Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSB’LERİN BELEDİYE VERGİLERİ KARŞISINDAKİ DURUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSB’LERİN BELEDİYE VERGİLERİ KARŞISINDAKİ DURUMU"— Sunum transkripti:

1 OSB’LERİN BELEDİYE VERGİLERİ KARŞISINDAKİ DURUMU
OSB ve Belediye Kanunlarının İlgili Hükümleri Yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından verilir. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin harçlar OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye hesabına aktarılır. (4562 sayılı Kanun m. 4.) OSB tüzel kişiliği, 4562 sayılı Kanun uygulaması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Atıksu arıtma tesisi işleten bölgelerden, belediyelerce atıksu bedeli alınmaz. (M. 21) Buna göre, OSB tüzel kişiliği 4562 sayılı Kanunun uygulaması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf olacaktır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar 5216 sayılı Kanun kapsamı dışındadır. (M.7/son paragraf)  5393 sayılı Belediye Kanunu Bu Kanun uygulamasında, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (M. 14/son paragraf)

2 EMLAK VERGİSİ YÖNÜNDEN
Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler emlak vergisine tabidir. (1319 sayılı Kanun m. 1, 12) Verginin mükellefi, taşınmazın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerdir. (m. 3, 13) Emlak vergisi, ilgili belediyelerce tarh ve tahakkuk ettirilir. (M. 11, 21) Bina Vergisi Muafiyeti Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak (bina) vergisinden muaftır. (M. 5/f)  Arazi Vergisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organize sanayi bölgeleri için iktisap olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi sanayici lehine (kullanıcıya) tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar emlak vergisinden muaftır. Bu muaflıktan istifade için arazinin bu maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş olduğunun ilgili vergi dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi şarttır. Muafiyet, takip eden bütçe yılından itibaren başlar. Bildirim verilmezse muafiyet geçen yıllar için düşer. (Madde 15/d)

3 EMLAK VERGİSİ YÖNÜNDEN
 Arsa Takdir Komisyonu Üyeliği Her dört yılda bir arsa ve arazi takdirleri yapılmaktadır.  Arsa takdir komisyonu; belediye başkanı veya tevkil edeceği memurun başkanlığı altında belediyenin yetkili bir memuru ile defterdarın, vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde ise vergi dairesi başkanının görevlendireceği iki memur, tapu sicil müdürü veya tevkil edeceği bir memur ve ticaret odasınca seçilmiş bir üye (ilgili olduğu arsalara ilişkin takdir komisyonlarına organize sanayi bölgesini temsilen bir üye) ile ilgili mahalle ve köyün muhtarından kurulmaktadır. (VUK 72/ikinci fıkra) Buna göre, OSB’lerde yer alan arsa takdirlerinin tespitine 2009 yılından itibaren OSB temsilcisi de dahildir.  Asgari ölçüde arsa takdir komisyonu kararlarına karşı ticaret odası, ziraat odası, ilgili belediye ve mahalle muhtarı 15 gün içinde dava açabilmektedir. Arsa takdirlerine OSB’lerin dava açma yetkisi yoktur. (VUK mük. 49/b)

4 BELEDİYE GELİRLERİ BAKIMINDAN
VERGİLER Belediye Vergileri: ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, haberleşme vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, yangın sigortası vergisi ve çevre temizlik vergisidir. İlan ve Reklam Vergisi Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam vergisine tabidir. (2464 sayılı Kanun m.12) Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, elektrik ve havagazı tüketim vergisine tabidir. Mükellef, elektrik ve havagazını tüketenlerdir. (M. 34, 35) Mücavir alanlarda bu verginin alınması için belediye hizmetlerinin (yol ve su) bu mahallere götürülmüş olması şarttır. (M. 104) OSB Tüzel kişiliği OSB Kanunun 21 inci maddesine göre bu vergiden muaf, katılımcılar ise muaf değildir. Ayrıca OSB Tüzel kişiliğinin 2008 yılı itibarıyla EHTV sorumluluğu bulunmamaktadır. Çevre Temizlik Vergisi Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabi olup mükellef, binaları kullananlardır. (M. Mük. 44) Bu nedenle, organize sanayi bölgelerinde çevre temizlik hizmetini, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği veriyorsa belediyelerce çevre temizlik vergisinin alınması söz konusu değildir.

5 BELEDİYE HARÇLARI Belli başlı belediye harçları şunlardır:
İşgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, kaynak suları harcı, tellallık harcı, ölçü ve tartı aletleri muayene harcı, hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı, bina inşaat harcı, imarla ilgili harçlar (parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje tasdik harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ve yapı kullanma izni harcı) ve işyeri açma izni harcı vs.dir. Bina İnşaat Harcı Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dâhil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında bina inşaat harcına tabidir. (M. Ek 1) Her türlü fabrika, değirmen, sınaî nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile sera ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis inşaatı bina inşaat harcından istisna bulunmaktadır. (M. Ek 2/c) Yapı Kullanma İzni Harcı Yapı kullanma izni verilmesi işleri yapı kullanma izni harcına tabidir. Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerinde yapılan yapı ve tesisler yapı kullanma izni harcından istisnadır. (M. 80/f) OSB’lerdeki katılımcılar bina inşaat harcı ile yapı kullanma izni harcından muaftır. Bunun yanı sıra, bina inşaat, işyeri açma izni, imarla ilgili harçların mücavir alanlarda uygulanabilmesi için belediye hizmetlerinin bu mahallere götürülmüş olması şarttır.

6 HARCAMALARA KATILMA PAYLARI
Harcamalara katılma payları; Yol harcamalarına katılma payları, Kanalizasyon harcamalarına katılma payları Su tesisi harcamalarına katılma paylarıdır. (m ) OSB’lerde belediyece yapılmış harcamanın olması halinde katılma paylarının ödenmesi gerekmektedir.

7 Dinlediğiniz için teşekkürler…


"OSB’LERİN BELEDİYE VERGİLERİ KARŞISINDAKİ DURUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları