Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Birinci Basamakta Hipertansiyon Özgür Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Birinci Basamakta Hipertansiyon Özgür Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D."— Sunum transkripti:

1 Birinci Basamakta Hipertansiyon Özgür Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D.

2 Birinci basamakta HT Olası sorunlar ve olası çözümler – Tanı Standart değerler – Sınıflama Standart ölçüm zamanı ve yöntemleri – Ofis ölçümü – Evde ölçüm – Ambulatuar ölçüm Hedef organ hasarı değerlendirmesi.. – Tedavi için yaklaşım Kan basıncı hedefleri İlaç – İlaç seçimi – İlaç sayısı / kombinasyonlar – İlaç değişimi Dirençli HT – Etkileyebilen nedenler – İlaç kombinasyonları – İzlem / Tedaviye uyum Yaşam tarzı İlaç değiştirme alışkanlığı Takip yöntemi

3  Sistolik kan basıncı >=140 mm Hg veya ¶ Diyastolik kan basıncı >= 90 mm Hg · iki haftalık dönemde en az 3 kez sınır değerlerin üzerinde ölçüm!!! ¸ Kullanılan manşon (Cuff) uygun boyutlarda olmalı, (küçük manşonlar TA’i yüksek gösterebilir). Hipertansiyon: Tanı

4 Ofis kan basıncı ölçümü Ambulatuvar kan basıncı ölçümü – Hedef organ hasarının belirlenmesi açısından ofis ölçümlerine göre daha anlamlı – Beyaz önlük hipertansiyonu – “Non-dipper” hastaların saptanmasında – Hipotansif epizodların değerlendirilmesinde Ev kan basıncı ölçümü – Farklı günlerdeki kan basıncı değerleri

5 Hipertansiyon sınır değerleri Sistolik KB Diastolik KB Ofis veya klinik 14090 24 saat 125-13080 Gün içi 130-13585 Gece12070 Ev130-13585

6 JNC-7 ESC-2007 - 2009

7 Hipertansiyon: Tanı İzole ofis hipertansiyonu (Beyaz önlük hipertansiyonu) – Genel popülasyonda % 15 – Ofis KB > 140/90 mmHg + Ambulatuvar KB ort:N – Organ hasarı ve yüksek KV risk profili var ise tedavi başlanmalıdır. İzole ambulatuvar hipertansiyon – Ofis KB:N + Ambulatuvar KB ort : > 140/90 mmHg – İzole ofis hipertansiyonu kadar sıktır. – Hedef organ hasarı normale göre daha fazladır. – Yeterli çalışma bulunmamaktadır.

8 HT - Risk faktörleri Yaş (E>55 K>65) Sigara Dislipidemi – TK >190 mg/dl – LDL > 115 mg/dl Ailede prematür KV hastalık öyküsü Abdominal obezite (E>102 K>88) AKŞ :102-125 mg/dl Anormal glukoz tolerans testi

9 HT – Tanısal testler Yapılması gerekenler – Açlık kan şekeri – Lipid profili – Potasyum – BUN-Kreat – Ürik asit – Hemogram – TİT (mikroalbümin ?) – EKG Önerilenler – Ekokardiyografi – Karotis USG – OGTT ( AKŞ >100 ise) – Ev ve ambulatuvar KB ölçümleri – “Pulse-wave velocity” ölçümü – “Ankle – brachial index” – Mikroalbüminüri – Kantitatif proteinüri (Dipstick test (+) ise) – Fundoskopi

10 HT – Hedef organ hasarı Hipertansif hastalarda Koroner KH gelişme olasılığı 3 kat, KKY gelişme olasılığı 4 kat, Periferik arter hastalığı gelişme olasılığı 2 kat İnme gelişme olasılığı 7 kat artmaktadır. Risk faktörlerinden mortaliteye en fazla katkısı olan hastalık hipertansiyondur.

11

12 Kardiyovaskuler Risk Sınıflaması “ESH ESC Guidelines”

13 Antihipertansif tedaviye ne zaman başlayalım? ? “ESH ESC Guidelines”

14 “Evre 1 HT olan düşük/orta kardiyovaskuler riske sahip hastalarda yaşam tarzı değişikliği ile tansiyon regulasyonu sağlanamaması halinde ilaç tedavisi ! ?” – FEVER çalışması SBP<160 mmHg olan hastaların %89’u zaten antihipertansif tedavi alıyordu Birçok hastada hedef organ hasarı ile kardiyovaskuler hastalık öyküsü olması nedeni ile düşük/orta risk grubuna uymuyorlardı

15 “Yüksek normal kan basıncı olan diyabetik hastalarda antihipertansif tedavi” ?? – Kanıtlar yetersiz MICROHOPE ve ADVANCE çalışmalarında kardiyovaskuler olaylarda azalma istatistiksel olarak anlamlı saptanmadı

16 “Serebrovaskuler hastalık öyküsü olan yüksek normal kan basıncına sahip hastalara antihipertansif tedavi” ?? – PROGRESS çalışmasında inmenin tekrarının anlamlı düzeyde azaldığı grup tansiyon değeri sadece >140 mmHg olanlar olduğu görüldü – PROFESS çalışmasında ilaç grubunda plasebo koluna göre 3.8/2.0 mmHg fark saptandı ve ilk 6 ayda inme için fark yoktu (uzun dönemde minimal fark!)

17 “Stabil koroner hastalığı olan yüksek normal kan basıncına sahip hastalara antihipertansif tedavi” ?? – Veriler yetersiz ve çelişkilidir. (EUROPA,CAMELOT,HOPE,ACTION çalışmalarında yararlı, PEACE çalışmasında ise plasebo ile aynı bulundu.)

18 “Yaştan bağımsız SBP/DBP>140/90 mmHg olanlara antihipertansif tedavi !” – Evre 1 HT olan yaşlılarda tedavi başlanması ile ilgili çalışma ???

19 Kan basıncı hedefleri Komplike olmayan hipertansiyon:

20 Kan basıncı hedefleri Yaşlılar

21 Kan basıncı hedefleri

22

23 Sonuç: – Tüm HT hastalarında <140/90 mmHg !!! DM ve KV yüksek riskli hastalarda <130/80 mmHg olması ile ilgili veriler yetersiz ve çelişkilidir!! Kan basıncı hedefleri

24 J eğrisi fenomeni “KV riski yüksek hastalarda SKB<120-125 mmHg ve DKB<70-75 mmHg olunca koroner olaylarda artış” ??

25 Metaanaliz İskemik Kalp Hastalığı THE LANCET Vol 360 December 14, 2002

26 Metaanaliz Diğer Vaskuler Mortalite THE LANCET Vol 360 December 14, 2002

27 HT - Tedavi Yaşam Biçiminde Değişiklik Önerileri – Fiziksel etkinlik Haftanın 4-7 günü 30-60 dk orta şiddette dinamik egzersiz (yürüme, jogging, bisiklet, yüzme gibi) – Kilo verilmesi Vücut kitle indeksi 18.5-24.9 kg/m2 Bel çevresi erkek <102 / kadın < 88 cm Çok-disiplinli yaklaşım – Diyet eğitimi – Fiziksel atkinlik – Davranışsal girişimler – Alkol tüketimi 20-30 ml etanol /gün

28 HT - Tedavi Yaşam Biçiminde Değişiklik Önerileri – Diyet önerileri Meyve, sebze, düşük yağ oranlı yiyecekler Liften zengin ürünler, tam buğday – Tuz tüketimi HT önlemek için günlük < 2.3 gr (100 mmol) sodyum HT olguda 1.5-2.0 gr (65-90 mmol) sodyum – Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum ? Ek alım önerilmez !! – Stres yönetimi Bilişsel-davranışsal girişimler Gevşeme teknikleri

29 Antihipertansif ilaç seçimi Tüm anti-HT ilaç grupları kan basıncını düşürür ! Anti-HT ilaç sınıflarının koruyucu etkileri (inme,MI,KV olay vb) arasındaki farklılıklar tartışılabilir! HT’da KV koruma kan basıncının düşmesi ile ilişkilidir ! Kan basıncını düşüren ilaç grubu korunmalıdır ! – İlaç değişiminde aynı cevap alınamayabilir

30 Antihipertansif ilaç seçimi Beta-blokerler … – Karvedilol GEMINI çalışmasında TG/TC ve HbA1c üzerine yan etkisi metoprololden daha az COMET çalışmasında yeni diyabet daha az – Nebivolol Metoprololden farklı olarak insülin sensitivitesini arttırdığı saptandı. SENIORS çalışmasında yeni başlayan DM’da plasebo ile benzer Hipertansif hastalarda koroner akım rezervini ve LV dolum basıncı iyileştirdiği saptandı – Metoprolol

31 Diüretikler … – Tartışmalar devam ediyor… – Diyabetojenik etkileri Beta blokerlerden daha fazla – Düşük dozlarda daha yararlı, yüksek dozlara çıkılması önerilmiyor – Kombinasyon tedavisinde iyi bir bileşen Antihipertansif ilaç seçimi

32 IDNT 6 SBP  135/DBP  85 Hedef KB (mm Hg) Antihipertansif ilaç sayısı 1 UKPDS 1 DBP <85 ABCD 2 DBP <75 MDRD 3 MAP  92 HOT 4 DBP  80 AASK 5 MAP  92 Çalışma 234 1. UKPDS 38. BMJ. 1998;317:703-713. 2. Estacio RO et al. Am J Cardiol. 1998;82:9R-14R. 3. Lazarus JM et al. Hypertension. 1997;29:641-650. 4. Hansson L et al. Lancet. 1998;351:1755-1762. 5. Kusek JW et al. Control Clin Trials.1996;16:40S-46S. 6. Lewis EJ et al. N Engl J Med. 2001;345:851-860. Hedef KB için ihtiyaç duyulan antihipertansif ilaçlar

33 Antihipertansif ilaç seçimi İlaç Kombinasyonları – %50’de monoterapi etkisiz! – Özellikle yüksek riskli hipertansif hastalara ikili ilaç kombinasyonu başlanmalı ! ACE-ARB + Diüretik ACE + KKB – Beta bloker + diüretik ile hiperglisemi sorunları – ACEİ + ARB ile yarar kuşkulu, yan etki çok – En az %15 olguda ikili kombinasyon da yetmiyor ! RAS blokeri + KKB + Diüretik

34 Dirençli hipertansiyon “Yaşam tarzı değişiklileri ve diüretik içeren en az 3 ilaç kullanılmasına rağmen kontrol edilemeyen TA yüksekliği” – Tedavinin yetersizliği – Tedaviye uyumsuzluk – Yaşam tarzı değişikliklerine uyumsuzluk – Kan basıncını yükselten ilaçlar – Uyku-apne sendromu – Hiperaldosteronizm,aşırı tuz alımı, böbrek yetm. gibi volüm yükünü arttıran durumlar – Tiroid hast.

35 Dirençli hipertansiyon Obezite Sigara Aşırı alkol Kronik ağrı ve/veya psikolojik sorun Beslenme ürünleri – Efedra – Ma Huang – …. Tiroid hast Endokrin nedenler İlaç etkileşmeleri – NSAİ – OKS – Kortikosteroidler /Anabolizanlar – Sempatomimetikler – dekonjesanlar – Kokain – Amfetaminler – Eritropoetin – Siklosporin – Takrolimus

36

37

38

39

40

41 Birinci basamakta HT Olası sorunlar ve olası çözümler – Tanı Standart değerler – Sınıflama Standart ölçüm zamanı ve yöntemleri – Ofis ölçümü – Evde ölçüm – Ambulatuar ölçüm Hedef organ hasarı değerlendirmesi.. – Tedavi için yaklaşım Kan basıncı hedefleri İlaç – İlaç seçimi – İlaç sayısı / kombinasyonlar – İlaç değişimi Dirençli HT – Etkileyebilen nedenler – İlaç kombinasyonları – İzlem / Tedaviye uyum Yaşam tarzı İlaç değiştirme alışkanlığı Takip yöntemi


"Birinci Basamakta Hipertansiyon Özgür Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları