Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014-2015 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) Süphan İŞNEL Psikolojik Danışman SİLVAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014-2015 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) Süphan İŞNEL Psikolojik Danışman SİLVAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ."— Sunum transkripti:

1 2014-2015 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) Süphan İŞNEL Psikolojik Danışman SİLVAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 2013 - 2014 e ğ itim - ö ğ retim yılından ba ş layarak altı temel ders için 8. sınıfta ö ğ retmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekle ş tirilecek. Ortak De ğ erlendirme Kapsamındaki Dersler Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük

3 www.kisiselbasari.com

4 Modelin temel amacı, ö ğ renci ba ş arısını anlık bir performansa dayalı olarak de ğ il, geni ş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir Ö ğ renci, ö ğ retmen ve okul ili ş kisini güçlendirmek E ğ itim sürecinde ö ğ retmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak Ülke çapında müfredatın e ş zamanlı uygulanmasını sa ğ lamak

5 Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak Ö ğ retmenin meslekî performansını artırmak Okul dı ş ı e ğ itim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Ö ğ retim programlarının uygulanmasını ve ö ğ renci kazanımlarını objektif bir ş ekilde izlemek ve de ğ erlendirmek Ba ş arı de ğ erlendirmesini sürece yaymak

6 Telafi imkanı sa ğ layarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Orta ve uzun vadede ö ğ rencinin ders dı ş ı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini de ğ erlendirmek Ö ğ rencilerin okula devamsızlı ğ ını en aza indirmek

7

8 ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKV İ M İ SınıfDönemSınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İ lanı 8. sınıfI. Dönem26-27 Kasım 201413-14 Aralık 2014Ocak 2015 8. sınıfII. Dönem29-30 Nisan 201516-17 Mayıs 2015Haziran 2015

9 DERS ADI BA Ş LAMA ve B İ T İŞ SAAT İ SORU SAYISISÜRES İ Türkçe 09.00-09.4020 40 DAKİKA Matematik 10.10-10.502040 DAKİKA Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.20-12.0020 40 DAKİKA DERS ADI BA Ş LAMA ve B İ T İŞ SAAT İ SORU SAYISISÜRES İ Fen ve Teknoloji 09.00-09.4020 40 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.10-10.502040 DAKİKA Yabancı Dil 11.20-12.0020 40 DAKİKA ORTAK SINAVLAR 1. GUN OTURUMLARI ORTAK SINAVLAR 2. GUN OTURUMLARI

10 Ortak de ğ erlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre i ş lenen müfredatı kapsayacak ş ekilde yapılacak. Ortak de ğ erlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak Yanlı ş cevaplar do ğ ru cevapları etkilemeyecek

11 Ö ğ renciler ortak sınavlara ola ğ anüstü haller dı ş ında kendi okullarında girecek Sınavda görevlendirilecek ö ğ retmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen ö ğ renciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak

12 www.kisiselbasari.com 8 inci sınıf ö ğ rencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır. E-okul sistemine kayıtlı 8 inci sınıf ö ğ rencileri ortak sınavlara girmek için ba ş vuru yapmayacaklardır. Ö ğ rencinin sınava girece ğ i sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Okul yöneticileri e-okul sisteminden, ö ğ renci velisi ise veli bilgilendirme sistemi üzerinden ö ğ rencinin hangi sınıf ve sırada sınava girece ğ ini görebilecektir. Başvuru Nasıl Yapılacak?

13 Puanlama Nasıl Yapılacak? www.kisiselbasari.com YES= YBP(%30) + AOSP(%70) YES ( Yerle ş tirmeye Esas Puan) YBP (Yılsonu Ba ş arı Puanı) AOSP (A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı)

14 www.kisiselbasari.com

15 Ö ğ rencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu ba ş arı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerle ş tirmeye esas puanı olu ş turacaktır. Yılsonu ba ş arı puanının hesaplanması Yılsonu ba ş arı puanı, not ile de ğ erlendirilen tüm derslerin a ğ ırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

16 A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekle ş tirilen derslerden alınan puanlar kendi a ğ ırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen de ğ erin derslerin a ğ ırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır Yerle ş tirmeye Esas Ortak Sınav Puanı Ö ğ rencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu ba ş arı puanları ile 8 inci sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerle ş tirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

17 1* : ORTALAMA HESABI: Sınavlar ve ödevlerden alınan puanların aritmetik ortalamasıdır. ORT=(SP1+SP2+SP3+PP+PRP)/5Ortalama(Türkçe) = ( 75 + 85 + 70 + 75 ) / 4 = 76.2500 2*: A Ğ IRLIKLI ORTALAMA HESABI: Her ders için hesaplanan ortalamaların, o dersin haftlık ders saatine çarpımının, ders saatleri toplamına bölünmesi ile elde edilen de ğ erdir. AORT=(ORTxDS)/Toplam Ders SaatiA ğ ırlıklı Ortalama(Türkçe) = ( 76.2500 x 5 ) / 28 = 13.6161

18 3* : YILSONU BA Ş ARI PUANI: Her iki dönemde, her ders için hesaplanan a ğ ırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır. Yılsonu Ba ş arı Puanı=(1.Dönem A ğ ırlıklı Ortalama Toplamı + 2.Dönem A ğ ırlıklı Ortalama Toplamı)/2 1. Dönem A ğ ırlıklı Ortalama Toplamı = 76.41372. Dönem A ğ ırlıklı Ortalama Toplamı = 80.0446Yılsonu Ba ş arı Puanı = ( 76.4137 + 80.0446 ) / 2 = 78.2292

19 A Ğ ILIKLANDIRILMI Ş ORTAK SINAV PUANI: Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekle ş tirilen derslerden alınan puanlar kendi a ğ ırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen de ğ er, derslerin a ğ ırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanını olu ş turur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

20 1.Dönem A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı (OSP1) OSP1 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SP İ nk.Tar.x AK İ nk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700) = ((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2 + 60x2 + 75x2) /18) / 100) x 700) = 497.7778 2.Dönem A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı (OSP2)= ((( (90x4 + 75x4 + 70x4 + 80x2 + 70x2 + 75x2) /18) / 100) x 700)= 540.5556

21 A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2= (497.7778 + 540.5556 ) / 2= 519.1667 8.Sınıf Yılsonu Ba ş arı Puanı78.2292 7.Sınıf Yılsonu Ba ş arı Puanı 68.9700 6.Sınıf Yılsonu Ba ş arı Puanı 75.8700 A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı519.1667 Yerle ş tirmeye esas puan (YEP) 371.1179

22 Yerle ş tirmeye Esas Puan: 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu ba ş arı puanları ile 8 inci sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerle ş tirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır. Yerle ş tirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2 = (78.2292 + 68.9781 + 75.8759 + 519.1667 ) / 2= 371.1179

23 Yerle ş tirmeye esas puan, ö ğ rencinin bir sonraki e ğ itim kademesinde devam edece ğ i okulun belirlenmesinde kullanılacak. Ö ğ rencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre de ğ erlendirilecek ve yerle ş tirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekle ş tirilecek

24 Yerle ş tirmeye esas puanların e ş it olması durumunda a ş a ğ ıdaki öncelik sıralamasına göre yerle ş tirme yapılacaktır: 1. A ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6 ıncı sınıflardaki yılsonu ba ş arı puanı üstünlü ğ ü, 3. Tercih önceli ğ i, 4. Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlı ğ ı. Puan E ş itli ğ i Halinde Ortaö ğ retime Yerle ş tirme Nasıl Gerçekle ş ecek?

25 2014-2015 TEOG ORTAK SINAVLAR KONULARI www.kisiselbasari.com

26 Birinci dönem sınavlarda çıkacak soruların e ğ itim ö ğ retim yılı ba ş ından, sınav tarihine kadar yapılan ders konularını, İ kinci dönem sınavlarının ise e ğ itim ö ğ retim yılı ba ş ından itibaren sınav tarihine kadar yapılın ders konularını içerece ğ i açıklandı. I.DÖNEM-II.DÖNEM KONULARI


"2014-2015 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) Süphan İŞNEL Psikolojik Danışman SİLVAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları