Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ
ÖSS- YGS SORULARI

2 1981 1. Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli olamaz? A) Gerilemenin, yeni önlemler gerektirmesi B) Savaşların, harcamaların yönünü değiştirmesi C) Yenilgilerin, iç hesaplaşmalara yol açması D) Değişmelerin, yeni gereksinimler doğurması E) Toprak kaybının, merkezi otoriteyi güçlendirmesi

3 1982 2. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’nın aşağıda verilen hükümle-rinden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenlik haklarını belirgin bir biçimde zedeleyici niteliktedir? Rus ticaret filosuna Karadeniz ve Akdeniz’de ticaret yapma hakkı tanınması Ruslara, Osmanlı uyruğunda olan Ortodoksların haklarını koruma yetkisinin verilmesi Rusların gerekli gördükleri yerlerde konsolosluk açabilmeleri Rus Hıristiyanlarının kutsal yerleri serbestçe ziyaret etmeleri Eflak- Boğdan ve Beserabya halkına din ve mezhep özgürlüğü verilmesi

4 1984 3. Osmanlı Devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde sürekli elçilikler kur-mayı gerekli görmemiştir. Bu anlayış ilk defa aşağıdaki devirlerin hangisinde değişmeye başlamıştır? Lale Devri III. Selim Devri C) I. Mahmut Devri D) Tanzimat Devri E) I. Meşrutiyet Devri

5 1986 4. Osmanlı Devleti, Karlofça ve İstanbul antlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri alabilmek için XVIII. yüzyılda, hangi devletlerle savaşmıştır? A) Sırbistan- Lehistan- Portekiz B) Rusya- Venedik- Avusturya C) Hollanda- İtalya- Lehistan D) Fransa- İtalya- Lehistan E) Fransa- İngiltere- Sırbistan

6 1987 5. Osmanlı Devleti, Batı eğitim sisteminden etkilenerek XVIII. yüzyıl-da Mühendishane-i Bahr-i Hümayun, Mühendishane-i Berr-i Hü-mayun, Tıbbiye ve Harbiye gibi okullar açmıştır. Bu gelişmeler Osmanlı Devleti’nin hangi alanda batılılaşmaya öncelik verdiğini göstermektedir? A) Medrese eğitiminde B) Yönetim şeklinde C) Askeri alanda D) Ekonomik alanda E) Hukuk alanında

7 1987 6. Osmanlı İmparatorluğu’nun yapmış olduğu antlaşmalardan bazıları şunlardır: I. Zitvatorok Antlaşması II. Pasorafça Antlaşması III. Belgrat Antlaşması Bu antlaşmalar aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılmıştır? A) İran B) Rusya C) Avusturya D) İngiltere E) Fransa

8 1987 7. Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul ve Karlofça antlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri almak için, XVIII. yüzyılın ilk yarısında birçok devletle savaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir? A) Rusya B) İngiltere C) Venedik D) Avusturya E) İran

9 1988 8. Fransa ile yapılan kapitülasyonlar ile ilgili antlaşmanın aşağıdaki hükümlerinden hangisi 1740 yılında değiştirilmiştir? Fransız ticaret gemilerinin Osmanlı sularında serbestçe dolaşacağı Osmanlı ülkesindeki Fransızların inançlarında serbest olacağı Türk ticaret gemilerinin Fransız sularında serbestçe dolaşacağı Türkiye’de ölen Fransızların mallarının varislerine verileceği Kapitülasyonların, anlaşmayı imzalayan hükümdarların dönemi için geçerli olacağı

10 1988 9. Aşağıdakilerden hangisi, Napolyon’un Mısır’a saldırması üzerine Osmanlı Devletine yardım eden devletlerden biridir? A) İspanya B) Prusya C) Hollanda D) Avusturya E) İngiltere

11 1991 10. Osmanlı Devleti döneminde, Yaş, Bükreş ve Edirne Antlaşmaları hangi devletle imzalanmıştır? A) Prusya B) Avusturya C) İngiltere D) Rusya E) Fransa

12 1991 11. Fransa, İngiltere’nin Orta Doğu ve Uzak Doğu’daki çıkarlarına engel olmak amacıyla, 1798’de nereyi işgal etmiştir? A) Fas B) Cezayir C) Tunus D) Malta E) Mısır

13 1992 12. Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle Kırım’ın bağımsızlığını tanımak zorunda kalmıştır? A) Bükreş Antlaşması B) Prut Antlaşması C) Yaş Antlaşması D) Küçük Kaynarca Antlaşması E) Belgrat Antlaşması

14 1992 13. Osmanlı İmparatorluğu’nda hattatlığın yaygın bir meslek olması, aşağıdakilerden hangisinin geciktiren nedenlerden biridir? A) Esnaf teşkilatlarının kurulmasını B) Dini kitapların matbaada basılmasını C) Medreselerin yaygınlaşmasını D) Arapça’nın bilim dili olmasını E) Ciltçilik sanatının gelişmesini

15 1994 14. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim Dönemi’yle ilgilidir?
A) Islahat Fermanı B) Nizam-ı Cedit C) Sekban-ı Cedit D) Sened-i İttifak E) Vaka-i Hayriye

16 1995 15. Osmanlı İmparatorluğu’nda askeri eğitim kurumlarının Batı tarzında teşkilatlandırılması için Avrupalı uzmanlardan yarar-lanılmasına kaçıncı yüzyılda başlanmıştır? A) XV B) XVI C) XVII. D) XVIII E) XIX.

17 1997 16. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin yenilik hareket-lerine karşı bir tepki niteliği taşımaktadır? A) III.Selim’in öldürülüp IV. Mustafa’nın tahta geçmesi B) Abdülaziz’in tahtan indirilip V. Murat’ın tahta çıkarılması C) Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa’nın ordusu ile İstanbul’a gelmesi D) Kolağası Niyazi Bey’in bir grup asker ve siville Resne’de dağa çıkması E) Hareket Ordusu’nun İstanbul’a gelmesi

18 1998 17. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu ’nda yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir? Toplum hayatının belirli alanlarında düzenlemeler yapılması İmparatorluğun parçalanması ve çökmesinin önlenmeye çalışılması Batıdaki kurumları bazılarının örnek alınması Halk hareketlerinin bir sonucu olması Bazı alanlarda, eski ile yeninin bir arada bulunması

19 2006 18. 1798 yılında Rusya ve İngiltere aşağıdakilerden hangisine tepki göstererek Osmanlı Devleti’yle ittifak yapmış ve Osmanlılarla birlikte mücadele etmiştir? Sırpların ayaklanması Romanya’nın bağımsız olması Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi Navarin’de Osmanlı donanmasının yakılması Doğu Rumeli’nin Bulgaristan ile birleşmesi

20 2007 19. I. İspanya’da siyasi ve dini baskılarla karşılaşan Yahudiler
II. İsveç Kralı XII. Şarl III. Avusturya ve Rusya’ya karşı direnen Macarlar Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınmasıyla gelişen olaylar 1711 Osmanlı- Rus Savaşı’na neden olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

21 2008 20. XVIII. yüzyılda Rusya’nın, Kırım’ı tehdit eder duruma gelmesi
Kapitülasyonlardan yararlanabilmesi Osmanlı egemenliğindeki Balkanlarda konsolosluklar açabilmesi durumlarının ortaya çıkması aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin bir sonucudur? Prut B) Edirne C) İstanbul D) Ziştovi E) Küçük Kaynarca

22 2009 21. Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti’nin gelişme yıllarında sorun olmadığı hâlde, daha sonraki dönemlerde sorun olmuştur. Bu durumun Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu savunulabilir? A) Avrupalı devletlerden biri sayıldığının B) Reform hareketlerinin dışında kaldığının C) Antlaşmaları yaptığı devletler karşısında siyasal gücünün giderek azaldığının D) Azınlıkların ticaret yapmasına izin verildiğinin E) İnanç özgürlüğünün dikkate alındığının

23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E B A C D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


"AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları