Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KDV de Tevkifat uygulaması ve 2 no.lu kdv beyannamesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KDV de Tevkifat uygulaması ve 2 no.lu kdv beyannamesi"— Sunum transkripti:

1 KDV de Tevkifat uygulaması ve 2 no.lu kdv beyannamesi
Sunum ve genel bilgiler

2 Tevkifat uygulaması Tevkifat uygulaması : a. Tam Tevkifat
b. Kısmi Tevkifat diye ikiye ayrılır. Tam tevkifat, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcı tarafından beyan edilip ödenmesi, Kısmi tevkifat ise hesaplanan verginin Bakanlıkça belirlenen kısmının alıcı tarafından beyan edilip ödenmesi, diğer kısmının ise işlemi (teslim ve hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.

3 Beyanlar Beyanlar: Sorumlu sıfatıyla 2 no.lu kdv beyannamesi ile
Kısmi tevkifat uygulamasında ise mükellef olarak satıcı beyanı (1) no.lu kdv beyannamesi ile yapılacaktır.

4 İndirim İndirim: 2. no.lu kdv beyannamesinde herhangi bir indirim yapılmaz ve tamamı ödenir. Tevkifat uygulayan alıcının kdv mükellefiyeti varsa, sorumlu sıfatıyla 2 no.lu kdv beyannamesi verilip ödeyecek, ve 1 no.lu kdv beyannamesinde bu 2 no.lu kdv beyannamesinde beyan ettiği tutarı indirecektir.

5 Tam tevkifat uygulaması
1. Proje, danışmanlık , bilgisayar yazılım ve bilgi hizmetleri 2.Serbest meslek faaliyetleri 3. Kiralama işlemleri 4. Reklam verme Hizmetleri

6 Kısmi tevkifat uygulaması
KDV mükellefleri Belirlenmiş alıcılar (Bunlar, 5018 sayılı kanundaki kurum ve kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, bankalar, kamu iktisadi teşekkülleri, özelleştirmedeki kuruluşlar, organize sanayi bölgeleri, borsalar ve bunların yarıdan fazla sermayesine sahip oldukları kurum ve kuruluşlar ile borsada işlem gören şirketlerdir.) için uygulanacaktır. Bunlardan aşağıda sayılanlara belirtilen işlerin yapılması halinde kısmi tevkifat uygulanır.

7 Kısmi tevkifat uygulaması ile ilgili son tablo ve oranlar aşağıdadır.
Kısmi tevkifat uygulanacak işler Uygulanacak kuruluşlar Tevkifat Oranı 1.Yapım işleri ile birlikte ifa edilen Mühendislik, mimarlık ve etüd Proje hizmetleri Belirlenmiş alıcılar 2/10 veya %20 2.Etüt,plan-proje, danışmanlık, Denetim ve benzeri hizmetler 9/10 veya %90 3. Makine, techizat, demirbaş Ve taşıtlara ait tadil, bakım ve Onarım hizmetleri 5/10 veya %50 4.Yemek servis ve organizasyon Hizmetleri 5. İşgücü temin hizmetleri KDV mükellefleri ve 6.Yapı denetim hizmetleri KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar 7. Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve Ayakkabı dikim işleri ve bu işlere Aracılık hizmetleri belirlenmiş alıcılar 8.Turistik mağazalara verilen Müşteri bulma/götürme hizmetleri 9. Spor kulüplerinin yayın, reklam Ve isim hakkı gelirlerine konu işlemler 10.Temizlik, cevre ve bahçe bakım Hizmetleri 7/10 veya %70 11. Servis taşımacılığı hizmetleri 12.Her türlü baskı ve basım hizmetleri 13.Kamu kurum ve kuruluşlarına İfa edilen diğer hizmetler 14. Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun Külçe metal teslimleri 15. Bakır, çinko ve alüminyum ve kurşun Ürünleri teslimi 16. Hurda ve atık teslimi (İstisnadan vazgeçmişlerse) 17. Metal, plastik, lastik, kauçuk, Kağıt ve cam hurda ve atıklardan Elde edilen hammadde teslimi 18. Pamuk, tiftik, yün ve yapağı İle post ve deri teslimleri 19. Ağaç ve orman ürünleri teslimi

8 SORUMLU SIFATIYLA ÖDENMESİ GEREKEN KDV (2 No.lu KDV Beyannamesi)
KDV Kanunu’nun 9’uncu maddesi kapsamında uygulanmakta olan iki tür KDV sorumluluğu vardır : - Yurtdışından hizmet ithal edilmesinden doğan KDV sorumluluğu, - Maliye Bakanlığı’nca ihdas edilen KDV sorumlulukları (KDV kesintileri). Her iki sorumluluk türü de 2 no.lu KDV Beyannamesi ile beyana tabidir. Bu şekilde sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV ilgili ayında KDV mükellefleri tarafından indirim konusu yapılır. Örnek vermek gerekirse, Ekim 2010 ayına ait olarak verilen 2 no.lu KDV beyannamesindeki KDV tutarları,yine Ekim 2010 ayına ait 1 no.lu KDV Beyannamesinin indirim satırında yer alır.

9 1. HİZMET İTHALLERİNDE KDV SORUMLULUĞU genel hükümler
Katma değer vergisinin uygulandığı tüm ülkelerde, -İhraç olunan mal ve hizmetler, ihraç ülkesince KDV den istisna edilir. -İthal edilen mal ve hizmetler ise ithalin yapıldığı ülke tarafından KDV ye tabi tutulur. Çünkü KDV bir tüketim vergisidir. Mal veya hizmet hangi ülkede tüketildi ise bu mal veya hizmete ait KDV’nin de o ülke maliyesi tarafından alınması gerekir. Uygulamada bu ilkeye, “varış (destination) ilkesi” denilmektedir.

10 İhracat ve ithalat kdv Mal ithalatında ve mal ihracatında KDV uygulaması hizmet ithal ve ihracına nazaran daha kolaydır. Çünkü mallar elle tutulan, gözle görülen ve taşıma suretiyle yer değiştiren nesneler olduğu için, mal ithalinde ithal ülkesi KDV yi gümrükleme aşamasında alır, malın ihracında ise ihraç ülkesi, bu mal üzerindeki KDV yükünü (indirim veya iade yoluyla) ortadan kaldırır.

11 Hizmetlerde kdv. Hizmetlerde ise, hizmetin nerede yapıldığı, ithal veya ihraç edilip edilmediği, hizmetten nerede yararlanıldığı ve dolayısıyla bu hizmete ait KDV nin hangi ülke tarafından alınması gerektiği konusunda tereddütler olabilmektedir. Bir hizmet, KDV Kanunu’nun 1 inci maddesine göre KDV kapsamına giriyorsa ve yabancı kişi veya kuruluş bu hizmeti fiilen Türkiye’ye gelerek ifa etmişse veya hizmetin doğduğu yer Türkiye olmamakla beraber bu hizmetten faydalanılan yer Türkiye ise (hizmet ithal edilmişse), bu hizmetin KDV sinin Türk Maliye İdaresine beyanı gerekmektedir.

12 Yabancı şirket şubelerinde kdv.
Şayet yabancı kişi veya kuruluş bu hizmeti Türkiye’de kurduğu bir işyeri (şube) vasıtasıyla yapmakta ise söz konusu KDV beyan görevi bu yabancı kişi ve kuruluş (şube) tarafından yerine getirilir. Başka bir anlatımla şubenin KDV mükellefiyeti vardır, aynen bir yerli mükellef gibi, KDV li fatura düzenler ve bu KDV şube tarafından beyan olunur. (15 no.lu KDV Genel Tebliği) Hizmeti alan ise faturada yazılı KDV yi şubeye ödemekle yetinir ve KDV Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca sorumlu sıfatı ile 2 no.lu KDV beyanında bulunması gerekmez.

13 TEVKİF EDİLEN VERGİLERİN BEYANI
Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir. Genel bütçeli idareler dışındaki vergi sorumluları tevkif ettikleri vergiyi, vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edeceklerdir. Bunların başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetlerinin bulunmaması ve dolayısıyla 1 No.lu KDV Beyannamesi vermemeleri bu uygulamaya engel değildir. 2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilecektir. Dolayısıyla, tevkifata işlemin olmadığı vergilendirme dönemlerinde, beyanname verilmeyecektir. Gerçek usulde KDV mükellefleri (KDV1 vergi türünden mükellef sicilinde kayıtlı olanlar) tevkifata tabi tutulan KDV’nin beyanında 1015B beyanname kodlu KDV2 beyannamesini, gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlar ise söz konusu verginin beyanında beyanname kodlu KDV2 beyannamesini kullanacaklardır.

14 2 No.lu kdv beyannamesi

15 2 no.lu kdv beyannamesi doldurulması

16 2 no.lu kdv beyanname doldurulması Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim;

17 Beyannamenin hangi sıfatla verildiği

18 Beyannameyi düzenleyen smmm bilgisi

19 Kısmi istisna kapsamına giren işlemler ve eklenecek belgeler

20 Hazırlayan Hazırlayan Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi
Cevdet Akçakoca


"KDV de Tevkifat uygulaması ve 2 no.lu kdv beyannamesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları