Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ""— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Ustanın i ş ledi ğ i ba ş lıca konular, genellikle Köy kahveleri, köylü kadınlar, ço ğ unlukla ya ğ murda insan motifleri ve ş emsiyelerdir.. Hamamda insanlar,, horozlar, develer, ördekler ve çe ş itli konularda ki karakalem desenleri ise di ğ er özellikleri.. Bu Galeride, ölümünden dört yıl sonra sergilenmi ş bazı eserlerini yeniden zevkle izlerken aldı ğ ım hazzı, sizlerle payla ş mak istedim.. Cep telefonumla ç ekti ğ im bu foto ğ raflarla size ula ş mak için yine bu sunumu hazırladım.. Etrafımda Ankara'nın önemli ressamları ve Ş eref Bigalının yeti ş tirdi ğ i bazı ö ğ rencileri de vardı.. Arkada ş ı, de ğ erli Ressam ve Dünya Sanat Tarihi yazarı Prof. Adnan Turani, Ş eref Bigalının O ğ lu Ahmet Necati Bigalı ve bazı ö ğ rencileri, anılarıyla onu yad ettiler. O gün, Sanatçı ve eserinin neden hiç ölmeden, nefes alarak yıllarca ya ş ayabildi ğ ine bir kez daha tanık oldu ğ um için mutluyum.. Ne mutlu, büyük Sanatçılar yeti ş tirmi ş bu toprakların sahiplerine.. Z. Levent TOPÇUO Ğ LU

44

45

46


"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları