Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planları ( ) 1

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planları ( ) 1"— Sunum transkripti:

1 Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planları (2014-2016) 1
Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planları ( ) 1. İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı 24 Aralık 2014

2 Ulusal İstihdam Stratejisi hazırlık süreci beş yıl sürmüştür.
Strateji’nin hazırlık çalışmaları katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız koordinasyonunda 2009 ve 2010 yıllarında düzenlenen çalıştaylar neticesinde taslak metin ortaya konmuştur. Strateji; 8 Haziran 2010 ve 22 Ağustos 2011 tarihlerinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na sunulmuştur. 8 Şubat 2012 tarihinde Üçlü Danışma Kurulu’nda görüşülmüş ve sosyal tarafların değerlendirmeleri alınmıştır. Sektör stratejilerine ilişkin olarak 23 Mart-4 Nisan 2012 tarihleri arasında Bakanlığımızda oluşturulan komisyonlarda güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır. Konu ile ilgili olarak 16 Eylül 2013 tarihinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda yapılan değerlendirme sonucunda alınan karar gereği, öneri ve değerlendirmeleri alınmak üzere tekrar kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmiş, kurumlardan gelen geri dönüşler sonucunda güncellemeler yapılmıştır.

3 Ulusal İstihdam Stratejisi Mayıs 2014’de yayımlanmıştır.
Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planları; Kurum/kuruluşların görüşleri doğrultusunda 1 Ekim tarihinde Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir. 6 Mayıs 2014 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından kabul edilmiştir. 30 Mayıs 2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4 Strateji, işsizlik sorununa kalıcı çözüm sağlanmasını amaçlamaktadır.
İşgücü piyasasındaki yapısal sorunların çözülmesini, orta ve uzun vadede büyümenin istihdama katkısının artırılarak işsizlik sorununa kalıcı çözüm sağlanmasını hedeflemektedir. Strateji dört temel politika ekseni ile yedi sektörden oluşmaktadır; - Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi - İşgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması - Özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması - İstihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi - Bilişim Sektörü - Finans Sektörü - İnşaat Sektörü - Sağlık Sektörü - Tarım Sektörü - Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü - Turizm Sektörü

5 Strateji, üçer yıllık eylem planları aracılığı ile hayata geçecektir.
Eylem planları, üçer yıllık dönemleri kapsar ve her yılın sonunda güncellenir. Yayınlanan eylem planları, dönemini kapsamaktadır. Ulusal İstihdam Stratejisi, Eylem Planları üzerinden İzleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından izlenir ve değerlendirilir.

6 Üçer yıllık eylem planları, Bakanlar düzeyinde belirlenir.
İzleme ve Değerlendirme Kurulunun üçer yıllık eylem planlarının sunulduğu ve geçmiş dönemdeki çalışmalarının değerlendirildiği toplantısı, kurumları temsilen Bakanlar ve ilgili meslek ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilir. Kurumların eylem maddelerini Stratejiden çıkarma yönündeki önerileri, ancak bu toplantıda değerlendirilir ve karara bağlanır.

7 ÇSGB Müsteşarı, yılda iki kez İzleme ve Değerlendirme Kurulunu toplantıya çağırır. (1)
Kurul, aşağıdaki kurumların Genel Müdür ya da Başkan düzeyindeki temsilcilerinden oluşur; ÇSGB/Çalışma Genel Müdürü ÇSGB/Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü ÇSGB/Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı ÇSGB/İş Teftiş Kurulu Başkanı ÇSGB/İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ÇSGB/Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü ÇSGB/Devlet Personel Başkanlığı Başkanı ÇSGB/SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü ASPB/Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü ASPB/Sosyal Yardımlar Genel Müdürü ASPB/Kadının Statüsü Genel Müdürü Kalkınma Bakanlığı/Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürü MEB/Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü MEB/Temel Eğitim Genel Müdürü MEB/Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü MEB/Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Maliye Bakanlığı/Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü BSTB/Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü BSTB/Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü

8 ÇSGB Müsteşarı, yılda iki kez İzleme ve Değerlendirme Kurulunu toplantıya çağırır. (2)
Kurul, aşağıdaki kurumların Genel Müdür ya da Başkan düzeyindeki temsilcilerinden oluşur; Hazine Müsteşarlığı/Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü Kültür ve Turizm Bakanlığı/Telif Hakları Genel Müdürü Kültür ve Turizm Bakanlığı/Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ekonomi Bakanlığı/Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Ekonomi Bakanlığı/Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürü Sağlık Bakanlığı/Strateji Geliştirme Başkanı İçişleri Bakanlığı/Mahalli İdareler Genel Müdürü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı/Eğitim, Yayım ve Yayınlar Genel Müdürü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı/Tarım Reformu Genel Müdürü Yükseköğretim Kurulu Başkanı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

9 ÇSGB Müsteşarı, yılda iki kez İzleme ve Değerlendirme Kurulunu toplantıya çağırır. (3)
Gerekli görüldüğünde ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri toplantıya davet edilir. Her yılın sonunda yapılan Kurul toplantılarında, güncel gelişmeler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak gerekli revizyonlar karara bağlanır. Kurul, uygun bulunan konularda teknik komiteler kurabilir.

10 Kurulun sekretaryası Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. (1)
Sekreterya, Kurul toplantıları öncesinde eylem planı güncel durum dokümanı hazırlayarak Kurul üyelerine gönderir. Bu dokümanın hazırlanmasında eylemlerden sorumlu kurumlardan alınan bilgiler esas alınır. Toplantılar sonrasında güncellenmiş eylem planları ile alınan kararların yer aldığı toplantı notları, ÇGM tarafından tüm katılımcılara iletilir ve internet sitesinde yayınlanır. Kurula katılmayan kurumlara resmi yazı ile bildirim yapılır ve kurum ile ilgili tespit edilen eksiklikler bildirilir.

11 Kurulun sekretaryası Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. (2)
Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde; Ulusal İstihdam Stratejisi Koordinasyon Kurulu, Yürütme Kurulu oluşturulmuştur. Ulusal İstihdam Stratejisi Koordinasyon Kurulu; Çalışma Genel Müdürü genel koordinatörlüğünde, Genel Koordinatör tarafından belirlenen personelden oluşmaktadır. Ulusal İstihdam Stratejisi Yürütme Kurulu; Genel Müdür Yardımcılarının sorumluluğunda, birer temel politika ekseni ve en az bir sektörden oluşan dört alt kuruldan oluşmaktadır. yıllarını kapsayan eylem planlarının sağlıklı, verimli ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Genel Müdürlük bünyesindeki görevli personele ilişkin “Ulusal İstihdam Stratejisi Uygulama Rehberi” hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

12 2014 Yılı İçinde Yapılan Çalışmalar
Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde eksen/sektör sorumluları belirlenmiştir. Strateji, Bakanlığımız (Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı) tarafından İngilizceye çevrilmiştir. Strateji’nin İngilizce ve Türkçe basımı yapılıp, ilgili yerlere dağıtılmıştır. ‘’www.uis.gov.tr’’ alan adı alınmış ve web sayfası Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından oluşturulmuştur. Strateji e-posta adresi oluşturulmuştur. Kurumlar resmi yazı ile bilgilendirilmiş, sorumlu oldukları eylem/ler hatırlatılmış, eylem sorumluları talep edilmiştir. (18/08/2014 tarihli ve sayılı resmi yazı) Bakanlığımızın sorumluluğunda olan eylemlerin hangi genel müdürlük/ başkanlık sorumluluğunda olduğu tespit edilerek, ilgili birimlere resmi yazı ile bildirilmiştir. (23/10/2014 tarihli ve sayılı resmi yazılar)

13 Strateji 201 tedbirden oluşmaktadır.
201 tedbir ile ilgili sorumlu kurum görüşleri, yapılan çalışmalar ve eksen/sektöre genel bakış, hazırlanan ayrıntılı raporlarda yer almaktadır. Kurul sonrasında kesinleşen raporlar, katılımcılara gönderilecek ve internet sitesinde (www.uis.gov.tr) yayınlanacaktır. Toplantı gündemi her eksen/sektör için, önemi nedeniyle aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir; 1. İçerik Değişikliği Öngörülen Tedbirler 2. Sorumlu/İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş Değişikliği Öngörülen Tedbirler 3. Süre Değişikliği Öngörülen Tedbirler 4. Yeni Tedbir Önerileri

14 TEŞEKKÜR EDERİM


"Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planları ( ) 1" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları