibidir. Bu oranlara göre şirketin proforma bilançosunu düzenleyiniz. Brüt kar marjı %20, CO=2, Toplam Pasif= Stok devir hızı=8, alacak devir hızı=12 KVYK/Toplam Aktif=%20 Toplam Borç/Toplam Varlık=%40 dır.


"Finansal Tablolar ve Finansal Planlama" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları