Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mitral Kapak Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mitral Kapak Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Mitral Kapak Hastalıkları
NKE Mitral Kapak Hastalıkları Bu slaytta alttaki daha küçük yazılara sunumu yapan kişinin ismini ekleyebilirsiniz. Doç. Dr. Namık Kemal Eryol Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

2

3

4 Mitral Darlık

5 Tanım Sol atrium ve sol ventrikül arasında anormal mitral fonksiyon yüzünden oluşan kan akışı obstriksüyonudur.

6 Etiyoloji Romatizmal kardit (En sık) Dejeneratif Carsinoid sendrom
Fabry hastalığı Mukopolisakkaridozlar Whipple hastalığı Gut Romatoid artrit Konjenital

7 Patofizyoloji LA ve LV arasında basınç gradient
LA’da Basınç artışı; LA genişlemesi PV ve PA’de basınç artışı; SV genişlemesi Sağ atriyal basınç artışı; SA genişlemesi TY ve sistemik venöz konjesyon

8 Semptomlar Bazı hastalar asemptomatiktir
Dispne (En erken ve en sık görülen şikayet) Efor dispnesi, ortopne, PND, akut pulmoner ödem Semptomlar artar Transmitral kan akışını artıran hadiseler ve diastolik süreyi kısaltan faktörler Emosyonel veya fiziksel stres,enfeksiyon, ateş, gebelik, hızlı ventriküler cevaplı AF

9 Semptomlar Ciddi MD’li hastalarda sonuçta pulmoner HT gelişir Çarpıntı
Sağ kalp yetmezliği Jügüler venöz basınç artışı, HMeg, asit ve alt ekstremite ödemi Çarpıntı Hastaların %30-40’ında AF gelişir Hemoptizis Son dönem MD’nin nadir bulgusudur

10 Bulgular Mitral facies Şiddetli S1 Presistolik üfürüm
Diyastolik üfürüm Açılma sesi (OS) Pulmoner HT S2’nin pulmoner komponentinde artma Graham steel üfürümü Sağ kalp yetmezlik bulguları HMeg, asit, ödem Ana bulgular

11

12 Teşhis EKG Çok duyarlı değildir
P mitrale (Sol atrium genişlemesi bulgusu.) AF veya Aft görülebilir

13 Teşhis X-Ray Sol atrial genişleme Pulmoner konjesyon
...ile normal sol ventrikül sınırları ve genişlemiş pulmoner arter Pulmoner konjesyon Mitral kapak kalsifikasyonu

14 Teşhis Ekokardiyografi
2-D ve Doppler ekokardiyografi Diastolik doming ile anterior kapakçığın kısıtlanmış hareketi Sabit posterior kapakçık Mitral kapak alanı Mitral kapak gradienti

15 Teşhis Kardiak kateterizasyon
Mitral kapak gradienti Pulmoner wedge basınç -Sol ventrikül end diastolik basınç

16 Tedavi Cerrahi Mitral kapak alanı < 1.5 cm2
NYHA class II veya daha fazlası

17 Tedavi Medikal Mekanik problemdir ve medikal tedavi ilerleyişi geciktirmez ve geriletmez B Bloker ve Ca Kanal Blokerleri Eforla (HR↑) ilişkili semptomları gidermek için Diüretik Pulmoner konjesyon bulgusu var ise Diğital Sol ventrikül yetmezliği veya AF var ise.

18 Takip Korunma Komplikasyonlar
İnfektif endokardit ve ARF’ye karşı profilaksi Komplikasyonlar Atriyal aritmiler Sağ kalp yetmezlikli PHT Hemoptizi Sistemik embolizasyon ARF’nin nüksü

19 Takip Diet Aktivite Konjestif LV yetmezliği durumunda düşük sodyum
Alışılmamış fiziksel streslerden kaçınmalıdır

20

21 Mitral Yetersizlik

22 sistol esnasında kanın
Tanım Mitral yetersizlik, sistol esnasında kanın LV’den LA’ya geri kaçışıdır.

23 Sebepler Mitral kapağın mikzomatöz dejenerasyonu (en sık sebeptir)
Romatizmal kalp hastalığı Korda tendin veya papillar kasların yırtılması İnfektif endokardit Fonksiyonel İskemik KMP

24 PATOFİZYOLOJİ Regürjitan volüm sistolde LA’a ve diyastolde LV’e girerek, volüm aşırı yüklenmesine ve dilatasyona neden olur Neticede; EDV ve end sistolik volüm artar Azalan debiye bağlı klinik (yorgunluk, nefes darlığı vs) gelişir

25 Akut MY’de Patofizyoloji
Sol atriyum basıncında ani yükselme Sol atriyum ve sol ventrikül kompansatuar olarak genişleyememe Sonuç; LA ve pulmoner venöz basınç artışı Klinik olarak akut pulmoner ödem

26 Kronik MY’de Klinik MY’si olan hastalar genelde semptom göstermez
Eksersiz esnasında yorgunluk ve dispne en sık rastlanan semptomlardır Bu tablo ortopne, PND ve periferik ödeme kadar ilerleyebilir.

27 FİZİK MUAYENE Nabız canlıdır Palpasyonda apeks aktivitesi artmış
Birinci kalp sesi hafiflemiş işitilir Holosistolik üfürüm, en iyi apekste duyulur ve aksillar bölgeye yayılır Üçüncü kalp sesi işitilir İleri dönemde sağ kalp yetmezliği bulguları

28 TANISAL YÖNTEMLER EKG: Sol atriyal dilatasyon, atriyal fibrilasyon
TELERADYOGRAM: Kardiyomegali, anular kalsifikasyon EKOKARDİYOGRAM: MY nedeninin belirlenmesi, MY derecelendirilmesi, sol ventrikül ve sol atriyum genişlemesi

29 TEDAVİ Medikal tedavi Cerrahi Tedavi

30 MEDİKAL TEDAVİ Romatizmal ateş proflaksisi Endokardit proflaksisi
Diüretikler Digoksin Vazodilatörler

31 AKUT MY TEDAVİSİ artyükü azaltan ilaçlar:Sodyum nitropürissid
Pozitif inotropik ajanlar: Dopamin,dobutamin İntraaortik balon pompası Cerrahi tedavi

32 CERRAHİ TEDAVİ Ciddi mitral yetmezliği ( 3-4 derece) olan semptomatik olgular Ciddi MY ve asemptomatik olgular yakın takip edilir. Ejeksiyon fraksiyonu %60 altına düşmeden, Sol ventrikül sistol sonu çapı 45 mm geçmeden

33 MİTRAL VALVÜL PROLAPSUSU (MVP)
Prevalansı % 2-3 Kadınlarda daha sık Sıklıkla primer Toraks deformiteleri ile birlikteliği sık

34 MVP TANISI Ekokardiyografi;
Mitral yaprakçığın sistolde LA’ya prolabe (2mm>) olması Yaprakçık kalınlığının 5mm den fazla olması

35 MVP FİZİK MUAYENE Midsistolik klik Geç sistolik üfürüm

36 MVP KLİNİK Çoğunlukla asemptomatik Çarpıntı Göğüs ağrısı Senkop

37 MVP PROGNOZ Ani ölüm Mitral yetmezliğinin ilerlemesi
İnfektif endokardit riski Serebrovasküler olay

38 TEDAVİ Beta blokerler İnfektif endokardit proflaksisi

39 Teşekkür ederim


"Mitral Kapak Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları