Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kalp Yetersizliğinin Tedavisi Prof. Dr. Ercüment YILMAZ İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kalp Yetersizliğinin Tedavisi Prof. Dr. Ercüment YILMAZ İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Kalp Yetersizliğinin Tedavisi Prof. Dr. Ercüment YILMAZ İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

2 KY Sınıflaması (ACC/AHA Guidelines) Stage A: Yapısal kalp hastalığı yok, fakat KY gelişimi için yüksek risk altındaki hastalar Stage B: Yapısal kalp hastalığı mevcut, fakat KY semptomu yok Stage C: Yapısal kalp hastalığı zemininde KY semptomları gösteren hastalar Stage D: Özel tedavi stratejileri gerektiren son dönem kalp yetersizlikli hastalar

3 30% 70% Diyastolik disfonksiyon Sistolik disfonksiyon (EF < 40%) (EF > 40 %) Sol Ventrikül Disfonksiyonu Sistolik : Bozulmuş kontraktilite / ejeksiyon –Kalp yetersizlikli hastaların yaklaşık 2/3’ünde sistolik disfonksiyon saptanır 1 Diyastolik: Bozulmuş doluş / relaksasyon 1 Lilly, L. Pathophysiology of Heart Disease. Second Edition p 200

4 Tedavinin Amacı 2. Hayat kalitesinin düzenlenmesi 2. Hayat kalitesinin düzenlenmesi YAŞAM SÜRESİNİN UZATILMASI YAŞAM SÜRESİNİN UZATILMASI 1. Yetersizliğe neden olan durumun düzeltilmesi 1. Yetersizliğe neden olan durumun düzeltilmesi KALP YETERSİZLİĞİ KALP YETERSİZLİĞİ

5 KRONİK KALP YETERSİZLİĞİ ? Hemodinamik Bakış açısı ( 70’ li yıllar ) Vazodilatör Tedavi Nörohormonal Bakış açısı ( 90’ lı yıllar ) ACEİ (ARB) BB Aldosteron Antagonistleri Hücresel Yöntemler ( 2000’ li yıllar ) Yaşam kalitesi Yaşam Beklentisi ? K.Swedberg. AHA Scientific section 11 Kasım 2003 Orlando, ABD

6 Kalp Yetersizliğinin Tedavisi

7 Genel Tedbirler Yaşam Şekli Değişikliği Kilo verilmesi Sigaranın kesilmesi Alkol ve kardiyotoksik ajanlardan kaçınma Egzersiz Medikal Önlemler Hipertansiyon, hiperlipidemi, diyabet, aritmi tedavisi Koroner revaskülarizasyon Antikoagülasyon Sodyum kısıtlaması Yakın hasta takibi

8 TEDAVİ TEDAVİ ACE - İnhibitörü ACE - İnhibitörü Diüretik Diüretik Betabloker Betabloker Aldosteron antagonisti Aldosteron antagonisti AT II Reseptör blokeri AT II Reseptör blokeri Kardiyak glikozidler Kardiyak glikozidler Vasodilatatör ajanlar Vasodilatatör ajanlar

9 The Donkey Analogy Ventrikül disfonksiyonu hastanın günlük yaşantısındaki rutin aktivitelerini kısıtlar

10 Farmakolojik Tedavi Digoxin Kalp kasının inotropisini artırır SSS ve RAAS aktivasyonunu azaltır. Kontrollü çalışmalarla uzun dönem digoxin tedavisinin: –Semptomları azalttığı –Egzersiz töleransını arttırdığı –Hemodinamiyi düzelttiği –KY progresyonunu azalttığı –Hospitalizasyonu azalttığı –FAKAT SÜRVİYİ ARTTIRMADIĞI gösterilmiştir. Günümüzde atriyal fibrilasyonlu hastalarda hız kontrolü amacı ile kullanılmakta

11 Digitalis Bileşikleri Eşeğin önündeki havuça benzer

12 Farmakolojik Tedavi Diüretikler Sıvı retansiyonunu azaltırlar Egzersiz toleransını artırırlar Elektrolit bozukluğu sık komplikasyonudur KY tedavisinde tek başına kullanılmamalıdır Yüksek doz diüretikler mortalitede artışa neden olabilirler

13 Farmakolojik Tedavi ACE İnhibitörleri Angiotensin I in Angiotensin II dönüşümünü bloke ederek; fonksiyonel etkilerini önler Semptomları azaltır ve egzersiz toleransını iyileştirir Ölüm riskini ve hastalığın progresyonunu azaltır Yararlı etkisi ilacı başladıktan 1-2 ay sonra çıkar

14 ACE İnhibitörü Çalışmaları 10 20 30 40 0 CONSENSUS SOLVD (tedavi) SOLVD (önleme) AIRE SAVETRACE %27 %16 %8 %27 %19 %22 Risk Azalması (%) P=0.003 enalapril P=0.0036 enalapril P=0.30 enalapril P=0.002 ramipril P=0.019 kaptopril P=0.001 trandolapril

15 ACEi Azalmış LV sistolik fonksiyonu EF <(%40) olan hastalarda 1.seçenek (Kanıt düzeyi A, Sınıf I öneri) Sıvı retansiyonu yokluğunda ilk önce varlığında ise diüretiklerle beraber (Kanıt düzeyi B, Sınıf I öneri) Geniş kapsamlı çalışmalarda etkinliği ispatlanmış dozlara kadar titre edilmeli

16 ACEi ACE inhibitörlerinin dozu semptomatik düzelmeye dayanarak ayarlanmamalıdır. ACE inhibitörleri, uzun vadedeki mortaliteyi azaltmak için, eğer tolere edilirse, daima hedeflenen (büyük kontrollü klinik çalışmalarda kullanılan doz) doza kadar artırılmalıdır.

17 Kalp yetersizliğnde ACE inhibitörlerinin kullanımı: Pratik ipuçları Başlamadan önce fazla diüretik kullanımından kaçınılmalı. Düşük bir dozla başlayıp büyük çalışmalarla etkisi kanıtlanmış olan idame dozlarına doğru çıkılmalı. Eğer renal fonksiyon önemli derecede kötüye giderse, tedavi kesilmeli.

18 Diüretikler, ACE inhibitörleri Arabadaki çuval sayısı azalır

19 Farmakolojik Tedavi Beta-Blokerler SSS aktivasyonunu bloke etmek kardiyoprotektif etkiye sahiptir Kısa dönemde, beta blokerler miyokard kontraktilitesini azaltırlar; 1-3 ay sonra EF artar Uzun dönem, placebo-kontrollü çalışmalarda bazı beta blokerler ile semptomatik iyileşme gösterilmiştir Konvansiyonel KY tedavisi ile kombine edildiğinde, beta-blokerler morbidite, mortalite ve hastalığın progresyon riskini azaltır

20 Beta-Blokerler Hız kısıtlaması yaparak enerjiden tasarruf sağlar

21 Swedberg et al. Lancet 1979 Dilate kardiyomiyopati ve kalp yetersizliğinde beta blokerlerle yapılan ilk sağkalım çalışması Dijital + Diüretik Dijital + Diüretik +  Bloker 24 23 21 19 15 14 13 11 7 5 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 234 5 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sağkalım (%) Yıl

22 Kalp yetersizliğinde karvedilol 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 Karvedilol Plasebo Tedavi süresi (gün) Tüm nedenlere bağlı mortalitede %65 azalma p=0.0001 (log rank) Sağkalım olasılığı 050 100 150200250350400 300 4 çalışmadaki 1094 hasta 6-12 ay süreyle izlenmiştir

23 CIBIS-II Investigators. Lancet. 1999 Sağkalım Çalışmaya alındıktan sonra geçen zaman (gün) Bisoprolol Plasebo 0200400600800 P<0.0001 n=2647 Yıllık mortalite Bisoprolol = %8.8Plasebo = %13.2 Ortalama izlem süresi: 1.3 yıl 1.0 0.8 0.6 0 0.4 0.2 CIBIS-II NYHA evre II-IV kalp yetersizliği olan 2647 hasta NYHA evre II-IV kalp yetersizliği olan 2647 hasta Plasebo ya da Bisoprolol 2.5-10 mg/gün Plasebo ya da Bisoprolol 2.5-10 mg/gün %97’si beta bloker tedavisi görüyor %97’si beta bloker tedavisi görüyor

24 . Aylar 100 90 80 60 70 50 2402016128428 Plasebo Karvedilol Sağkalım % p = 0.00014 Kalp yetersizliğinde beta bloker kullanımı: COPERNICUS çalışması Packer et al NEJM 2001 Plasebo/karvedilole randomize edilen 2289 şiddetli KY hastası % 97’si ACE inhibitörü tedavisi görüyor

25 KALP YETERSİZLİĞİNDE BETABLOKER ÇALIŞMALARI: mortaliteye etkisi 15202 hasta 2243 ölümü kapsayan metaanaliz daha iyi daha kötü Toplam Önceki Çalışmalar

26 SAĞ KALIM DAHİL EDİLME SONRASI SÜRE (gün)İZLEM (ay) RİSK AZALMASI: % 65 RİSK AZALMASI: % 35 RİSK AZALMASI: % 34 günay

27 Başlangıç dozu/son doz deneyimleri İlaç Başlangıç Maks. Doz dozu Metoprolol 5-10 mg 2x1 150 mg/g Metoprolol CR12.5-25 mg/g 200 mg/g Bisoprolol 1.25 mg/g 5-10 mg/g Carvedilol 3.125 mg 2x1 50 mg/g

28 BETA BLOKER TEDAVİ ACEi ve diüretik standart tedavisindeki her evreden her hastada önerilir Kanıt düzeyi A, Sınıf I öneri Sadece bisoprolol, carvedilol, metoprolol süksinat CR önerilmektedir Metoprolol tartarat artık önerilmemektedir

29 Kalp yetersizliğinde beta blokerlere başlanması ve dozun artırılması Hastaların ACE inhibitörü ve diüretik alıyor olmaları gereklidir ve durum stabil olmalıdır. Düşük bir dozla başlayıp, büyük çalışmalar- da kullanılan hedef doza doğru dikkatle yavaş yavaş çıkılmalıdır. Hastalar başta kötüleşebilir (hipotansiyon) beta bloker dozunu değiştirmeden önce ilk olarak diğer tedavileri izleyin ve adapte edin.

30 Hangi hastaların durumu stabil değildir? İnotropik ajanlarla tedavi görmekte olan ya da kısa süre önce tedavi görmüş olan hastalar Aşikar dekompanzasyon, yani dispne artışı ya da sıvı retansiyonuyla kötüye gidiş

31 Farmakolojik Tedavi Anjiyotensin Reseptör Blokerleri (ARB) AT 1 reseptörlerini bloke eder Valsartan, candesartan ACE inhibitorlerine göre daha üstün olduklarını gösterir veri yoktur Klinik pratikte yan etkileri (öksürük, angioödem vb) nedeniyle ACE inhibitörü kullanamayan hastalara uygulanmalıdır.

32 Val-HeFT Valsartan Kalp Yetersizliği Çalışması 5010 hasta  18 yaş; EF <%40; NYHA II–IV; ACE inhibitörleri (%93), diüretikler (%86), digoksin (%67), β-blokerler (%36) Valsartan 40 mg bid 160 mg bid’e kadar titre edildi Randomizasyon Standart tedavi görüyor Plasebo EJ = ejeksiyon fraksiyonu; LVIDd = sol ventrikül içi diyastolik çap. Cohn JN et al. Eur J Heart Fail. 2000;2:439-446.

33 Val-HeFT: Valsartan, kalp yetersizliği indikasyonu alan ilk ARB olmuştur *Tüm nedenlere bağlı mortalite, resüstasyon ile ani ölüm, kötüleşen kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatış veya IV inotrop veya vazodilatör tedavisi. Cohn JN et al. N Engl J Med. 2001;345:1667-1675. Aylar 369121518212427 0 65 70 75 80 85 90 95 100 Olaydan Bağımsız Sürvi Olasılığı 030 Valsartan (n = 2511) Plasebo (n = 2499) P = 0.009 % 13.2 risk azalması

34 Büyük Kalp Yetersizliği Çalışmalarında Bir Yıllık Mortalitede Sağlanan Azalma Swedberg K. Heart Failure Update 2004; June 12-15, 2004; Wroclaw, Polonya. SOLVD (enalapril vs plasebo) 23 MERIT (metoprolol vs plasebo) 34 CHARM- İlave+Alternatif (kandesartan vs plasebo) 33 Bir Yıllık Mortalite azalması (%)

35 ANGİOTENSİN II RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ (ARB) LV sistolik disfonksiyonda semptomatik hastalarda ACEi’ne intolerans gelişince alternatif olarak Kanıt düzeyi B,Sınıf I öneri Mİ sonrası KKY ve LV disfonksiyonu fizik muayene bulguları varlığında ACEi ve ARB mortaliteyi eşit oranda etkiler Kanıt düzeyi A, Sınıf I öneri Tedaviye rağmen hala semptomatik kalan hastalarda ACEi ile kombinasyon mortaliteyi azaltır Kanıt düzeyi B, Sınıf IIa öneri

36 Farmakolojik Tedavi Aldosteron Antagonistleri Genellikle iyi tolere edilirler Kalp yetersizliğine bağlı morbitide ve mortaliteyi azalttıkları gösterilmiştir NYHA Class III-IV KY hastalara saklanmalıdır Hiperpotesemi ve jinekomasti yan etkileridir.

37 ALDOSTERON RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ Mortalite ve morbiditeyi azaltmak için ACEi, betabloker ve diüretiklerle birlikte ileri evre KKY’de (NYHA III-IV) önerilir (Kanıt düzeyi B, Sınıf I öneri) Mİ sonrası LV sistolik disfonksiyonu ve KKY fizik muayene bulguları veya diyabeti olan hastalara ACEi ve beta blokere ilave olarak mortalite ve morbiditeyi iyileştirmek için önerilir (Kanıt düzeyi B, Sınıf I öneri)

38 RALES : Toplam sağkalım * 40 50 60 70 90 80 06121824 İzlem Süresi (ay) Sağkalım (%) 100 N Engl J Med 1999;341:709-717 Spiranolakton Plasebo p<0.001 %30 azalma * NYHA evre IV kalp yetersizliği n: 1663 hasta

39 Kalp Yetersizliğinde Resenkronizasyon Tedavisi Üç Odacıklı Kalp Pili-Biventriküler Pace-maker

40 Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi Kalbin efektif çalışmasını sağlar

41 Endikasyonlar KRT : –Orta veya ciddi KY (NYHA Class III/IV) hastalar –Optimal medikal tedaviye rağmen semptomatik hastalar –QRS  130 msn –LVEF  35% Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi

42 Ventrikül Senkronizasyon bozukluğu ve Resenkronizasyon Ventriküler Desenkroni –Elektriksel: Inter- veya intraventriküler ileti geçikmesi tipik olarak sol dal bloğu ile kendini gösterir –Yapısal: miyokard kollajen matriksinde artış elektrik ileti ve mekanik etkinliği bozar –Mekanik: Artmış iş yükü ve stresi ile bölgesel duvar hareket bozukluğu Kardiyak Resenkronizasyon Atriyum ile senkron biventriküler pacing: - Ventrikül senkronizasyonu bozuk hastalarda interventriküler, intraventriküler, ve atrial- ventriküler aktivasyon sırasının düzenlenmesi - Optimal medikal tedaviyi tamamlayıcı

43 KRT- Tanım Normalde tüm sol ventrikül depolarizasyonu 40 msn içinde tamamlanır Sol ventrikül duvarlarının birlikte kasılması etkili ve enerjiyi verimli kullanan bir ejeksiyon için gereklidir Sol dal bloğunda sol ventrikül aktivasyon sıralaması değişir. Normalde her iki ventrikülün aktivasyonu arasında 6 msn fark varken, LBBB da fark 85 msn civarındadır.

44 CRT- Tanım 2 Sol Dal Bloğu; Elektrikten mekaniğe LBBB = depolarizasyon dalgası sağ ventrikülden septuma sonrada anteroseptal ve inferoseptal bölgelerden serbest duvara doğru yayılır Dolayısıyla sol ventrikülün lateral duvarı septuma göre daha geç aktive olur ve kasılır Erken kasılan bölge (septum) ejeksiyonu başlatacak yeterli basınç oluşturamaz; geç aktive olan bölgeler (lateral duvar) ise artmış basınç nedeniyle aşırı yüke karşı kasılır ve kavite içi basıncı dahada arttırarak septumu dışa (sağ ventriküle) doğru ittirir (Paradoks hareket)

45 CRT- Tanım 3 Sol Dal Bloğunun Hemodinamik Etkileri Septal paradoks harekete bağlı kalp debisinde ve kontraksiyona geçiş hızında (dp/dt) azalma Sistol sonu volüm ve duvar stresinde artma Sistoldeki geçikmeye bağlı sol ventrikül diyastolü gecikir; mitral kapak geç açılır = erken diyastol ile atriyal sistol iç içe girer, diyastolik doluş azalır. Sonuçta stroke volüm daha fazla azalır. Lateral duvar aktivasyonun geçikmesi posterior papiller kas kasılmasında gecikmeye yol açar; mitral yetersizliğinde artış ile sonlanır.

46 LBBB ve Mortalite Komplet LBBB (QRS > 140 msn) mevcudiyeti 1 yıllık mortaliteyi arttırır Yaş, zemin kalp hastalığı, KY ciddiyeti ve tedavisi birlikte değerlendirildiğinde de aynı risk devam eder Baldasseroni S, Opasich C, Gorini M, et al. Am Heart J 2002;143:398-405 11.9 5.5 16.1 7.3 0 5 10 15 20 Tüm sebebler Ani ölüm Tüm hastalar N=5517 LBBB N=1391 HR * 1.70 (1.41-2.05) HR * 1.58 (1.21-2.06) Ölüm nedenleri Mortalite (%) Mortalite (%) * HR = Hazard Ratio

47 QRS Duration (msec) <90 90-120 120-170 170-220 >220 Geniş QRS – Orantısal Mortalite Artışı NYHA Class II-IV hastalar 3,654 EKG taranmış Yaş, kreatinin, LVEF, kalp hızı, ve QRS süresi mortalite için bağımsız risk faktörleri olarak bulunmuş Relatif risk geniş QRS grubunda 5 kat daha fazla 1 Gottipaty V, Krelis S, Lu F, et al. JACC 1999;33(2) :145 [Abstr847-4]. Vesnarinone Study 1 (VEST study analysis)

48 Yu C-M, Chau E, Sanderson J, et al. Circulation 2002;105:438-445 Yu C-M, Chau E, Sanderson J, et al. Circulation 2002;105:438-445 IntraventrikülerSenkroniAtrioventrikülerSenkroniInterventrikülerSenkroni  LA Basıncı  LV Diastolik Doluş  RV Stroke Volum  LVESV  LVEDV Reverse Remodeling Kardiyak Resenkronizasyon  MY  dP/dt,  EF,  CO (  Nabız Basıncı)

49 Kardiyak Resenkronizasyon Mekanik Hedef: Atrium ile senkronize bi-ventriküler pacing Transvenöz Yaklaşım –Standard pacing lead in RA –Standard pacing or defibrillation lead in RV –Koroner sinüs yoluyla sol ventrikül venlerinden sol ventrikülün pacingi (İlk kez 1998 yılında Daubert tarafından)

50 CRT- Klinik Sonuçlar Semptomları azaltır Egzersiz kapasitesini artırır Fonksiyonel kapasiteyi ve yaşam kalitesini iyileştirir Hospitalizasyonu azaltır ( Placebo kontrollü Randomize; PATH-CHF, MUSTIC ve MIRACLE Çalışmalarıyla ) Mortalitede azalma ( COMPANION çalışmasında ayrıca ICD+Biventriküler pacingle mortalitede daha da anlamlı bir düşüş gösterildi )

51 Pacemaker/Resenkronizasyon (CRT) Konvansiyonel sağ ventrikül pacing’in konvansiyonel bradikardi endikasyonu dışında KKY tedavisinde yeri yoktur Kanıt düzeyi A, Sınıf III öneri Biventriküler pacing:Düşük EF ve ventriküler disenkroni (QRSgenişliği>130ms) bulunan, optimal medikal tedaviye rağmen semptomatik (NYHA III-IV) hastalarda semptomları iyileştirir: Kanıt düzeyi A,Sınıf I öneri hospitalizasyonları azaltır: Kanıt düzeyi A, Sınıf I öneri mortaliteyi azaltır: Kanıt düzeyi B, Sınıf I öneri

52 ICD “Implantable Cardiverter Defibrillator” EF 120 ms olan ileri evre KKY (III-IV) hastaları hala semptomatikse ICD ve biventriküler pacing kombinasyonu mortalite ve morbiditeyi iyileştirmek için Kanıt düzeyi B, Sınıf IIa öneri Kötü tolere edilen veya azalmış sol ventrikül sistolik fonksiyonu bulunan sürekli ventriküler taşikardisi olan veya kardiyak arresten kurtulan hastalarda sağkalımı iyileştirmek için ICD Kanıt düzeyi A, Sınıf I öneri ACE, ARB, beta bloker ve aldosteron antagonisti içeren optimal tedaviye rağmen, Mİ sonrası 40 gün içinde olmamak kaydiyle EF < % 30-35 olan seçilmiş semptomatik hastalarda ani ölümü azaltmak için ICD Kanıt düzeyi A, Sınıf I öneri

53 Kalp Yetersizliği Evrelerine göre Tedavi

54 KY gelişimine yolaçabilecek koşulların varlığı nedeniyle KY gelişmesi riski yüksek olan hastalar. Örnekler: Sistemik hipertansiyon; koroner arter hastalığı; diabetes mellitus; kardiyotoksik ilaç tedavisi ya da alkol bağımlılığı öyküsü; özgeçmişinde romatizmal ateş bulunması; soygeçmişinde kardiyomiyopati olması. Kalp yetersizliğinin evreleri Evre A

55 Kasılma bozukluğuna neden olan yapısal kalp hastalığı var, fakat KY bulgu ya da belirtileri yoktur. Örnekler: Sol ventrikül hipertrofisi ya da fibrozu; sol ventrikül dilatasyonu ; asemptomatik valvüler kalp hastalığı; Mİ geçirilmiş olması. Kalp yetersizliğinin evreleri Evre B

56 Altta yatan yapısal kalp hastalığına eşlik eden yeni ya da eski KY semptomları. Örnekler: Sol ventrikül sistolik disfonksiyonu nedeniyle dispne ; daha önceki KY semptomları nedeniyle tedavi gören asemptomatik hastalar. Kalp yetersizliğinin evreleri Evre C

57 İlerlemiş yapısal kalp hastalığı ve optimal tıbbi tedaviye rağmen istirahatte belirgin KY semptomları ve özel girişim gereken hastalar. Örnekler: KY nedeniyle sık sık hastaneye yatan ve hastaneden güvenle taburcu edilemeyen hastalar; hastanede kalp nakli için bekleyen hastalar; evde semptomlar nedeniyle devamlı intravenöz destek gereken hastalar ya da mekanik solunum desteği gerekenler; KY tedavisi için hastane koşullarında tedavi edilmesi gereken hastalar Kalp yetersizliğinin evreleri Evre D

58 Kalp Yetersizliğinde Tedavi Yaklaşımı Stage A Yüksek risk, yapısal hastalık yok Stage B Yapısal kalp hastalığı, asemptomatik Stage D Refrakter KY, özel girişimler gerektiriyor Tedavi Hipertansiyon tedavisiHipertansiyon tedavisi Lipid bozukluğu tedavisiLipid bozukluğu tedavisi Düzenli egzersizDüzenli egzersiz Alkol alımını önlemekAlkol alımını önlemek ACE inhibitörleriACE inhibitörleri ARBARBTedavi Stage A daki tüm önerilerStage A daki tüm öneriler ACE inhibitörleri (uygun hastalarda)ACE inhibitörleri (uygun hastalarda) Beta-blokerler (uygun hastalarda)Beta-blokerler (uygun hastalarda)Tedavi Stage A daki tüm önerilerStage A daki tüm öneriler Tuz kısıtlamasıTuz kısıtlaması Diüretikler Diüretikler ACE inhibitorleriACE inhibitorleri Beta-blokerlerBeta-blokerler DigitalisDigitalis Hidralazin/NitratHidralazin/Nitrat Biventriküler pacingBiventriküler pacing ICDICDTedavi Stage A, B ve C deki tüm önerilerStage A, B ve C deki tüm öneriler Yardımcı mekanik cihazlarYardımcı mekanik cihazlar Kalp transplantasyonuKalp transplantasyonu Continuous (intermittan değil) IV inotropik infüzyonContinuous (intermittan değil) IV inotropik infüzyon Stage C Yapısal kalp hastalığı ile birlikte KY semptomları

59 Normal LV EF’lu ve KY’li hastada tedavi Sistolik ve diyastolik HT tedavisi Sınıf I ve Kanıt düzeyi A AF lu hastalarda hız kontrolü Sınıf I ve Kanıt düzeyi C Pulmoner konjesyon ve periferik ödemi kontrol etmek için diüretik tedavi Sınıf I ve Kanıt düzeyi C Semptomatik veya dökümante edilmiş iskemisi olan hastalarda revaskülarizasyon tedavisi Sınıf IIa ve Kanıt düzeyi C AF lu hastalarda sinüs ritminin sağlanması semptomların düzelmesinde faydalı olabilmektedir Sınıf IIb ve Kanıt düzeyi C Beta-bloker, ACEi, ARB, veya Ca ant. kalp yetersizliği semptomlarını azaltmada faydalı olabilmektedir Sınıf IIb ve Kanıt düzeyi C Digoksin kullanımının KY semptomlarını azaltmada faydası tam olarak kanıtlanamamıştır Sınıf IIb ve Kanıt düzeyi C

60 KY de vazodilatör indikasyon ve dozları Gliseril trinitrat, 5-mononitrat İsosorbit dinitrat Sodyum nitroprussid Nesiritid İlaçİndikasyon KB yeterliyse Hipertansif kriz, Kardiyojenik şokta İnotropla birlikte Akut dekompanse KY Doz 20mg/dk ile Başlanır 200mg/dk kadar artırılabilir 1mg/s ile başlanır 10mg/s kadar Artıılabilir 03-0.5mg/kg/dk 2mg/kg bolus+ 0.05-0.03mg/kg/dk infüzyon İstenmeyen Etki Hipotansiyon Başağrısı Tolerans Gelişmesi Hipotansiyon Başağrısı Tolerans Gelişmesi Hipotansiyon Siyanat zehirlenmesi Hipotansiyon ESC önerisi I/B I/C Eur Heart J January 28,2005

61 İnotrop ilaçlar ve ESC önerileri Bolus İnfüzyon hızı Dobutamin Dopamin Milrinon Norepinefrin Epinefrin Levosimendan Yapılmaz 10-20 dk.da 25-35  g/kg/dk Yapılmaz Resussitasyonda 1mg/kg; 3-5 dk. Sonra tekrarlnabilir 10-20 dk.da 12  g/kg/dk 2-20  g/kg/dk (  etki) <2  g/kg/dk: böbrek dozu (  etki) 3-5  g/kg/dk:inotrop dozu (  + etki) >5  g/kg/dk:vazopressor doz (  etki) 0.375-0.75  g/kg/dk 02-1  g/kg/dk 0.05-0.5  g/kg/dk 0.05-2  g/kg/dk arasında değişen dozlarda. Genellikle 0.1  g/kg/dk ESC önerisi IIa/C IIb/C BB alanda IIa/C IIa/B Eur Heart J January 28,2005


"Kalp Yetersizliğinin Tedavisi Prof. Dr. Ercüment YILMAZ İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları