Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 “ Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler”. Mustafa Kemal ATATÜRK

5 ÖĞRETMEN MARŞI Alnımızda bilgilerden bir çelenk, Nura doğru can atan Türk genciyiz. Yeryüzünde yoktur, olmaz Türk'e denk; Korku bilmez soyumuz. Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun; Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun. Candan açtık cehle karşı bir savaş, Ey bu yolda ant içen genç arkadaş! Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş; Durma durma koş. Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun; Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun. İsmail Hikmet ERTAYLAN

6 ÖNSÖZ Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, artık kendini göstermektedir. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN) oluşabilmektedir. Okulumuz misyon, vizyon ve stratejik planını ilk olarak 2000 yılında belirlemiştir. Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle Sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ı ilişkileri kapsayan 2010-2014 stratejik planı hazırlanmıştır. Büyük önder Atatürk’ü örnek alan bizler ;Çağa uyum sağlamış, çağı yönlendiren gençler yetiştirmek için kurulan okulumuz, geleceğimiz teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi imkanlarla yetişip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık Türkiye Cumhuriyetinin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde tüm azmimizle çalışmaktayız. Darıca Ortaokulu olarak en büyük amacımız yalnızca ortaokul mezunu gençler yetiştirmek değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek gençler yetiştirmektir. İdare ve öğretmen kadrosuyla bizler çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek gençler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız. Darıca Ortaokulunun stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti yapılarak başlanmıştır. Durum tespiti tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel sonuçların sadeleştirilmesi ise Okul yönetimi ile öğretmenlerden den oluşan beş kişilik bir kurul tarafından yapılmıştır. Daha sonra tespit sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yıl sonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır. Darıca Ortaaokulu Stratejik Planı (2010-2014)’de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibi’ne ve uygulanmasında yardımı olacak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AR-GE birim sorumlusu olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim. Okul Müdürü

7 KONULAR SAYFA ÖNSÖZ …………………………………………………………….5 GİRİŞ ………………………………………………………………6 A) PLANIN AMACI. ………………………………………………6 B) PLANIN KAPSAMI ……………………………………………6 C) PLANIN DAYANAĞI (STRATEJİK PLAN REFERANS KAYNAKLARI)…. D) STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ ……………………………7 1) DURUM ANALİZİ …………………………………………… 8 A)TARİHİ GELİŞİM ………………………………………………9 B)MEVCUT DURUM …………………………………………… 9 a)Okulun Personel Yapısı ………………………………………9 b)Okulun Örgüt Yapısı …………………………………………..9 c)Okulun Öğrenci Durumu …………………………………… 9 d)Okulun Fiziki İmkânları ……………………………………… 12 e)Mali Durum …………………………………………………… 13 f)Teknolojik Alt Yapı …………………………………………… 13 g)Tesisleşme Durumu ………………………………………… 13 h)Kurum Kültürü ……………………………………………… …4 I)Okulun Gelişim Politikaları ………………………………… 16 j)Okulun Geçmiş Performansı ………………………………… 17 1)Öğrenci Performansı ………………………………………… 17 2)Personel Performansı …………………………………………17 3)Yönetim Performansı ………………………………………… 17 4)Bina ve Çevre Düzeni Performansı ……………………… 18 k)Karşılaşılan Zorluklar ………………………………………… 18 C)YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ ………. a) Kurumun Yasal Yükümlülükleri ………………………………19 1)Yasal Görev ve Sorumluluk ……………………………………19 2)Okulun Kuruluş Amacı …………………………………………20 3)Okulun Mevcut Misyonu ……………………………………….27 4)Okulun Mevcut Vizyonu ……………………………………….27 b)Mevzuat Analizi …………………………………………………27 D)FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ... E)PAYDAŞ ANALİZİ ……………………………………23 a)Paydaşların Belirlenmesi…………………………… 24 b)Paydaşların Önceliklendirilmesi…………………… 24 c)Paydaşların Değerlendirilmesi……………………… 24 F)KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ a)Kurum İçi Analiz………………………………… …26 1)Güçlü Yönler………………………………………… 26 2)Zayıf Yönler………………………………………… 26 b)ÇevreAnalizi……… ………………………………..26 1)Fırsatlar……………………………………………… 26 2)Tehditler …………………………………………… 26 KONULAR 2)GELECEĞE BAKIŞ………………………………. 27 A)MİSYONUMUZ ………………………………….. 27 B)VİZYONUMUZ…………………………………… 27 3)İLKELER VE DEĞERLER BİLDİRİMİ A)İLKELERİMİZ……………………………………… 28 B)DEĞERLERİMİZ…………………………………. 28 4)STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER, FAALİYETLER STRATEJİK AMAÇ 1………………………………………… STRATEJİK AMAÇ 2…………………………………………… STRATEJİK AMAÇ 3………………………………….31 STRATEJİK AMAÇ 4………………………………… STRATEJİK AMAÇ 5………………………………… 33 5)MALİYETLENDİRME ………………………………43 A)MALİYET TABLOSU ……………………………… 43 B)KAYNAK TABLOSU ……………………………… 44 6)İZLEME VE DEĞERLENDİRME …………… …. 45 İMZA SİRKÜLERİ …………………………………….45

8 1.1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Okulumuzun Stratejik Planına (2010-2014) Okul Gelişim Yönetim Ekibi(OGYE) tarafından, Okulumuzun toplantı salonunda, çalışma ve yol haritası belirlendikten taslak oluşturularak başlanmıştır. Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında Okulumuzda OGYE üyleri içerisinden “Stratejik Planlama Çalışma Ekibi” kurulmuştur. Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır. Stratejik planlama konusunda 2011 yılı Şubat ayında Okulumuzda İl Formatörümüz tarafından gerçekleştirilen seminerlerle okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler ve tüm bölüm şefleri olmak üzere geniş bir paydaş katılımı sağlanmıştır. Seminerde Strateji Planı hazırlama yasal nedenleri ve amaçları hakkındaki bilgilendirme, stratejik plan öğeleri ve planlama aşamalarına ilişkin konularda bilgiler alınmıştır.

9 Stratejilerin Belirlenmesi; Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda izlenen adımlar; 1.Okulun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan da vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar; a. Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, b. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar, c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da ele alındı. 2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi. 3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet “amacımıza ulaştırır mı” sorgulaması yapıldı. 4. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi. 5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı.

10 6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu. 7. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi. 8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet maliyetlendirilmesi yapıldı. 9. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı.

11 1.2. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA ve KOORDİNASYON EKİBİ SIRAADI SOYADIGÖREVİ 1İlhan DEMİRELOkul Müdür V. 2İrfan KAMALAKFen ve Teknoloji Öğretmeni 3Erdem ERDALTürkçe Öğretmeni 4Tuba KARAMANİngilizce Öğretmeni 5Kudret AYMAKSosyal Bilgiler Öğretmeni

12 SIRAADI SOYADIGÖREVİ 1İlhanDEMİRELOkul Müdür Vekili 2İrfan KAMALAKFen ve Teknoloji Öğretmeni 3Erdem ERDALTürkçe Öğretmeni 4Tuba KARAMANİngilizce Öğretmeni 5Ayşe Selen ŞENMatematik Öğretmeni 6Şener KORKMAZBeden Eğitimi Öğretmeni 7Kudret AYMAKSosyal Bilgiler Öğretmeni 8Ayşe AYDEMİR DEMİRELÜcretli Sınıf Öğretmeni 9Bayram BAYRAKKöy Muhtarı 10Bahri GÜRELOkul Aile Birliği Başkanı 11Ekrem KESKİNVeli 1.3. OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİMİZ

13 1.4. ÇALIŞMA TAKVİMİ SIR A FAALİYET OCAK 13 ŞBT 13 MRT 13 NİSN 13 MAY S 13 HZRN 13 TEM 13 AĞST 13 EYLLL 13 EKİM 13 KASI M 13 ARL K 13 1Hazırlık Dönemi - Eğitim Çalışmaları XX 2Paydaş Tespiti ve Analizi XX 3Durum Analizi XX 4Misyon, Vizyon, İlke Değerler XX 5Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi X 6Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi XX 7Stratejik Planın Taslak çalışması XX 8Stratejik Planın Yazılması X 9Stratejik Planın sonuçlandırılması X 10Stratejik Planın İl Stratejik Planlama Birimine Teslimi X

14 1.5. PLANIN AMACI AMAÇ Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. 1.6. PLANIN KAPSAMI KAPSAM Bu stratejik plan dokümanı Darıca Ortaokulunun 2010–2014 yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır

15 1.7. PLANIN DAYANAĞI (STRATEJİK PLAN REFERANS KAYNAKLARI) DAYANAK SIRA NOREFERANS KAYNAĞININ ADI 15018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3DPT-Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu 4Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat 5Milli Eğitim Strateji Belgesi 6Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlar 7Milli Eğitim Şura Kararları 8TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporları 9Bakanlık Stratejik Plan Taslağı 10Diğer Kaynaklar

16 2.1. Kurum İçi Analiz 2.1.1. Okulun Tarihçesi ve Yapısı Darıca Köyü’nde ilk eğitim öğretim faaliyeti 1940 yılında köy odasında 3 (üç) yıllık İlkokul olarak başlamıştır. Daha sonra boş köy evlerinde eğitim öğretim sürdürülmüştür. Köye bir okul yapılmış ancak yangın felaketiyle karşılaşmıştır. Şu anda okulumuzda biri taş ve betonarme diğeri ise 5 (beş) derslikli prefabrik bina olmak üzere 3 (üç) binada eğitim öğretim sürmektedir. Ana taş binamız 1964 eğitim öğretime açılmış olup bir müdür odası,bir öğret- menler odası, bir fen laboratuarı ve bir etkinlik odasından oluşmaktadır. Okul 1999 yılına kadar 5 (beş) yıllık birleştirilmiş sınıflı ilkokul olarak hizmet vermiş- tir. Mevcut binanın yanına 5 derslikli prefabrik bina yapılarak 1999-2000 yılında 8 yıllık ilköğretim okulu açılmıştır. İlk yıl 6. ve 7. sınıflar açılmış. 120 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. 2000-2001 eğitim öğretim yılında 8. sınıflar açılmıştır. Okulumuza 2002-2003 eğitim öğretim yılında 2 dersliklib ir bina daha eklenmiştir. Okulumuzdaki binaların şu an kullanımı; Ana bina: Müdür odası, öğretmenler odası, etkinlik odası,fen laboratuarı. Prefabrik bina: 4 derslik, 1 kütüphane, 1 kooperatif, 1 malzeme odası. Ek bina: 1 bilgisayar salonu ve 1 derslik şeklindedir. Ayrıca okul bahçesinde 1 lojman ve kömürlük bulunmaktadır. Okulumuz taşımalı eğitim vermekte olup Dağeteği, Gümüşözü Köylerinden ve Havuzlu mahallesinden öğrenci gelmektedir.

17 Kurumun yapısı: Okulun finansman kaynakları okul aile birliği gelirleridir. Okul içinde etkili ve olumlu bir kurum kültürü vardır. Yatay ve Dikey iletişim sağlıklıdır. okulda kara alma süreçlerine herkesin katılımı sağlanır. Okulda veli, çevre, okul işbirliği iyi düzeydedir. Bakanlığın eğitim politikaları benimsenir ve okula hemen aktarılır. Planlı okul gelişim modeli ve TKY uygulamaları kapsamında TKY felsefesine ve ilkelerine uygun olarak model çalışmaları etkili şekilde yürütülür. OGYE yoluyla, çalışmalarda eğitime taraf olan herkes temsil edilir. Okulda çalışmalarda ekip çalışması benimsenmiştir. Her öğretmen eğitim teknolojisi kullanmayı bilir ve bilgilerini öğretme sürecine aktarır.

18 2.1.3. Okulun Adres / İletişim Bilgileri OKULUN İLETİŞİM BİLGİLERİ AdresiDarıca Köyü/ Yusufeli Tel. ve Faks No0466 836 20 21 E-posta adresi713671@meb.k12.tr Web adresihttp://www.darica@meb.k12.tr DARICA ORTAOKULUNA HİZMET VEREN OKUL MÜDÜRLERİMİZ 2003-2005Ersin YALÇIN 2005-2007Ahmet TAŞ 2007-2010Mikail ATEŞ 2010-2011Fatih AKYURT 2011-2012Süleyman KURT 2012-……..İlhan DEMİREL

19 2.1.4. Kuruluşun Personel Yapısı: 2013 YILI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN DURUMU SIRAGÖREVİERKEKKADINTOPLAMLİSANSY. LİSANSUZMAN 1Okul Müdür V.1-11-- 2Müdür Yardım.------ 3Türkçe1-11-- 4Matematik-111-- 5Fen Bilimleri1-11-- 6Sosyal Bilgiler1-11-- 7Beden Eğitimi1-11-- 8İngilizce-111-- 9Sınıf Öğretmni-1 (ücretli)11-- 2013 YILI DİĞER PERSONEL DURUMU SIRAGÖREVİERKEKKADINTOPLAM 1Sözleşmeli işçi1-1

20 2.1.5. Mevcut Örgüt Yapısı: STRATEJİK PLANLAMA YÖNETİM ŞEMASI ADI SOYADIGÖREVİ İlhan DEMİRELOkul Müdür Vekili İrfan KAMALAKFen ve Teknoloji Öğretmeni Ayşe Selen ŞENMatematik Öğretmeni 1- e-okul işleri 2- Nakil işleri 3- Taşınır Mal İşlemleri 4- İlsis Uygulamaları 5-Devam Takip İşleri 6- Personel Özlük İşleri 7- Kayıt İşleri 8- Yazışmalar 9-Donatım İşleri 1- Planlama ve Hazırlık İşler 2- Nöbet İşleri 3- Ders ve Öğretmen Dağılımı 4- Öğrenci – Veli Rehberliği 5- Sınıf Düzeni 6- Yönlendirme İşleri

21 2.1.6. Öğrenci Durumu: SON BEŞ YILIN ÖĞRENCİ SAYILARI 2008-20092009-20102010-20112011-20122012-2013 SINIFLAR EKTEKTEKTEKTEKT ANASINIFI --- 46105611------ 1.SINIFLAR 2793811336246--- 2.SINIFLAR 549729369325246 3.SINIFLAR 4711459729369325 4. SINIFLAR 4374711459729369 5. SINIFLAR 18943747114595914 6. SINIFLAR 1671894374711448 7. SINIFLAR 75121451894374711 8. SINIFLAR 3587512145077437 TOPLAM 294372374582324476273663253560 Okulumuz Taşımalı İlköğretim Okulu olduğundan Köylerden gelen öğrenciler eğitim öğretime devam etmektedir. Köylere göre öğrenci sayıları da şöyledir: KÖYÜN ADITEŞIMALI ÖĞRENCİ SAYISI 2008-20092009-20102010-20112011-20122012-2013 GÜMÜŞÖZÜ KÖYÜ 1011 10 DAĞETEĞİ KÖYÜ 30 3123 ESPAK MAHALLESİ 11 101110

22 2.1.7. Ödül durumu YILLARTAKDİRTEŞEKKÜRBAŞARI BELGESİÜSTÜN BAŞARI BELGESİ ONUR BELGESİ 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 TOPLAM 2.1.8. Disiplin durumu YILLARDisiplin kurulu toplanma sayısı Disiplin cezası alan öğrenci sayısı KınamaUzaklaştırma 2008-20092--- 2009-20102--- 2010-20112--- 2011-20122--- 2012-20132---

23 2.1.9. Sosyal etkinlikler durumu YILLARSosyal kulüp sayısıKulüp çalışmalarında belge alan Öğrenci Sayısı 2008-20097- 2009-20107- 2010-20117- 2011-20127- 2012-20136- 2.1.10. Öğrenci başarı istatistikleri Öğrenci SayısıSınıf Tekrarı yapan öğrenci sayısı 2008-200972- 2009-2010821 2010-201176- 2011-201263- 2012-201360-

24 2.1.11. Son 5 (beş) Yıllık OKS-SBS Başarı Durumu YILLARMezun Olan Öğrenci Sayısı Sınava Giren Öğrenci Sayısı Sınavı Kazanan Öğrenci Sayısı Sınava Katılan Başarı Yüzdesi 2008-2009985% 62,55% 55,5 2009-2010764% 66,6% 57,1 2010-201112 5% 41,6 2011-2012766% 85,71 2.1.13. Okulun Fiziki İmkânları SIRA NOFİZİKİ İMKANIN ADISAYISI 1Derslik7 2Müdür Odası1 3Kütüphane1 4Fen Laboratuarı1 5Bilgisayar Odası1 6Etkinlik Odası1 7Öğretmenler Odası1 YERLEŞİM TOPLAM ALANBİNALARIN ALANIBAHÇE ALANI 997 m2457 m2440 m2

25 2.1.14. Mali Durum : OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİRLERİ GELİRLERTUTARIGİDERLERTUTARI 2008 YILI GELİRLERİ2008 YILI GİDERLERİ 2009 YILI GELİRLERİ2009 YILI GİDERLERİ 2010 YILI GELİRLERİ2010 YILI GİDERLERİ 2011 YILI GELİRLERİ2011 YILI GİDERLERİ 2012 YILI GELİRLERİ2012 YILI GİDERLERİ 2.1.15. Teknolojik Alt Yapı : 2013 YILI İTİBARI İLE TEKNOLOJİK ALTYAPI Okulumuzda tüm laboratuar ve diğer alanlarda kablosuz Internet erişimi vardır. Tüm idari birimlerde bilgisayar, yazıcı ve internet erişimi bulunmaktadır. Ancak henüz sınıflara internet erişimi sağlanmamıştır. 2 sınıfta sinevizyon kuruludur, Öğrenme ortamında çoklukla bilgisayar ortamında hazırlanmış dokümanlar kullanılmaktadır.Okulumuzda 1 optik okuyucuya ve renkli yazıcıya ihtiyaç vardır, Fotokopi ve baskı hizmetleri için yeterli makine vardır. Bilişim sınıfında internet erişimi mevcuttur. Bilgisayarlar çok eski olup günümüz teknolojisine cevap vermediğinden yenilenmesi gerekmektedir

26 KURUMUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI Bilgisayar 10 Projeksiyon 2 Faks 1 Tarayıcı 1 Fotokopi makinesi 1 Dizüstü bilgisayar - Lazer yazıcı 1 KURUMUN MALİ KAYNAKLARI Okulumuzun mali kaynaklar okul aile birliği tarafından sağlanmaktadır 2.2.1. Öğrenci Yapısı SINAVLARDAKİ BAŞARI DURUMU Yılı Sınava Giren Öğrenci Sayısı Kazanan Öğrenci Sayısı Fen Lisesi Anadolu Öğretmen Lisesi Anadolu LisesiMeslek Liseleri Kazanamayan Öğrenci Sayısı 200994----2115 20107511122 2011112----1 19 20128713121 Toplam3518273617

27 YARIŞMALARA KATILIM VE BAŞARI DURUMU YILSOSYAL FAALİYETDERECE 2008-2009İlköğretim Kurumları Bilgi ve Kültür Yarışması İlçe Birincisi 2008-2009İlköğretim Kurumları Bilgi ve Kültür Yarışması İl Üçüncüsü 2009-2010Yöresel Skeç Yarışmasıİlçe Birinciliği 2011-2012İlköğretim Kurumları Futbol Turnuvası İlçe Üçüncülüğü 2012-2013İlköğretim Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Kızlar İlçe İkinciliği

28 1.3.1. VELİ PROFİLİMİZ 1.3. ÇEVRE ANALİZİ VELİ EĞİTİM DURUMUVELİ İŞ DURUMU TOPLAM VELİ SAYISI İlköğretim Eğitimi Almamış Veli Sayısı İlköğretim Mezunu Veli Sayısı Orta Öğretim Mezunu Veli Sayısı Yükseköğretim Mezunu Veli Sayısı Düzenli Bir İşi Olmayan Veli Sayısı Kamu Sektöründe Çalışan Veli Sayısı Özel Sektörde Çalışan Veli Sayısı Kendi İş Yerinde Çalışan Veli Sayısı Anne Baba Anne Baba Anne Baba Anne Baba Anne Baba Anne Baba Anne Baba Anne Baba 2821741139-12818-4-6--

29 1.3.2 Paydaş Analizi DARICA ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ PAYDAŞ LİSTESİ SIRAPAYDAŞIN ADITÜRÜ 1İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüİç Paydaş 2Okul Müdürüİç Paydaş 3MuhtarDış Paydaş 4İhtiyar HeyetiDış Paydaş 5Güvenlik Hizmetleri (Jandarma)Dış Paydaş 6Okullarİç Paydaş 7Öğretmenlerİç Paydaş 8Öğrencilerİç Paydaş 9Öğrenci Velileriİç Paydaş 10Yaygın Eğitim Kurumlarıİç Paydaş 11HayırseverlerDış Paydaş 12Sivil Toplum KuruluşlarıDış Paydaş 13Temel Alt Yapı (Telekom)Dış Paydaş

30 Hazırlanan GZFT (SWOT) Analizi Anket Formları 1.Öğrencilerimize ve Velilerimize 2.Okulumuz öğretmen ve personeline GÜÇLÜ YÖNLERZAYIF YÖNLER 1.Eğitim kadrosu olarak tam bir birlik ve beraberlik içerisinde oluşumuz 2.Tam gün eğitim uygulamasının yapılması 3.Sınıf mevcutlarının ideal sayıda olması 4.Öğrencilerimizin benzer yapıdaki aile ve sosyal yapısı 5.Öğrencilerin ve ailelerin akademik başarıya aç ve istekli olmaları 6.Okulumuzun BT sınıfının olması 7.Okulumuzun eğitimi olumsuz etkileyen çevre ve sosyal etmenlerden uzak olması 8.Okulumuzda projeksiyon cihazı, internet bağlantısı gibi imkanların bulunuşu 9.Halk eğitim destekli açılan hafta içi sınavlara hazırlık kursları 1.Okulumuzda taşımalı eğitim yapılması 2.Okulumuzun köyde bulunması ve merkez ilçeye uzak olması 3.Öğrencilerimizin ve velilerin teknolojik gelişmelere yabancı olması 4.Öğrencilerimizin ikamet ettiği yerde ve evlerinde bilişim teknolojilerinin bulunmayışı 5.Öğrencilerin eğitim öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara uzak olması 6.Velilerin ve sosyal çevrelerinin eğitim profilinin çok düşük olması

31 FIRSATLARTEHDİTLER 1.Öğretmen kadromuzun genç, dinamik ve idealist olması 2.Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin gün boyunca birlikte olmaları 3.Eğitimini devam ettirmek isteyen öğrenciler için ulaşım imkanlarının var olması 4.Öğrencilerin ve ailelerin okumaya karşı istekli olmaları 5.Son dönemlerde OKS-SBS’de başarılı olan öğrencilerimizin diğer öğrencilere örnek olmaları 1.Maddi kaynakların kıt ve yetersiz olması 2.Her yıl öğrenci sayısının düşmesi 3.Kız öğrencilerin okutulmak istenmemesi 4.Taşımalı eğitim nedeni ile ders dışı etkinliklerin ve sosyal faaliyetlerin yeterince yapılamaması 5.Okul dışı zamanlarda velilerin çocuklarına yeterli rehberliği yapmamaları

32 MİSYON VE VİZYONUMUZ 1.Misyonumuz Milli Eğitim Sisteminin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda; Okulumuzdaki tüm öğrencilerin milli ve evrensel ahlak ilkelerine sahip olarak, ülke çapında kalite seviyesine ulaşmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun eğitim ortamlarını hazırlamak Kaiteli eğitim yönetiminin yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak ilçemiz bazında örnek ve önder kuruluş olmak 2.Vizyonumuz 3. Değerlerimiz Olay ve olguları hoşgörülü, bilimsel ve çağdaş düşünce ile değerlendirip adaletli ve yapıcı bir tutum sergileriz. Kurumda çalışan tüm personelin katılımı ile gelişim ve ilerleme sürecinin devamlı olduğuna inanırız

33 4. Politikalarımız *Fiziki kaynakları geliştirmek * Süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi *İşbirliğini geliştirmek * Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine *Eğitim Öğretimin kalitesini artırmak önem vermek 5. İlkelerimiz * Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda laik eğitim esas alınır * Her öğrencinin eğitim öğretimden eşit olarak yararlanması ilkesi temel esastır * Eğitimin temel taşı olan öğrenci, öğretmen ve velilerin beklentileri göz önüne alınır * Sürekli ve etkin hizmet verilir * Sürekli gelişim ve değişimi hedef alırız * Çalışmalarımız bilimsellik ve objektiflik ilkesiyle yürütülür

34 DARICA ORTA OKULU STRATEJİK PLANI STRATEJİK AMAÇ 1 : Yol haritası iyi belirlenmiş bireyler ideallerine ulaşmada daha başarılı olur. HEDEF NO 1 : Veli eğitimine önem vererek, hazırlanan plan ve programlar çerçevesinde uygulamak. ETKİNLİKLER 1.Yılda en az iki kez veli toplantısı düzenlemek 2.Yılda en az bir kez velilerin evlerini ziyaret etmek 3.Her yıl okulda bir kez veli eğitim semineri düzenlemek 4.Velilerle mümkün olan her yerde iletişim içinde olmak HEDEF NO 2 : Öğrencilere meslek tanıtımı ile ilgili programlar hazırlayarak ilgili meslek sahibi ile işbirliği içinde uygulamak. ETKİNLİKLER 1.Meslek kuruluşlarına gezi düzenlemek 2.Her meslekten bir meslek mensubunu öğrencilerle buluşturmak 3.Mesleki çalışmalarla ilgili sosyal faaliyetlere katılımı artırmak 4.Mesleki rehberlik çalışmalarına ağırlık vermek

35 STRATEJİK AMAÇ 2 : Okul bizim evimizdir, başarıya giden yolda da ilk merdivenimizdir. HEDEF NO 1 : Okul binası kullanım alanlarını temiz sağlıklı ilgi çekici ve ferah bir ortam haline getirmek. ETKİNLİKLER 1.Sınıf ve koridorlara canlı çiçekler koyarak süslemek 2.Bina içinde ve dışında uygun yerlere eğitimle ilgili eğlenceli resimler yapmak 3.Sınıf ve koridor duvarlarını boş birer duvar olmaktan çıkarıp değişik şekillerde eğitime katmak. 4.Mümkün olan her öğrenciye sorumluluk vererek yapılan çalışmaların korunmasını sağlamak HEDEF NO 2 : Okul bahçesi ve dinlenme yerlerini daha düzenli ve çok amaçlı bir alan haline getirmek ETKİNLİKLER 1.Mevcut oturma yerlerini daha düzenli hale getirip bu alanları çoğaltmak 2.İhata duvarı kenarlarına ve uygun yerlere ağaç ve çiçek dikmek 3.Okul ve eklenti binalarının dış duvarlarını eğlenceli resimler ile renklendirmek 4.Okul bahçesindeki her boş alanı işe yarar hale getirmek.

36 STRATEJİK AMAÇ 3 : Günümüzde hayatın bir parçası olan teknoloji gelecekte ekmek ve su gibi gereksinim olacaktır HEDEF NO 1 : Tüm öğrencilerimizin seviyelerine uygun olarak bilgisayar teknolojisini kullanabilmelerini sağlayarak onları okul sonrası iş yaşamına hazırlamak ETKİNLİKLER 1.BT sınıfını sürekli açık tutarak her öğrencinin daha fazla yararlanmasını sağlamak. 2.Ders ödevi, rapor vb. çalışmalarını bilgisayar ortamında hazırlayıp sunmak 3.Ödev ve derslerle ilgili araştırmalarını internet ortamında yapabilmek HEDEF NO 2 : Tüm öğretmenlerimizin derslerdeki bilişim teknolojileri kullanma oranlarını en üst seviyeye çıkarmak ETKİNLİKLER 1.Okulumuzda bulunan teknolojik ürünlerin etkili ve verimli olarak kullanımını sağlamak 2.BT sınıfının kullanımını sınıf ve birey bazında en üst seviyeye çıkarmak 3.Mümkün olan her ders ve konuda teknolojik ürünleri kullanmak

37 STRATEJİK AMAÇ 4 : Sosyal etkinliklerle zenginleştirilmiş ve eğlenilerek öğrenilen bilgiler daha kalıcıdır. HEDEF NO 1 : Öğrencilerimizin medeni cesaretlerini güçlendirerek topluluk önünde sunum yapabilmelerini ve kendilerine güvenmelerini sağlamak ETKİNLİKLER 1.Belirli gün, hafta ve bayramlarda drama ve tiyatro çalışmalarına ağırlık vermek 2.İlçe il ve ülke genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılımı sağlamak HEDEF NO 2 : “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” ilkesinden hareketle her öğrencimizin bir spor dalında faaliyet göstermesini ve potansiyel yeteneklerini ortaya çıkarmasını sağlamak ETKİNLİKLER 1.Sporun sadece bir yarışma değil aynı zamanda bir kültür olduğu bilincini kazandırmak 2.Beden eğitimi dersleri ve ders dışı faaliyetlerde spor dallarını tanıtıcı faaliyetler yapmak 3.İlçede yapılan sportif faaliyet ve yarışmalara katılımı sağlamak 4.Okul içi sportif etkinlik ve yarışmalar düzenlemek

38 Okul Müdür Vekiliİlhan DEMİREL Fen ve Teknoloji Öğretmeniİrfan KAMALAK Türkçe ÖğretmeniErdem ERDAL VeliEkrem KESKİN VeliMuhammer ALP ÖğrenciRabia AĞIR Okul Aile Birliği BaşkanıBahri GÜREL Köy MuhtarıBayram BAYRAK OKULUMUZUN STRAJEJİ VE GELİŞİM HEDEFLERİ 1.Rehberlik ve Bilgilendirme Hizmetleri 2. Çevre Düzenleme Hizmetleri 3. Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri 4. Sosyal Faaliyetler ve Etkileşim Hizmetleri STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA GRUPLARI VE GÖREV DAĞILIMI REHBERLİK GRUBUÇEVRE DÜZENLEME GRUBU TEKNOLOJİ GRUBUSOSYAL FAALİYETLER GRUBU Ayşe Selen ŞEN Tuba KARAMAN Kudret AYMAK Ayşe AYDEMİR DEMİREL İrfan KAMALAK İlhan DEMİREL Erdem ERDAL Şener KORKMAZ

39 SIRA NO STRATEJİK AMAÇ NO HEDEF NO SORUMLU BİRİM ÇALIŞMANIN ADISORUMLU EKİPBAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ TAHMİNİ BÜTÇE AÇIKL AMAL AR 111Rehberlik Grubu Veli eğitimine önem vererek hazırlanan plan ve program çerçevesinde uygulamak Ayşe Selen ŞEN Tuba KARAMAN 01/01/2011 25/10/2015 250,00 TL 212Rehberlik Grubu Öğrencilere meslek tanıtımı ile ilgili programlar hazırlayarak ilgili meslek sahibi ile işbirliği içinde olmak Ayşe Selen ŞEN Tuba KARAMAN 01/01/2011 25/10/2015 300,00 TL 321Çevre ve Düzenleme Grubu Okul binası kullanım alanlarını temiz, sağlıklı, ilgi çekici ve ferah bir ortam haline getirmek Kudret AYMAK Ayşe AYDEMİR DEMİREL 01/01/2011 25/10/2015 1000,00 TL 422Çevre ve Düzenleme Grubu Okul bahçesi ve dinlenme yerlerini daha düzenli ve çok amaçlı bir alan haline getirmek Kudret AYMAK Ayşe AYDEMİR DEMİREL 01/01/2011 25/10/2015 500,00 TL 531Teknoloji Grubu Tüm öğrencilerimizin seviyelerine uygun olarak bilgisayar teknolojisini kullanabilmelerini sağlayarak onları okul sonrası iş yaşamına hazırlamak İrfan KAMALAK İlhan DEMİREL 01/01/2011 25/10/2015 1500,00 TL 632Teknoloji Grubu Tüm öğretmenlerimizin derslerdeki bilişim teknolojileri kullanma oranlarını en üst seviyeye çıkarmak İrfan KAMALAK İlhan DEMİREL 01/01/2011 25/10/2015 741Sosyal Faaliyetler Grubu Öğrencilerimizin medeni cesaretlerini güçlendirerek topluluk önünde sunum yapabilmelerini ve kendilerine güvenmelerini sağlamak Erdem ERDAL Şener KORKMAZ 01/01/2011 25/10/2015 500,00 TL 842Sosyal Faaliyetler Grubu Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” ilkesinden hareketle her öğrencimizin bir spor dalında faaliyet göstermesini ve potansiyel yeteneklerini ortaya çıkarmasını sağlamak Erdem ERDAL Şener KORKMAZ 01/01/2011 25/10/2015 1000,00 TL

40 REHBERLİK GRUBU ÇALIŞMA PLANI Stratejik Amaç No : 1 Hedef No : 1 Çalışma Konusu : Veli Eğitimi Çalışmanın Performans Göstergesi: Velilerin eğitim konusunda bilinçlenmesi YAPILACAK İŞLERÇALIŞMANIN SORUMLULARI ÇALIŞMANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ÇALIŞMANIN BİTİŞ TARİHİ TAHMİNİ MALİYETÇALIŞMADAN BEKLENEN YARAR ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİR İLMESİ ÇALIŞMANIN TAMAMLANMAM AM NEDENİ (çalışma bitirilmediyse nedenleri) Yılda en az iki kez veli toplantısı düzenlemek Ayşe Selen ŞEN Tuba KARAMAN 01/01/201125/10/201550,00 TL Çocuğuna karşı duyarlı, örnek ve yardımcı olabilen velilerin sayısını artırmak Yılda en az bir kez velilerin evlerini ziyaret etmek Ayşe Selen ŞEN Tuba KARAMAN 01/01/201125/10/2015100,00 TL Her yıl okulda bir kez veli eğitim semineri düzenlemek Ayşe Selen ŞEN Tuba KARAMAN 01/01/201125/10/201550,00 TL Velilerle mümkün olan her yerde iletişim içinde olmak Ayşe Selen ŞEN Tuba KARAMAN 01/01/201125/10/201550,00 TL

41 REHBERLİK GRUBU ÇALIŞMA PLANI Stratejik Amaç No : 1 Hedef No : 2 Çalışma Konusu : Meslekleri Tanıma Çalışmanın Performans Göstergesi: İlgi ve Yetenekleri Doğrultusunda Her Öğrencini Kendine Bir Meslek Belirlemesi YAPILACAK İŞLERÇALIŞMANIN SORUMLULARI ÇALIŞMANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ÇALIŞMANIN BİTİŞ TARİHİ TAHMİNİ MALİYETÇALIŞMADAN BEKLENEN YARAR ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİR İLMESİ ÇALIŞMANIN TAMAMLANMAM AM NEDENİ (çalışma bitirilmediyse nedenleri) Meslek kuruluşlarına gezi düzenlemek Ayşe Selen ŞEN Tuba KARAMAN 01/01/201125/10/201425,00 TL İlgi ve yetenekleri doğrultusunda her öğrencinin kendisine bir meslek belirlemesi ve bu amaç için çalışması Her meslekten bir meslek mensubunu öğrencilerle buluşturmak Ayşe Selen ŞEN Tuba KARAMAN 01/01/201125/10/2014200,00 TL Mesleki çalışmalarla ilgili sosyal faaliyetlere katılımı artırmak Ayşe Selen ŞEN Tuba KARAMAN 01/01/201125/10/201425,00 TL Mesleki rehberlik çalışmalarına ağırlık vermek Ayşe Selen ŞEN Tuba KARAMAN 01/01/201125/10/201425,00 TL

42 ÇEVRE DÜZENLEME GRUBU ÇALIŞMA PLANI Stratejik Amaç No : 2 Hedef No : 1 Çalışma Konusu : Okul binası kullanım alanlarının güzel bir eğitim ortamı haline getirilmesi Çalışmanın Performans Göstergesi: Öğrencilerin eğitim ortamlarında bulunmaktan mutlu olması YAPILACAK İŞLERÇALIŞMANIN SORUMLULARI ÇALIŞMANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ÇALIŞMANIN BİTİŞ TARİHİ TAHMİNİ MALİYET ÇALIŞMAD AN BEKLENEN YARAR ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİR İLMESİ ÇALIŞMANIN TAMAMLANMAM AM NEDENİ (çalışma bitirilmediyse nedenleri) Sınıf ve koridorlara canlı çiçekler koyarak süslemek Kudret AYMAK Ayşe AYDEMİR DEMİREL 01/01/201125/10/2015250,00 TL Öğrencilerin bulunmaktan mutlu olup kendi evi gibi benimseyip sahip çıktıkları bir eğitim ortamının oluşturulması Bina içinde ve dışında uygun yerlere eğitimle ilgili eğlenceli resimler yapmak Kudret AYMAK Ayşe AYDEMİR DEMİREL 01/01/201125/10/2015250,00 TL 1.Sınıf ve koridor duvarlarını boş birer duvar olmaktan çıkarıp değişik şekillerde eğitime katmak. Kudret AYMAK Ayşe AYDEMİR DEMİREL 01/01/201125/10/2015250,00 TL 4.Mümkün olan her öğrenciye sorumluluk vererek yapılan çalışmaların korunmasını sağlamak Kudret AYMAK Ayşe AYDEMİR DEMİREL 01/01/201125/10/2015250,00 TL

43 ÇEVRE DÜZENLEME GRUBU ÇALIŞMA PLANI Stratejik Amaç No : 2 Hedef No : 2 Çalışma Konusu : Okul bahçesinin düzenlenmesi Çalışmanın Performans Göstergesi: Öğrencilerin okul bahçesinde bulunmaktan ve oynamaktan zevk alması YAPILACAK İŞLERÇALIŞMANIN SORUMLULARI ÇALIŞMANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ÇALIŞMANIN BİTİŞ TARİHİ TAHMİNİ MALİYET ÇALIŞMAD AN BEKLENEN YARAR ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİR İLMESİ ÇALIŞMANIN TAMAMLANMAM AM NEDENİ (çalışma bitirilmediyse nedenleri) Mevcut oturma yerlerini daha düzenli hale getirip bu alanları çoğaltmak Kudret AYMAK Ayşe AYDEMİR DEMİREL 01/01/201125/10/2015125,00 TL Öğrencilerin kendi ev ve bahçeleri gibi benimseyerek koruyup kovaladıkları ve güven içinde oynadıkları bir bahçe oluşturmak İhata duvarı kenarlarına ve uygun yerlere ağaç ve çiçek dikmek Kudret AYMAK Ayşe AYDEMİR DEMİREL 01/01/201125/10/2015125,00 TL Okul ve eklenti binalarının dış duvarlarını eğlenceli resimler ile renklendirmek Kudret AYMAK Ayşe AYDEMİR DEMİREL 01/01/201125/10/2015125,00 TL Okul bahçesindeki her boş alanı işe yarar hale getirmek Kudret AYMAK Ayşe AYDEMİR DEMİREL 01/01/201125/10/2015125,00 TL

44 TEKNOLOJİ GRUBU ÇALIŞMA PLANI Stratejik Amaç No : 3 Hedef No : 1 Çalışma Konusu : Bilgisayar Kullanımı Çalışmanın Performans Göstergesi: Öğrencilerin seviyelerine uygun olarak yeterli bilgisayar bilgisine sahip olması YAPILACAK İŞLERÇALIŞMANIN SORUMLULARI ÇALIŞMANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ÇALIŞMANIN BİTİŞ TARİHİ TAHMİNİ MALİYET ÇALIŞMAD AN BEKLENEN YARAR ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİR İLMESİ ÇALIŞMANIN TAMAMLANMAM AM NEDENİ (çalışma bitirilmediyse nedenleri) BT sınıfını sürekli açık tutarak her öğrencinin daha fazla yararlanmasını sağlamak İrfan KAMALAK İlhan DEMİREL 01/01/201125/10/201550,00 TL Seviyelerine uygun olarak yeterli temel bilgisayar bilgisine sahip, gündelik yaşamda bu bilgilerini kullanabilen öğrencilerin sayısını artırmak Ders ödevi, rapor vb. çalışmalarını bilgisayar ortamında hazırlayıp sunmak İrfan KAMALAK İlhan DEMİREL 01/01/201125/10/2015500,00 TL Ödev ve derslerle ilgili araştırmalarını internet ortamında yapabilmek İrfan KAMALAK İlhan DEMİREL 01/01/201125/10/2015250,00 TL Bilgisayar ve donanımlarının uygun kullanımını kavrayarak gereken özeni göstermek İrfan KAMALAK İlhan DEMİREL 01/01/201125/10/2015200,00 TL

45 TEKNOLOJİ GRUBU ÇALIŞMA PLANI Stratejik Amaç No : 3 Hedef No : 2 Çalışma Konusu : Teknoloji Kullanımı Çalışmanın Performans Göstergesi: Varolan teknolojiyi derslerde en üst düzeyde kullanmak YAPILACAK İŞLERÇALIŞMANIN SORUMLULARI ÇALIŞMANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ÇALIŞMANIN BİTİŞ TARİHİ TAHMİNİ MALİYET ÇALIŞMAD AN BEKLENEN YARAR ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİR İLMESİ ÇALIŞMANIN TAMAMLANMAM AM NEDENİ (çalışma bitirilmediyse nedenleri) Okulumuzda bulunan teknolojik ürünlerin etkili ve verimli olarak kullanımını sağlamak İrfan KAMALAK İlhan DEMİREL 01/01/201125/10/2015850,00 TL Eğitim faaliyetlerini görsel ve işitsel araçlarla çeşitlendirerek yapılan eğitimin kalıcılığını en üst düzeye çıkarmak BT sınıfının kullanımını sınıf ve birey bazında en üst seviyeye çıkarmak İrfan KAMALAK İlhan DEMİREL 01/01/201125/10/2015100,00 TL Mümkün olan her ders ve konuda teknolojik ürünleri kullanmak İrfan KAMALAK İlhan DEMİREL 01/01/201125/10/201550,00 TL

46 SOSYAL VE SPORTİF FAALİYETLER GRUBU ÇALIŞMA PLANI Stratejik Amaç No : 4 Hedef No : 1 Çalışma Konusu : Öğrencilerin özgüvenlerini artırmak Çalışmanın Performans Göstergesi: Her ortamda kendini ifade edebilen ve özgüvenlerini kazanmış bireylerin yetişmesini sağlamak YAPILACAK İŞLERÇALIŞMANIN SORUMLULARI ÇALIŞMANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ÇALIŞMANIN BİTİŞ TARİHİ TAHMİNİ MALİYET ÇALIŞMAD AN BEKLENEN YARAR ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİR İLMESİ ÇALIŞMANIN TAMAMLANMAM AM NEDENİ (çalışma bitirilmediyse nedenleri) Belirli gün, hafta ve bayramlarda drama ve tiyatro çalışmalarına ağırlık vermek Erdem ERDAL Şener KORKMAZ 01/01/201125/10/2015100,00 TL Her ortamda kendini ifade edebilen ve özgüvenlerini kazanmış bireylerin yetişmesini sağlamak Okul gezisi düzenlemekErdem ERDAL Şener KORKMAZ 01/01/201125/10/2015250,00 TL Ortaöğretim kurumlarına tanıtım gezisi düzenlemek Erdem ERDAL Şener KORKMAZ 01/01/201125/10/2015100,00 TL İlçe il ve ülke genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılımı sağlamak Erdem ERDAL Şener KORKMAZ 01/01/201125/10/201550,00 TL

47 SOSYAL VE SPORTİF FAALİYETLER GRUBU ÇALIŞMA PLANI Stratejik Amaç No : 4 Hedef No : 2 Çalışma Konusu : Sportif Faaliyetler Çalışmanın Performans Göstergesi: Sporun sağlık açısından önemli olduğunu kavratmak YAPILACAK İŞLERÇALIŞMANIN SORUMLULARI ÇALIŞMANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ÇALIŞMANIN BİTİŞ TARİHİ TAHMİNİ MALİYET ÇALIŞMAD AN BEKLENEN YARAR ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİR İLMESİ ÇALIŞMANIN TAMAMLANMAM AM NEDENİ (çalışma bitirilmediyse nedenleri) Sporun sadece bir yarışma değil aynı zamanda bir kültür olduğu bilincini kazandırmak Erdem ERDAL Şener KORKMAZ 01/01/201125/10/201550,00 TL sporun ruhsal, fiziksel ve sosyal açılardan önemini kavramış ve bu amaçlar için spor yapan öğrencilerimizin sayısını artırmak Beden eğitimi dersleri ve ders dışı faaliyetlerde spor dallarını tanıtıcı faaliyetler yapmak Erdem ERDAL Şener KORKMAZ 01/01/201125/10/201550,00 TL İlçede yapılan sportif faaliyet ve yarışmalara katılımı sağlamak Erdem ERDAL Şener KORKMAZ 01/01/201125/10/2015100,00 TL Okul içi sportif etkinlik ve yarışmalar düzenlemek Erdem ERDAL Şener KORKMAZ 01/01/201125/10/2015300,00 TL

48 STRATEJİK PLAN TOPLAM SORUMLULUK TABLOSU SORUMLU ÇALUŞMA GRUBU STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF PERFORMANS HEDEFİ ETKİNLİKTAHMİNİ MALİYET PERSONEL SAYISI REHBERLİK GRUBU 11-228550,00 TL2 ÇEVRE DÜZENLEME GRUBU 21-2281000,00 TL3 TEKNOLOJİ GRUBU 31-2272000,00 TL3 SOSYAL FAALİYETLER GRUBU 41-2281000,00 TL2 TOPLAM488314050,00 TL10


"“ Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları