Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında,"— Sunum transkripti:

1

2 AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

3 Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli olamaz? A) Gerilemenin, yeni önlemler gerektirmesi B) Savaşların, harcamaların yönünü değiştirmesi C) Yenilgilerin, iç hesaplaşmalara yol açması D) Değişmelerin, yeni gereksinimler doğurması E) Toprak kaybının, merkezi otoriteyi güçlendirmesi 1.

4 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’nın aşağıda verilen hükümle- rinden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenlik haklarını belirgin bir biçimde zedeleyici niteliktedir? A)Rus ticaret filosuna Karadeniz ve Akdeniz’de ticaret yapma hakkı tanınması B)Ruslara, Osmanlı uyruğunda olan Ortodoksların haklarını koruma yetkisinin verilmesi C)Rusların gerekli gördükleri yerlerde konsolosluk açabilmeleri D)Rus Hıristiyanlarının kutsal yerleri serbestçe ziyaret etmeleri E)Eflak- Boğdan ve Beserabya halkına din ve mezhep özgürlüğü verilmesi 2.

5 Osmanlı Devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde sürekli elçilikler kur- mayı gerekli görmemiştir. Bu anlayış ilk defa aşağıdaki devirlerin hangisinde değişmeye başlamıştır? A)Lale Devri B)III. Selim Devri C) I. Mahmut Devri D) Tanzimat Devri E) I. Meşrutiyet Devri 3.

6 Osmanlı Devleti, Karlofça ve İstanbul antlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri alabilmek için XVIII. yüzyılda, hangi devletlerle savaşmıştır? A) Sırbistan- Lehistan- Portekiz B) Rusya- Venedik- Avusturya C) Hollanda- İtalya- Lehistan D) Fransa- İtalya- Lehistan E) Fransa- İngiltere- Sırbistan 4.

7 Osmanlı Devleti, Batı eğitim sisteminden etkilenerek XVIII. yüzyıl- da Mühendishane-i Bahr-i Hümayun, Mühendishane-i Berr-i Hü- mayun, Tıbbiye ve Harbiye gibi okullar açmıştır. Bu gelişmeler Osmanlı Devleti’nin hangi alanda batılılaşmaya öncelik verdiğini göstermektedir? A) Medrese eğitiminde B) Yönetim şeklinde C) Askeri alanda D) Ekonomik alanda E) Hukuk alanında 5.

8 Osmanlı İmparatorluğu’nun yapmış olduğu antlaşmalardan bazıları şunlardır: I. Zitvatorok Antlaşması II. Pasorafça Antlaşması III. Belgrat Antlaşması Bu antlaşmalar aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılmıştır? A) İran B) Rusya C) Avusturya D) İngiltere E) Fransa 6.

9 Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul ve Karlofça antlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri almak için, XVIII. yüzyılın ilk yarısında birçok devletle savaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir? A) Rusya B) İngiltere C) Venedik D) Avusturya E) İran 7.

10 Fransa ile yapılan kapitülasyonlar ile ilgili antlaşmanın aşağıdaki hükümlerinden hangisi 1740 yılında değiştirilmiştir? A)Fransız ticaret gemilerinin Osmanlı sularında serbestçe dolaşacağı B)Osmanlı ülkesindeki Fransızların inançlarında serbest olacağı C)Türk ticaret gemilerinin Fransız sularında serbestçe dolaşacağı D)Türkiye’de ölen Fransızların mallarının varislerine verileceği E)Kapitülasyonların, anlaşmayı imzalayan hükümdarların dönemi için geçerli olacağı 8.

11 Aşağıdakilerden hangisi, Napolyon’un Mısır’a saldırması üzerine Osmanlı Devletine yardım eden devletlerden biridir? A) İspanya B) Prusya C) Hollanda D) Avusturya E) İngiltere 9.

12 Osmanlı Devleti döneminde, Yaş, Bükreş ve Edirne Antlaşmaları hangi devletle imzalanmıştır? A) Prusya B) Avusturya C) İngiltere D) Rusya E) Fransa 10.

13 Fransa, İngiltere’nin Orta Doğu ve Uzak Doğu’daki çıkarlarına engel olmak amacıyla, 1798’de nereyi işgal etmiştir? A) Fas B) Cezayir C) Tunus D) Malta E) Mısır 11.

14 Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle Kırım’ın bağımsızlığını tanımak zorunda kalmıştır? A) Bükreş Antlaşması B) Prut Antlaşması C) Yaş Antlaşması D) Küçük Kaynarca Antlaşması E) Belgrat Antlaşması 12.

15 Osmanlı İmparatorluğu’nda hattatlığın yaygın bir meslek olması, aşağıdakilerden hangisinin geciktiren nedenlerden biridir? A) Esnaf teşkilatlarının kurulmasını B) Dini kitapların matbaada basılmasını C) Medreselerin yaygınlaşmasını D) Arapça’nın bilim dili olmasını E) Ciltçilik sanatının gelişmesini 13.

16 Aşağıdakilerden hangisi III. Selim Dönemi’yle ilgilidir? A) Islahat Fermanı B) Nizam-ı Cedit C) Sekban-ı Cedit D) Sened-i İttifak E) Vaka-i Hayriye 14.

17 Osmanlı İmparatorluğu’nda askeri eğitim kurumlarının Batı tarzında teşkilatlandırılması için Avrupalı uzmanlardan yarar- lanılmasına kaçıncı yüzyılda başlanmıştır? A) XV. B) XVI. C) XVII. D) XVIII. E) XIX. 15.

18 Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin yenilik hareket- lerine karşı bir tepki niteliği taşımaktadır? A) III.Selim’in öldürülüp IV. Mustafa’nın tahta geçmesi B) Abdülaziz’in tahtan indirilip V. Murat’ın tahta çıkarılması C) Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa’nın ordusu ile İstanbul’a gelmesi D) Kolağası Niyazi Bey’in bir grup asker ve siville Resne’de dağa çıkması E) Hareket Ordusu’nun İstanbul’a gelmesi 16.

19 Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu ’nda yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir? A)Toplum hayatının belirli alanlarında düzenlemeler yapılması B)İmparatorluğun parçalanması ve çökmesinin önlenmeye çalışılması C)Batıdaki kurumları bazılarının örnek alınması D)Halk hareketlerinin bir sonucu olması E)Bazı alanlarda, eski ile yeninin bir arada bulunması 17.

20 1798 yılında Rusya ve İngiltere aşağıdakilerden hangisine tepki göstererek Osmanlı Devleti’yle ittifak yapmış ve Osmanlılarla birlikte mücadele etmiştir? A) Sırpların ayaklanması B) Romanya’nın bağımsız olması C) Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi D) Navarin’de Osmanlı donanmasının yakılması E) Doğu Rumeli’nin Bulgaristan ile birleşmesi 18.

21 I. İspanya’da siyasi ve dini baskılarla karşılaşan Yahudiler II. İsveç Kralı XII. Şarl III. Avusturya ve Rusya’ya karşı direnen Macarlar Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınmasıyla gelişen olaylar 1711 Osmanlı- Rus Savaşı’na neden olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 19.

22 XVIII. yüzyılda Rusya’nın, - Kırım’ı tehdit eder duruma gelmesi - Kapitülasyonlardan yararlanabilmesi - Osmanlı egemenliğindeki Balkanlarda konsolosluklar açabilmesi durumlarının ortaya çıkması aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin bir sonucudur? A)Prut B) Edirne C) İstanbul D) Ziştovi E) Küçük Kaynarca 20.

23 Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti’nin gelişme yıllarında sorun olmadığı hâlde, daha sonraki dönemlerde sorun olmuştur. Bu durumun Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu savunulabilir? A) Avrupalı devletlerden biri sayıldığının B) Reform hareketlerinin dışında kaldığının C) Antlaşmaları yaptığı devletler karşısında siyasal gücünün giderek azaldığının D) Azınlıkların ticaret yapmasına izin verildiğinin E) İnanç özgürlüğünün dikkate alındığının 21.

24 12345678910 EBABCCBEED 11121314151617181920 EDBBDADCBE 21222324252627282930


"AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları