Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Performans Göstergeleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Performans Göstergeleri"— Sunum transkripti:

1 Performans Göstergeleri
Nezir ÜNSAL MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

2 İçerik Performans Performans göstergeleri Süreç: teori ve uygulama

3 Göstergeler kullanılarak uygulama sonuçlarının ölçülmesi
Performans ölçümü Göstergeler kullanılarak uygulama sonuçlarının ölçülmesi

4 Performans göstergeleri
Startejik planın başarısını ve özellikle uygulama sonuçlarının ölçülmesini sağlayan araçlar

5 Performans göstergeleri
İyi bir yönetim faaliyeti için gereklidir. Hizmetlerin kalitesini artırır. Karşılaştırma imkanlarını artırır. Bütçenin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi açısından önemlidir. “kamu kaynaklarının niçin harcandığı “ sorusuna yanıt vermede yardımcı olur. Hedeflere ulaşmada başarıya ulaşmanın ölçülebilmesi önemlidir. Çalışanların ve yöneticilerin amaç ve hedeflere ulaşmada neyin önemli olduğuna odaklanmalarını

6 Performans göstergeleri
Girdi = Kaynaklar (insan, para, araç, gereç, bilgi vs ) Çıktı = Üretilen mal yada hizmet miktarı Verimlilik = birim çıktı başına maaliyet

7 Performans göstergeleri
Sonuç = hedeflenen sonuçlara ulaşmadaki başarı oranı (etkinlik) Kalite = hedef grubun beklentilerinin karşılanma oranı

8 Stratejik Planlama-1 A: İşi doğru yapma B: Doğru işi yapma A: Etkinlik
B: Etkililik

9 Stratejik Planlama-2 Etkinlik: Girdi-çıktı ilişkisi- çıktıların elde edilmesinde girdilerin nasıl kullanıldığı Etkililik: Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşma düzeyi- çıktılarla elde edilen sonuçlar

10

11 Girdi göstergeleri (örnek)
Bakım onarım için kullanılacak asfalt miktarı Okuma-yazma seferberliğinin gerektirdiği öğretmen sayısı Aşılama kampanyasında kullanılacak enjeksiyon sayısı

12 Çıktı göstergeleri (örnek)
Tedavi hizmeti verilen hasta sayısı Bakım onarımı yapılan karayolu uzunluğu Okuldan mezun olan öğrenci sayısı Aşılama programı çerçevesinde aşı yapılan toplam çocuk sayısı

13 Verimlilik göstergeleri (örnek)
Taburcu olan hasta başına tedavi süresi (zaman/çıktı) Birim karayolu başına bakım onarım maliyeti (maliyet/çıktı) Aşılanan çocuk başına maliyet (maliyet/çıktı)

14 Sonuç göstergeleri (örnek)
Bakım onarımı yapılan karayollarında ulaşım hizmetlerindeki iyileşme (zaman tasarrufu, kaza sayılarında azalma vs.) Ülkeye gelen ve fiilen yatırım yapan yabancı sermayedeki artış (yüzde veya miktar değişim) Aşıyla önlenebilir hastalıklarda yüzde veya miktar itibarıyla meydana gelen azalma

15 Kalite göstergeleri (örnek)
Taburcu olan hastalardan tedavi hizmetlerinden memnun olanların oranı Bakım onarımı yapılan karayollarında öngörülen süre içinde tekrar bakım ve onarım ihtiyacı göstermeyenlerin oranı Veri tabanına yüklenen verilerden hatasız olanların yüzdesi

16 Örnek: Okuma-Yazma Kursları 1
STRATEJİK AMAÇ: Okuma yazma bilmeyen nüfus oranının azaltmak HEDEF : 2008 yılı sonunda, kursun düzenlendiği bölgede okuma yazma bilmeyen erkek nüfus oranını yüzde 10’dan yüzde 8’e, kadın nüfus oranını yüzde 21’den yüzde 18’e düşürmek.

17 Örnek: Okuma-Yazma Kursları 2
PERFORMANS GÖSTERGELERİ : Girdi: Okuma yazma kursu için gereken öğretmen, bina ve malzeme miktarı Çıktı: Kursu tamamlayan erkek ve kadın kursiyer sayısı Sonuçlar: - Kursun sonunda ilköğretim 1. kademe seviyesinde okuyup yazabilen kursiyer sayısı - Hedef nüfus içinde okur-yazarlıktaki yüzde artış Etkinlik: Kursiyer başına maliyet Kalite: Kurs içeriğini/faaliyetlerini 10 üzerinden en az 9 ile değerlendiren kursiyerlerin oranı

18 Yetişkinlere Yönelik Okuma-Yazma Kursuyla İlgili Bir Örnek :
Amaç: Yetişkin öğrencilerin okur yazarlık oranını arttırmak Hedef: 2007 yılında 6.seviyesinin üzerinde okuyabilen yetişkin öğrenci sayısını % 25 seviyesine çıkarmak. 2008 yılında 6.seviyesinin üzerinde okuyabilen yetişkin öğrenci sayısını % 30 seviyesine çıkarmak. 2009 yılında 6.seviyesinin üzerinde okuyabilen yetişkin öğrenci sayısını % 35 seviyesine çıkarmak. Performans göstergeleri: Girdi: Okuma-yazma kursuna kaydolan yetişkin öğrenci sayısı Çıktı: Kursu tamamlayan öğrenci sayısı Sonuçlar: Kurs tamamlandıktan sonra 6. seviyenin üzerinde okuyabilen öğrenci sayısı Hedeflenen grubun okuryazarlık oranındaki yüzde azalma Kursu tamamlayan öğrencilerin kaydolan öğrenciler içindeki yüzde payı Etkinlik: Öğrenci başına maliyet Kalite: Öğrencilerin Kursu 1-5 ölçeğinde değerlendirmesi

19 MEB Performans göstergeleri örneği- 1
Ölçme kriteri ve ölçüleri Veri türü Eğitim ortamı ve eğitim girdilerine yönelik ölçüler Okur-yazarlık oranı Ortalama eğitim düzeyi (okul/yıl) Okullaşma oranı Sınav başarıları Mezunların bir üst öğrenime gitme oranları Mesleki eğitimin genel eğitime oranı Yaygın eğitime katılanların sayısı Mezunlara kazandırılan tutum ve nitelikler Veri(cinsiyet) Sınav sonuçları Veri Anket

20 MEB Performans göstergeleri örneği- 2
Ölçme kriteri ve ölçüleri Veri türü Politika-Stratejiler, Kaynak Yönetimi Öğrenci başına harcama Bütçeden eğitime ayrılan pay Bütçe dışında sağlanan kaynakların payı Özel öğretimin genel eğitim içindeki oranı Atıl- eksik kapasite, tamamlanmamış projeler Öğretmen durumu (sayısı, yetkinlikleri, alanlara dağılımı, kademelere göre (okul öncesi, ilk, orta) öğretmen başına düşen öğrenci sayısı) İkili öğretimdeki öğrenci sayısı Derslik başına düşen öğrenci sayısı Veri Veri-gözlem Veri, sınav-anket sonuçları

21 MEB Performans göstergeleri örneği-3
Ölçme kriteri ve ölçüleri Veri türü Fırsat Eşitliği ve Katılım Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için ayrılan kaynak (öğretmen, YTL/yıl) Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilere sağlanan katkı (YTL/yıl, öğrenci sayısı) Yurt-burs-yatılı hizmetlerinden talep karşılama oranı, atıl kapasite oranı Taşımalı eğitime ayrılan kaynak/öğrenci sayısı Veri

22 MEB Performans göstergeleri örneği-4
Ölçme kriteri ve ölçüleri Veri türü Eğitim Ortamı ve Okul Yönetimi Eğitim ortamlarının standartlara uygunluğu Paydaşların memnuniyeti (müdür, öğretmen, veli, öğrenci, sektör temsilcileri, mezunlar vb.) Veri Anket

23 Maliyetlendirme Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile kaynak ihtiyacı bu aşamada belirtilir.

24 Vizyondan Faaliyete Misyon Vizyon Amaç A Hedef A.1 Faaliyet A.1.I
Faaliyet A.1.II Hedef A.2 Faaliyet A.1.III Hedef A.3 Amaç B Amaç C

25 Faaliyetler kişi/ Birim 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl Toplam
AMAÇ A HEDEF A.1 2000 Öğretmenin bilgi teknolojileri konusunda eğitilmesi. STRATEJİ Faaliyetler Sorumlu kişi/ Birim 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl Toplam A.1.1 Eğitim programı yazılması. Dışardan personel 100 saat X 50 YTL Öğretmenler 100 X 5 YTL Eğitmenler 1 Eğitim: 50 saat 10 Eğitim X Eğitim başına 500 YTL Eğitim yeri giderleri 10 Eğitim X Eğitim başına 100 YTL Hizmet İçi Eğitim Birimi 5.000 YTL 500 YTL 1.000 YTL 5.500 YTL YTL TOPLAM YTL 6.000 YTL YTL

26 Maliyetlendirme Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyet/projelere yer verilmemelidir. Halihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmelidir. Faaliyet ve projelerin stratejik planda yer alması zorunlu değildir.

27 Maliyet tablosu Planın 1. yılı 2. yılı 3. yılı 4. yılı 5. yılı Amaç 1
Hedef 1.1 Hedef 1.2 Amaç 2 Hedef 2.1 Hedef 2.2 Amaç 3 ………….. TOPLAM

28 Kaynak tablosu Kaynaklar Planın 1. yılı 2. yılı 3. yılı 4. yılı
Genel Bütçe Özel Bütçe Yerel Yönetimler Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçe Dışı Fonlar Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak Diğer TOPLAM

29 teşekkürler!


"Performans Göstergeleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları