Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
DAYANAK NOKTALARI

2 TKY DAYANAK NOKTALARI a)Müfredat Lâboratuvar Okulları Modeli ve Okul Gelişim Modeli b) tarih ve 4244 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “Müfredat Laboratuar Okulu Uygulamalarının Yaygınlaştırmasına İlişkin Yönerge” c) tarih ve 401 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi” d)Şubat 2002 tarih ve sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “MEB Taşra Teşkilatı tky Uygulama Projesi e)Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın tarih ve 2002/49 sayılı Genelgesi

3 TKY GELİŞİMİ Toplam kalite yönetimi (TKY) felsefesinin doğum yeri ABD’ dir. TKY felsefesinin öncüleri, Walter Shevard (1913), Edward Deming (1950), Joseph Juran (1954) ve Arnold Figenbuan (1957)’dur. II. Dünya savaşından sonra Amerikan endüstrisi hızlı bir değişim yaşamaya başlamış, bu değişim sosyal değişmeyle bütünleşirken hizmette, üretimde ve insan tipolojilerinde önemli farklılıklar görülmüştür. (Genel Kurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1998 s.4). Ancak Amerikalıların kısa dönem kâr anlayışları sistemin Amerika’da başarısını engellemiştir.

4 TKY GELİŞİMİ II. Dünya savaşından payını almış olmanın hezimetiyle yoğun bir bilimsel çalışma ve arayış içine girmiş olan Japon endüstrisi de kendisine çıkış yolları arıyordu. Bu yollardan bir tanesi Amerikan bilim adamlarından faydalanmak düşüncesi idi. 1950’de Japon Bilim Adamları ve Mühendisler Birliği tarafından Japonya’ya davet edilen W. Edward Deming’in Japonlara kaliteyi öğrettiği kabul edilmektedir. Japonlar Deming’in organizasyonunun kültürel ve sosyal temellerindeki yönetim yapısını belirleyerek bir takım istatistikî metotlar geliştirmiş ve bütün alanları da içine alacak şekilde toplam kalite yönetimini uygulamaya geçmişlerdir. Deming ve Juar’ın Japonya’da yaptığı çalışmalar ve Deming’in ilkeleri Japon örgüt kültürü ve üretilen malların ve hizmetlerin kalitesi üzerinde olumlu etkiler yapmıştır. Bunun anısına Japonya’da 1951’den beri Deming ödülü verilmektedir.

5 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
BASAMAKLAR

6 BASAMAKLAR Kalite Kurulu ve Kalite Geliştirme Ekibinin Kurulması 1
Kurumun Stratejik Planının Hazırlanması ve Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi 2 Özdeğerlendirme Yapılması (TKY Uygulama Projesindeki işlem basamağına göre yapılacaktır) 3 Özdeğerlendirme Sonuçlarına Göre İyileştirmeye Açık Alanların Önceliklendirilmesi ve İyileştirme Ekiplerinin Oluşturulması 4

7 BASAMAKLAR İyileştirme Planlarının Hazırlanması 5
İyileştirme Planları Doğrultusunda Yıllık Kurum Gelişim Planının Hazırlanması 6 Yıllık Kurum Gelişim Planının Uygulanması 7 Gözden Geçirme ve Biçimlendirici Değerlendirme 8

8 BASAMAKLAR Düzeltilmiş Yıllık Gelişim Planının Uygulanması 9
Son Değerlendirme ve Rapor Yazımı 10

9 TKY SÜRECİ BASAMAKLARI
Kalite Kurulu ve Kalite Geliştirme Ekibinin Kurulması Basamak 1

10 Kalite Kurulu ve Kalite Geliştirme Ekibinin Kurulması
KALİTE KURULU : Kurumun temel sorumluluklarını üstlenen ve kurum müdürünün başkanlığında en az beş kişiden oluşan ekiptir. Görevleri : (T.D.2506) a) TKY Uygulama Projesiyle ilgili koordinasyonu sağlama b) Kalite geliştirme ekibinin yöneticisini seçer c) Kalite geliştirme ekibinin (KGE) çalışma esaslarını belirler d) KGE nin yapacağı çalışmalara destek verir, kaynakları temin eder ve çalışma ortamı hazırlar e) KGE nin vereceği mevcut durum analizine göre birimin stratejik planını hazırlar f) Yapılan geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirir. Basamak1

11 Kalite Kurulu ve Kalite Geliştirme Ekibinin Kurulması
KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ : Kurumun TKY uygulamalarında çalışanları harekete geçirerek gerekli karar ve kaynaklarla uygulamanın her aşamasında özendirici bir rol üstlenen ve Kalite Kurulunca çalışanlar arasından kurum amiri tarafından seçilen en az üç kişinin de içerisinde yer aldığı ekiptir. Görevleri : (T.D.2506) a) Gerekli gördüğü hususlara müdahale ederek geliştirilmesini sağlar. b) Birimin geldiği noktaya ilişkin ara ve sonuç raporunu hazırlayarak kalite kuruluna sunar. c) Birimin değerlendirilmesi neticesinde gerekli gördüğü tedbirlerin alınması için kalite kuruluna (KK) önerilerde bulunur. Basamak1

12 TKY SÜRECİ BASAMAKLARI
Stratejik Planlama ve Kurum Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi Basamak 2

13 Stratejik Planlama ve Kurum Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi
BU AŞAMADA : Stratejik Planlama yapılacaktır. 1- Stratejik planlama, kurumun gelişim hedeflerine ulaşması için izlenecek hareket yönüne bir açıklık kazandırır. Ayrıca kurumun iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilerek bunların giderilmesine, kuvvetli yönlerinin tespit edilerek bunların geliştirilmesine imkân tanır. 2- Stratejik planın yararları : 1) Kurumun misyonu açıklık kazanır, 2) Kurum çalışanlarının vizyonunun tanınması, paylaşılması ve kabul görmesi sağlanır, 3) Hizmet verilen hedef kitlenin özellikleri belirlenir, 4) Kurumdak iyileştirmeye açık alanlar (İAA) ile kuvvetli yönler (KY) ortaya çıkar, Basamak 2

14 Stratejik Planlama ve Kurum Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi
5) Kurumun iç kaynakları belirlenir, ortaya çıkacak fırsatlar önceden dikkate alındığı için bunlardan yararlanılır, 6) Yayılımın sağlanmasıyla oluşturulan ekibin katılımının sağlanması nedeniyle yapılacak planlamanın kabul görmesi ve uygulamadaki başarısı artacağı gibi, gelecekte ortaya çıkacak muhtemel gelişmelere uygun stratejilerin geliştirilmesi kolaylaşır, 7) Gelişimin sürekliliği garanti altına alınmış olur. Basamak 2

15 Stratejik Planlama ve Kurum Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi
3- STRATEJİK PLANLAMANIN ÖGELERİ 3.1 MİSYON : Bir okulun ‘neden varız?’ sorusunun cevabıdır. Misyon: Okulun görevini, ilişki içinde bulunduğu çevrelere tanıtır. Okula yön ve amaç belirlemede ışık tutar. Okulun politika ve stratejisinin belirlenmesinde esas alınır. Okul kültürünü oluşturmaya ve geliştirmeye yardım eder. Okulun hizmet alanının belirler. Okul çalışanlarını motive eder. Okul süreçlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesini sağlar. Dikkat edilirse okulun yapmak istediklerine değinen bir ifadedir, amaçlara yönlendirme söz konusudur. Okulun temel müşterisi öğrenciler ve çalışan personel (yöneticiler, öğretmenler, yardımcı personel...) olduğuna göre; misyon da bunlara yönelik olacaktır. Eğer kurum bir ithalat-ihracat firması olsaydı o zaman ithalat-ihracata yönelik misyon ifadesi oluşturulurdu. Basamak 2

16 Stratejik Planlama ve Kurum Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi
Örnek Misyon ifadeleri : Örnek 1: Biz öğrencilerimizin tamamının kendi düzeylerinde öğrenmelerini sağlamak, istendik bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırarak kendilerine güvenen sosyal bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve geleceğin gelişen ihtiyaçlarına adapte olabilecek bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için varız. ( Geniş kapsamlı, tutarlı bir misyon ifadesi ) Örnek 2: Biz öğrencilerimizin Milli Eğitimin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri doğrultusunda yetiştirilmesi, her şartta başarıyı elde edebilecek özgüveni kendisinde gören ve buna göre davranabilen bireyler olarak yetiştirmek için varız. ( İçerik olarak kapsamlı bir misyon ifadesi ) Basamak 2

17 Stratejik Planlama ve Kurum Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi
Örnek Misyon ifadeleri (Devam) Örnek 3: Biz öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın her zaman ve her yerde yeter düzeyde iletişim kurma becerisi gösterebilen, sağlıklı ve mantıklı çözümler üretmek için bilimsel bilgiden yararlanmasını bilen ve kullanan, 21.yüzyılın değişen şartlarına ayak uydurabilecek, ekip çalışmasına inanmış, ülke çıkarlarını her şeyin üstünde tutan, başarıyı daima ekip çalışmasında gören bir sonraki eğitim için kendisini hazırlamış öğrenciler ile üstün nitelikli personelin geliştirilmesi için varız. ( Kapsamlı bir misyon ifadesi ) Örnek 4: Biz öğrencilerimiz başarısı için varız. ( Çok sığ bir ifade ) Örnek 5: Biz personelimizin liderlik anlayışıyla yetişmesini sağlamaya çalışarak, kurumun liderlik özellikleriyle donanık bireyler tarafından çağdaş yönetim bilimi çerçevesinde yönetilmesini sağlamak için varız. ( Bu da sığ bir misyon ifadesi ) Basamak 2

18 Stratejik Planlama ve Kurum Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi
3.2 DEĞERLER VE İLKELER : Değerler, vizyona temel oluşturan ve okulu misyonu çerçevesinde, diğer okullardan ayırt edici özelliklerini ortaya koyan, yol gösterici olarak işlev gören ifadelerdir. Değerler ve ilkeler açık bir ifade taşımalı anlamlı, ulaşılabilir olmalı, niteliksel ifadeler taşımalıdır. Değerler ve ilkeler , kurumun bütününde kabul gören ve reddedilen davranış ve tutumları ifade eder. Okulun değer ve ilkelerinin belirlenmesinde; kurumun temel inançlarının, ahlak ve davranış kurallarının, özen gösterilen amaçların, ideallerinin neler olduğu, alınan kararların doğru/yanlışlığına-yapılan davranışların doğru/yanlış olduğuna nasıl karar verildiği, hangi kriterlerin esas alındığı sorularının cevapları aranır. Değer ve ilkelere; dürüstlük, ilkelilik, tarafsızlık, güven, sevgi ve hoşgörü, iletişime açık olma, saygı, önerilere açık olma... vb. tutum ve davranışlar örnektir. Basamak 2

19 Stratejik Planlama ve Kurum Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi
OKULUN İLKE VE DEĞERLERİNE ÖRNEKLER İNANDIĞIMIZ İLKE VE DEĞERLER... İnanıyoruz ki... Öğrenciler ve öğretmenler bütün çalışmalarımızın odak noktası olup amaçlarımızın temelini oluştururlar. Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi başarının anahtarı olup, öğrenmenin temelinde ‘öğrenmeyi öğrenme vardır’ düşüncesini benimseriz. Basamak 2

20 Stratejik Planlama ve Kurum Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi
İnanıyoruz ki... Öğrencilerin başarısını artırmak için velilerle sürekli görüşerek veli okul işbirliğini sağlayıp başarıyı bir ekip çalışmasına dayandırırız. Biz, sürekli gelişen dünya şartlarına ayak uydurabilecek bir ekip ruhuna sahibiz ve bizim ekip çalışmasıyla üstesinden gelemeyeceğimiz sorun çok az olduğuna inanıyoruz. Biz eğitim ve yönetim yönetim biriminde çalışan bireyler olarak; her bir öğrencinin birbirinden sosyal, kültürel, ekonomik, zeka gibi faktörler açısından farklı olduğunu biliriz. Bunun bizim için demokratik bakış açısının geliştirilebilmesi için bir veri olduğunu biliriz. Basamak 2

21 Stratejik Planlama ve Kurum Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi
İnanıyoruz ki... Atatürk ilke ve inkılaplarını esas alırız. Öğrencilerimizin geleceğinin bizim geleceğimiz olduğuna inanırız. Biz fırsat eşitliğini okulda yaratırız. Dürüstüz, güveniliriz. Anayasamızda ifadesini bulan Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı iş yapmayız. İhmal edilebilecek hiçbir işimiz yoktur. v.b Basamak 2

22 Stratejik Planlama ve Kurum Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi
3.3 VİZYON : ‘Ne olmak istiyoruz’ sorusunun cevabıdır. Gelecekle ilgilidir, hayallerimizdir. Yön belirleyen bir pusuladır. Okulun gelecekte bu günden daha iyi olmasını hedefleyen, gerçekçi ve erişilebilecek bir yol göstermedir. Gelecekteki görüntüdür. Vizyonun belirlenmesinde; İstekler, idealler, başarmak istenilenler, Bırakmak istenilen mirasın ne olduğu, Okulun toplum tarafından nasıl bilinmek istendiği, Okulun gelecekteki yerinin nasıl olması gerektiği sorularının cevabı aranır. Basamak 2

23 Stratejik Planlama ve Kurum Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi
ÖRNEK VİZYON İFADELERİ : İSTİYORUZ Kİ... İstiyoruz ki... Öğrenciler ve öğretmenler bütün çalışmalarımızın odak noktası olduklarını amaçlarımızın temelini oluşturduklarını bilsinler. Bizim bir ekip olarak çevremizin okula bakış açısını değiştirebilecek güçte olduğumuzu bilsinler. Okulumuzda her veli, öğrencisine öğrenme için gerekli azami şartların sağladığını bilsin. İstedikleri zaman gelip öğrenme ortamlarını görsün. Basamak 2

24 Stratejik Planlama ve Kurum Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi
3.4 HEDEFLER : Okulun kısa, orta ve uzun dönemdeki yönelimini ve başarmak istediklerini belirler. Örgütler, değerlerle anlayış ve kavrayışlarını; misyonu ile bağlılıklarını; hedeflerle bağlılığın yönünü ortaya koymaktadırlar. Hedefler misyon ve değerlerden doğar. Hedefler, okulun vizyonunu taşıyacak somut, ölçülebilir, rakamlarla ifade edilebilen adımlardır. Okul bu adımları attıkça vizyonuna ulaşacaktır. Hedef Örnekleri : * Eğitim yılında öğrenci devamsızlık oranını %50 azaltmak. * Eğitim yılında kağıt israfını %35 azaltmak. * Eğitim yılında ÖSS ye giren öğrenci sayısını % 10 arttırmak ...vb. Basamak 2

25 Stratejik Planlama ve Kurum Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi
3.5 POLİTİKALAR : Okulu hedeflerine ve vizyonuna taşıyacak yollar olarak tanımlanabilir. Politika Örnekleri : * Eğitim-öğretim politikası. * Hizmet politikası. * Çevrede tanınma politikası. * Bilgi paylaşma politikası. * Katılımcılığı özendirme politikası. * Sosyal etkinlikleri arttırma politikası. * Zararlı alışkanlıklarla mücadele politikası. ... vb. Basamak 2

26 Stratejik Planlama ve Kurum Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi
3.6 STRATEJİ VE AMAÇLAR : Strateji; *hedeflediğimiz yönde ilerleyebilmemiz için, bize rehberlik eden, önceliklerin belirlenmesine, kaynakların dağılımına, akılcı bir yaklaşım kazandıran ve yapacağımız seçimler ile alacağımız kararlar için yön gösteren taktiklerdir. *Okulun hedeflerine ulaşması için atacağı adımlardır. Stratejiler, hedeflere ulaşmak için okulun seçtiği usul/yöntemlerdir. Stratejiler, hedeflerin nasıl elde edileceğini gösteren, ayrılacak kaynakların miktarını ve çeşitlerini belirten ifadeleri içerir. Basamak 2

27 Stratejik Planlama ve Kurum Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi
Strateji ve Amaçlara Örnekler : Örnek 1: Stratejimiz; bütün öğrenciler öğrenebilir. (3/c alt kriteri kapsamındadır) Amaç; Tüm öğrencilerin başarısını artırmak. Başarılı ve başarısız öğrenciler arasındaki seviye farkını azaltmak. Bu amaç için yapılacaklar : Sürekli değerlendirme yaparak, öğrencilerin kazandıkları davranışlar, bilgi, beceri ve tutumları ölçülecektir. Öğrencilere öğrenmeyi sevdirmek için veli ve toplum desteği aranacaktır. Okul toplumu, düzenli bir şekilde eğitim alanındaki gelişmeler, yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik yenilikler konusunda bilgilendirilecektir. Basamak 2

28 Stratejik Planlama ve Kurum Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi
Örnek 2: Stratejimiz; öğretmenlerimizin geliştirilmesi öğrencilerin geliştirilmesi anlamına gelir. Amaç; öğretmenlerin yeterlilik düzeylerini yükseltmek, çağdaş yaklaşımlardan yararlanmak. Bu amaç için yapılacaklar : Kurumlarca düzenlenecek eğitim seminerlerine öğretmen ve yöneticilerin katılmasını sağlamak, Alanında uzman kişilerin kuruma getirilerek etkin bir seminer düzenlemek. Yeni yayınların okula alınarak, öğretmenlerin kullanımına sunulması. Basamak 2

29 STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
1- STRATEJİK PLANLAMA YAPARKEN BELİRLİ KALIPLAR İÇERİSİNE GİRMEYİN, İFADELERİ AYNEN ALMAK YERİNE KURUMA ÖZGÜ OLARAK DEĞİŞTİRMEYE DİKKAT EDİN. 2- ÖNEMLİ OLANIN İÇERİK, REALİTE, KURUM YAPISINA UYGUNLUK, MİSYON VE VİZYON UYUMLULUĞU OLMASINA DİKKAT EDİN. 3- MİSYONUN VİZYONDAN DOĞMASINA İZİN VERİN. GELECEKTEKİ GÖRÜNTÜYE (VİZYON) ULAŞMAK İÇİN, KENDİNİZE-KURUMA GÖREVLER TANIMLAYIN (MİSYON). ZİRA GÖREVLER GELECEKTEKİ YAPIYA (VİZYON) UYGUN ŞEKİLLENDİRİLMELİDİR. 4- KURUMUN DEĞER VE İLKELERİ GENEL ÖZELLİKLER OLABİLECEĞİ (DÜRÜSTLÜK-İYİ NİYETLİLİK-ETKİN OLMA v.b.) KURUMUN ÖZELLİĞİNE GÖRE DAHA ÖZEL VE OKULA ÖZGÜ DE (ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN DA EĞİTİM HAKKI VARDIR-VELİ OKULDAN İSTEDİĞİ BİLGİYİ TALEP EDEBİLİR vb.) OLABİLİR. Basamak 2

30 STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
5- HEDEFLERİN BELİRLENMESİNDE MİSYON VE VİZYON ÖGELERİNDEN YARARLANIN. 6- KURUM POLİTİKALARININ AYNI ZAMANDA DEĞERLER VE İLKELERLE DE İLİŞKİLİ OLDUĞUNA DİKKAT EDİN. 7- STRATEJİ / LERİ, ADIM / LAR OLARAK TANIMLAYIN. 8- PLANLAMANIZI GERÇEKÇİ YAPIN, DOSYALIK PLANLAMA YERİNE FAALİYETE DÖNÜŞTÜRÜLEN PLANLAMA YAPMAYA DİKKAT EDİN. Basamak 2

31 TKY SÜRECİ BASAMAKLARI
Özdeğerlendirme Yapılması (TKY Uygulama Projesindeki işlem basamağına göre yapılacaktır) Basamak 3

32 Özdeğerlendirme Yapılması (TKY Uygulama Projesindeki işlem basamağına göre yapılacaktır)
ÖZDEĞERLENDİRME SÜRECİ 8 BASAMAKTA YAPILIR 1- TKY ve özdeğerlendirme uygulamalarına ilişkin olarak okul personelinin bilgilendirilmesi. (Kurum Liderliği-Temsilciler) 2- Kriter ekiplerinin oluşturulması. (KK-KGE) 3- Kriter ekiplerinin eğitimi. (Kurum Liderliği-Temsilciler) 4- Alt kriter ve konularının okula uyarlanması.(Kriter Ekipleri) 5- Veri toplama yöntem ve araçlarının oluşturulması.(K.Ekipleri) 6- Verilerin toplanması.(Kriter Ekipleri) 7- Kuvvetli yön ile iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi. (Kriter Ekipleri) 8- Uzlaşım toplantısı yapılması. (Kriter ekipleri, KGE) Basamak 3

33 Özdeğerlendirme Yapılması (TKY Uygulama Projesindeki işlem basamağına göre yapılacaktır)
Özdeğerlendirme, EFQM (Europeon Foundation for Quality Management) Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı ‘Mükemmellik Modeli’ ile yapılır. Model, 5 girdi 1.Liderlik 2.Politika ve Strateji 3.Çalışanlar 4.İşbirlikleri ve Kaynaklar 5.Süreçler sonuç 6.Müşterilerle İlgili Sonuçlar 7.Çalışanlarla İlgili Sonuçlar 8.Toplumla İlgili Sonuçlar 9.Temel Performans Sonuçları) kriterinden oluşmaktadır. Basamak 3

34 Özdeğerlendirme Yapılması (TKY Uygulama Projesindeki işlem basamağına göre yapılacaktır)
Okulda OGYE tarafından EFQM Mükemmellik Modeli’ nin 9 kriteri için yeter sayıda kriter ekibi kurulur. Bu aşamada EFQM Mükemmellik Modelindeki kriterler şunlardır: 1-Liderlik 2-Politika ve strateji 3-Çalışanlar 4-İşbirlikleri ve Kaynaklar 5-Süreçler 6-Müşterilerle ilgili sonuçlar 7-Çalışanlarla ilgili sonuçlar 8-Toplumla ilgili sonuçlar 9- Temel performans sonuçları Basamak 3

35 Özdeğerlendirme Yapılması (TKY Uygulama Projesindeki işlem basamağına göre yapılacaktır)
Model çerçevesinde temel 9 kriter için kurumun personel sayısını dikkate alarak her bir kriter için en az 2 kişiden oluşan kriter ekipleri kurun. Kriter ekiplerini 9 temel kriter için oluşturabileceğiniz gibi bunun yanında personel sayınız yeterliyse alt kriterler için de alt kriter ekipleri oluşturabilirsiniz. Kriter ekiplerinin oluşturulmasında esnek olun, birden fazla kriterde görev alınabileceğini yadsımayın. Bu durumda birbiri ile ilişkili olan kriterlerde görev verilmesi uygundur. 2. kriter ile kriterleri 3. kriter ile 7. kriter 4. kriter ile kriter 5. kriter ile 6. ve 9. kriteri birbiri ile ilişkilidir. Basamak 3

36 Özdeğerlendirme Yapılması (TKY Uygulama Projesindeki işlem basamağına göre yapılacaktır)
Kriter ekiplerini oluştururken kriter içeriğine uygun ve alt kriterlerin içerikleri ile severek ilgilenecek elemanların görev almasını sağlamaya çalışın. Kurumdaki tüm personeli kriterlerde görevlendiriniz. Kurumunuzda, basit bir mantıkla 9 kriter için 2 şer kişiden toplamda 18 personelin bulunması gerekir gibi bir mantık yürütmeyin. Aynı personelin birden fazla kriter için gönüllü olarak görev almasını sağlayın. İnsanlara liderlik yapın, güven verin. Bunun sağlıklı olarak işletilebilmesi için genel psikoloji bilgisi ile alt unsurları olan iletişim psikolojisi (yazılı-sözlü-sözsüz/beden dili), grup dinamiği, algı psikolojisi, empatik iletişim ...v.b. konularında kendinizi ve personeli yetiştirmeye çalışın. Basamak 3

37 Özdeğerlendirme Yapılması (TKY Uygulama Projesindeki işlem basamağına göre yapılacaktır)
Kriter ekiplerinin oluşturulmasında akla gelebilecek bazı soruların cevapları : 1- Modelde 9 kriter var diye 9 ekip kurulması gerekmez. Bazı kriterler aynı ekibe verilebilir (3-7.Kriterler gibi) 2- Bir kriter ekibin en az 2 kişiden oluşur. Tek kişilik ekip olmaz. 3- Kriter ekiplerinin kurumun iyileştirmeye açık alanları (İAA) ile kuvvetli yönlerini (KY) tespit edip, bilgileri bir rapor halinde OGYE ye aktardıktan ve uzlaşım toplantısına katıldıktan sonra görevleri biter. Basamak 3

38 Özdeğerlendirme Yapılması (TKY Uygulama Projesindeki işlem basamağına göre yapılacaktır)
4- Kriter ekiplerinde görev alacakların kriterin içeriğiyle ilişkili kişilerden seçilmesi uygun olacaktır. Örneğin; liderlik kriterinde okul müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, alanda master yapan ya da yapmakta olan kişilerin olması uygun olur. 5- Kriter ekipleri illa okul personelinden oluşturulması gerekmez. Ancak okulun tüm personelinin kriter ekiplerinde yer alması gerekir. Konunun özelliğine göre kriter ekiplerine alanında uzman kişiler de alınabilir. Bu kişilerin bilgilerinden bilir kişi mahiyetinde yararlanılabilir. 6- Okul müdürü, memur, yardımcı hizmetli de kriter ekiplerinden en az birinde yer alacaktır. Basamak 3

39 Özdeğerlendirme Yapılması (TKY Uygulama Projesindeki işlem basamağına göre yapılacaktır)
7- Kriter ekiplerinin temel görevi, EFQM Mükemmellik Modeli’ nden yararlanarak okulun Modele göre iyileştirmeye açık alanları (İAA) ile kuvvetli yönlerini (KY) tespit etmektir. 8- Kriter ekipleri daha sonra iyileştirme ekibi olarak da görev yapabilir. Ancak bunda bir zorunluluk yoktur. İyileştirme ekipleri apayrı amaçları olan ekiplerdir. 9- Kriter ekipleri aynı zamanda iyileştirme ekipleri değildirler. İyileştirme ekipleri de kriter ekipleri değildirler. İyileştirme ekipleri, kriter ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde elde ettikleri bulgular doğrultusunda şekillendirilirler. Basamak 3


"TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları