Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATELEKTAZİ (KOLLAPS) I

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATELEKTAZİ (KOLLAPS) I"— Sunum transkripti:

1 ATELEKTAZİ (KOLLAPS) I
Hava boşluklarının yetersiz genişlemesine bağlı, akc. volüm kaybıdır I-Rezorbsiyon A:Havanın distal hava yollarına ulaşması bozuktur En sık neden, bronşun mukus tıkaçla tıkanması KOAH ın komplikasyonu olarak o.ç Yabancı cisim Tümör, lenf bezi veya vasküler anevrizma

2 ATELEKTAZİ (KOLLAPS) II
II- Kompresyon A: Plevral boşluk içinde kan, mayi, hava bulunması ile bitişik akc. İn mekanik kollabsı III- Mikroatelektazi: (Non obstrüktif) Surfaktan eksikliği nedeni ile o.ç Neonatl ve erişkin resp distres IV- Kontraksiyon A:Akc. veya plevrada eks. da geri çekilmeyen önleyen fibrozis Atelektazinin bu formu hariç diğerleri geri dönebilir

3

4 KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI
İletici sistemin hhb seviyesinde hava akımının parsiyel veya komplet tıkanmasına bağlı hava akımına karşı oluşan direnç Majör semptom dipne Çevresel fakt. KOAH ı arttırır TAK ve ZVK Normal, ZEV azalmış 1- Amfizem 2- Kronik bronşit 3- Bronşektazi 4- Astma

5 Amfizem I Terminal bronşiollerin distalinde ki hava yol. kalıcı dilatasyonu, alv duvarlarında fibrozis olmaksızın destrüksiyon Lobül içinde ki dağılımına göre a- Sentrasiner b- Panasiner c- Paraseptal d- İrregüler

6 Amfizem II Sentrasiner; Asinilerin santral ve proksimal kısımları etkilenir, alv. Etkilenmez Üst lobların apikal segmentleri etkilenir, iltihap ob Sigara içenlerde ve genellikle krn bronşitle bb Distal asiniler etkilenirse panasinerden ayırmak zor

7 Amfizem III Panasiner; Respiratuar bronşiolden terminal alveole kadar uniform dilatasyon Alfa 1 Antitripsin yetmezliği ile ilişkili Alt loblarda daha sık Paraseptal (Distal asiner);Asinusların proksimali N, distal kısmı genişlemiş Lobüllerin sınırında ve plevraya yakın Fibrozis, skar ve atelektaziye komşu alanlar Üst loblarda sık

8 Amfizem IV Çok sayıda, birbirleri ile ilişkil kist
Gençlerde rastlanan spontan pnömotoraksın en sık nedenidir İrregüler; Hemen daima skar dokusu ile birlikte olan ve asinusları irregüler tutan amfizem tipidir en sık görülen amfizem şeklidir

9

10

11

12 Amfizem V Semptomlar 50-80 yaşta o.ç
Panasiner ve santrasiner insidansı %50 PATOGENEZ: Aşır miktarda ki proteaz veya elastaz aktivitesinin yeterli miktarda antiproteaz mekanizması ile regüle edilememesi ve alveol duvarlarının harabiyeti Antiproteaz Alfa -1 Antitripsinin genetik defekti +sigara içimi =AMFİZEM

13 Amfizem VI Alfa-1 Antitripsin (A-1A) normalde serumda, doku sıvılarında ve makrofajlarda İltihapta lökositlarden salınan proteazların İNHİBİTÖRÜ dür Proteaz aktivitesi nötrofillerden, mast h., makrofaj, pankreas, bakterilerden Bu enzim 14. Kromozom üzerindki Pi lokusundaki genlerle regüle edilir En sık olan M allelidir, Z alleli için homozigot olanlar semptomatiktir

14 Amfizem VII 1- Elastazın temel kaynağı olan lökositlerin kapillerlerden alveol boşluğuna çıkması 2- Akc de lökositlerin sayısını artıran veya degranüle olmalarını sağlayan uyaranlarile elastolitik aktivite artar 3- Serumda A-1A eksikliği durumundaelastik doku harabiyeti kontrol edilemez ve amfizem o.ç

15 Amfizem VIII Sigara içimi ; Alveollerinde çok sayıda lökosit toplanır
Nötrofillerden elastaz serbestleşmesini kolaylaştırır Makrofajlarda ki elastaz aktivitesini arttırır ve bu A-1 a ile baskılanamaz Dumanındaki oksidanlar venötrofillerin salgıladığı serbest radikaller A-1A aktivitesini baskılar

16

17 Amfizem IX Makroskopisi Mikroskopisi;
Panasinerde, soluk, büyük hacimli akc. kalbi örter, akc koyu pembedir Santrasinerde makroskopik olarak daha az belirgin İrregüler de apikal bleb veya bül ob. Mikroskopisi; Septal duvardaki destrüksiyon sonucu alveoller birleşir ve büyük hava boşluğu oluşur Resp. Bronşiol ve damarlar basıya uğrar.

18

19 Amfizem X Klinik; parankimin 1/3 ü etkilenene kadar bulgu olmaz
Dispne ilk semptomdur Krn bronşit ile birlikte ise öksürük, balgam FM de zorlu ve yavaş ekspirasyon Ölüm; Respiratuar asidoz ve koma Sağ kalp yetmezli Pnömotoraksa bağlı akc kollabsı

20 Amfizem XI Diğer amfizem tipleri
1- Kompansatuar A: Septal duvarda destrüksiyon olmaz 2- Senil A:Alv duktuslar geniş, alv küçük, yıkım ve elastik doku kaybı yok 3- Obstrüktif “aşırı havalanma”A Obstrüksiyon sonucu o.ç, en sık çocukta konj. Lobar amfizemdir, bronş kıkırdak hipoplazisi vardır

21 Amfizem XII 4- Büllöz A:Geniş subplevral büller olur
Eski tbc. Skarları ile ilişkilidir 5- İnterstisyel A. Bağdokusu stroması, mediasten ve subkütandokuya hava girmesidir Alveolde oluşan yırtıklar sonucu o.ç

22

23 Bronşektazi I Solunum yollarında anormal, kalıcı dilatasyon ile karakterli, bronş ve bronşiollerin kronik nekrotizan enfeksiyonu Etyoloji; 1- Bronşial obstrüksiyon 2- Konjenital veya herediter durumlar (Koj bronşektazi, kistik fibrozis, immobil silya, Kartagener S. Ve intalober sekestrasyon) 3- Nekrotizan pnömoni (Tbc ve staf)

24 Bronşektazi II 2 temel unsur obstrüksiyon ve enfeksiyon
1- Obstrüksiyondan sonra distaldeki hava rezorbe olur, atelektazi o.ç 2- Atelektazi ile birlikte bronş duvarında inf velumende sekresyon birikimi ve sonuçta hava yollarında dilatasyon & Değişikliklerin irreversible olması için obst sebat etmeli, enfeksiyon olaya eklenmeli

25 Bronşektazi III MORFOLOJİ, özellikle alt loblarda ve bilateral tutar
Tümör veya y.c nedeniyle olmuşsa tek segmentte lokalizedir ve keskin sınırlıdır Bronş ve bronşiollerin en distalinde şiddetlidir Makroskopik olarak plevral yüzden bakıldığında çıplak gözle kistik hava yolları görülebilir( SAKKÜLER; SİLENDİRİK; FUZİFORM)

26 Bronşektazi IV MikroskopiHastalığın aktivite ve kronik derecesine göre değişir Bronş ve bronşiol duvarında 1- Yoğun akut ve kronik inflamasyon 2- Epitel dökülmüş, ülsere 3- Epitelde skuamoz metaplazi 4- Lumende dilatasyon be peribronşial fibrozis

27

28

29 Kronik Bronşit I Birbirini takip eden iki yıl içerisinde, en az 3 ay sürekli balgamlı öksürüğü olan hastalardır 1- Basit KB li hastada balgamlı öksürük vardır, hava yolu tıkanıklığı olmaz 2- Kronik astmatik Bronşit ise hava yollarında aralıklı, hiperaktif bronkospazm ve vizing görülür 3- Kronik obstrüktif bronşit , kentlerde%10-20

30 Kronik Bronşit II 2 faktör rol oynar Orta yaşlı erkeklerde sık
a- İnhale edilen maddelerle olan kronik irritasyon b- Mikrobik enfeksiyonlar Orta yaşlı erkeklerde sık Sigara en önemli etken En erken bulgu artmış mukus sekresyonu

31 Kronik Bronşit III Büyük hava yollarında submukaozal bezlerde hipertrof i=REİD indeksi Küçük hava yollarında goblet hücre artışı Mikroskopisi; 1- Goblet hücre metaplazisi-lumende mukus tıkaç 2- Alveoler makrofaj kümeleri 3- İnflamatuar infiltrasyon 4- Bronşiol duvarında fibrozis ve düz kas hiperplazisi

32 Kronik Bronşit IV KB de obst. Var ise amfizem belirgindir
Enfeksiyonun rolü sekonderdir, olayın kronikleşmesinde ve akut ataklar oluşumundan sorumlu Sigara; Silya hareketini önler, Solunum epitelinde hasara neden olur Lökositlerin bakterilere karşı etkisinbi inh eder, enfeksiyona zemin hazırlar

33

34 Bronşial Astma I Nöbetler halinde gelen, trakeabronşial yapının çeşitli uyaranlara karşı aşırı bronkokonstriktör bir cevap sonucu ortaya çıkan reversibl bir spazmıdır Hiperaktivitenin nedeni tekraralayan enfeksiyonlar ???? En sık semptom dispne, öksürük, wheezing Erişkinlerde %5, çocuklarda %7-10

35 Bronşial Astma II 1- Ekstrinsik: Tip I hipersensitivite reaksiyonudur, üç tipi var Atopik A (En sık görülendir, hayatın ilk ve ikinci on yılında o.ç, hastada ve ailede allerji öyküsü vardır, kanda eozinofil sayısı ve serumda IgE yükselmiştir) Mesleki A Allerjik Bronkopulmoner Aspergilloz,is

36 Bronşial Astma III 2- İntrinsik A: Tetiği çeken immün mekanizma değildir Aspirin, pulmoner enfeksiyon, soğuk, psikolojik stres, eksersiz ve sülfir dioksit gibi irritanlar ile o.ç Patogenez:Çeşitli uyaranlara karşı artmış bronlokonstrüktör cevaptır Aşırı cevapta altta yatan neden bronşial iltihaptı???

37 Bronşial Astma IV ATOPİK ASTMA:
1-Th 2 tip hücrelerin CD4+ olanlarının sensitivizasyonu ile o.ç 2- Th2 den IL-4 ve IL-5 sitokinleri salınır 3- Sitokinler *IgE sentezini*mast h. ve *eozinofillerin aktivasyonunu sağlar 4- Erken fazda ag solunmasından dak sonra başlar, 4-8 saat sonra ise geç faza döner

38 Bronşial Astma V 5- Allerjenle temas sonucu mast h den salınan mediatörler ile epitel h.arasındaki bağlantılar açılır, ve ag daha fazla mukozal mast h ne ulaşır 6- İlave olarak subepitelyal vagal reseptörler doğrudan uyarılarak refleks yoldan bk. oluşturulur

39

40 Bronşial Astma VI Astma nöbetinde ki önemli mediatörler:
A- Lökotrienler C4, D4, E4: Bronkokonstiksiyon, Vasküler permeabilite artışı Müsin sekresyonunun artması B- Prostoglandin D4 : Bronkokonstrüksiyon Vazodilatasyon

41 Bronşial Astma VII C- Eozinofilik ve nötrofilik kemotaktik faktörler ve Lökotrien B4: D- Trombosit Aktive eden Faktör (PAF) Trombositlerin biraraya gelmesine ve granüllerinden histamin salgılanmasına neden olur Mediatörlerle oluşan erken fazda b.k, ödem ve mukus sekresyonu oluşurken, bunu lökosit toplanmasının izlendiği geç faz takip eder

42 Bronşial Astma VII *Mast hücrelerinden salınan TNF alfa
vasküler endotel ve iltihap hücreleri üzerindeki adezyon moleküllerini aktive eder, yapışmayı ve bunlardan salınan med. İle epitelyal hücre zedelenmesini sağlar *Epitelyal hücrelerden ise düz kasların kasılmasını sağlayan endotelin ile gevşemesini sağlayan NO salgılanırEndotel kaybı NO azalması ve hava yolunun aşırı cevabı ile b.b

43 Bronşial Astma VIIII *Geç fazda önemli olan eozinofillerin allerjik iltihap yerinde toplanması mast hücre kaynaklı IL-5, PAF ve epitel hücre kaynaklı Eotaxin ile olur Eozinofiller; Epitel için toksik MBP ve ECP üretir Lökotrien C4 ve PAF üretirler ve bunlarla mast hücresini aktive eder ve iltihabın şiddetini artırırlar

44 Bronşial Astma IX MORFOLOJİ:
Uzun süren astmatik nöbetlerden ölen hastalarda (Status astmatikus)tariflenmiştir. Akc. Fazla hava içerdiği için gergindir ve atelektatik odaklar içerir. En belirgin makroskopik bulgu ise bronş ve bronşiollerin koyu ve yapışkan mukus tıkaçlar ile tıkanması

45 Bronşial Astma X Mikroskopik olarak mukus tıkaçlar:
1- CURSHMAN spiralleri (dökülmüş hücrelerden oluşan yumaklar ) 2- CHARCOT-LEYDEN kristalleri 3- Bol eozinofiller 4- Bronş duvarında ödem, hiperemi, %5-50 eozinofillerden ibaret, mast h, bazofiller, makrofajlar, plazma h.ve lenfositer’ den ibaret iltihap

46 Bronşial Astma XI 5- Yer yer nekroz ve epitel hücrelerinde dökülme
6- Bazal membran altındaki kollajende kalınlaşma 7-Submukozal mukus glandlarının çapında veyabronşial epiteldeki goblet hücrelerin sayısında artma 8- Bronş duvarında ki düz kaslarda hipertrofi ve hiperplazi

47

48 Bronşial Astma XII Klinik: Astma atağı şiddetli wheezing ve dispne ile karakterlidir Ekspriumda zorlanır ve distalde aşırı havalanma olur Bir veya birkaç sat sürdükten sonra kendiliğinden veya bronkodilatatörlerle geçer Nadiren Status Astmatikusla sonuçlanır Nöbetler arasında solunum güçlüğü yoktur, fakatgizli solunum yetersizliği o.b


"ATELEKTAZİ (KOLLAPS) I" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları