Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuk Hakları. Çocukluk ve Çocuk Hakları Çocukluk fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal geli şi m açısından insan hayatında özel bir dönemi i ş aret.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuk Hakları. Çocukluk ve Çocuk Hakları Çocukluk fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal geli şi m açısından insan hayatında özel bir dönemi i ş aret."— Sunum transkripti:

1 Çocuk Hakları

2 Çocukluk ve Çocuk Hakları Çocukluk fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal geli şi m açısından insan hayatında özel bir dönemi i ş aret eder, ileride nasıl biri olaca ğ ımızı belirleyen en önemli dönemlerden biridir Bu dönem de çocukların, insan hakları ile ilgili özel koruma önlemleri ne ve bakım hizmet lerine gereksinimleri vardır.

3 Çocuk hakları… Çocuk hakları demek, h er çocu ğ un büyürken, geli ş ip en yüksek hedeflerine ula ş abil diği, ş iddet ve yokluktan uzak, sa ğ lıklı olabildi ğ i, oynayıp ö ğ renebildi ğ i ortamlarda güven içinde bakılıp, büyütüldü ğ ü bir çocuklu k sağlanması demektir.

4 Yetişkinler için haklardan bahsettiğimizde hakların yanında yükümlüklerden de bahsedilir Çocuklar için bu böyle değildir Çocukların haklara sahip olması için yetişkinlerden farklı olarak bir şey yükümlülüğü yerine getirmesi gerekmez

5 Çocuk hakları… Çocuk hakları yeti ş kinlerden oldukça farklıdır Bu haklar ç ocukların bir ş eyler yaparak elde edece ğ i haklar de ğ ildir çocuk olmaları yeterli BM ÇH Dair Sözle ş me’ye imza atan üye devletlerin hepsi çocuklarına bu hakları tanımı ş ve on ları korumaya söz vermi ş devletlerdir Çocuk haklarının geli ş tirilmesi korunması yanında çocuk adına ÇH savunuculu ğ u yapılması ve çocuk haklarının uygulanması devletin yükümlülü ğ ündedir.

6 “Çocuk Hakları Sözle ş mesi” 54 maddelik bir metindir. Sözle ş menin ruhuna hakim olan ilkeler ş unlardır; -Çocu ğ un yüksek yararı nın gözetilmesi -E ş itlik ilkesi -Ya ş ama hakkı -Geli ş im hakkı -Katılım hakkı - Korunma hakkı -ÇHS nin uygulanması hakkı

7 Hakların uygulanması ; Devletin tüm bu hakları uygulama yükümlüğü vardır.Çünkü adalet öncelikle bir paylaşım meselesidir.Ve bu paylaşımı adil şekilde çocuk lehine uygulatacak olan yegane kurumlar devlet aygıtlarıdır. Adil olmak “aynı” demek değildir.Herkese hakkı olanı vermektir.

8 ÇHS Semsiye Haklar Hiçbir çocu ğ a dili,dini,ırkı veya ba ş ka bir özelli ğ i nedeniyle ayırım yapılamaz. Tüm çocuklar e ş ittir ve e ş it haklara sahiptir. Hiçbir çocu ğ a dili,dini,ırkı veya ba ş ka bir özelli ğ i nedeniyle ayırım yapılamaz. Tüm çocuklar e ş ittir ve e ş it haklara sahiptir. Çocukla ilgili alınacak tüm kararlarda çocu ğ un yüksek yararı gözetilir ve ya ş ına, de ğ erlendirme durumuna göre fikri alınır Çocukla ilgili alınacak tüm kararlarda çocu ğ un yüksek yararı gözetilir ve ya ş ına, de ğ erlendirme durumuna göre fikri alınır Ayrım gözetmeme Çocu ğ un yüksek yararı

9 ÇHS Semsiye Haklar Hizmet sa ğ lanması hakkı: tüm kaynaklar, beceriler, her çocu ğ un ya ş aması, sa ğ lıklı bir ş ekilde hayatta kalması ve potansiyeline ula ş abilmesi için kullanılırHizmet sa ğ lanması hakkı: tüm kaynaklar, beceriler, her çocu ğ un ya ş aması, sa ğ lıklı bir ş ekilde hayatta kalması ve potansiyeline ula ş abilmesi için kullanılır Ya ş ama, hayatta kalma ve geli ş me

10 ÇHS Semsiye Haklar Katılım hakkı: çocuklara kendi haklarının hayata geçmesini sa ğ layacak mekanizma larda kararları etkileyebilecek katılım alanları sa ğ lanması, etkin birer birey olarak toplum hayatına katılımlarının sa ğ lanmasıKatılım hakkı: çocuklara kendi haklarının hayata geçmesini sa ğ layacak mekanizma larda kararları etkileyebilecek katılım alanları sa ğ lanması, etkin birer birey olarak toplum hayatına katılımlarının sa ğ lanması Katılım

11 ÇHS Semsiye Haklar Korunma hakkı: çocukların ihmal, istismar, sömürü, kötü muamele, ş iddetin her türünden korunması, çocu ğ un insanlık onurunu, hayatta kalmasını ve geli ş imini tehdit eden yeti ş kin ki ş i ve kurumlardan koruyacak mekanizmaların kurulmasıKorunma hakkı: çocukların ihmal, istismar, sömürü, kötü muamele, ş iddetin her türünden korunması, çocu ğ un insanlık onurunu, hayatta kalmasını ve geli ş imini tehdit eden yeti ş kin ki ş i ve kurumlardan koruyacak mekanizmaların kurulması Kaynaklar ve uygulama

12 Çocuk hakları… kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak öyle: insanlık onuruna yara ş ır biçimde, saygı göstererek, e ş it davranarak, adil davranarak

13 Dünyada Çocuk Hakları İ lk kez 1924 yılında, 5 maddelik “Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi” ile ş ekillenmi ş tir. 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurba ş kanı Mustafa Kemal Atatürk dünyada bu bildirgeyi imzalayan ilk yöneticilerden biriydi.

14 BM Çocuk Haklarına dair Sözle ş me (ÇHS) “Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi” Birle ş mi ş Milletler tarafından kurulu ş unda kabul edilmi ş tir 20 Kasım 1959 tarihinde 10 maddelik Birle ş mi ş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi olarak güncellenmi ş tir 20 Kasım 1989 tarihinde daha geni ş olan Birle ş mi ş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözle ş me ile de ğ i ş tirilmi ş tir.

15 BM Çocuk Haklarına dair Sözle ş me (ÇHS) ve Türkiye Türkiye Cumhuriyeti sözle ş meyi 1994 yılında onaylamı ş ve 1995 yılında uygulamaya geçilmi ş tir. Sözle ş menin 17. 29. ve 30. maddelerinin uygulanmasına ili ş kin çekincelerini belirterek sözle ş meye onay lamıştır.

16 20 Kasım günü “Çocuk Hakları Günü” olarak kabul edilmi ş tir. ABD ve Somali hariç, dünyadaki tüm ülkeler S özle ş me’nin geçerlili ğ ini kabul ettiler (193 Devlet - 29 Eylül 2009 itibariyle ) (193 Devlet - 29 Eylül 2009 itibariyle )

17 BM Çocuk Haklarına dair Sözle ş me (ÇHS) Birle ş mi ş Milletler ş emsiyesinin altında barındırdı ğ ı ülkelerin, kültürel toplumsal ve ekonomik çe ş itlili ğ ine ra ğ men ÇH Sözle ş me sinde ortak bakı ş açısı yakalamaları bu sözle ş menin evrensel yönünü ve önemini göstermektedir.

18 Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair sözleşme İnsanlar, herkes için adil olan ve olmayan şeyler konusunda “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ile anlaşmaya varmış görünüyor. Bu bildirgenin varlığı bile ilerlemedir,daha adil bir dünya isteğimizin kanıtıdır. Ve haksızlığın kurbanı çocuklar olduğunda haksızlık daha da şiddetli olduğu için ayrıca bir “Çocuk Hakları Sözleşmesi” hazırlanmıştır.

19 Türkiye’de durum Türkiye nüfusunun yakla ş ık % 35’i (yakla ş ık 25 milyon ki ş i) 18 ya şın altı ndadır (adrese dayalı nüfus sayımı, TU İ K 2008) Bu durumda Türkiye deki tüm hukuki ve politika ya yönelik geli ş me doğrudan hem sağlam hem de özel korunma gereksinimi olan çocuklarla do ğ rudan ili ş kilidir.

20 Çocuk hakları için yükümlülük Çocuk hakları hayata geçecekse, bu ancak çocuklarla do ğ rudan ya da dolaylı çalı ş anların bu hakları anlayıp saygı göstermesiyle olur Ögretmenler, sosyal hizmet uzmanlar ı, psikologlar, avukatlar, savc ı lar, hak i mler, polisler, kurum çal ı sanlar ı, erken cocukluk gelisimi alaninda çal ı sanlar, doktorlar, hemsireler, halk sagl ı g ı uzmanlari…

21 Çocuk hakları temelli yakla ş ım Her çocuk e ş it de ğ erde insandır Her çocu ğ un potansiyeline ula ş ması için ya ş ama, hayatta kalma ve geli ş me hakkı vardır Her çocuk kendi durumunu anlar ve bize tecrübelerini sunabilir Çocukların yeterli kaynak ayrılarak öncelikli menfaatlerinin kar ş ılanmasına hakkı vardır

22 Çocuk Haklarının günlük ya ş ama aktarılması için gerekli eylemler 1.Çocuk hakları için farkındalık arttırma / destek verecek gruplar yaratma (hükümetteki bireyler, uzmanlar, medya, özel sektör, kamuoyu ve sivil toplum) (hükümetteki bireyler, uzmanlar, medya, özel sektör, kamuoyu ve sivil toplum) 2. Özel ve uygulanabilir eylemler (ÇHS yi uygulamak için do ğ rudan ihlalleri hedef alan ve hizmet sunumundaki açıkları kapatmak için faaliyetler)

23 Çocuk Haklarının günlük yaşama aktarılması için gerekli eylem ler 3.Çocukların haklarını geli ş tirmek ve korumak için yapıları ve mekanizmaları güçlendirmek (örnek: yasal, siyasi, kamu ve toplumun yapısı, uygulamalar ile ilgili..) (örnek: yasal, siyasi, kamu ve toplumun yapısı, uygulamalar ile ilgili..) Ç HS’nin ulusal yasal sistemin bir parçası haline gelmesi, geli ş menin izlenmesi, hesapverebilirli ğ i sa ğ lamak ve zorlukların üstesinden gelmek)

24 Sa ğ lık çalı ş anları için çocuk hakları e ğ itimi Bir ülke, halkının sa ğ lıgını iyile ş tirmek ve sa ğ lıkta e ş itsizlikleri azaltmak adına öncelikle çocuk haklarını korumalı, saygı göstermeli ve hayata geçirme adına çaba sarfetmeli, çocuk sa ğ lı ğ ına, ihmal ve istismarın önlenmesine, koruma önlemlerine yatırım yapmalıdır.

25 ÇHS’de çocuk koruma ve sa ğ lık Madde 6 – ya ş ama, hayatta kalma ve geli ş me Madde 19 – ihmal ve istismardan koruma Madde 23 – engelli çocuk ların hakları Madde 24 – sa ğ lık hakkı Madde 39 – ma ğ dur çocuklara fiziksel ve psikolojik destek ve normal hayata dönü ş

26 Geli ş im hakkı ile ilgili hükümler İ lk ö ğ retimi tamamlaması, E ğ itimde cinsiyet ayrımının gözetilmemesi, Zihinsel ve fiziksel yeteneklerin geli ş tirilmesi, Gerekli durumlarda maddi destek sa ğ lanması Bo ş zamanların de ğ erlendirilmesi

27 Ç ocuk hakları Madde 17 Devlet, olanakları nı çocukların herhangi bir konu ile ilgili do ğ ru bilgiye ula ş ımlarını adaletli ve uygun ş eklide sa ğ lar. Geli ş imlerine zarar verecek her tür yayından korunmaları devletin güvencesi altındadır.

28 Ç ocuk hakları M adde 23 Engelli çocuklar özel olarak korunurlar. Kendilerine yeten saygın birer insan olmaları sa ğ lanır. (Engelli çocuklar özel bakım özel e ğ itim ve sosyal bütünle ş me hakkına sahiptirler )

29 Ç ocuk hakları M adde 28 Çocuk, e ğ itim hakkına sahiptir. Çocuk e ğ itimini eksiksiz yapabilsin diye desteklenir ve korunur. İ lkö ğ retim herkes için parasızdır. Kız olsun erkek olsun her çocuk için zorunludur.

30 Ç ocuk hakları M adde 29 E ğ itim, çocu ğ un ki ş ili ğ inin, becerilerinin, zihinsel ve fiziksel yeteneklerinin mümkün oldu ğ unca geli ş tirilmesini hedefleyecektir.

31 Ç ocuk hakları M adde 30 Çocu ğ un bo ş zamanlarını d e ğ erlendirmesi, oynaması, e ğ lenmesi için oyun bahçeleri çocuk klüpleri, kitaplıklar, spor okulları açılır.

32 Ç ocuk hakları M adde 3 7 Hiçbir çocuk insanlık dı ş ı yöntemlerle ya da a ş a ğ ılanarak cezalandırılamaz Çocuklar suç islemi ş se uygulanacak cezalar ya ş ına uygun geli ş melerini engellemeyecek ve e ğ itsel olmalıdır.

33 Ç ocuk hakları Madde 41 Çocu ğ un hakları ile ilgili olarak geçerli ulusal ve uluslar arası yasalarda yer alan standartların i ş bu sözle ş me de yer alanlardan daha üstün olmaları halinde, her durumda daha üstün standartlar geçerli olacaktır.

34 Ç ocuk hakları M adde 42 - 44 Taraf devletler anla ş ma hükümlerini çocuklara uygun ve etkili araçlarla yaygın biçimde ö ğ retmeyi taahhüt eder. Bütün devletler bir araya gelerek hakların daha iyi uygulanmasını sa ğ lamak için çalı ş ır.

35 Türkiye’de durum Türkiye ’ de son 25 yılda hızlı ve önemli de ğ i ş imler ya ş a n mı ş tır İ ç göç, hızlı kentle ş me, bölgesel farklılıklar, ekonomik krizler, yoksulluk, Ç ocuk ve genç nüfusun büyüklü ğ ü, İş sizlik, küreselle ş me, bilgi teknolojileri, A ile içi ş iddet, çocuk büyütmedeki gelenekler,

36 Türkiye’de durum toplumsal cinsiyet e ş itsizlikleri, tutarlı çocuk ve gençlik politikalarının ve yasal çerçevenin yoklu ğ u, terörizm, gibi etmenlerin tümü Türkiye’deki çocukların durumu üzerinde rol oynamaktadır. gibi etmenlerin tümü Türkiye’deki çocukların durumu üzerinde rol oynamaktadır.

37 Alanda çalı ş anlar için e ğ itim E ğ itim bilgi ve kapasite sa ğ lamalı ki alanda çalı ş anlar çocuklara ve haklarına kar ş ı sorumluluklarını yerine getirebilsinler Bireysel hizmet sunumlarında, Hizmetlerin tasarlanması ve sunulması a ş amasında Hak savunucuları olarak, yasaların, politikaların ve kaynakların çocuk haklarını korup kollaması i ş lerimizde de daha ba ş arılı olmamız demek

38 Sonuç Çocuk hakları, çocuklarla do ğ rudan ve dolaylı çalı ş an herkes için güçlü bir yasal araç sa ğ lamaktadır. Bu araç ile daha iyi politikalar, programlar, toplumsal projeler gerçekle ş ece ğ i gibi sahada çalı ş anların hesapverebilirli ğ i ve i ş kalitesi de artacaktır. Bu araç ile daha iyi politikalar, programlar, toplumsal projeler gerçekle ş ece ğ i gibi sahada çalı ş anların hesapverebilirli ğ i ve i ş kalitesi de artacaktır.

39 Katılımınız için te ş ekkür ler….


"Çocuk Hakları. Çocukluk ve Çocuk Hakları Çocukluk fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal geli şi m açısından insan hayatında özel bir dönemi i ş aret." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları