Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım. AMAÇLAR • Göğüs ağrılı hastanın tanınması • Göğüs ağrısı sonucu oluşan belirti ve bulguların ayırt edici özellikleri •

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım. AMAÇLAR • Göğüs ağrılı hastanın tanınması • Göğüs ağrısı sonucu oluşan belirti ve bulguların ayırt edici özellikleri •"— Sunum transkripti:

1 Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım

2 AMAÇLAR • Göğüs ağrılı hastanın tanınması • Göğüs ağrısı sonucu oluşan belirti ve bulguların ayırt edici özellikleri • Miyokard enfaktüsünün tanınması • Göğüs ağrılı hastaya tedavi yaklaşımlarının kavranması

3 Göğüs Ağrısı • Non-travmatik göğüs ağrısı hastane öncesinde sık karşılaşılan bir yakınmadır. • Aksi kanıtlanana kadar yaşamı tehdit edici kabul edilmelidir. • Ağrı veya rahatsızlık sıklıkla kalp kasına oksijen gitmesi yetersizliğinin bulgusu olan akut miyokard infarktüs veya angina pektoris ile ilişkilidir.

4 EPİDEMİYOLOJİ Hastane öncesi tedavi gerektiren vakaların %5-7 sini oluşturur.

5 A K S‘da EPİDEMİYOLOJİ • Ülkemizde her yıl 200.000 civarında yeni koroner olay meydana gelmektedir. • AKS ‘ların yarısı ilk 2 saat içinde olmak üzere ilk aydaki mortalitesi %30-50 dir. • STEMİ de 1 aylık mortalite %8.4 tür. • USAP ta 1 ve 6 aylık gözlemlerde yarısı ilk hafta olmak üzere %10’u MI, %5’i ölümle sonuçlanmaktadır.

6 AKUT KORONER SENDROM BELİRTİ VE SEMPTOMLARI Göğüs ağrısı Soğuk terleme soluk cilt Nefes Darlığı, hava açlığı, ölüm korkusu Hipotansiyon (bazı vakalarda) Bulantı, kusma Halsizlik.sinirlilik huzursuzluk

7 -*Anamnez ve Klinik çok önemli; -*Ağrının karakteristiği çok önemli PQRST, hemen tespit edilmeli -*Anemnez (özellikle tıbbi hikaye), SAMPLE tam ve eksiksiz alınmalı Not: Bu uygulamalar yapılırken hastaya müdahaleye devam edilmelidir.. Anamnez ve Klinik Durum

8 Ağrının karakteristiği •Göğüste ezici, sıkıştırıcı, yanıcı ağrı veya boğulma hissi •Göğüs üzerinde ağırlık hissi •Genellikle künt bir ağrı •Lokalizasyonu: Retrosternal/parasternal/substernal • Epigastriuma, bazen de boyuna kadar geniş bir alanda olabilir • Yüzeysel değildir, sınırları belirlenemez •AMI’da ağrı, anjinal ağrı kalitesindedir, ancak daha şiddetli, daha uzun süreli (>30 dk) ve daha geniş yayılım gösterir

9

10 AKS dışındaki kardiyovasküler sorunlar Kalp dışı nedenlere bağlı göğüs ağrıları Neoplazi • • Akut perikardit • Aort diseksiyonu • Pulmoner emboli. • • Özefagus spazmı • Spontan pnömotoraks... • Akciğer kanseri • Omurilik tümörleri • menenjit Göğüs Ağrısı

11 AKUT KORONER SENDROM – Akut Koroner Sendrom (AKS);Koroner kalp hastalığının akut formları içerisindeki üç farklı tabloyu kapsamaktadır. 1- ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü (STEMİ) 2-Non-ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü (NSTEMİ) 3-Anstabil Anjina Pektoris

12 • Aile öyküsü • Sigara • Hipertansiyon • Hiperlipidemi • Diabetes mellitus • Obezite, • Stress, • Fizik aktivite azlığı. Koroner Kalp Hastalığında Risk Faktörleri

13 Uzun süre damar tümüyle tıkalı kalırsa koroner arter perfüzyonuna bağımlı olan myokard hücreleri ölür ve bu süreç myokard nekrozu ve MI (Myokard İnfarktüsü) ile sonuçlanır. Eğer; Tıkanma

14 Ani ve büyük ise,kollateral dolaşım yeterli değilse, risk altındaki bölge geniş ise durum ani kardiyak ölüm ile sonuçlanabilir. Tıkanma

15 AKUT KORONER SENDROM • Koroner arterlerde kan akımında önemli ölçüde azalmaya yol açar,ancak olay kısa süreli ise ilgili alanda iskemik hale gelir ve klinik tablo karşımıza AAP (Anstabil Angina Pektoris) şeklinde çıkar.

16 16 • EKG normal olabilir • ST segment depresyonu yüksek risk göstergesidir • Kardiyak enzimler genellikle normaldir • Troponin düzeyindeki hafif yükselmeler yüksek risk göstergesidir Anstabil Angina

17 17 • İnfarktüs lehine klinik semptomlar • Akut ST segment yüksekliği • Muhtemelen Q dalgaları ortaya çıkacaktır • Genellikle kardiyak enzimler yükselmektedir (CK) • Troponin salınımı • Erken etkili tedavi (reperfüzyon) miyokardiyal hasarı sınırlandırabilir ve Q dalga gelişimi engellenebilir STEMI ST- segment yükselmesi (+)

18 18 • İnfarktüs lehine klinik semptomlar • Spesifik olmayan EKG değişiklikleri - ST segment depresyonu • Genellikle kardiyak enzimler yüksektir NSTEMI ST- segment yükselmesi (-)

19 EKG DEĞERLERNDİRME MI’nün EKG’deki görüntüsü, -*ST elevasyonu yada deprezyonudur. -*Bazen akut infarktüste ST segment değişikliği olmayabilir. -*AMI geçiren hastaların % 10 – 40’ının EKG’ sinde anlamlı değişikliği olmayabilir.

20 Akut Koroner Sendrom AKS Belirti ve Bulguları olan hasta 12 Derivasyonlu EKG ST elevasyonu >0.1 mV iki komşu ekstremite drv. ve/veya >0.2 mV iki komşu göğüs drv. veya yeni drv. EKG Normal yada Diğer Değişiklikler STEMİ Dinamik EKG Değişiklikleri -ST Depresyonu -T negatifliği -Hemodinamik bozukluk -Diabetes Mellitus NSTEMİ ? (Biyomarkerler karar verir)

21 MI’nün evreleri (1) Hiperakut dönem: • İlk değişiklik T dalgasında olur. Amplütüdü artmış ve sivrilmiştir, sonra ST elevasyonu veya deprasyonu görülür (ilk 6 saat). • Akut infart devam ettikçe ST elevasyonu azalır ve T dalgaları ters dönmeye başlar.

22 MI’nün evreleri (2) • Akut dönem: ST eleve ve T dalgası negatifleşir (ilk 48 saat) • Subakut dönem: ST izoelektrik hatta yaklaşır. Q dalgası oluşur, T negatif veya pozitif (24 – 72 saat) • Zamanı eski MI: Patolojik Q dalgası, ST izoelektrik hatta

23 MYOKART İNFARKTÜSÜ İskemi • Genelde MI’ dan önceki evredir. • Negativ T dalgası ile temsil edilir. • Bazen ST segment deprezyonuda görülür. • Q dalgası yoktur.

24 İnjury (Hasar) • ST depresyonu veya elevasyonu ile temsil edilir • Anlamlı olabilmesi için, iki veya daha fazla derivasyonda ST elevasyonu / deprezyonu >= 1 – 2 mv olmalı • Elevasyon genellikle yukarı konveks • MI’dan sonra 48 saat – 4 haftaya kadar görülebilir • 4. haftadan sonra hala var olan ST elevasyonu ventriküler anevrizma varlığını düşündürür

25 Nekroz • Patolojik Q dalgası ile temsil edilir • R dalgasının ¼’ünden daha büyüktür • Pek çok derivasyonda süresi >= 0.03 – 0.04 sn • III, aVL, aVF ve V1’de süresi > 0.04 sn • MI geçiren hastaların % 20’sinde patolojik Q dalgaları aylar, yıllar sonra küçülür, kaybolur

26

27

28 • AMI düşündüren öykü ve bulgu/belirtiler ile birlikte EKG’de sol dal bloku (LBBB) varlığı mevcut ise; AMI DÜŞÜNÜLMELİ VE HEMEN TEDAVİ PROTOKOLÜNE BAŞLANMALIDIR. Akut Koroner Sendrom

29 İNFERİOR MI

30 LATERAL MI

31 POSTERİOR MI

32 ANTEROLATERAL MI

33 33 • ABCDE yaklaşımı: •M orfin •O ksijen •N itrogliserin •A spirin ve  bloker Tüm AKS acil tedavisi

34 34 • Ölümün önlenmesi – VF veya ciddi bradikardiyi düzeltmek • Hastanın şikayetlerini ve sıkıntısını en aza indirmek • Myokard hasarını azaltmak – Sol ventrikül işlevini korumak – Kalp yetersizliğinin gelişmesini engellemek TEDAVİNİN HEDEFLERİ

35 35 • OKSİJEN: – SaO2 < %94 ve/veya AC konjesyonu olan hastalarda 4-8 L/dak O2 MONA 1

36 36 • ASETİLSALİSİLİK ASİD: – Birinci sıradaki ilaçtır – Akut STEMİ’den önce aspirin kullanmayanlarda 160-325mg non enterik başlangıç dozu – ASA’nın erken verilmesi mortaliteyi azaltır MONA 2

37 37 • NİTROGLİSERİN: – İskemi şikayetleri devam eden hastalarda 0,4 mg slg 5 dak ara ile 3 doz NTG • İskemik yakınmaları azaltmak • Hipertansiyonu kontrol etmek • AC konjesyonunu (KKY) tedavi etmek – Kontrendikasyon: • SAB < 90 mmHg • KAH<50/dak, • Sağ ventr. Mİ şüphesi MONA 3-

38 38 • MORFİN: •Nitrata dirençli göğüs ağrılarında tercih edilmelidir •Kapasitan venleri genişletir, AC konjesyonu olan hastalarda ek yarar sağlar •Başlangıç dozu 3-5mg İV MONA 4-

39 GÖĞÜS AĞRISI (TRAVMATİK OLMAYAN) ABC ‘yi değerlendir Gerektiğinde, KPR ve defibrilasyona hazırlıklı ol. Oksijen maske ile 4 L/dak uygula. (O2 saturasyonu %94’ ALTINDA İSE O2) Yaşamsal Bulgulara bak ve monitörize et EKG yi değerlendir. Hastanın öyküsünü al. Hastayı rahatlat Asetil Salisilik Asit 300 mg PO ver 0.4 mg Nitrat veriniz. 3-5 dakikada bir tekrarla (toplam 3 doz) (Hipotansiyon veya bradikardi yoksa) KKM danışarak akut koroner sendromu bulunanlarda METOPROLOL uygula Damar Yolu %0,9 NaCl (DAKŞ) Nitrat a cevap yoksa Ağrı sürerse, 1 mg/dakikada en fazla 5 mg MORFİN uygula HERAŞAMADANAKİLHERAŞAMADANAKİL ATTATT PA RA M ED İK İlgili Ritim Akış Şeması İskemik göğüs ağrısı ise KKM

40 EKG ÖRNEKLERİ

41

42

43

44

45 45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 KAYNAKLAR • Europan resuscitation council guildelines 2010 • American heart association • Türk kardiyoloji derneği • Alanda acil bakım (paramedikler için) Yeditepe üniversitesi • Paramedik(Ege ünv.yayınları) • www.hasanyurtseven.com

60


"Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım. AMAÇLAR • Göğüs ağrılı hastanın tanınması • Göğüs ağrısı sonucu oluşan belirti ve bulguların ayırt edici özellikleri •" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları