Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TANZİMAT DÖNEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TANZİMAT DÖNEMİ."— Sunum transkripti:

1 TANZİMAT DÖNEMİ

2

3 Tanzimat-ı Hayriye Geleneksel kalemiye Bürokraside gelişmeler

4 Gülhane Hatt-ı Hümayunu
Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa İngiltere’nin izlediği politika-Mısır sorunu

5 Padişahın tebaasının can, namus ve malının güvence altına alınması
İltizam sisteminin yerini alacak vergilendirme sistemi Zorunlu askerlik sistemi Yasa önünde eşitlik

6 Mısır Sorunu-Çözüm İngiltere-Rusya-Prusya-Avusturya Fransa
Mısır valiliğinin babadan oğula geçmesi-Suriye’den çekilme

7 Kırım Savaşı Rusya ve Ortodoks kilisesini himaye
Osmanlı Devleti’ne İngiltere ve Fransa’nın desteği Rusya’nın tehdidi (Eflak ve Boğdan’a saldırı) 1854-savaş Sivastopol’un ele geçirilmesi Floransce Nightingale 1856-Paris Konferansı (Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün güvence altına alınması) Islahat Fermanı

8 Tanzimat Dönemi-Doğu Sorunu
Milliyetçilik Yönetimde sıkıntılar Hoşnutsuzluk «Güç Dengesi» «Panislav»

9 TANZİMAT Dış Baskı-Hıristiyan cemaatlerin konumu Misyonerler
Dış destek sağlama yada dış müdahaleyi önleme İmparatorluğu kurtarmanın yolu Avrupa tarzı yenilikler

10 Askeri Reformlar Avrupa’dan alınan modern araç gereçler
Zorunlu askerlik «bedel-i askeri» Donanmanın güçlenmesi (personelin durumu)

11 Merkezi bürokraside reform
Merkezi sistemde düzenleme(gereksiz elemanların tasfiyesi-uzmanlaşma) Hariciye Nezareti Dış diplomatik baskı-reformlar arasında ilişki Danışma meclisleri ve kurullarda gelişme(ticaret, bayındırlık gibi alanlarda) Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye(kararların çoğunluk oyu ile alındığı)

12 Taşra tönetimi ve Vergi Sistemi
Vergi sisteminde düzenleme İltizam sistemi 1864 Vilayet Nizamnamesi

13 Adli işlemler-yasal düzenlemeler
Gayr-i Müslim cemaatin konumunda değişiklik Şeriat-aile hukuku Karma mahkemeler «Nizamiye Mahkemeleri» Gayr-i Müslimler

14 Eğitimde gelişmeler Bürokrasi ve ordu için mesleki okullar
Mekteb-i Mülkiye Rüştiye-İdadi Maarif Nizamnamesi Rüştiye-İdadi-Sultaniye Galatasaray Darüşşafaka Mektepler-Medreseler Gayr-ı Müslimlerin Okulları

15 Ekonomide Gelişmeler Osmanlı Devleti’nin dış ticaretinde İngiltere’nin payının artması(İngiltere’nin sanayi ürünlerine kaynak) Fransa-Avusturya Kırım Savaşı-dış borç Devlet harcamalarının artması Galata Bankerleri Osmanlı Bankası-1856

16 Kültürel değişiklikler
Osmanlı devletinde bürokratlar Avrupa’yı ve Avrupa dillerini bilme,(fes-redingot giyme) Sultan Abdülaziz(1867-Fransa-İngiltere gezisi) Ali Paşa ve Fuat Paşa, Ahmet Cevdet Paşa, Mithat Paşa Batı uygarlığı- «Doğulular»

17 Reformlara muhalefet Reformlara kitle desteği geniş değildi.
Hıristiyan cemaatler(milliyetçilik) Müslüman halk (haklardan feragat olarak değerlendirme) Reformcular arasından muhalefet Ceride-i Havadis (1840)(İngiliz göçmeni Churcill) Tercüman-ı Ahval (1860) (İbrahim Şinasi) Tasvir-i Efkâr Namık Kemal Tanzimat politikalarını eleştiri

18

19 «Yeni Osmanlılar» Çözüm-Anayasal ve parlamenter sisteme dayalı yönetim Vatan- Millet-Hürriyet Ziya Paşa ve Namık Kemal «Efkar-ı Umumiye»

20


"TANZİMAT DÖNEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları