Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLANLAMA KEMAL GÜRGENCİ GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLANLAMA KEMAL GÜRGENCİ GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLANLAMA KEMAL GÜRGENCİ GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

2 STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ VE AŞAMALARI 1.Hazırlık çalışmaları, 2.Stratejik planların hazırlanması, 3.Planın de ğ erlendirilmesi, 4.Stratejik planlara son şeklinin verilmesi, 5.Stratejik planların sunulması, 6.Performans programının hazırlanması 7.Performans göstergelerinin belirlenmesi.

3 DPT’nin hazırladı ğ ı Kamu İ darelerinde Stratejik Planlamaya İ lişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli ğ in 8. maddesinde yer almaktadır. 1. HAZIRLIK DÖNEMİ VE PROGRAMI

4  Kamu idarelerinin stratejik planlama süreci hazırlık dönemi ile başlar.  Üst yönetici tarafından bir iç genelge ile çalışmaların başlatıldı ğ ı duyurulur; çalışmaların sevk ve idaresini yürütmek üzere strateji geliştirme biriminin koordinatörlü ğ ünde bir stratejik planlama ekibi kurulur. 1. HAZIRLIK DÖNEMİ VE PROGRAMI

5 Stratejik planlama ekibi hazırlık dönemine ilişkin faaliyetleri ve zaman çizelgesini içeren bir hazırlık programı oluşturur. 1. HAZIRLIK DÖNEMİ VE PROGRAMI

6  Hazırlık programında aşa ğ ıdaki hususlara yer verilir: a.Stratejik planlama sürecinin aşamaları, b.Bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler, c.Aşama ve faaliyetlerin tamamlanaca ğ ı tarihleri gösteren zaman çizelgesi, 1. HAZIRLIK DÖNEMİ VE PROGRAMI

7 d. E ğ itim ihtiyacı, e. Gerek duyulması halinde danışmanlık hizmeti ihtiyacı, f. Planlama sürecinin gerektirdi ğ i masraflar ile beşeri ve teknik kaynak ihtiyacı. 1. HAZIRLIK DÖNEMİ VE PROGRAMI

8  İ dareler, hazırlık programını oluştururken, geçiş takviminde bulundukları yeri, beşeri kaynaklarını, organizasyon yapısını, teknik donanımlarını, idare ölçe ğ ini ve benzeri hususları dikkate alır.  Kamu idareleri stratejik planlarını hazırlamaya başlamadan önce hazırlık programında yer alan tüm hususları gerçekleştirmek zorundadır. 1. HAZIRLIK DÖNEMİ VE PROGRAMI

9 DPT’nin hazırladı ğ ı Kamu İ darelerinde Stratejik Planlamaya İ lişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli ğ in 9. maddesinde yer almaktadır. 2. STRATEJİK PLANLARIN HAZIRLANMASI

10 Hazırlık dönemini tamamlayan kamu idareleri, stratejik planlarını;  5018 sayılı KMYK Kanununa,  Kamu İ darelerinde Stratejik Planlamaya İ lişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli ğ e,  Kamu İ dareleri için Stratejik Planlama Kılavuzuna ve  DPT tarafından yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin di ğ er rehberlere uygun olarak hazırlar. 2. STRATEJİK PLANLARIN HAZIRLANMASI

11  Bakanlar, bakanlıklarının ve bakanlıklarına ba ğ lı ve ilgili kamu idarelerinin stratejik planlarının kalkınma planlarına ve programlara uygun olarak hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur.  Bu sorumluluk, Yüksekö ğ retim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Milli E ğ itim Bakanına; mahalli idareler için İ çişleri Bakanına aittir. 2. STRATEJİK PLANLARIN HAZIRLANMASI

12  Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur. 2. STRATEJİK PLANLARIN HAZIRLANMASI

13 DPT’nin hazırladı ğ ı Kamu İ darelerinde Stratejik Planlamaya İ lişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli ğ in 13. maddesinde yer almaktadır. 3. PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

14  Mahalli idareler dışındaki kamu idareleri, stratejik planlarını de ğ erlendirilmek üzere stratejik planın kapsadı ğ ı dönemin ilk yılından önceki yılın ocak ayında DPT’ye gönderir. 3. PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

15 DPT stratejik planları; a) Kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili di ğ er ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygunluk, b) Bu Yönetmelikte, Kılavuzda ve stratejik planlamaya ilişkin di ğ er rehberlerde belirtilen usul ve esaslara uygunluk, 3. PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

16 c) Stratejik planda yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin birbirleri ile ba ğ lantıları ve kavramsal tutarlılık, d) Di ğ er idarelerin stratejik planları ile uyum ve tutarlılık hususları açısından inceler. 3. PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

17  İ nceleme sonucunda gerek görülen durumlarda hazırlanan de ğ erlendirme raporu ilgili idareye üç ay içinde gönderilir. 3. PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

18 DPT’nin hazırladı ğ ı Kamu İ darelerinde Stratejik Planlamaya İ lişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli ğ in 16. maddesinde yer almaktadır. 4. PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANAMASI

19  Performans programları, stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur.  Kamu idareleri performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak Maliye Bakanlı ğ ınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlar. 4. PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANAMASI

20 Bütçeler performans programına uygun olarak hazırlanır. Performans programları Maliye Bakanlı ğ ına ve Müsteşarlı ğ a gönderilir. 4. PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANAMASI

21 DPT’nin hazırladı ğ ı Kamu İ darelerinde Stratejik Planlamaya İ lişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli ğ in 17. maddesinde yer almaktadır. 5. PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ

22  Performans göstergeleri stratejik planlarda yer alır.  Performans göstergelerinin tespitine ve de ğ erlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık ile Maliye Bakanlı ğ ı tarafından birlikte belirlenir.  Kamu idareleri, performans göstergelerini bu usul ve esaslar çerçevesinde oluşturur. 5. PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ

23 BÜTÇELEME PLANLAR PROGRAMLAR MAKRO DÜZEY DEĞERLENDİRME STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMA KURULUŞ DÜZEYİ 6. STRATEJİK PLANLAMA-MAKRO PLANLAMA İLİŞKİSİ

24  Kılavuzda “stratejik yönetim döngüsü”nün bütünü kapsanmaktadır.  Daha basit bir şekilde ifade edilirse; neredeyiz sorusu ile başlanmakta, nereye gitmek istendi ğ i belirlenmekte, bugünden arzu edilen gelece ğ e hangi yolla veya nasıl gidilece ğ i ortaya konulmakta ve son aşamada başarı ölçülmektedir. 7. STRATEJİK PLANLAMA

25  Stratejik yönetim yaklaşımının temel adımları Şekil 2’de gösterilmiştir.  Şekil 2’de de gösterildi ğ i üzere “stratejik planlama” kavramı kılavuzda geniş anlamda “stratejik yönetim” sürecinin bütününü kapsayacak şekilde kullanılmıştır. 7. STRATEJİK PLANLAMA

26 Plan ve programlar Plan ve programlar GZFT Analizi GZFT Analizi Paydaş Analizi Paydaş Analizi DURUM ANALİZİ 1. NEREDEYİZ? 8. STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ

27 Kuruluşun varoluş gerekçesi Kuruluşun varoluş gerekçesi Temel ilkeler Temel ilkeler MİSYON VE İLKELER Arzu edilen gelecek Arzu edilen gelecekVİZYON Orta vadede ulaşılacak amaçlar Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER 2. NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? 8. STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ

28 Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Detaylı iş planları Detaylı iş planları Maliyetlendirme Maliyetlendirme Performans programı Performans programı Bütçeleme BütçelemeSTRATEJİLERFAALİYETLERVEPROJELER 3. GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? 8. STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ

29 Raporlama Raporlama Karşılaştırma KarşılaştırmaİZLEME Geri besleme Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Performans göstergeleri Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLEN- DİRME 4. BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLEN- DİRİRİZ? 8. STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ

30 STRATEJİK PLANDA YER ALMASI GEREKEN TEMEL UNSURLAR  Durum analizi (özet)  Katılımcılı ğ ın nasıl sa ğ landı ğ ına ilişkin açıklama,  Misyon, vizyon, temel de ğ erler,  En az bir amaç,  Her amacın altında en az bir hedef,  Hedef ölçülebilir şekilde ifade edilememişse ölçüm kriter(ler)i,  Stratejiler,  Tüm amaç ve hedefleri içeren beş yıllık tahmini maliyet tablosu.

31 PERFORMANS GÖSTERGELERİ

32 PERFORMANS GÖSTERGELERİ  Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemedi ğ i durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir.

33  Performans göstergeleri, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldı ğ ının ortaya konulmasında kullanılır.  Bir performans göstergesi, ölçülebilirli ğ in sa ğ lanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

34  Örne ğ in KGM’nin “2010 yılına kadar yol a ğ ımızda kar ve buzla mücadele uygun malzeme ve ça ğ daş ekipman kullanılarak yapılacaktır” hedefinde zaman bildirilmekle birlikte hedefe ulaşılıp ulaşılmadı ğ ını ölçmeye yönelik bir göstergeye yer verilmemiştir.  Bu durumda stratejik planda hedefin gerçekleşmesini ölçmeye ilişkin göstergelere ayrıca yer verilecektir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

35  Bu hedef için aşa ğ ıdaki göstergeler geliştirilebilir:  Kar ve buz mücadelesinde kullanılan alternatif eritme maddelerinin toplam içindeki oranı.  Kullanılan tuzun modern tuz serme araçlarıyla serilme oranı. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

36 G İ RD İ,  ÇIKTI,  VER İ ML İ L İ K,  SONUÇ ve  KAL İ TE göstergeleri olarak sınıflandırılır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

37  Girdi : Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel kaynaklardır.  Girdi göstergeleri, ölçmeye esas olan başlangıç durumunu yansıtırlar. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

38 G İ RD İ GÖSTERGELER İ ÖRNEKLER İ : * Bakım onarım için kullanılacak asfalt miktarı, * Okuma-yazma seferberli ğ inin gerektirdi ğ i ö ğ retmen sayısı, * Aşılama programında kullanılacak enjeksiyon sayısı. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

39  Çıktı : Üretilen ürün ve hizmetlerin miktarıdır.  Çıktı göstergeleri, üretilen mal ve hizmetlerin niceli ğ i konusunda bilgi vermesine ra ğ men, sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadı ğ ı veya üretilen mal veya hizmetin kalitesi ve üretim sürecinin etkinli ğ i konusunda tek başına açıklayıcı de ğ ildir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

40 ÇIKTI GÖSTERGELER İ ÖRNEKLER İ  Tedavi hizmeti verilen hasta sayısı,  Bakım onarımı yapılan karayolu uzunlu ğ u,  Okuldan mezun olan ö ğ renci sayısı,  Aşılama programı çerçevesinde aşı yapılan toplam çocuk sayısı. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

41  Verimlilik : Birim çıktı başına girdi veya maliyettir.  Girdiler ile çıktılar arasındaki ilişkiyi gösterir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

42 VER İ ML İ L İ K GÖSTERGELER İ ÖRNEKLER İ  Sosyal etkinlik saati toplamı ile etkinli ğ e katılan ö ğ renci sayısı (zaman / çıktı)  Taşınan ö ğ renci başına taşıma maliyeti (maliyet / çıktı)  Okuldan mezun olan ö ğ renci sayısı PERFORMANS GÖSTERGELERİ

43 ÖRNEK Mezunların Maliyeti  Girdi: personel gideri+ bina giderleri+sarf giderleri  Çıktı: (Okulun son sınıf ö ğ renci sayısı- mezun olan ö ğ renci sayısı)  Verimlik= girdi/çıktı  Verimlilik= 80.000 YTL/80= 1000 YTL  Verimlilik= 80.000 YTL/75= 1067 YTL  Verimlilik= %93.75 PERFORMANS GÖSTERGELERİ

44  Sonuç : Sonuç göstergeleri, elde edilen çıktıların, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde nasıl ve ne ölçüde başarılı olduklarını gösterirler.  Hedeflenen sonuçlara ulaşmadaki başarı seviyesi etkililik ile ifade edilmektedir.  Sonuç göstergeleri, amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadı ğ ını ortaya koymaları bakımından en önemli performans göstergeleridir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

45 Örnek Etkililik  Örnek Olay: İ l MEM ö ğ retmenlere yönelik bir hizmet içi e ğ itimi versin.  Katılımcı Ö ğ retmen Sayısı (Çıktı): 100  Seminere Katılan Ö ğ retmen =100 PERFORMANS GÖSTERGELERİ

46  Maliyet( çıktı)= Akademisyene verilen ücret+ Di ğ er masraf  Maliyet(çıktı)= 5.000 YTL  Verimlilik= 5.000/100= 50 YTL  Katılımcı ö ğ retmenlere, seminerden elde etti ğ i memnuniyeti ölçen bir anket uygulaması  Etkililik= Verimlilik- ölçülen davranışın olumsuzluluk oranı  Etkililik= 100/13= 87 PERFORMANS GÖSTERGELERİ

47 SONUÇ GÖSTERGELER İ ÖRNEKLER İ  Bakım onarımı yapılan karayollarında ulaşım hizmetlerindeki iyileşme (zaman tasarrufu, kaza sayılarında azalma vs.).  Ülkeye gelen ve fiilen yatırım yapan yabancı sermayedeki artış (yüzde veya miktar de ğ işim).  Aşıyla önlenebilir hastalıklarda yüzde veya miktar itibarıyla meydana gelen azalma. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

48 Kalite : Mal veya hizmetlerden yararlananların veya ilgililerin beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan düzeydir (güvenilirlik, do ğ ruluk, davranış biçimi, duyarlılık ve bütünlük gibi ölçüler). PERFORMANS GÖSTERGELERİ

49 KAL İ TE GÖSTERGELER İ ÖRNEKLER İ  Taburcu olan hastalardan tedavi hizmetlerinden memnun olanların oranı.  Bakım onarımı yapılan karayollarında öngörülen süre içinde tekrar bakım ve onarım ihtiyacı göstermeyenlerin oranı.  Veri tabanına yüklenen verilerden hatasız olanların yüzdesi. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

50  Çıktı ve sonuç göstergeleri birbirine karıştırılmamalıdır.  Çıktı ve sonucun aynı kavramı ifade edebildi ğ i durumlar da olmasına ra ğ men, iki gösterge birbirinden farklıdır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

51  Örne ğ in;“Taburcu edilen hastaların sayısı” bir çıktı göstergesidir.  Burada sadece sayı ifade edilmektedir.  Programın tedavi edilen insanlar üzerindeki etkilerinin ne oldu ğ u belirsizdir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

52  Öte yandan “Taburcu edilen ve yardıma muhtaç olmaksızın hayatını sürdüren hastaların sayısı” ise bir sonuç göstergesidir.  Burada, tedavi sonrasında tedavi edilen insanların hayatlarındaki de ğ işiklik ölçülebilmektedir.  Benzer şekilde, bazı sonuç göstergeleri aynı zamanda kaliteyi ölçebilmektedir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

53  Bir hedef için herhangi bir sınıfa ait olmak üzere birden fazla performans göstergesi belirlemek de mümkündür.  Hedefin niteli ğ i (çıktıya yönelik, verimlili ğ e yönelik, sonuca veya kaliteye yönelik olması) performans göstergelerinin niteli ğ ini de etkiler. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

54 STRATEJİLER

55  Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılaca ğ ını gösteren kararlar bütünüdür.  Etkili stratejiler olmaksızın amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün de ğ ildir.

56 STRATEJİLER Stratejiler belirlenirken kuruluşun kaynakları ve farklı alanlardaki yetkinli ğ i göz önünde bulundurulmalıdır. Strateji ve hedeflerin karşılıklı uyumu kontrol edilmelidir.

57 STRATEJİLER  Kurumsal stratejiler oluşturulurken kullanılabilecek yöntemlerden biri “Kritik Sorular Yöntemi”dir.  Kritik Sorular Yöntemi ile amaç ve hedeflere ulaşmada karşılaşılan sorunlar belirlenip bu sorunları en aza indirmeye yönelik stratejiler geliştirilebilir.

58 STRATEJİLER  Ayrıca GZFT analizinde ortaya konan kuruluşun güçlü(G) ve zayıf yönleri(Z), dış çevreden kaynaklanan fırsatlar(F) ve tehditler(T) strateji üretmede kullanılabilir.  Bu yöntemle aşa ğ ıda belirtilen alternatif stratejiler geliştirilebilir.

59 SWOT MATRİSİ VE STRATEJİLER GÜÇLÜ TARAFLAR ZAYIF TARAFLAR FIRSATLAR GF Stratejileri: Kuruluşun hem güçlü yönlerini hem de dış çevrenin sunduğu fırsatların olumlu etkilerinden azami düzeyde yararlanmaya yönelik olarak geliştirilen stratejilerdir. ZF Stratejileri : Dış fırsatlardan yararlanarak mevcut zayıf yönleri giderecek stratejiler oluşturulabilir. TEHDİTLER GT Stratejileri : Dış çevredeki tehditlerin olumsuz etkilerini, kuruluşun güçlü yönlerini kullanarak en aza indirmeye yöneliktir. ZT Stratejileri : zayıf yönler ve tehditlerin olumsuz etkilerini en aza indirmeye yöneliktir.

60 STRATEJİLER  ZT Stratejileri : zayıf yönler ve tehditlerin olumsuz etkilerini en aza indirmeye yöneliktir.  ZF Stratejileri : kuruluşun zayıf yönlerinin olumsuz etkilerini en aza indirgerken fırsatların olası olumlu etkilerinden azami düzeyde yararlanmaya yöneliktir. Dış fırsatlardan yararlanarak mevcut zayıf yönleri giderecek stratejiler oluşturulabilir.

61 STRATEJİLER  GT Stratejileri : dış çevredeki tehditlerin olumsuz etkilerini, kuruluşun güçlü yönlerini kullanarak en aza indirmeye yöneliktir.  GF Stratejileri : kuruluşun hem güçlü yönlerini hem de dış çevrenin sundu ğ u fırsatların olumlu etkilerinden azami düzeyde yararlanmaya yönelik olarak geliştirilen stratejilerdir. Söz konusu stratejiler, kuruluşun güçlü yönleri kullanılarak dış fırsatlardan maksimum düzeyde yararlanmayı mümkün kılar.

62 STRATEJİLERİN OLUŞTURULMASI İÇİN CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR  Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir?  Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz?  Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir?  Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri nelerdir?

63 STRATEJİ ÖRNEKLERİ  Amaç : Verilen hizmetler tam ve zamanında yerine getirilerek, hizmet alanların memnuniyeti ve güveni sa ğ lanacaktır. Hedef 1...................... Hedef 2...................... Bu amaç ve hedeflere ilişkin izlenecek stratejiler :  Hizmetlerin mümkün oldu ğ unca yerinden karşılanması,  Hizmetlerden yararlananların, hizmet alım sürecine dahil edilmesi,  Kredi kullandırılarak yapılacak işlerin ihalelerinin hizmet alanlarca yapılması. ( İ ller Bankası Stratejik Planı 2006-2010)

64 STRATEJİ ÖRNEKLERİ  Hedef : Bütün limanlarımıza gelen gemilerde uygulanan pratika işlemlerinin standartlara uygun olarak yapılma oranı 2009 yılı sonuna kadar %99’a çıkarılacaktır. Bu hedefe ilişkin izlenecek stratejiler :  Sahil Sa ğ lık Denetleme Merkezlerinde personel da ğ ılımı, iş analizine göre planlanacaktır,  Gemilerin limanlar arasında takibini kolaylaştırmak için Sahil Sa ğ lık Denetleme Merkezleri bilişim a ğ ıyla birbirine ba ğ lanacaktır,  Mobilize sa ğ lık denetim ekipleri oluşturulacaktır. (Hudut ve Sahiller Sa ğ lık Genel Müdürlü ğ ü Stratejik Planı 2005-2009)

65 MALİYETLENDİRME

66  Maliyetlendirme sürecindeki temel amaç, geliştirilen politikaların ve bunların yansıtıldı ğ ı amaç ve hedeflerin gerektirdi ğ i maliyetlerin ortaya konulması suretiyle politika ve tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır.

67 MALİYETLENDİRME  Maliyetlendirme, kamu idarelerinin stratejik planları ile bütçeleri arasındaki ba ğ lantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.  Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler do ğ rultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir.

68 MALİYETLENDİRME  Her bir faaliyet belirli bir hedefe yönelik olmalıdır.  Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyetlere yer verilmemelidir.  Halihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmelidir.

69 FAALİYETLERİN ORTAYA KONULMASI SÜRECİNDE CEVAPLANMASI GEREKEN TEMEL SORULAR  Hedefi gerçekleştirecek alternatif faaliyetler ortaya konulmuş mudur?  Hedefin yerine getirilmesi sürecinde faaliyetin rolü ve önemi nedir? Bu faaliyet gerekli mi?  Belirlenen faaliyetlerin tamamı gerçekleştirildi ğ inde hedefe ulaşılıyor mu?

70 FAALİYETLERİN/PROJELERİN ORTAYA KONULMASI SÜRECİNDE CEVAPLANMASI GEREKEN TEMEL SORULAR  Hedefin gerçekleştirilmesine yönelik halihazırda yürütülen faaliyetler var mıdır?  Faaliyet zamanlanırken birbirleriyle etkileşimleri dikkate alınmış mıdır?  Hedefleri ve altında yer alan faaliyetleri yerine getirmekten sorumlu olan birimler kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir?

71  Her bir hedefi gerçekleştirmeye dönük faaliyetlerin ortaya konulması sonrasında faaliyetlerin bütçe ile ilişkisinin kurulması gerekmektedir.  Bu amaçla önce her bir hedef için gerekli faaliyetlerin maliyet tahminleri yapılarak bir hedefin yaklaşık maliyetine ulaşılacaktır. MALİYETLENDİRME

72  Hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın o yılki tahmini maliyetine ulaşılacaktır.  Beş yıllık toplam ise planın toplam tahmini maliyetini verecektir. MALİYETLENDİRME

73 MALİYET TABLOSU Planın 1. yılı Planın 2. yılı Planın 3. yılı Planın 4. yılı Planın 5. yılı Amaç 1 Hedef 1.1 Hedef 1.1 Hedef 1.2 Hedef 1.2 Amaç 2 Hedef 2.1 Hedef 2.1 ……. ……. TOPLAM

74  Kuruluş, belirtilen toplam maliyetlerini elde edece ğ i kaynaklarla karşılaştırmak durumundadır.  Bu karşılaştırmayı yapabilmek için yıllar itibariyle hangi kaynaklardan hangi gelirlerin elde edilece ğ i tahmin edilmelidir. MALİYETLENDİRME

75  İ lk üç yıl için bütçeden tahsis edilecek kaynaklar Orta Vadeli Mali Planda yer almaktadır.  Bütçe dışı kaynaklar ile ilk üç yıldan sonraki kaynaklar ise kuruluş tarafından tahmin edilmelidir.

76 KAYNAK TABLOSU Kaynaklar Planın 1. yılı Planın 2. yılı Planın 3. yılı Planın 4. yılı Planın 5. yılı Genel Bütçe Özel Bütçe Yerel Yönetimler Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçe Dışı Fonlar Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak Diğer (kaynak belirtilecek) TOPLAM

77 MALİYETLENDİRME  Maliyet tablosunda öngörülen maliyetler ile tahmin edilen kaynakların örtüşmesi gereklidir.  Ancak öngörülen maliyetlerin tahsis edilen kaynakları aşması durumunda aşa ğ ıdaki yöntemler izlenebilir:  Daha düşük maliyetli stratejiler seçilebilir.  Hedefler küçültülebilir.  Amaç ve hedeflerin zamanlaması de ğ iştirilebilir.  Amaç ve hedefler önceliklendirilerek bazı amaç ve hedeflerden vazgeçilebilir.

78 MALİYETLENDİRME  Önceliklendirmede; kuruluşun yetki alanı dahilinde, kalkınma planları, programlar ve varsa özel düzenlemeler başta olmak üzere politika oluşturulması sürecinde çerçeve oluşturan di ğ er üst belgeler de esas alınmalıdır.  Ayrıca sürdürülebilirlik, etkinlik, verimlilik, etki düzeyi ve uygunluk ilkeleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

79 MALİYETLENDİRME  Stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini performans programları oluşturur.  Stratejik planlar ve bütçeler arasındaki ilişki performans programları aracılı ğ ıyla daha ayrıntılı olarak kurulacaktır.  Stratejik planın amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye dönük faaliyet ve projeler ile bunların bütçelendirilmesi performans programında yer alır.

80 MALİYETLENDİRME  Böylelikle bütçelerin performans uygulamasını destekleyen bir yapıya sahip olması sa ğ lanmış olacaktır.  Performans programlarının hazırlanmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler Maliye Bakanlı ğ ı tarafından hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberinde yer almaktadır.

81 İZLEME VE DEĞERLENDİRME

82 İZLEME VE DEĞERLENDİRME  İ zleme stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. De ğ erlendirme ise, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunlu ğ unun analizidir.

83  Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için  amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler oldu ğ u,  ne zaman gerçekleştirilece ğ i,  hangi kaynakların kullanılaca ğ ı gibi hususların yer aldı ğ ı bir eylem planı hazırlanması yararlı olacaktır. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

84  Eylem planı aynı zamanda izleme ve de ğ erlendirmeyi de kolaylaştıracaktır.  Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin de ğ erlendirmesine sunulması, izleme faaliyetlerini oluşturur. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

85  İ zleme, yönetime yardımcı olan sistemli bir faaliyettir.  Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır.  İ zleme raporları objektif olmalıdır.  İ lerleme sa ğ lanan alanlar yanında, ilerleme sa ğ lanamayan konular da rapor edilmelidir. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

86  Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir.  Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve de ğ erlendirilmelidir.  Stratejik planlama sürecinde, izleme ve de ğ erlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

87 İ zleme ve de ğ erlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi, uygulama aşamasına geçmeden önce stratejik planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesini gerektirir. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

88  İ zleme ve de ğ erlendirme süreci kurumsal ö ğ renmeyi ve buna ba ğ lı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sa ğ lar.  Ayrıca, hesap verme sorumlulu ğ unun oluşturulmasına katkıda bulunur. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

89  Stratejik planın izleme ve de ğ erlendirmeye tabi tutulması şarttır.  Aksi takdirde, gerek planın uygulanmasında gerekse ilgililerin hesap verme sorumlulu ğ u ilkesinin hayata geçirilmesinde zorluklarla karşılaşılacaktır. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

90  İ zleme ve de ğ erlendirmenin etkin yapılabilmesi, ancak uygun veri ve istatistiklerin temin edilmesi ile mümkündür.  Amaca uygun, do ğ ru ve tutarlı verilerin varlı ğ ı, stratejik planın başarısının ölçülmesi ve de ğ erlendirilmesi için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

91  Her bir hedefin izlenip de ğ erlendirilmesi için ne tür verilere ihtiyaç duyuldu ğ u, bunların ne şekilde temin edilece ğ i, ihtiyaç duyulan veriler halihazırda toplanmıyorsa nasıl ve ne sıklıkla kim tarafından temin edilece ğ i, bu kapsamdaki kısıtların neler olaca ğ ı gibi hususların mutlaka incelenmesi ve cevaplanması gerekir.

92 İZLEME VE DEĞERLENDİRME  İ zleme ve de ğ erlendirmeye ilişkin ayrıntılı bilgi, kullanılacak yöntemler ve raporlama sistemi Maliye Bakanlı ğ ı tarafından hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberinde yer almaktadır.

93 TEŞEKKÜR EDERİZ TAHSİN YAZIR BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ KEMAL GÜRGENCİ GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ


"STRATEJİK PLANLAMA KEMAL GÜRGENCİ GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları