Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZGÜVENLİ GELECEK. PROJENİN AMACI  Projenin temel amacı;  Ö ğ rencilerimizi topluma faydalı,çevreye duyarlı,sevgiyi ve saygıyı kendine ilke edinmi ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZGÜVENLİ GELECEK. PROJENİN AMACI  Projenin temel amacı;  Ö ğ rencilerimizi topluma faydalı,çevreye duyarlı,sevgiyi ve saygıyı kendine ilke edinmi ş."— Sunum transkripti:

1 ÖZGÜVENLİ GELECEK

2 PROJENİN AMACI  Projenin temel amacı;  Ö ğ rencilerimizi topluma faydalı,çevreye duyarlı,sevgiyi ve saygıyı kendine ilke edinmi ş  Kendine güveni tam giri ş ken,yenilikleri takip eden,analiz gücü yüksek olan  Özelde kendi iç dinamiklerini,genelde ise bulundu ğ u çemberdeki dinamikleri harekete geçirebilen  Kararlı ve ne yaptı ğ ından emin, özgüvenli nesiller olarak yeti ş tirmek.

3 PROJENİN KAPSAMI ÇERÇEVESİNDE OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ * Ailelerinin, Proje kapsamında okulda yürütülen çalışmalara destekçi olmaları, hedeflenen amaçların gerçekleştirilmesinde büyük önem taşımaktadır. *Yine hedeflenen bu amaçların toplumun genelini ilgilendirdiği unutulmamalı,yüklenilecek bu sorumlulukta bu bilinçle hareket edilmelidir.

4 ÖZGÜVENİ YÜKSEK ÇOCUK YETİŞTİRMEK İÇİN NE YAPABİLİRİM? Çocuğunuzun yapabileceğini düşündüğü şeyleri yapmalarına izin verin. Yapabileceği ama cesaret edemedikleri için ise, destek verip sonuçları ne olursa olsun yanında olduğunu hissettirin. Yaşamın çok dolambaçlı yollardan oluştuğunu anlatın ama nasihat vermeyin. Geçmesi gereken yolları gösterin ama sizin seçtiğiniz yola yöneltmeyin. Kendi yolu olmadığını anlayınca döneceğini unutmayın.Bu ona sadece zaman kaybettirecektir.

5 ÖZGÜVENİ YÜKSEK ÇOCUK YETİŞTİRMEK İÇİN NE YAPABİLİRİM? Çocuklarımızın toplum içinde kendine özgü bir birey olduğu,farklı karakter,kişilik,mizaç ve doğalarının olduğu unutmayın. Onların gelişimlerinin her evresinde gösterdikleri davranış değişikliklerini kabullenerek,kimlik arayışları savaşında yanında olduğunuzu gösterin. Kendi yaşantılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri dayatmadan,ben yaşadım senin bunu yaşamana gerek yok zihniyetinden kurtularak tutum geliştirmenin,onların özgüvenli bir birey olmalarında anahtar rol oynadığını bilerek hareket edin.

6 Örneğin ödevleri için yardım isteyen çocuğunuzun bütün ödevini yapmayın Diğer öğrenci velileriyle yarış içinde olup üstünlük kurma çabasıyla çocuklarınızın kendi potansiyellerini kullanmasının önüne geçmeyin. Kendi çantasını taşımaya çalışan öğrencinizin,bu senin için çok ağır denilerek zorluklarla başa çıkma girişimini engellemeyin. Ev ve benzeri işlerde katkı sunmaya çalışan çocuğun,sen bu işi beceremezsin biraz daha büyümelisin sözleriyle baskılamayın. Yine aile içi konuşma veya tartışmalarda kendi yorumunu yapmaya çalışan çocuğun, sen bu işe karışma bu senin anlayabileceğin bir iş değil denilerek,fikir geliştirmesini engellemeyin. Kendince deneyler yapmaya çalışan çocuğa ev araç-gereçlerini kullanmasına izin verin. Yanlış anne baba tutumlarının çocukların özgüven gelişimleri üzerinde olumsuz rol oynadığını unutmayın.

7 PROJEDEN FAYDA SAĞLAYACAKLAR Didim ilçesindeki İ lkokul,ortaokul ve ortaö ğ retim kurumlarında ö ğ renim gören tüm ö ğ renciler.Genelde ise İ lçemiz

8 PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI Objektif olarak do ğ rulanabilir göstergeler olan; * Daha dinamik ve aktif okul ortamı * Sosyal faaliyet alanını geni ş letilmi ş okullar * Sınıf ortamı içerisinde kendini merkeze alan bir anlayı ş ı benimsemi ş aktif ö ğ renciler Ö ğ renci notlarındaki artı ş, ba ş arılı oldu ğ u ders sayısındaki artı ş, aldıkları “Te ş ekkür - Takdir” belgelerindeki artı ş Sorgulayan ve üreten ö ğ rencilerin öznel çalı ş maları (gösteriler vb.) Giri ş imci ve üretmeyi amaç edinmi ş bireyler

9 PROJENİN GEREKÇESİ E ğ itim ve ö ğ retim faaliyetlerinin önemli amaçlarından biri ülkemizin gelece ğ i olan çocuklarımızı karakter ve özgüven sahibi, farkındalı ğ ı yüksek iyi bir insan, iyi bir vatanda ş olarak yeti ş tirmektir. Bireylerin ki ş ilik örüntüsü geli ş iminde temel yapı ta ş larından olan aile ortamı ve okullarımızın, toplumun varlı ğ ını sürdürebilmesi için ö ğ rencilerimizde zayıflamaya ba ş lamı ş bazı de ğ erlerin güçlendirilmesindeki en önemli harç oldu ğ unun bilinmesi.

10 PROJENİN YÖNTEMİ Projenin yöntemi ilkö ğ retim ve ortaö ğ retim ça ğ ındaki ö ğ rencilerin katılımcılı ğ ını hedef alarak,öncelikle sınıf içinde, geni ş çerçevede ise toplumda dinamik sosyal faaliyet alanlarını kullanarak ö ğ rencileri bu çembere çekmek. Bununla ilintili olarak sınıfta,okulda,ailede ve di ğ er ya ş antı alanlarında faaliyetler planlamak.Bu faaliyetlerin ö ğ renci üzerindeki etkilerine dönük takibi yaparak de ğ erlendirme yapmak. Bu amaçla; proje kapsamında gözlem,ö ğ renci anket uygulamaları, veli toplantıları hedeflenir.

11 PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI Sınıf içinde öğrenciler için hazırlanmış etkinliklerin uygulanması Okulda tüm sınıfları kapsayan, düzeylerine uygun planlanmış yarışmaların düzenlenmesi.Bu çerçevede haftanın ve ayın öğrencilerinin seçilerek onur’e edilmesi.Teşvik amaçlı hediyelerin verilmesi. Okul-aile işbirliği ile sınıflar bazında katılımcı veli toplantılarının organize edilmesi

12 PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI Sınıf içinde öğrenciler için hazırlanmış etkinliklerin uygulanması Okulda tüm sınıfları kapsayan, düzeylerine uygun planlanmış yarışmaların düzenlenmesi.Bu çerçevede haftanın ve ayın öğrencilerinin seçilerek onur’e edilmesi.Teşvik amaçlı hediyelerin verilmesi. Okul-aile işbirliği ile sınıflar bazında katılımcı veli toplantılarının organize edilmesi

13 Ş ube Ö ğ retmenler Kurulu toplantılarında her ş ube için ayrı zaman diliminde, Okul Yönetiminin düzenleyece ğ i bir takvime göre, Projede hedeflenen amaca ula ş mak için her sınıf özenle de ğ erlendirmeye alınacaktır. “Özgüvenli Gelecek” Projesi, yapılacak her Ö ğ retmenler Kurulu Toplantısında gündeme alınacak, projenin uygulama süreçleri de ğ erlendirilecek, projenin uygulamasında görülen aksaklıklar, ya ş anan problemler ve çözüm önerileri rapor halinde üst makamlara iletilecektir.

14 Projede belirtilen takvim çerçevesinde; İletişim Becerileri, Davranış Problemleri,Çatışma Çözme Becerileri, Anne Baba Tutumları, Verimli Ders Çalışma Yöntemleri, Geleceği planlamak, konularında aileler bilgilendirilecektir. Her bir konu, okul müdürünün görevlendirece ğ i okul/sınıf/ ş ube rehber ö ğ retmenler tarafından ailelere sunu ş eklinde aktarılacaktır. Ayrıca aileler Halk E ğ itim Merkezleri tarafından yürütülmekte olan Aile E ğ itimi Kurs programlarına da yönlendirilecektir.

15 Projeyi Uygularken Okullardaki Tüm İ dareci,Ö ğ retmen Velilerimize Kolaylıklar Diliyoruz. Mahir Özgür Damar İ lkokulu Proje Koordinatör Ekibi


"ÖZGÜVENLİ GELECEK. PROJENİN AMACI  Projenin temel amacı;  Ö ğ rencilerimizi topluma faydalı,çevreye duyarlı,sevgiyi ve saygıyı kendine ilke edinmi ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları