Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I. KAL İ TE VE VER İ ML İ L İ K KAL İ TE MAL İ YETLER İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I. KAL İ TE VE VER İ ML İ L İ K KAL İ TE MAL İ YETLER İ."— Sunum transkripti:

1 M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I

2 KAL İ TE VE VER İ ML İ L İ K KAL İ TE MAL İ YETLER İ

3 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Verimliliğin Tanımı Bir üretim ya da hizmet sisteminin ürettiği çıktı ile bu çıktıyı yaratmak için kullanılan girdi arasındaki ilişkidir.

4 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Peter Drucker’e göre: En az çaba ile en çok çıktıyı verebilecek bütün üretim kaynakları arasındaki dengedir.

5 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Japon Verimlilik Merkezine Göre: Verimlilik, gelişmeci bir düşünce ya da var olan her şeyde, özellikle insanda sürekli gelişimi hedefleyen bir düşüncedir. “Bugün dünden iyi yarın bugünden iyi olmalıdır”ı savunan bir inançtır. Ekonomik ve sosyal yaşamın sürekli değişen koşullara uyumlandırılmasıdır. Yeni teknikler ve yöntemleri uygulama çabasıdır. Örgütlerle birlikte insanların yaşamlarını biçimlendiren bir davranıştır.

6 Verimlilik Nedir? O halde verimliliği ◦ doğru ürün ve hizmetin, ◦ doğru zamanda, ◦ doğru miktarda, ◦ en az maliyetle, ◦ müşteri beklentilerine uygun olarak, ◦ daha yüksek katma değer yaratacak biçimde, ◦ insan kaynaklarını gözeterek, ◦ çevreye zarar vermeden üretilmesi şeklinde ifade edebiliriz.

7 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Karlılık ile verimlilik aynı anlama gelir. Çalışanların performansını ve çalışma koşullarını geliştiren tekniklerdir. Bu teknikler çalışanları daha iyi ve daha çok çalışmaya özendirir. Maliyetleri düşürmek verimliliği artırır. Verimlilik yalnız üretime uygulanır. Kısmen verimlilik iyileştirme değerlidir. Verimlilik ile kalite kardeştir.

8 Çevre kirliliğine rağmen temiz üretim yapmamak verimlilik değildir. İnsan kaynaklarına gereken önemi vermemek verimlilik değildir. Üretimin artırılması verimliliğin artırılması demek değildir. Çalışanları koşturarak, robotlaştırarak çalıştırmak için kurnazca hazırlanan teknikler değildir.

9 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Verimliliğin Önemi İşletmelerde ve tüm ekonomide gözlenecek bir verimlilik artışı, ◦ İşçiler daha iyi çalışma koşullarında, daha kısa çalışma süresinde daha çok ücret alır. ◦ İşveren, yeni yatırım imkanları yaratacak kaynak sağlar. ◦ Üretici, daha ucuz maliyetle daha yüksek kazanç elde eder. ◦ Tüketici, daha ucuz ve bol mal bulma imkanına kavuşur. ◦ Ülke, sağlıklı bir ekonomik büyüme ile hızla kalkınır.

10 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Verimliliğin Önemi İşletmelerde ve tüm ekonomide gözlenecek bir verimlilik düşüşü, ◦ Karlılık ve rekabet olanaklarını olumsuz yönde etkiler. ◦ Üreticiler kullandıkları kaynaklarla üretebileceklerinin daha altında üretim yapar, ve toplum da yaşamını olabileceğinden daha az olanaklarla sürdürür. Bu nedenledir ki verimlilik, toplumun her kesimini yakından ilgilendirmesi, her düzeyde takip edilip artırıcı önlemlerin alınması gereken bir konudur.

11 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Verimliliğin Ölçümü İşletmelerde temel amaç verimliliği artırmaktır. Bunu başarabilmek için de “ürün tasarımı, üretim teknikleri, yönetim, örgütlenme, girdilerin niteliği ve kalitesi gibi pek çok araç üzerinde çalışma yapmaları ve olanaklar ölçüsünde; en iyi üretim tekniğini uygulamaları, en iyi yönetim biçimini seçmeleri, en iyi örgüt yapısını yerleştirebilmeleri, en iyi girdi bileşimini saptayabilmeleri gerekmektedir” verimliliğin ölçülmesidir. O halde ilk adım, Verimlilik düzeyinin belirlenmesidir; Yani verimliliğin ölçülmesidir.

12 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Verimliliğin Ölçümü Ölçüm sonuçlarını karşılaştırmalı olarak yorumlamak daha anlamlıdır. Mikro Düzeyde: İşletmenin çeşitli bölümleri Rakip, benzer örgüt ya da birimlerle Makro Düzeyde: Sektörler ya da Ülkeler arasında karşılaştırma yapılabilir

13 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Verimliliğin Ölçümü Mikro düzeyde yapılacak karşılaştırmalar, ◦ Zayıf noktaları belirleyerek yönetim stratejisi oluşturmak, ◦ Verimliliği birimler düzeyinde kontrol etmek, ◦ Faaliyetleri planlamak, ◦ Çalışma yaşamını iyileştirmek ve işçi-işveren ilişkilerini geliştirmek, ◦ Üretimin standart değeri ile birim üretim maliyetleri arasında ilişki kuracak bir bilgi akışını sağlamak ◦ Gelişmiş ülkelerde örnekleri görüldüğü üzere ücretlerin belirlenmesinde kullanmak vb. birçok fayda sağlamaktadır.

14 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Verimliliğin Ölçümü Makro düzeyde yapılacak karşılaştırmalar, ◦ sektör analizlerinde ve faaliyetlerin planlanmasında, ◦ ekonomik gelişmenin ve buna bağlı politikaların izlenmesinde ip uçları elde edilmesini sağlar.

15 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Verimlilik düşüşü Yurt içi ve yurt dışı fiyatlar yükselir Birim maliyetler yükselir yükselir Rekabet gücü düşer düşer Yurtiçi ve dışı satışlarda durgunluk Kar düşer Kapasite kullanımı Kapasite kullanımıdüşer Sermaye ve insan kaynakları üzerinde negatif etki olur üzerinde negatif etki olur

16 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Verimlilik Oranları Teknik Olarak: Üretilen mal ve hizmet miktarı ile bu mal ve hizmet miktarının üretilmesinde kullanılan girdiler arasındaki orandır.

17 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Verimlilik Oranları

18 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Verimlilik Oranları ÇIKTI : ◦ bir sistemde üretilen mal ve hizmetler GİRDİ : ◦ Kullanılan ilk madde ve malzeme miktarı veya buna yapılan harcama, ◦ işçi sayısı, işçilik saatleri veya ücretler, ◦ makine sayısı, makine saatleri veya amortisman, ◦ kullanılan enerji miktarı veya buna yapılan harcama vb.

19 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI VERİMLİLİK ÖLÇÜM ÇEŞİTLERİ VERİMLİLİK ÖLÇÜM ÇEŞİTLERİ KısmiÇokluToplam Kısmi, Çoklu ve Toplam Faktör Verimliliği FizikselParasal Fiziksel ve Parasal Verimlilik Ölçüleri OrtalamaMarjinal Ortalama ve Marjinal Verimlilik

20 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI KısmiÇokluToplam Kısmi, Çoklu ve Toplam Faktör Verimliliği:

21 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

22

23 FizikselParasal Fiziksel ve Parasal Verimlilik Ölçüleri: Hem çıktı hem de girdi için fiziki birimler kullanılır. En basit verimlilik oranlarıdır. Özellikle yüksek enflasyonun bulunduğu durumlarda; kapsamı, anlamı ve yorumu en tartışmasız olan verimlilik oranıdır. Dezavantajı: çıktı ve girdiler toplamının her zaman aynı fiziksel birimle ölçülememesidir. Diğerinin dezavantajı bunda yoktur. Toplam faktör verimliliği parasal olarak hesaplanabilmektir. DİKKAT: Burada karşılaştırma yapabilmek için fiyatlar üzerindeki enflasyon etkisinin ortadan kaldırılması gereklidir.

24 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI OrtalamaMarjinal Ortalama ve Marjinal Verimlilik: Belirli bir dönem için verimlilik oranı, o dönemin toplam çıktısının kullanılan girdi toplamına oranlanması ile elde edilirse bu orana ortalama verimlilik denir. Yine aynı dönemde verimlilik oranı çıktıda görülen artış, girdide görülen artışa oranlanması ile elde edilirse bu orana marjinal verimlilik denir.

25 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

26 K A L İ T E M A L İ Y E T L E R İ

27 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI KAL İ TEN İ N MAL İ YET İ KAVRAMINI İ LK OLARAK ORTAYA ATAN K İ Ş İ D İ R. GET İ RD İĞİ B İ R D İĞ ER YEN İ KAVRAM İ SE : “SIFIR HATA PRENS İ B İ ” D İ R. PHILIP CROSBY

28 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ◦ CROSBY’YE GÖRE KAL İ TE MAL İ YET İ N İ N KAYNAKLARI : -1. ÖNLEME MAL İ YETLER İ -2. ÖLÇME VE DE Ğ ERLEND İ RME MAL İ YETLER İ -3. İ Ç BAŞARISIZLIK MAL İ YETLER İ -4. DIŞ BAŞARISIZLIK MAL İ YETLER İ

29 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI B İ R BAŞKA TANIMLAMA….

30 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

31

32 Kalitesizlik Maliyetlerinin Sonuçları İ şletme prestij kaybeder. Müşteri memnuniyeti azalır. Müşteri güveni azalır. Müşteri şikayetleri artar. İ şletmenin pazar payı azalır. İ şletme maddi ve manevi tazminatlar ödemek zorunda kalabilir. İ şletme artan maliyet ve azalan müşteriler neticesinde yok olur.

33 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Önleme Maliyetleri Kusur ve uygunluk riskini azaltmak, önlemek veya araştırmak için yapılan tüm faaliyetlerin maliyetleridir. E ğ er söz konusu maliyet, müşteri memnuniyetini karşılayamama riskini ortadan kaldırıyorsa, bu bir önleme maliyetidir. Önemli olan, hatalar ortaya çıkmadan önce onları engellemektir. Bu tür maliyetler daha çok kalite planlaması, yeni üretilen mamullerin gözden geçirilmesi, kaliteye ilişkin bilgilerin raporlanması ile birlikte kaliteye ilişkin e ğ itim, kontrol ve raporlama faaliyetleri ile ilgili faaliyetler olarak karşımıza çıkmaktadır.

34 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Kalite planlama maliyeti Kalite organizasyonu çalışmaları maliyeti Kalite kontrol ekipmanlarının araştırma, geliştirme ve tasarımı maliyeti İ malat akışının tanımlanması ve de ğ erlendirilmesi maliyeti Kalite planlarının hazırlanması maliyeti Alınacak ürünlerin numune testi maliyeti Ürün için kalite kontrol standart ve spesifikasyonlarının belirlenmesi maliyeti Kalite denetim organizasyonu maliyeti

35 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Yan sanayi ve di ğ er girdi sa ğ layan kuruluşların de ğ erlendirilmesi ve takibi maliyeti Kalite e ğ itimi ve bilinçlendirilmesi maliyeti Kalite raporlarının tasarımı maliyeti Kalite bilgi sisteminin düzenli işleyişinin denetimi maliyeti Tasarımı Gözden Geçirme (tasarım) Tedarikçi De ğ erlendirmesi (satın alma) İ malat Yeterlilik Çalışması (imalat planlama) Çalışanların E ğ itimi (imalat) Müşteri İ steklerinin Tam Tespiti (satış)

36 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI  Giriş kontrolü maliyeti  Süreçte kontrol maliyeti  Nihai kalite kontrol maliyeti  Denetim maliyeti  De ğ erlendirme testleri maliyeti  Test cihazlarının kontrol ve kalibrasyonu maliyeti  Kalite kontrol raporları maliyeti  Kuruluş dışına yaptırılan muayene ve testlerin maliyeti

37 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI ÖLÇME MAL İ YETLER İ ◦ Gelen malzemelerin test edilmesi ve incelenmesi ◦ Yarı mamüllerin test edilmesi ve incelenmesi ◦ Mamüllerin test edilmesi ve incelenmesi ◦ Test ve inceleme malzemesi ◦ Test ve inceleme faaliyetlerinin kontrolü ◦ Test ekipmanlarının amortismanı ◦ Test ekipmanlarının bakımı ◦ İ nceleme alanındaki teçhizat ve donanım ◦ Müşteri nezdinde alan testi ve ölçümü

38 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI  E ğ er maliyet; uygun olmayan ürün veya hizmetlerle ilgiliyse, bu maliyet bir başarısızlık maliyetidir.

39 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI BAŞARISIZLIK MALİYETLERİ İ Ç BAŞARISIZLIK MAL İ YET İ DIŞ BAŞARISIZLIK MAL İ YET İ

40 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI İ Ç BAŞARISIZLIK MAL İ YET İ Bu maliyet, ürün veya hizmetin müşteriye sunulmasından önce gerçekleşmişse iç başarısızlık maliyetidir. Artık,fire, kusurlu mamul, yeniden test etme, yeniden muayene etme ve yeniden tasarımlamadan do ğ an maliyetler ile kalite halkasının herhangi bir aşamasında bulunan hatalar veya uyumsuzluklardan dolayı bir işletmede ortaya çıkan maliyetlerdir.

41 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI İ Ç BAŞARISIZLIK MAL İ YETLER İ ÖRNEKLER İ Hurda maliyetleri Yeniden işleme ve tamir maliyetleri Problemlerin giderilmesi veya kusur / başarısızlık analizi Yeniden muayene ve yeniden test Taşeron hataları Düzeltme izinleri ve imtiyazlar Duruş süreleri

42 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI DIŞ BAŞARISIZLIK MAL İ YET İ Hatalı mamullerin yenisi ile de ğ iştirilmesi, garanti kapsamındaki hizmetler ve tahakkuk eden cezaların de ğ erlendirilmesi sonucu mamullerin müşteriye tesliminde sonra ortaya çıkan maliyetlerdir.

43 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI DIŞ BAŞARISIZLIK MAL İ YETLER İ ÖRNEKLER İ Müşteri şikayetleri Garanti istekleri Reddedilerek geri dönen ürünler Uzlaşmalar Müşteri (satış) kayıp maliyetleri Geri ça ğ ırma maliyeti Ürün sorumlulu ğ u

44 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI  Kalite maliyetlerinin ölçümünde dört adet temel adım bulunmaktadır:  Düşük kaliteden kaynaklanan faaliyetlerin belirlenmesi  Düşük kaliteyi yaratan faaliyetlere ait maliyetlerin nasıl tahmin edilece ğ ine karar verilmesi  Verilerin toplanması ve maliyetlerin tahmin edilmesi  Sonuçların analizi ve gelecekteki adımların belirlenmesi

45 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

46

47

48 Kalite maliyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, bunlardan biri de ğ işti ğ inde, di ğ er kalemlerde ne gibi bir de ğ işiklik olaca ğ ının belirlenmesi için kullanılabilir.

49 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Örne ğ in, başarısızlık maliyetlerindeki düşüşün, ne kadarının önleme, ne kadarının ise de ğ erlendirme maliyetlerindeki artıştan kaynaklandı ğ ı bilinmek istenebilir. Benzer bir şekilde, başarısızlık maliyetlerinde belirli bir düşüşün sa ğ lanması için, önleme maliyetlerinin ne kadar arttırılması gerekti ğ i tespit edilebilir.

50 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI Önleme faaliyetlerine yatırım yapılması di ğ er maliyet kalemlerinde bir azalma sa ğ layacaktır.

51 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 Verimlili ğ i, ''en az birim maliyetiyle en etkin sonucu almak'' olarak tanımlayan Ramsay, ''bir şirket e ğ er yüksek birim maliyetine ra ğ men kar ediyorsa, o şirket için verimlidir denilemez'' şeklinde konuştu. Küreselleşmeyle birlikte rekabetin çok önemli bir hale geldi ğ ini belirten Ramsay, rekabet gücünün altındaki en önemli unsurlardan birinin de ekonomik verimlilik oldu ğ unu vurguladı. Çin'in ucuz mal sattı ğ ına dikkati çeken Ramsay, bu düşük fiyatın altında, çok ucuz işçi ücretleri, uzun çalışma saatleri ve herşeyden önemli devlet deste ğ i oldu ğ unu kaydetti. Verimlili ğ in, tüm kaynakların en uygun şekiyde kullanılmasıyla sa ğ lanabilece ğ ini anlatan Ramsay, tam bir verimlili ğ e ulaşmak için yaratıcı düşünce, kalifiye insan gücü, teknoloji, araştırma-geliştirme, motivasyon ve bilgi gibi faktörlerin bulunması gerekti ğ ini söyledi. Verimlili ğ in daha çok yatırımcı çekti ğ ini ve piyasaların gelişmesini sa ğ ladı ğ ını kaydeden Ramsay, verimlili ğ in, refahın artmasında çok önemli bir unsur oldu ğ unu ifade etti.

67 MÜHEND İ SL İ K STANDARTLARI

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91


"M Ü H E N D İ S L İ K S T A N D A R T L A R I. KAL İ TE VE VER İ ML İ L İ K KAL İ TE MAL İ YETLER İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları