Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UNICEF Türkiye Ülke Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UNICEF Türkiye Ülke Programı"— Sunum transkripti:

1 UNICEF Türkiye Ülke Programı 2016-2020
If you retire you have the luxury to say your personal opinion

2 Ülke Programı nedir? UNICEF'in Türkiye'de yürüteceği faaliyetlere ilişkin bir teklif sunulur. UNICEF Ülke Temsilciliği, Bölge Direktörü aracılığıyla, UNICEF Yönetim Kurulundan Türkiye'deki çocuklara destek vermek amacıyla bir plan oluşturulmasını talep eder. Yönetim Kurulu (üye devletler); teklifin, UNICEF'in stratejik planına, Kurul tarafından onaylanmış politikalara ve diğer kriterlere uygun olup olmadığını gözden geçirir.

3 UNICEF Türkiye Temsilciliği yeni Ülke Programına ilişkin çeşitli fikirler ortaya atmıştır: Bu fikirler; Birleşmiş Milletler Kalkınma İşbirliği Stratejisi (UNDCS) hazırlık sürecine, UNICEF'in küresel Strateji Planının gerekliliklerine ve UNICEF’in, ülkenin mevcut durumuna ve çocuk haklarını destekleme konusundaki ulusal kapasitesine ilişkin yaptığı analize uygundur.

4 UNDCS 1. Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme ve Gelişme Sonuç 1: 2020 yılına kadar, özel sektörün/çalışanların ve devlet kurumlarının kapasitesinin arttırılması ve güçlendirilmesi. Böylece, daha rekabetçi, kapsayıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir büyüme ve gelişme sağlanacak ve bu da, herkes için üretken ve insan onuruna yakışır iş olanaklarını ve daha iyi geçim kaynaklarını beraberinde getirecektir. Sonuç 2: 2020 yılına kadar, insani gelişmenin arttırılması ve farklılıkların azaltılması amacıyla herkesin (başta yoksul kesim, kadınlar, kız çocukları ve savunmasız durumdakiler olmak üzere) entegre, cinsiyete duyarlı ve sürdürülebilir hizmetlere (örneğin, sağlık, eğitim, insana yakışır iş, sosyal koruma hizmetleri) hakkaniyetli ve eşit şekilde erişebilmesini sağlamak. 2. Demokrasi ve İnsan Hakları Sonuç 4: Merkezi ve yerel yönetimlerin yanı sıra diğer aktörlerin insan haklarını daha etkili bir şekilde koruması ve teşvik etmesi; şeffaf, hesap verebilir, çoğulcu ve cinsiyete duyarlı yönetişim sistemleri benimsemesi; başta en dezavantajlı durumdakiler olmak üzere sivil toplumun tam katılımının sağlanması. 3. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Sonuç 5: Kadınların ve kız çocuklarının, merkezi ve yerel düzeyde, hem kamu kurumlarında hem de özel kurumlarda, karar alma, uygulama ve izleme aşamalarındaki siyasi ve ekonomik katılımlarının ve temsillerinin arttırılması Sonuç 6: Hükümetin ve Sivil Toplumun (kadın örgütleri ve kuruluşları dahil) politikalar ve yasalar (önleme, kovuşturma ve korumaya ilişkin) geliştirip uygulaması; cinsiyete dayalı her türlü şiddetin (erken yaşta ve zorunlu evlilikler, cinsel şiddet ve töre cinayetleri dahil) azaltılması amacıyla cinsiyet eşitliği ilkesini teşvik etmesi (çatışma ve doğal afet durumları da dahil) 4. Göç ve Uluslararası Koruma Engage men and boys

5 Mevcut Ülke Programı Bileşenleri
I- Farklılıkların Azaltılması, Sosyal İçerme ve Koruma II- Gençlerin Güçlendirilmesi ve Koruma Project management = budget management = focus on spending Works well in WB – because specialists are not responsible for grant or loan management In Practice – a malnourished child seen by a doctor should be referred to social assistance. Not ask for cross0sectir collaboration but explain what each sector has to do….

6 Ülke Programı Bileşeni I
Sosyal koruma politikası geliştirilmesi ve çocuklar için bütçe ayrılması Erken çocukluk bakımı ve gelişiminin kurumsallaştırılması Okul öncesi eğitim (örgün ve toplum temelli) İlköğretimin tamamlanması ve Ortaöğretime geçiş İlkokullara yönelik standartların uygulanması Okula devamsızlık ve okul terklerinin önlenmesi, izlenmesi ve bunlara müdahale edilmesi Ortaöğretime geçiş Etkili çocuk koruma sistemi Çocuk hakları izleme ve kamu denetçiliği sistemi

7 Ülke Programı Bileşeni II
Gençlerin Güçlendirilmesi Ulusal Gençlik Politikasının geliştirilmesine destek vermek Gençlerin istihdamına yönelik politika geliştirilmesine destek vermek Ortaöğretime yatırım Okul dışındaki gençlerin yaşam becerilerinin yanı sıra mesleki becerilerinin arttırılmasına katkıda bulunmak Çocuklar için Adalet Çocuğa özgü yargı süreçlerinin güçlendirilmesi, çocukların yargılanma sürelerinin azaltılması, alternatif tedbirlerin kullanımının arttırılması Özgürlüklerinden mahrum bırakılmış çocuklar için kurumsal bakım standartlarının oluşturulması ve bu standartların izlenmesi

8 ÇOCUKLAR İÇİN PAYDAŞLIK

9 Neden Paydaşlık? Çocuklar için yeni kazanımlar elde edilmesi, çocuk haklarına yönelik savunu faaliyetlerinin güçlendirilmesi Çocuklar için yenilikler yapılması Yapılan yardımların etkinliğinin arttırılması Bilgi birikiminin güçlendirilmesi Durumların değişmesi – paydaşlıkların güçlenmesi Sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç duyulması Değerlendirilmeyi bekleyen potansiyel Kaynakların azalması

10 Kimlerle işbirliği yapıyoruz?
Hükümet - program ve politikalar Diğer BM Kuruluşları – ortak müdahale Sivil toplum – kapasite güçlendirme & savunu Reel Sektör – kaynakların seferber edilmesi ve çocuk hakları ilkelerinin desteklenmesi Bilgi Paydaşları – kanıt temelli çalışma, edinilen tecrübelerin paylaşılması, teknik kapasite Medya – farkındalık arttırma, bireylerin dikkatini çekme UNICEF Türkiye Milli Komitesi

11 Çocuk Haklarına yönelik ortak çalışmalar: Ortak çabalarla sinerji yaratmak Her birimizin sahip olduğu güçlü yönlerden yararlanmak Örnekler: Savunu: şiddete ilişkin çocuk koruma sistemlerinin güçlendirilmesine odaklanmak Çocuk haklarının izlenmesi: gölge rapor Teknik destek Bilgi üretimi: ortak araştırma Kaynakların seferber edilmesi: Milli Komite Farkındalık arttırma: sosyal medya Hizmet sunumu: ÇDS/acil durumlar UNICEF

12 Bugünkü tartışmadan beklenenler?
Ülke Programının içeriğine ilişkin sizlerden geribildirim almak (değerlendirmemizi geçerli kılmak); Geleceğe yönelik atacağı adımlar konusunda UNICEF'e yol göstermek ve fikirler sunmak: karşılaştırmalı üstünlük, katma değer; Farklı konular üzerinde tartışmak ve yepyeni fikirler üretmek; UNICEF ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla yapılacak işbirliğine ilişkin diğer hususları ele almak. UNICEF


"UNICEF Türkiye Ülke Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları