Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Osmanlı Devleti’nde ıslahatlar hangi alanlarda yapılmı ş tır? Askeri Ekonomik Yönetim E ğ itim Kültürel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Osmanlı Devleti’nde ıslahatlar hangi alanlarda yapılmı ş tır? Askeri Ekonomik Yönetim E ğ itim Kültürel."— Sunum transkripti:

1

2

3 Osmanlı Devleti’nde ıslahatlar hangi alanlarda yapılmı ş tır? Askeri Ekonomik Yönetim E ğ itim Kültürel

4 Ş imdi de Osmanlı Devleti’nde ıslahatçı padi ş ahlara bakalım Ş imdi de Osmanlı Devleti’nde ıslahatçı padi ş ahlara bakalım III. Selim II. Mahmut II. Abdulhamit Abdulaziz Abdülmecit

5 III. Selim Dönemi Islahatları Nizam-ı Cedit III. Selim Dönemi’nde yapılan tüm ıslahatlara Nizam-ı Cedit adı verilir. Nizam-ı Cedit Yeniçeriler görevini yerine getirmediği için Avrupa’dan getirilen subayların eğitim verdiği Nizam-ı Cedit ordusu oluşturuldu. Selimiye ve Levent Kışlaları Nizam-ı Cedit askerleri için Selimiye ve Levent Kışlaları yapıldı. İrad-ı Cedit Bu askerlerin masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedit adıyla hazine kuruldu. Mühendishane- i Berri Hümayun Subay ihtiyacını karşılamak için Mühendishane- i Berri Hümayun açıldı. Kabakçı Mustafa İsyanı IlI. Selim, ıslahatlar sonucu Kabakçı Mustafa İsyanı ile tahttan indirilip öldürüldü (1807).

6 III. SELİM DÖNEMİ ISLAHATLARI KAVRAM HARİTASI Batı tarzında kurulan ordudur Nizam-ı Cedit Giderleri için kurulan hazinedir İrad-ı Cedit Subay ihtiyacı için kurulan okuldur Mühendis Hane-i Berri Hümayun Karşı çıkan isyandır Kabakçı Mustafa Paşa isyanı Sonucu Nizam-ı Cedit kaldırıldı III. Selim öldürüldü

7 II. Mahmut Dönemi Islahatları Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu Kaldırılan Yeniçeri Ocağının yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu kuruldu. Sekban-ı Cedit Sekban-ı Cedit Ordusu kuruldu, kapandı. Eşkinci Ocağı Eşkinci Ocağı açıldı, kapatıldı. “Vakay-ı Hayriye” Yapılan yeniliklere karşı gelen yeniçerileri 1826’da halkın desteğini alarak kaldırdı. Hayırlı bir olay olduğu için de bu olaya “Vakay-ı Hayriye” denir.

8 II. Mahmut Dönemi Islahatları Divan-ı HümayunNazırlık Divan-ı Hümayun kaldırıldı. Nazırlıklar (bakanlıklar) kuruldu. ilk nüfus sayımı 1831 yılında vergi toplama, asker tespiti amaçlı ve sadece erkeklerin sayıldığı ilk nüfus sayımı yapıldı. Tımar sistemi Tımar sistemi kaldırıldı, memurlara maaş bağlandı. Sened-i İttifak Padişahın yetkilerini kısıtlayan Sened-i İttifak imzalandı. illere Eyaletler kaldırılarak, ülke illere ayrılıp merkeze bağlandı ve valiler atandı.

9 II. Mahmut Dönemi Islahatları İlk kez İlk kez Avrupa’ya öğrenciler gönderildi. ilköğretim zorunlu İstanbul’da ilköğretim zorunlu hale getirildi. devlet memuru yetiştirmek Enderun Mektebi kaldırılarak yerine devlet memuru yetiştirmek için Mekteb-i Maarif-i Adliye açıldı. Harp Okulu Tıp Fakültesi Bando Okulu Mekteb-i Harbiye (Harp Okulu) Mekteb-i Tıbbiye (Tıp Fakültesi) Mızıka-yı Hümayun (Bando Okulu) gibi yüksek okullar açıldı. Batı tarzında okullar açılırken, medreselerin de varlı ğ ını devam ettirmesi daha sonra ciddi kültür çatı ş malarına sebep olmu ş tur.

10 II. Mahmut Dönemi Islahatları Memurlar Memurlara fes ve pantolon zorunluluğu getirildi. Takvim-i Vakayi Takvim-i Vakayi adlı ilk resmi gazete çıkarıldı. Posta, polis ve karantina teşkilatları kuruldu. kendi resmini II. Mahmut kendi resmini devlet dairelerine astırdı. Müsadere usulü özel mülkiyet ve miras hakkı Müsadere usulü kaldırılarak özel mülkiyet ve miras hakkı tanındı. Yeniçeri Oca ğ ının kaldırılması yeniliklerin yapılmasını kolayla ş tırmı ş tır.

11 Tanzimat fermanı Avrupalıların içişlerimize karışmalarını önlemek, isyanları önlemek ve Toprak bütünlüğümüzü korumak amacıyla 1839’da Tanzimat fermanı ilan edildi. Islahat Fermanı Halk arasında eşitlik ve özgürlüğü pekiştirmek ve Azınlıkların haklarını genişletmek için 1856’ da Islahat Fermanı yayınlandı. İlk demiryolumuz İlk demiryolumuz hizmete girdi. kaime İlk kağıt para (kaime) bastırıldı. Abdulmecit Dönemi Islahatları

12 ilk Demiryolumuz İlk demiryolumuz İlk demiryolumuz 1856 yılında İzmir Aydın arasına bir İngiliz şirketi tarafından yapılmıştır. İzmir ve çevresinin kalabalık olması ticaretin gelişmiş olması ve İngilizlerin ihtiyacı olan hammaddelerin burada bulunması yüzünden ilk demiryolumuz buraya yapılmıştır

13 Günümüzde Demiryolumuz

14 Abdulaziz Dönemi Islahatları Mecelle İlk Osmanlı medeni kanunu olan Mecelle, Ahmet Cevdet Paşa öncülüğünde hazırlanmaya başlanmıştır. Şeriat mahkemelerinin yanı sıra, Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen yeni mahkemelerin açılmasıyla, hukukta ikilik Nizamiye Mahkemeleri açılmıştır. Şeriat mahkemelerinin yanı sıra, Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen yeni mahkemelerin açılmasıyla, hukukta ikilik başlamıştır. Memleket Sandıkları Mithat Paşa'nın girişimiyle çiftçiye ucuz kredi verilmesi amacıyla Memleket Sandıkları kurulmuştur. Darüşşafaka Darüşşafaka Lisesi açılmıştır. Galatasaray Galatasaray Sultanisi açılmıştır. sıbyan, rüştiye, idadi, sultani ve darülfünun 1869 ‘da Maarif-i Umumiye Nizamnamesi (genel eğitim tüzüğü) kabul edildi. Bu nizamnameye göre öğretim kademeleri sıbyan, rüştiye, idadi, sultani ve darülfünun olarak planlandı.

15 saray Galatasaray Sultanisi saray Galatasaray Sultanisi II. BayezidGalata Sarayı Hümayun Mektebi Yüksek öğrenimlerini Enderun’da devam edecek kişilerin ilk ve orta dereceli eğitimlerini layıkıyla sağlamak amacıyla, II. Bayezid, 1481 yılında Galata Sarayı Hümayun Mektebi adında bir okul kurarak Osmanlı saray eğitiminin önemli bir parçasını oluşturdu. Avrupa seyahati Abdülaziz, Avrupa seyahatine çıkan ilk ve tek 1867'de Sultan Abdülaziz, şehzade II. Abdülhamit ile birlikte 46 gün süren bir Avrupa seyahatine çıktı. Sultan Abdülaziz, Avrupa seyahatine çıkan ilk ve tek Osmanlı padişahıdır. Mekteb-i Sultanî Fransızca ya da Türkçe 1868'de Abdülaziz, Fransızların kontrolünde olan okullara alternatif olarak Mekteb-i Sultanî adıyla Hümayun Mektebi’ni Avrupa tarzında bir okul olarak yeniden faaliyete geçirdi. Öğrenciler arasında Katolik, Ortodoks ve Musevî öğrenciler de vardır. 9-12 yaşlarında öğretime başlayabilen bu öğrenciler dil durumlarına göre Fransızca ya da Türkçe hazırlık okumaktadırlar. Galatasaray Lisesi 1927 yılında, Galatasaray Lisesi adını alır ve teneffüslerde Fransızca konuşma zorunluluğu kaldırılır. Fransa ile yapılan protokoller ile 1975 yılında Anadolu Lisesi, 1992 yılında da ilkokuldan üniversiteye eğitim kurumu olur.

16 II.Abdulhamit Dönemi Islahatları Kanun-i Esasi ( ilk anayasa) 1876 ‘da Kanun-i Esasi ( ilk anayasa) ilan edildi. ilk meclisI.Meşrutiyet Padişahın yetkilerinin kısıtlandığı ve ilk meclisin açıldığı 1876’da I.Meşrutiyet ilan edildi. Telgraf ve demiryolu Telgraf ve demiryolu ağı genişletildi. II.Meşrutiyet 1908’de II.Meşrutiyet ilan edildi.

17 Osmanlı Devleti’nde Bankacılık hareketleri Osmanlı Bankası, 1856'da İngiliz ortaklar ile İngiltere'de kurulmuş, daha sonra, 1863 yılında Fransız, İngiliz ve Osmanlı Devleti'nin de bulunduğu Türk hissedarlarca Bank-ı Osmani-i Şahane adı altında özel bir ferman ile çok ortaklı hale gelmiştir. Sultan Abdülaziz tarafından imzalanan bu özel ferman Osmanlı Bankası'na imparatorluk toprakları üzerinde banknot ihraç etme imtiyazına sahip oldu ve böylece 1874 yılında Merkez Bankası görevini üstlendi. 1881’de Düyun-u Umumiye idaresinin kuruluşunda aktif olarak rol oynadı. 1933’de Resmi devlet bankası kimliğini T.C. Merkez Bankası'na devretti ve özel ticari banka oldu. 2001’de Garanti Bankası ile birleşerek bankacılık faaliyetlerini noktaladı.

18 Osmanlı Devleti’nde halkın çoğu çiftçilikle uğraşıyordu. Çiftçiler bazen paraları bitince borç para alma ihtiyacı duyuyorlar, bunun için de şahıslardan çok yüksek faizlerle borç alıyorlardı. Hasat zamanı da borçlarının tamamını ödeyemiyorlardı. Bu şekilde tefeciler tarafından soyuluyorlardı. Bu durumun önüne geçmek yani çiftçilere düşük faizle borç para yani kredi vermek için Mithat Paşa’nın önderliğinde imece usulü ile toplanan paralarla 1863’de “Memleket Sandıkları” adlı banka kurulmuştur. 1883’de Menafi Sandıkları, 1888’de de Ziraat Bankası adını alarak değişimler göstermiştir. Lütfen Ziraat Bankası logosuna dikkatlice bakınız. Osmanlı Devleti’nde Bankacılık hareketleri

19


"Osmanlı Devleti’nde ıslahatlar hangi alanlarda yapılmı ş tır? Askeri Ekonomik Yönetim E ğ itim Kültürel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları