Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROĞRAMINA HOŞ GELDİNİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROĞRAMINA HOŞ GELDİNİZ."— Sunum transkripti:

1 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROĞRAMINA HOŞ GELDİNİZ.

2 HİZMET İÇİ EĞİTİM KONULARI
Katma Değer Vergisi Gelir Vergisi Damga Vergisi Taşınır Mal Yönetmeliği Ersin TURAN İMİ Şube Müdür V. İletişim Bilgileri GSM : Mail :

3 Katma Değer VERGİSİ nedİr?
Katma değer vergisi, yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği vergi türüdür.

4 KDV’ NİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER
Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:

5 VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN MEYDANA GELMESİ
Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,

6 VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN MEYDANA GELMESİ
Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması, Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii,

7 VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN MEYDANA GELMESİ
Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi,

8 KDV. ORANLARI (1) Sayılı cetvelde yer alan teslim ve hizmetler için;
%1 (II) Sayılı Cetvelde yer alan teslim ve hizmetler için; %8 (I) ve (II) sayılı cetvelde yer almayan vergiye tabi işlemler için; %18

9 (I) SAYILI CETVELE GÖRE
EMTİANIN CİNSİ KDV ORANI Meyan kökü,çöven,sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı,kimyon,harnup (keçi boynuzu)kuzu göbeği, mantar, Bunların dışında kalanlar için % 18 oran uygulanmalıdır. ** % 1

10 (I) SAYILI CETVELE GÖRE
EMTİANIN CİNSİ KDV ORANI Gümrük Tarife Cetveli üzerinde pozisyonundaki kullanılmış binek otomobiller ile esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, Steyşın vagonlar, Arazi taşıtları ve jeepler, % 1

11 (I) SAYILI CETVELE GÖRE
EMTİANIN CİNSİ KDV ORANI Gümrük Tarife cetveli üzerinde pozisyonunda yer alan Kullanılmış, tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler, ( /54 Seri No’lu KDV Sirküleri) % 1

12 DİĞER TAŞITLAR EMTİANIN CİNSİ KDV ORANI
Gümrük Tarife Cetveli üzerinde pozisyonundaki Minibüs,Otobüs,Midibüs % 18 Diğer Yük taşıma amaçlı araçlar,

13 İSTİSNALAR İhracat İstisnası, (Mad.11) İthalat istisnası, (Mad.16) Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar, (Mad.17) - Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar, - Sosyal Amaç taşıyan istisnalar, - Askeri Amaçlı istisnalar, - Diğer İstisnalar.

14 Sosyal AmaçlI istisnalar
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sağlık,eğitim amaçlı mal ve hizmet teslimleri (Mad.17/2-a,b,c)

15 Sosyal AmaçlI istisnalar
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, kanunlarla kendilerine verilen görev gereği ve kuruluş amaçlarına uygun ruhsat, izin, onay ve benzeri hizmetleri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kullanılacak basılı kâğıtların bu kuruluşlar tarafından teslimi (motorlu taşıtlar tescil plaka teslimleri hariç), (Mad.17/4-e)

16 Dİğer İstİsnalar Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler, (Mad.17/4-a) Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile vergiden muaf olan serbest meslek erbabı tarafından yapılan teslim ve hizmetler, (Mad.17/4-b)

17 Dİğer İstİsnalar İktisadi İşletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralama işleri, (Mad.17/4-d) Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları,kullanma ve ön izin işlemleri, (Mad.17/4-p) Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi (Mad.17.4-g) Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri (Mad.17/4-p)

18 diğer kanunlardakİ İstİsnalar
Katma değer vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. (Mad.19) Diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir.

19 KDV MATRAHINA DAHİL OLAN UNSURLAR
Sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar, Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler. (Mad.24)

20 MATRAHA DAHİL OLMAYAN UNSURLAR
Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticarî teamüllere uygun miktardaki ıskontolar, (Mad.25)

21 Ceza İçİn KDV TahakkukU
Sözleşmedeki cezai şart gereği tahakkuk ettirilen bedel herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden, katma değer vergisine tabi değildir. Gelir İdaresi Başkanlığının Gelir İdaresi Başkanlığı ( tarih ve   B.07.1.GİB.0.55/5501 sayılı özelgesi)

22 VEKALET ÜCRET ÖDEMELERİNDE KDV.
İcra dairelerine yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde KDV belirtilmemiş ise iç yüzde hesabı ile KDV ayrılarak ödeme yapılır. İcra emrinde vekalet ücretine KDV hariç denilmiş ise ücreti vekalet ile KDV birlikte ödenecektir.

23 VEKALET ÜCRET ÖDEMELERİNDE KDV
Vekalet ücreti doğrudan hak sahibi avukata ödenecek ise yine Mahkeme kararındaki KDV dahil veya hariç ibaresine göre Gelir vergisi tevkifatı yapıldıktan sonra kalan tutar üzerinden KDV ödenecektir. KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

24 KDV TEVKİFATI

25 KDV TEVKİFATININ AMACI
KDV kaçağının yaygın olduğu görülen mal ve hizmetlere ait KDV’nin bir kısmının satıcının eline geçmesini önleyerek bu KDV’nin doğrudan Hazine’ye intikal ettirilmesi suretiyle vergi güvenliği sağlamaktır.

26 KDV TEVKİFATININ BAŞLANGICI
1996 Yılında 51 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile hurda metal alımlarında ve fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleriyle başlamıştır. İşletmelerimizde ise tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 89 Seri No’lu KDV tebliği ile uygulanmaya başlamıştır.

27 KDV TEVKİFATINA KONU HİZMETLER
Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, Özel güvenlik hizmetleri, Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, Her türlü yemek servisi, Danışmanlık ve denetim hizmetleri (91 Seri Nolu KDV Tebliği)*

28 KDV TEVKİFATINA TABİ MAL VEYA HİZMET
KDV TEVKİFAT ORANLARI KDV TEVKİFATINA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI KDV GENEL TEBLİĞİ NO: Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, ** 1/6 Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, 2/3 Özel güvenlik hizmetleri, 4/5

29 KDV TEVKİFATINA TABİ MAL VEYA HİZMET
KDV TEVKİFAT ORANLARI KDV TEVKİFATINA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI KDV GENEL TEBLİĞİ NO: Her türlü yemek servisi, 1/2 Danışmanlık ve denetim hizmetleri Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, 1/3 91-95  İşgücü Hizmet Alımları, % 90

30 KDV TEVKİFATINDA FATURA DÜZENİ
İşlem bedeli    …………………………………………                                    Hesaplanan KDV  (%18)………………………………….  Toplam      ………………………………………                                Tevkif edilen KDV (½ ……………………………………                   Tahsil Edilecek Toplam Tutar……………………    (91 Seri No’lu KDV Tebliği) 1.000 180 1.090

31 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetler de yapım işi olarak değerlendirilerek tevkifata tabi tutulacaktır. Ancak, bu hizmetler yapım işlerinden ayrı olarak verildiği takdirde Danışmanlık Hizmeti olarak değerlendirilecektir. (91 Seri Nolu KDV Tebliği Mad.5)

32 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (Av.)
Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekalet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler tevkifat kapsamına girmemektedir. (91 Seri Nolu KDV Tebliği f bendi)

33 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (Av.)
Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde yapılan toplam ödeme üzerinden tevkifat uygulanacaktır. (91 Seri Nolu KDV Tebliği f bendi)

34 Tevkİfat UygulamasInda SInIR
Tevkifat kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli VUK’232 maddesine göre o yıl için geçerli fatura düzenleme sınırını aşmadığı takdirde hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi tutulmayacaktır. (108 Seri No’lu KDV Tebliği) 2011 Yılı için Fatura düzenleme sınırı 700 TL dir.

35 Lİmİtlerle İlgİLİ örnek (2011 YILI İÇİN)
KDV TEVKİFATINA TABİ TUTULACAK KDV TEVKİFATI YAPILMAYACAK Yedek Parça 500 İşçilik 100 Toplam 600 KDV ( % 18) 108 Fatura Toplam 708 Yedek Parça 500 İşçilik 75 Toplam 575 KDV (%18) 103 Fatura Toplam 678

36 İŞ GÜCÜ HİZMETLERİ İşgücü temin hizmetinden bahsedilebilmesi için temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmeye ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması ve hizmeti alanın sevk ve idaresi altında çalıştırılması gerekir. Bu iş gücü hizmet alımlarına ait KDV tutarının % 90’ı tevkifata tabi tutulmaktadır. ( 23/06 /2010 tarih ve 59 Seri No’lu Sirküler)

37 KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİ Gençleştirme sahalarının köy tüzel kişiliğince korunması ticari faaliyet kapsamına girmediğinden katma değer vergisine tabi değildir. Ancak,orman koruma işinin köy kalkındırma kooperatiflerince bedel karşılığında yapılması halinde katma değer vergisine tabi olacaktır. (Gelirler Genel Müdürlüğünün tarih ve B.07.0.GEL.O.53/ /11326 sayılı özelgesi)

38 ARAÇ KİRALAMA (7/5 /2010 tarih ve 2010-7 Sirküler)
Şoförle birlikte araç kiralamada hizmetle ilgili olarak şoför teminine ilişkin bedelin, toplam hizmet bedelinden ayrıştırılabilmesi ve faturada da ayrıca gösterilmesi kaydıyla, yalnızca şoför teminine ilişkin olarak ödenen bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden tevkifat yapılabilecektir. (7/5 /2010 tarih ve Sirküler)

39 YAPIM İŞLERİ Bina, karayolu, köprü……. toprak ıslahı gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsamakta ve tevkifata tabi bulunmaktadır. (91 Seri No’lu KDV Tebliği)

40 HİZMET-YAPIM TANIMI Kamu İhale Kanunu Genel Tebliğinin 64 üncü maddesine göre; ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve fidan dikim işleri Hizmet Alımı olarak değerlendirilmiştir. 91 Seri No’lu KDV tebliğinde ise toprak ıslahı yapım işi olarak tanımlanmıştır.

41 AĞAÇLANDIRMA İŞLERİ Ağaçlandırma, rehabilitasyon ve erozyon kontrolü sahalarında yapılmakta olan fidan dikimi, işçi ile toprak işleme, makineli toprak işleme, ot alma ve çapa işlerinin yapım işleri kapsamında değerlendirilerek 1/6 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir (Gelirler Genel Müdürlüğünün tarih ve B.07.0.GEL.0.55/ Sayılı Özelgeleri)

42 TAMİR BAKIM Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtların bakım hizmetleri, bunların kendinden beklenen görev ve işlevleri sağlamak için belli aralıklarla veya gerektiği zaman yapılan faaliyetlerdir. Bu hizmet sırasında bakımı yapılan şeyin belli aksam ve parçalarının değiştirilmesi de hizmetin ayrılmaz bir parçasıdır. (91 Seri Nolu KDV Teb.d bendi)

43 TAMİR BAKIM Yedek parça alımları tevkifat kapsamında değildir.
Ancak; makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait bakım ve onarım hizmetlerinin yalnızca işçilik hizmetinden ibaret sayılması söz konusu olmayıp, bu hizmetin gereği olarak yapılan mal, malzeme ve parça teslimleri de bakım ve onarım hizmetine dahil bulunmaktadır. (91 Seri Nolu KDV Teb.d bendi)

44 MAL VE HİZMET ALIMI Kapsama giren hizmetleri ifa edenlerin bu amaçla kullandıkları mal, madde ve malzemelere ait tutarlar hizmet bedelinden düşülmeyecek, tevkifat, kullanılan malzemelere ait tutarlar da dahil olmak üzere toplam hizmet bedeli yani fatura toplamı üzerinden hesaplanacaktır. (91 Seri Nolu KDV Tebliği)

45 dİKKAT Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılmayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı üzerinden tevkifat yapılacaktır..

46 Yemek Servİs hİZMETLERİ
Personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını kapsamaktadır. Kuruluşların kendi personeli marifetiyle hazırlanacak yemekler için piyasadan yiyecek maddeleri ve bu işle ilgili çeşitli malzemeleri satın alması tevkifata tabi değildir. (Ankara Vergi Dairesi Müdürlüğünün tarih ve B.07.1.GİB sayılı özelgesi)

47 İŞLETİM SİSTEMLERİ İşletmelere  ait   demirbaş  olan  bilgisayarların işletim sistemleri bilgisayarlardan ayrı olarak değerlendirilemeyeceğinden, işletim sistemlerine yönelik olarak yapılan tadil, bakim ve onarım hizmetleri için yapılacak ödemelere ait katma değer vergisi üzerinden tevkifat uygulanması gerekmektedir.  (Gelirler Genel Müdürlüğünün tarih ve B.07.0.GEL.0.53/ sayılı özelgesi)

48 KDV SUNUMU SONA ERMİŞTİR.
Sabrınızdan dolayı teşekkür ederim.


"ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROĞRAMINA HOŞ GELDİNİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları