Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNVAZİF KARDİYOLOJİ: Perkutan Girişimler. Bölüm- I: TANISAL YÖNTEMLER. Prof Dr Rasim ENAR İÜ. CTF. Kardiyoloji ABD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNVAZİF KARDİYOLOJİ: Perkutan Girişimler. Bölüm- I: TANISAL YÖNTEMLER. Prof Dr Rasim ENAR İÜ. CTF. Kardiyoloji ABD."— Sunum transkripti:

1 İNVAZİF KARDİYOLOJİ: Perkutan Girişimler. Bölüm- I: TANISAL YÖNTEMLER. Prof Dr Rasim ENAR İÜ. CTF. Kardiyoloji ABD

2 Perkutan Girişim Tipleri: A.Tanı Amaçlı: Kateterizasyon: Sağ ve sol kalp kat. Koroner anjiyografi. Koroner anjiyografi. EFÇ, İVUS… B.Tedavi Amaçlı: 1- standart PKG: PTCA, Stentler. 2- İntrakoroner Yeni cihazlar: Aterektomi, Rotablatör, Laser,Brakiyoterapi (radyoterapi), Trombektomi, distal- korunma. 3- Nonkoroner Girişimler: Valvuloplasti, Septal ablasyon, septal defekt kapatılması, Kapak replasmanı ….

3 KATETERİZASYON Tanımı: Kalp ve damar hastalığının varlığını ve ciddiyetini saptamak için yapılan invazif (damar ve kalp içi) işlemler. Kalp ve damar hastalığının varlığını ve ciddiyetini saptamak için yapılan invazif (damar ve kalp içi) işlemler. Sağ ve sol kalbin kateterizasyonu ve koroner anjiyografi değişik yöntemlerle ve çeşitli kateterler kullanılarak yapılmaktadır. Sağ ve sol kalbin kateterizasyonu ve koroner anjiyografi değişik yöntemlerle ve çeşitli kateterler kullanılarak yapılmaktadır. Kateter: İçerisinde boş bir tunel bulunan küçük plastik tüpler.

4 PKG’nin temel koşulu:…”Olmazsa olmazı”… Uygun Kat Lab ve Ekibi. Semi-steril Kateterizasyon Laboratuarı: Hastanın yattığı Hareketli masa, - film kamerası yerleştirilmiş, döner başlıklı Röntgen cihazı, -anjiyografi ve intra kardiyak basınç ve EKG takibinin yapıldığı Monitorlar. -acil CPR koşulları ve PKG malzemeleri. Semi-steril Kateterizasyon Laboratuarı: Hastanın yattığı Hareketli masa, - film kamerası yerleştirilmiş, döner başlıklı Röntgen cihazı, -anjiyografi ve intra kardiyak basınç ve EKG takibinin yapıldığı Monitorlar. -acil CPR koşulları ve PKG malzemeleri.

5 Kateterizasyon Yöntemleri. ARTERİYEL GİRİŞ YOLLARI: (a) Direk yol.- Brakiyal arterin disseksiyonu. (b) Perkutan yol.- Radiyal, brakiyal, femoral arterlerin perkutan ponksiyonu. (c) Diğer giriş yolları: 1. Transeptal.- Sol atriyuma girilmek istenmesi: MD’da mitral Valvuloplasti için. 2. Direk SV ponksiyonu.- SV’ye mitral ve aort kapaklardan geçilip girilemediği durumlar: “Tilting-protez kapaklar”.

6 Major Kalp Kateterizasyonları: SAĞ KALP KATETERİZASYONU: SAĞ KALP KATETERİZASYONU: Vena kava, sağ atriyum, sağ ventrikül, pulmoner arter, pulmoner kapiller uç pozisyonlarda basınç değerleri ve oksijen saturasyonlarının ölçülüp kaydedilmesi, kalp debisi’nin desaplanması. Vena kava, sağ atriyum, sağ ventrikül, pulmoner arter, pulmoner kapiller uç pozisyonlarda basınç değerleri ve oksijen saturasyonlarının ölçülüp kaydedilmesi, kalp debisi’nin desaplanması.Önemi: 1- sağ basınçların ölçülmesi TD ve PD varlığı ve ciddiyetinin tayin edilmesini sağlar. 2- Pulmoner hipertansiyonun etyolojisi değerlendirilir, Pulmoner damar direnci de hesaplanabilir. 3- Pulmoner kapiller uç basınç; sol kalbin diyastolik dolumlarını indirek olarak gösterir: sol atriyum ve SV diyastol sonu basınçlarını indirek yansıtır. SV yetersizliği ve MD’da önemli bir parametredir (yükselmiştir: >18 mm Hg).

7 SOL KALP KTETERİZASYONU: SOL KALP KTETERİZASYONU: Mitral ve Aort kapak fonksiyonları, sistemik damar direnci ve SV fonksiyonları ile koroner arter anatomisi değerlendirilir. Önemi: 1- AD ve MD’nin basınç ölçümleri ile tanısını koydurur. (a) MD: SV diyastolik- Pulmoner kapiler uç basınçlarının arasında birlikte kaydında gradiyent görülmesi. (b) AD: SV’den kateteri Aortaya çekiş sırasında SV - Aort sistolik zirve basınçları arasında gradiyent saptanması. 2- SV Anjiyografisinde AY ve MY’nin varlığı ve ciddiyetini gösterir: Pompa ile SV’ye verlen kontrastın sol atriyuma kaçması MY’yi, aort kapak düzeyi üzerinden çıkan Aortaya verilen kontrastın SV’ye kaçması AY’yi göstermektedir. 3- SV fonksiyonlarının değerlendirilmesi: Çalışmakta olan SV’nin kontrast madde ile doldurularak; (a) SV’nin bölgesel duvar hareketleri değerlendirilebilir, (b) SV EF’si (% fraksiyonel kısalma) hesaplanabilir. 4- Koroner anjiyografi.

8 Perkutan arteryel giriş tekniği:

9 SOL VENTRİKÜLOGRAFİ

10 Sol KA Judkins tekniği:Sağ KA JudkinsTekniği:

11 Normal Kalp Anatomisi.

12 Hemodinamik Ölçümler: 1. Kalp boşlukları ve büyük damarların (aort, pulmoner arterler) basınç ölçümleri. 2. Kalp debisi, kardiyak indeks ve atım hacminin hesaplanması. 3. Basınç dalgalarının değerlendirilmesi. 4. Kalp kapak hastalıklarının değerlendirilmesi. (a) kapak darlığı ve kapak alanın ölçülmesi. (b) Kapak regürjitasyonun varlığı ve derecesi. 5. Sol- sağ şantın tayini. 6. Koroner Anjiyografi. 7- Sol ventrikülografi, Sağ ventrikülografi, Aortografi. 7- Sol ventrikülografi, Sağ ventrikülografi, Aortografi.

13 Hemodinamik Parametrelerin Normal Değerleri: Sol ventrikül ( mmHg): Sol ventrikül ( mmHg): Sistolik: 100- 140 End- diastolik: 3- 12 Sağ ventrikül (mmHg): Sağ ventrikül (mmHg): Sistolik: 15- 30 End- diastolik: 2- 8 Aort (mmHg): Sistolik: 100- 140 Diastolik: 60- 90 Ortalama:70- 105 Sağ atriyum (mmHg): Sağ atriyum (mmHg): Ortalama: 2 -8 Ortalama: 2 -8 A dalgası: 2- 10 V dalgası: 2- 10 Kardiyak İndeks: 2.6- 4.2 L/min/m2 Atım indeksi: 30- 65 mL/meat/m2 Sistemik Vasküler Direnç (Dynes-sec-cm -5 ): 700- 1600 Pulmoner Vasküler Direnç: 20- 130 Pulmoner arter (mmHg): Sistolik: 15- 30 Diastolik: 4- 12 Ortalama: 9- 18 Ortalama: 9- 18 Arteriyel oksijen saturasyonu (%): 93- 98 ArteriyoVenöz oksijen farkı (mL/L): 30- 50 PKUBP (mmHg) = ( Sol atrıyum): Ortalama: 2- 12 A dalgası: 3- 15 V dalgası: 3- 15

14 AD ve MD: Basınç gradiyentleri. AD: SV- Aort arasında Sistolik gradiyent MD: SV- PKUB arasında diyastolik gradiyent

15 AD ve MD; basınç gradiyentleri.

16 KORONER ANJİYOGRAFİ Sol KASağ KA

17 TANISAL KALP KATETERİZASYONU Temel İndikasyonlar: 1- FM ve noninvaziv tanı yöntemleri ile Şüphelenilmekte olan kalp hastalığının varlığının kanıtlanması veya ekarte edilmesi. 2- Hastada Klinik ve non invaziv bulgular örtüşmüyorsa mevcut klinik tablonun aydınlatılması. 3- Açık Kalp ameliyatına gidecek hastalarda; mevcut patolojiye ilave anomali ve patolojilerin araştırılması.

18 Koroner Anjiyografi İndikasyonları. KLİNİK DURUMLAR: Prensip: Klinik olay riski yüksek; bilinen veya ?KAH (>2 KAH RF). 1. StAP: Yüksek riskli hastalar: >CCS-II angina; +EgzEKG; +Sint; SVEF CCS-II angina; +EgzEKG; +Sint; SVEF < %45; polimorf veya süreğen VA. 2. NSTE- AKS: Acil, erken geç PKG için. 3. PostRevaskülarizasyon iskemi: (PKG, ACBG sonrası). 4. STEMİ ve SDB AMİ’de primertedavi ve risk derecelendirmesi sonrası : Primer, erken, kurtarıcı, gecikmiş PKG öncesi, hst çıkışı öncesi risk derecelemesi. 5. Kalp cerrahisi öncesi: >40 yaş opere olacak kapak, konjenital kalp hastaları. 6. Konjestif kalp yetersizliği: İskemik ety?.

19 KA; Rölatif Kontrindikasyonlar. 1- Dekompanse KY (pulmoner ödem). 2- Kontrolsuz ventriküler iritabilite (hodinamiyi bozan aritmiler). 3- Kontrolsuz sistemik HTA. 4-Akut ve ciddi böbrek yetersizliği. 5- Damara girilmenin güç olması. 6- Elektrolit bozuklukları: Hipopotasemi, Hiperpotasemi. 7- Dijital intoksikasyonu. 8- Aktiv infeksiyon ve ateşli durumlar. 9- Kontrolsuz kanama diyatezi. 10- Ciddi anemi. 11- Aktiv iç organ kanaması. 12- Kontrast madde allerjisi. 13- Şuurun tam olarak açık olmaması. * **!!!- MUTLAK KONTRİNDİKASYON: Şuuru açık olan kişinin işlemin yapılmasını onaylamaması, izin vermemesi.

20 KOMPLİKASYONLAR. MAJOR KOMPLİKASYONLAR (%0.2- 0.3): Ölüm, AMİ, SVO. Ölüm (%0.1- 0.2 ). Ölüm (%0.1- 0.2 ). Sebebi: Kalp perforasyonu, aritmiler, AMİ, veya kontrast anaflaksisi. Ölüm Riski Yüksek Hastalar : Ölüm Riski Yüksek Hastalar : (1) >70, 70,<1 yaş hastalar. (2) NYHA-4 KY veya angina. Ağır SV disfonksiyonu (EF<%25). (3) Ciddi ve yaygın KAH (LMCA, 3- damar hst). (4) Ciddi kapak hastalığı (birlikte SV disfonksiyonu). (5) Ağır komorbid durumlar (böbrek,karaciğer, akciğer hastalıkları). (6) Bilinen kontrast allerjisi.

21 KONTRAST NEFROPATİSİ: KONTRAST NEFROPATİSİ: Fazla miktarda kontrast madde verilmesi renal disfonk. olan ve diyabetiklerde böbrek yetersizliğine sebep olabilir. Önlemler ve Korunma: a- İşlem sırasında kullanılacak kontrastın miktarı hastanın vucut düzeyi ve serum kreatinin düzeyine göre hesaplanıp kısıtlanması. b- Noniyonik kontrast madde kullanılması. c- Kateterizasyon öncesi oral Homosistein verilmesi ve bikarbonat infüzyonu yapılması. d- Kateterizasyondan önce Diüretik kullananlarda, diüretik dozu atlanmalı ve özellikle diabetiklerde hidrasyon kontrol edilmeli. Gerekirse işlem sırasında hasta İV sıvı ile desteklenmeli. e- Kateterizasyondan sonra ilk 6-12 saatte yeterli olarak sıvı alımı (1.5- 2 litre).

22

23

24

25 İNVAZİF KARDİYOLOJİ: Perkutan Girişimler. Bölüm- II: TEDAVİ YÖNTEMLERİ. Prof Dr Rasim ENAR İÜ. CTF. Kardiyoloji ABD

26 PERKUTAN KORONER GİRİŞİM(PKG). Tanımı: Perkutan yolla ulaşılan koroner arterlerde ayni yolla yapılan tedavi amaçlı işlemlerin tümünü kapsamaktadır. Tanımı: Perkutan yolla ulaşılan koroner arterlerde ayni yolla yapılan tedavi amaçlı işlemlerin tümünü kapsamaktadır. Geçmişte PTCA denmekteydi. Geçmişte PTCA denmekteydi. Optimal işlem için: Standart kateterizasyon laboratuarı ve dilatasyon malzemeleri ile bunları kullanabilen deneyimli operatör ve ekip gerekmektedir. Optimal işlem için: Standart kateterizasyon laboratuarı ve dilatasyon malzemeleri ile bunları kullanabilen deneyimli operatör ve ekip gerekmektedir. İdeal Hasta: (a)-Tek damar hastalığı. İdeal Hasta: (a)-Tek damar hastalığı. (b)- Yaşlı ve önceden ACBG geçirmiş, lezyonu belirgin ve frajil (“diskret: uzunluğu: 2.5 mm ) 3 damar hastalarında da başarısı yüksektir. (b)- Yaşlı ve önceden ACBG geçirmiş, lezyonu belirgin ve frajil (“diskret: uzunluğu: 2.5 mm ) 3 damar hastalarında da başarısı yüksektir. (c)- AKS ve özellikle Akut STEMİ’de primer tedavi seçeneğidir. (c)- AKS ve özellikle Akut STEMİ’de primer tedavi seçeneğidir. PKG’nin gücü: >%90 başarılı olunması. PKG’nin gücü: >%90 başarılı olunması.

27 PKG’nin Kısıtlamaları. 1- Yaşlı ve uzun kronik total okluzyonlarda başarı oranı daha düşüktür. 2- Safen ven greft lezyonlarında erken ve uzun dönem verimi düşüktür. YÜKSEK- RİSKLİ LEZYONLAR: a- Diffüz (>20 mm). Damar çapı: 20 mm). Damar çapı: <1.5- 2.0 mm. b- Yoğun tortüöz proksimal segment. c- İleri derece açılı segmnt (≥90 derece). d- Total okluzyon (>3 ay). Derjenere ven greft (frajil lez). e- Ostial lezyonlar, lezyondan yan-dal çıkması. YAN ETKİLERİ: YAN ETKİLERİ: a- Fatal olay (%1). b- Akut ve geç iskemik komplikasyonlar (%2). c- İlk aylarda anlamlı Restenoz sıklığı (%10).

28 PKG Komplikasyonları: 1. Mortalite. 1. Mortalite. (a) Sabil hastalarda: <%2. (b) AMİ + KŞ’de: >%50. 2. Miyokard İnfarktüsü. Kardiyak enzim yüksekliği: %5- 10. Kardiyak enzim yüksekliği: %5- 10. 3. No- (Re)Flow Fenomeni: Proksimal damar açılmış, ancak miyokard dokusuna kan gitmiyor. Proksimal lezyondaki trombusun parçalanması ile açığa çıkan vazoaktif maddecikler ve aterotrombozun mikroembolizasyonu. Teşhisi: Yükselmiş kardiyak markerler, EKG’de ST- T değişiklikleri ve bölgesel duvar hareket bozukluğu. 4. Koroner perforasyon veya Rüptür.

29 STENTLER. STENTLER. Balonun kanıtlanmış tamamlayıcısıdır. Rutin stentleme rutin PKG yaklaşımı durumuna gelmiştir(“Direk Stentleme”). TİPLERİ: İlaç emdirilmiş Aktif- Stentler (“Drug Eluting Stent: DES), Metal, Passif- Stentlerin (Çıplak- Stent: BES) yerini almıştır. PKG’NİN SORUNLARI: a- Kronik total okluzyonu geçmek. b- Akut okluzyonlar için Antitrombosit ve Antitrombin tedavilerin optimize edilmesi. c- DES ile daha az olsa dahi “Restenoz” problemi, ilk 6 ayda BES’lere göre daha fazla azalsa dahi, 2 yılda geç Restenoz sıklığı daha yüksek.

30 PKG’NİN İNDİKLASYONLARI: KLİNİK İNDİKASYONLAR: 1- Akut Koroner Sendromlar: STEMİ,NSTEMİ, ASAP). 2- Stabil AP: Pozitif efor Testi, SV disfonksiyonu, elektriki instabilite. 3- Angina eşdeğerleri: aritmi, başdönmesi, dispne. 4- MS- CT’de; proksimal stenoz bulgusu(koroner anjiyo ile doğrulandıktan sonra). 5- Reversibl iskeminin objektif bulguları. ANJİYOGRAFİK İNDİKASYONLAR: 1- PKG’ye elverişli 1- 4 lezyon. 2- Bu lezyonların herhangi birinin 1 dakika okluzyonu hayati tehlike oluşturmuyor. 3- Fonksiyonel, canlı, veya kollateral alan miyokard varlığı.

31 PKG KONTRİNDİKASYONLARI: KLİNİK KONTRİNDİKASYONLAR: 1-Terminal hastalar (kontrolsuz AP hariç). 2- PostMİ uzamış KŞ (çoklu-organ yetersizliği ile). ANJİYOGRAFİK KONTRİNDİKASYONLAR: 1- Sol Ana Koroner Arter Hastalığı (LMCA). 2- LMCA eşdeğer: Proksimal LAD + CX hastalıkları. 3- Kalan son damar: Diğer 2 koroner tıkalı. 4- Üç- damar hastalığı,SV kötü (inoperabl hastalar hariç). 5- Olumsuz Lezyon Özellikleri: a- Kronik total okluzyon. b- Arter distaline kollateral olmaması. c- Uzun eski lezyon (>20 mm). d- Güdük olmaması(lezyonun proksimalinde). e trombotik lezyon altında anlamsız KAH (<%50 darlık). f- Diffuz hasta veya küçük çaplı damar(<2 mm). g- Safen ven greft hastalığı.

32 PKG Malzemeleri:

33 PTCA ve Stentleme Mekanizması. Plağın ince veya komşu sağlam bölgelerindeki intima ve medianın disseksiyonu. Damarın çevresel dilatasyonu PKG ile sağlanan lumen kazancının (çapın artışı) anahtar mekanizmasıdır. Plağın ince veya komşu sağlam bölgelerindeki intima ve medianın disseksiyonu. Damarın çevresel dilatasyonu PKG ile sağlanan lumen kazancının (çapın artışı) anahtar mekanizmasıdır. STENT: (a) Balonla genişleyen damarın “elastiğin geriye tepme etkisini” (“recoil”) önlemektedir. (b) Gevşek intima ve plak parçacıklarınını lumenden uzak tutmak (duvar- kafes arasında). STENT: (a) Balonla genişleyen damarın “elastiğin geriye tepme etkisini” (“recoil”) önlemektedir. (b) Gevşek intima ve plak parçacıklarınını lumenden uzak tutmak (duvar- kafes arasında).

34 Balon ve + Stent: Stentleme sonrası Tdvi. İLAVE TEDAVİLER: 1. Oral Antitrombosit Tdvi: ASA, Klopidogrel. 2. İV antitrombosit Tdvi: Glikoprotein 2b/3a- İnh. 3. Antitrombin Tdvi: Heparinler. PKG’nin Etkinliği: a- Girişimini başarı oranı: %95. b- Girişim sonrası semptomların düzelmesi: %90. c- Komplikasyonlar: ≤ %2.

35 Şematize STENTLEME. İşlemin başlangıcı: Kılavuz kateterin başarılı şekilde koroner ağzına yerleştirilmesi ve kılavuz telin lezyondan geçirilmesi: A- Üzerinde Stent bulunan Balonunun stenotik lezyondan geçirilmesi. Öncesinde standart balon ile lezyonun Predilatasyonu gerekebilir. B- Balonun şişirilmesi ve Stentin açılması. C, D- Balonun söndürülmesi ve açılmış stentin içinden çıkarılması.

36 Koroneranjiyografi: Başarılı STENTLEME

37 Perkutan ASD Kapatılması:Kapatma cihazı;”Şemsiye”

38 Perkutan Mitral Balon Valvotomi (PMV) Perkutan ASD kapatılması: İndikasyonlar: Semptomlar( of dispne, yorgunluk) veya SĞKY. Tekrarlayan pulmoner infeksiyon. Paradox embolizm. Küçük defekte rağmen atriyal aritmiler. Orta derece PHT ( pulmoner vasküler hastalık olmaması). Asemptomatik büyük ASD (Qp/Qs>1.5:1.0); SĞVH, volum yüklenmesi ( PHT olmaması). İnd: MK: Eko skoru < 8. MKA<1.0 cm2. Subvalvular fibroz yok. mobil, nonkalsifik kapak.

39 CRT: Cardiac Resynchronısatıon Therapy İndikasyonlar: SVEF<%35. Sinus ritmi. NYHA sınıfı –III-IV (OMT’ye rağmen). Eko’da dissenkromni bulunması, QRS süresi: >120 ms.

40 ICD: Implantabil Kardiyoverter Defibrillatör: (PM lokalizasyonu X- Ray ve fig. ICD İndikasyonları: Düşmüş EF; kardiyak arrest,VT,VF hikayesi olanlar. Iskemik KMP; en az post-MI 40 günde olan, EF <%30, NYHA II or III hastalar (kronik OMT’ye rağmen).

41


"İNVAZİF KARDİYOLOJİ: Perkutan Girişimler. Bölüm- I: TANISAL YÖNTEMLER. Prof Dr Rasim ENAR İÜ. CTF. Kardiyoloji ABD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları