Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARDİYOLOJİ’DE YOĞUN BAKIM: Prof Dr

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARDİYOLOJİ’DE YOĞUN BAKIM: Prof Dr"— Sunum transkripti:

1 KARDİYOLOJİ’DE YOĞUN BAKIM: Prof Dr
KARDİYOLOJİ’DE YOĞUN BAKIM: Prof Dr. Rasim ENAR İÜ, CTF; Kardiyoloji ABD.

2 YOĞUN BAKIM…. - Yaşam ve Ölüm aralığının ( “kurtarılma şansı”) en dar olduğu yer.

3 YOĞUN BAKIM: Tanımı: “Hastanın vital-parametreleri ve sistemik organ fonksiyonlarının; kalp, solunum, böbrek, serebral ve karaciğer fonksiyonlarının sürekli ve çoklu olarak yakından takip edilmesi ve normal (sağlıklı) ölçülerde olmasını sağlamaktır”.

4 “İdeal KYBÜ” ve İmkanları:
Eğitilmiş personel. Gelişmiş EKG ve Hemodinamik Monitörler (yatakbaşı ve merkezi, kayıt sistemi ). Dolaşım destek cihazları(İABP, geçici Pace). Mekanik ventilasyon imkanları. Yatakbaşıbiyokimya ve hematolojik tetkik yapabilme. Portatif röntgen, Ekokardiyografi. En etkin CPR imkanı.

5 KBÜ Hasta Yatış İndikasyonları:
Akut Koroner Sendromlar ve komplikasyonları. Aritmi monitorizasyonu. Kardiyak aciller . Kardiyojenik Şok ve hemodinamik instabilite. Yüksek riskli PTCA. Hemodinamik bozukluğu olan kardiyak- cerrahi hastaları (tekrarlayan malin aritmi, hemodinamik instabilite). Kardiyo-Pulmoner Canlandırma sonrası takip.

6 KYBÜ ve Akut KoronerSendromlar:
STEMİ, ve Yüksek- orta riskli NSTE AKS ve Komplikasyonlarının tedavisinde “ ALTIN Standarttır; en etkin tedavinin yapıldığı yerdir: ”Hayat kurtaran üniteler”. Akut STEMİ: (a) Tromboliz indikasyonu ve reperfüzyonun değerlendirilmesi. (b) Ani (ilk 2 saatteki) aritmik ölümün tedavisi (Defibrilasyon, PM). (c) erken ve kurtarıcı PKG ind. (d) Mekanik komplikasyonlarının erken teşhis ve tedavisi.

7 NSTEMİ/ASAP; 35 günde ölüm ve nonfatal-Mİ riski:
►Yüksek-risk: Önceki 48 saatte iskemik semptomların temposunun artması. >20 dakika uzamış devam eden ağrı. İskemiye baplı PÖ. MR üfürümü, yeni veya mevcutun kötüleşmesi. SKY gelişmesi. Hipotansiyon, bradikardi, taşikardi. >75 yaş. İstirahatte angina ile ST değişiklikleri(>0.5 mm). Yeni veya ? SDB. Süreğen VT. Yükselmiş CK- MB, cTnT, cTnI (>0.1ng/ml).

8 NSTE AKS’de KBÜ: Etkili olduğu durumlar;
(a) İskemi ile Hemodinamik anstabilite (Kardiyojen Şok, Sol kalp yetersizliği,hipotansiyon). Yüksek ve orta riskli NSTE AKS’de 35 gündeki mortalite ve non-fatal Mİ gelişimi önlemiştir. (b) Refrakter angina. (c) Hemodinamiyi bozan ve malin aritmiler. (d) Tekrarlayan angina. (e) Acil ve erken anjiyografi ve gerektiğinde revaskülarizasyon indikasyonları.

9 KYBÜ; Hemodinamik monitorizasyon ve Destek tedavileri:
(a) Swan- Ganz balonlu pulmoner arter kateteri. (b) İntraArteriyel basınç kateteri. (c) Parmak-ucukapiller nabız ve oksimetri. İnvazif Destek tedavileri: 1. İABP ( İntraaortik Balon Pompası). 2. Hemofiltrasyon. 3. Geçici Pacemaker. 4. Mekanik ventilasyon desteği.

10 AMİ’de Hemodinamik değerlendirme İndikasyonları:
Swan-Ganz balonlu pulmoner arter kateteri. İndikasyonları: 1- Progressif hipotansiyon (++). 2- Mekanik komplikasyonlardan şüphelenilmesi (Eko yapılamıyorsa) (+). 3- Pulmoner konjesyonsuz sıvı tedavisine cevapsız hipotansiyon (±). 4- Kardiyojenik şok (±). 5- Farmakolojik tedaviye hızlı cevap vermeyen pulmoner ödem veya SKY, hipotansiyon (±). 6- Hipotansiyon ve pulmoner konjesyon olmamasına rağmen sistemik hipoperfüzyon bulguları (±).

11 YOĞUN BAKIM:

12 Swan- Ganz Kateteri:

13 Subkavian veya juguler ven ponksiuonu:

14 Swan-Ganz Kateteri; Balonlu pulmoner artyer Kateteri:

15 Swan-Ganz Kateterinin Lokalizasyonu(Tele’de):

16 Swan-Ganz Kateteri ile Sağ basınçlar: Sağ-atriyum, Sağ-ventrikül, Pulmoner-arter ve Tıkalı Pulmoner kapiller uç basınçları.

17 AMİ’de intra-arteriyel basınç Monitorizasyonu İndikasyonları:
* AMİ’nin akut fazında en tehlikeli komplikasyon hipotansiyondur;erken mortalitenin en güçlü belirleyicisi ve öngörenidir. İndikasyonları: 1- Ciddi sistolik hipotansiyon (<80 mmHg) (++). 2- Kardiyojen şok (++). 3- Vazopressör, İnotropik, nitrodilatör verilen hastalar (+/±).

18 AMİ’de İABP İndikasyonları:
1- Standart tedavilere cevap vermeyen hipotansiyon; sistolik kan basıncı <90 mmHg veya bazal değerinden >30 mmHg düşük (++). 2- Düşük debili akut-STEMİ hastalar (+). 3- Farmakolojik destek tedavilerine hızla cevap vermeyen Kardiyojenik Şok (++). 4- Hemodinamisi anstabil hastanın acil PKG/revaskülarizasyon öncesinde (+). 5- Mekanik komplikasyonlarda (MY,VSR); cerrahiye köprü (++). 6-Tekrarlayan iskemik tipte şikayetler (geniş Mİ alanı, anstabil hemodinami, SV disfonk) (±).

19 İABP konsolu: Balonu torasik aortada şişirmekte

20 İABP LOKALokalizasyonu: Ucu Sol subklavian arteri altında (inen aortada).

21 Kontrindikasyonları:
Aort yetersizliği. Aort anevriaması, Disseksiyonu. İliofemoral hastalık. QRS defleksiyonu ve nabızbelirsiz olan. Polimorf VT,STA<60 mmHg ).

22 İABP’nin hemodinamik mekanizması

23 AMİ’de Mekanik Ventilasyon:
Major İndikasyon: 2-3 saat sürekli nazal oksijen tedavisine (4-6 Lt/dakika) rağmen; “Akut hipoksemik solunum yetersizliği”: * PaO2<60 mmHg, PaCO2>60 mmHg. O2 satürasyonu<%90. Klinik durumlar: (a) Kardiyojenik pulmoner ödem, Şok. (b) Kardiyopulmoner arrest (nabızsız aritmi ve ritmler;VT,VF,EMD). (c) Serebrovasküler olay (serebral emboli, hemoraji, koma).

24

25 Mekanik ventilasyon maske (noninvazif) ve tüpleri (invazif):

26 YOĞUN BAKIM; Hasta monitorizasyonu ve tedavisinin değerlendirmesi: Akut ve uzun- dönemde kalıcı başarı.

27 Akut STEMİ Tedavisinde KYBÜ’nün Hedefleri:
1- Gelişte Aspirin verilmesi (çiğnetilmelidir) . 2- Gelişte Beta-bloker verilmesi (tercihan İV ve çıkışta da yazılması . 3- Çıkış reşetesine Aspirin yazılması. 4- SVEF’si < %40 olanlara çıkışta ACEİ veya ARB yazılması (%78’sine). 5- Hastanın sigarayı bırakmaya ikna edilmesi, çıkışta75’nin sigara içmemesi. 6- İV Fibrinoliz için; Kapı-İğne süresi: ortalama 30 dakika (tercihan ≤30 dakika). 7- Primer PKG için; Kapı- Balon süresi: dakika (tercihan ≤90 dakika). 8- Akut reperfüzyon indikasyonu olanların ≥%75’ine İV- Fibrinoliz veya primer -PKG yapılması. 9- Yatırılanda düşük hastane mortalitesi.


"KARDİYOLOJİ’DE YOĞUN BAKIM: Prof Dr" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları