Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TİMUS.  Üst ve ön mediastende lokalize lenfoepitelyal bir organdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TİMUS.  Üst ve ön mediastende lokalize lenfoepitelyal bir organdır."— Sunum transkripti:

1 TİMUS

2  Üst ve ön mediastende lokalize lenfoepitelyal bir organdır

3  Üçüncü 3. (bazen aynı zamanda 4.) yutak ceplerinden gelişir.  Kemik iliğinden köken alan multipotansiyel stem cell (CFU-L) epitele göç eder.

4  Doğumda tam olarak şekillenmiştir ve fonksiyoneldir  Puberteden sonra involüsyon  Yeniden stimüle olabilir

5

6

7 Timusun genel yapısı  Kapsül  Trabekülalar  Affarent lenfatik damar Ø  Kollajen lifler, fibroblastlar, plazma hc, granülositler, lenfositler, mast hc, yağ hc ve makrofajlar

8  Timik parankim epitelyoretiküler hücreler arasında gelişmekte olan T hücrelerini içerir  Timositler  Korteks  Medulla

9

10 Kortekste yer alan hücreler:  T-Lenfositler (Timositler)  Makrofajlar  Epitelyal Retiküler Hücreler

11 Tip I epitelyal retiküler hücre  Korteksi kapsül ve trabekülalardan ayırır  Korteks damarlarını çevreler

12  Korteksi izole eder  Diğer ERH’ler ile sıkı bağlantılar yapar

13 Tip II epitelyal retiküler hücre  Korteks içinde lokalizedir  Uzun sitoplazmik uzantıları vardır  Bu uzantılar desmozomlarla birleşir ve ağ yapar

14  Bol miktarda intermediate filaman içerirler  MHC I-MHC II  Timik hücre eğitimi!

15 Tip III epitelyal retiküler hücreler  Korteks ve medulla kavşağına yakın yerleşirler  Korteks ve medulla arasında fonksiyonel bariyer  MHC I-MHC II

16 Makrofajlar Timik kortekste lokalize T hücrelerinin %98’i apoptosis geçirirler ve makrofajlar tarafından fagosite edilirler PAS (+)

17 Tip IV epitelyal retiküler hücreler  Tip III ile yakın komşuluktadır  Korteks ile medulla arasında

18 Tip V epitelyal retiküler hücreler  Medullada bulunurlar  Desmozomlarla birleşir ve hücresel bir ağ oluştururlar

19

20 Tip VI epitelyal retiküler hücreler Medullanın karakteristik özelliklerini yaparlar. Hassal cisimcikleri

21  Desmozomlar ile birleşirler

22  Fonksiyonları?  IL-4 ve IL-7 üretirler

23 Kan-Timus Bariyeri  Kortikal kan damarlarının lümeni ile T hücreleri arasındadır.  Kapiller duvar; endotel, bazal lamina, perisitler  Makrofajlar  Tip I epitelyal retiküler hücreler

24 Timik hücre eğitimi

25 DALAK  En geniş lenfoid organdır  Hem morfolojik hem de immünolojik olarak filtre fonksiyonuna sahiptir

26  Kapsül  Trabeküla

27  Myofibroblast  Hilum  Lenfatik damarlar; trabekülalara yakın beyaz pulpadan köken alırlar  Dalaktan ayrılan lenfositler için bir yol

28  Splenik pulpa; beyaz pulpa, kırmızı pulpa

29 Beyaz pulpa  Bir arter etrafında lenfositlerin yoğun bir şekilde birikmesi ile oluşur  Sentral arter  Periarteriyel lenfatik kılıf (PALS)

30  Nodüller B lenfosit alanlarıdır  T lenfositler nodüllerin çevresinde bulunur  Germinal merkez*  Genişlemiş nodüller splenik nodüller ya da malpighi korpuskülleri olarak isimlendirilirler

31 Kırmızı pulpa Kırmızı pulpa çok miktarda kırmızı kan hücresi içerir

32 Splenik kordonlar (Billroth kordonları) ile ayrılan splenik sinuslardan oluşur Splenik veya venöz sinuslar özel sinuzoidal damarlardır

33 Splenik Kordonlar;  Retiküler hücreler  Retiküler lifler  Eritrositler  Makrofajlar  Lenfositler  Dentritik hücreler  Plazma hücreleri  Granülositler

34  Endotel hücreleri aşırı uzundur  Komşu hücreler arasında az miktarda temas noktası vardır

35  Sinuslar devamlı bir bazal laminaya sahip değildir  Splenik sinüslerin duvarında düz kas ve perisitler mevcut değildir  Kan kırmızı pulpanın sinüs ve kordonlarını doldurur

36 Sentral arter kendi beyaz pulpasına ve beyaz pulpanın etrafındaki sinuslara (marjinal sinus) dallar gönderir

37  Penicillar arteriol  Kılıflı (sheated) kapillerler  Açık dolaşım, kapalı dolaşım

38  Dalak hem immün ve hem de hemopoietik fonksiyonlara sahiptir  İmmün fonksiyonları: Beyaz pulpa**  Antijen sunma ve immün cevabı başlatma  B ve T lenfositlerin aktivasyonu ve proliferasyonu  Antikor üretimi  Makromoleküler antijenlerin kandan ayrılması

39 Hemopoietik fonksiyonlar: Kırmızı pulpa**  Anormal, yaşlı ve hasarlı eritrositler ve plateletlerin yıkımı  Hb’den Fe’in alınması  Erken fetal yaşamda eritrositlerin oluşumu  Kanın depolanması

40 ÖRNEK SORU 1. Aşağıdakilerden hangisi timusta bulunmaz? a) Korteks b) Hassal cisimcikleri c) Kapsül d) Epitelyal retiküler hücreler e) Retiküler lif ağı


"TİMUS.  Üst ve ön mediastende lokalize lenfoepitelyal bir organdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları