Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mitral Kapak Hastalıkları Doç. Dr. Namık Kemal Eryol Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mitral Kapak Hastalıkları Doç. Dr. Namık Kemal Eryol Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri."— Sunum transkripti:

1 Mitral Kapak Hastalıkları Doç. Dr. Namık Kemal Eryol Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

2 2

3

4 4 Mitral Darlık

5 5 Tanım Sol atrium ve sol ventrikül arasında anormal mitral fonksiyon yüzünden oluşan kan akışı obstriksüyonudur.

6 6 Etiyoloji Romatizmal kardit (En sık) Dejeneratif –Carsinoid sendrom –Fabry hastalığı –Mukopolisakkaridozlar –Whipple hastalığı –Gut –Romatoid artrit –Konjenital

7 7 Patofizyoloji LA ve LV arasında basınç gradient LA’da Basınç artışı; LA genişlemesi PV ve PA’de basınç artışı; SV genişlemesi Sağ atriyal basınç artışı; SA genişlemesi TY ve sistemik venöz konjesyon

8 8 Semptomlar Bazı hastalar asemptomatiktir Dispne ( En erken ve en sık görülen şikayet ) –Efor dispnesi, ortopne, PND, akut pulmoner ödem Semptomlar artar –Transmitral kan akışını artıran hadiseler ve diastolik süreyi kısaltan faktörler Emosyonel veya fiziksel stres,enfeksiyon, ateş, gebelik, hızlı ventriküler cevaplı AF

9 9 Semptomlar  Ciddi MD’li hastalarda sonuçta pulmoner HT gelişir  Sağ kalp yetmezliği  Jügüler venöz basınç artışı, HMeg, asit ve alt ekstremite ödemi  Çarpıntı  Hastaların %30-40’ında AF gelişir  Hemoptizis  Son dönem MD’nin nadir bulgusudur

10 10 Bulgular Mitral facies Şiddetli S1 Presistolik üfürüm Diyastolik üfürüm Açılma sesi (OS) Pulmoner HT –S2’nin pulmoner komponentinde artma –Graham steel üfürümü Sağ kalp yetmezlik bulguları –HMeg, asit, ödem Ana bulgular

11 11

12 12 Teşhis EKG Çok duyarlı değildir P mitrale (Sol atrium genişlemesi bulgusu.) AF veya Aft görülebilir

13 13 Teşhis X-Ray  Sol atrial genişleme ...ile normal sol ventrikül sınırları ve genişlemiş pulmoner arter  Pulmoner konjesyon  Mitral kapak kalsifikasyonu

14 14 Teşhis Ekokardiyografi  2-D ve Doppler ekokardiyografi oDiastolik doming ile anterior kapakçığın kısıtlanmış hareketi oSabit posterior kapakçık oMitral kapak alanı oMitral kapak gradienti

15 15 Teşhis Kardiak kateterizasyon Mitral kapak gradienti Pulmoner wedge basınç -Sol ventrikül end diastolik basınç

16 16 Tedavi Cerrahi oMitral kapak alanı < 1.5 cm2 oNYHA class II veya daha fazlası

17 17 Tedavi Medikal  Mekanik problemdir ve medikal tedavi ilerleyişi geciktirmez ve geriletmez  B Bloker ve Ca Kanal Blokerleri oEforla (HR ↑ ) ilişkili semptomları gidermek için  Diüretik oPulmoner konjesyon bulgusu var ise  Diğital oSol ventrikül yetmezliği veya AF var ise.

18 18 Takip  Korunma İnfektif endokardit ve ARF’ye karşı profilaksi  Komplikasyonlar Atriyal aritmiler Sağ kalp yetmezlikli PHT Hemoptizi Sistemik embolizasyon ARF’nin nüksü

19 19 Takip  Diet Konjestif LV yetmezliği durumunda düşük sodyum  Aktivite Alışılmamış fiziksel streslerden kaçınmalıdır

20 20

21 21 Mitral Yetersizlik

22 22 Tanım Mitral yetersizlik, sistol esnasında kanın LV’den LA’ya geri kaçışıdır.

23 23 Sebepler  Mitral kapağın mikzomatöz dejenerasyonu (en sık sebeptir)  Romatizmal kalp hastalığı  Korda tendin veya papillar kasların yırtılması  İnfektif endokardit  Fonksiyonel  İskemik  KMP

24 24 PATOFİZYOLOJİ  Regürjitan volüm sistolde LA’a ve diyastolde LV’e girerek,  volüm aşırı yüklenmesine ve dilatasyona neden olur  Neticede;  EDV ve end sistolik volüm artar  Azalan debiye bağlı klinik (yorgunluk, nefes darlığı vs) gelişir

25 25 Akut MY’de Patofizyoloji  Sol atriyum basıncında ani yükselme  Sol atriyum ve sol ventrikül kompansatuar olarak genişleyememe  Sonuç;  LA ve pulmoner venöz basınç artışı  Klinik olarak akut pulmoner ödem

26 26 Kronik MY’de Klinik  MY’si olan hastalar genelde semptom göstermez  Eksersiz esnasında yorgunluk ve dispne en sık rastlanan semptomlardır  Bu tablo ortopne, PND ve periferik ödeme kadar ilerleyebilir.

27 27 FİZİK MUAYENE  Nabız canlıdır  Palpasyonda apeks aktivitesi artmış  Birinci kalp sesi hafiflemiş işitilir  Holosistolik üfürüm, en iyi apekste duyulur ve aksillar bölgeye yayılır  Üçüncü kalp sesi işitilir  İleri dönemde sağ kalp yetmezliği bulguları

28 28 TANISAL YÖNTEMLER  EKG: Sol atriyal dilatasyon, atriyal fibrilasyon  TELERADYOGRAM: Kardiyomegali, anular kalsifikasyon  EKOKARDİYOGRAM: MY nedeninin belirlenmesi, MY derecelendirilmesi, sol ventrikül ve sol atriyum genişlemesi

29 29 TEDAVİ Medikal tedavi Cerrahi Tedavi

30 30 MEDİKAL TEDAVİ Romatizmal ateş proflaksisi Endokardit proflaksisi Diüretikler Digoksin Vazodilatörler

31 31 AKUT MY TEDAVİSİ  artyükü azaltan ilaçlar:Sodyum nitropürissid  Pozitif inotropik ajanlar: Dopamin,dobutamin  İntraaortik balon pompası  Cerrahi tedavi

32 32 CERRAHİ TEDAVİ  Ciddi mitral yetmezliği ( 3-4 derece) olan semptomatik olgular  Ciddi MY ve asemptomatik olgular yakın takip edilir.  Ejeksiyon fraksiyonu %60 altına düşmeden,  Sol ventrikül sistol sonu çapı 45 mm geçmeden

33 33 MİTRAL VALVÜL PROLAPSUSU (MVP)  Prevalansı % 2-3  Kadınlarda daha sık  Sıklıkla primer  Toraks deformiteleri ile birlikteliği sık

34 34 MVP TANISI  Ekokardiyografi;  Mitral yaprakçığın sistolde LA’ya prolabe (2mm>) olması  Yaprakçık kalınlığının 5mm den fazla olması

35 35 MVP FİZİK MUAYENE Midsistolik klik Geç sistolik üfürüm

36 36 MVP KLİNİK  Çoğunlukla asemptomatik  Çarpıntı  Göğüs ağrısı  Senkop

37 37 MVP PROGNOZ  Ani ölüm  Mitral yetmezliğinin ilerlemesi  İnfektif endokardit riski  Serebrovasküler olay

38 38 TEDAVİ  Beta blokerler  İnfektif endokardit proflaksisi

39 39 Teşekkür ederim


"Mitral Kapak Hastalıkları Doç. Dr. Namık Kemal Eryol Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları