Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kasım 2008 İtibariyle Tamamlanan Çalışmalar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kasım 2008 İtibariyle Tamamlanan Çalışmalar"— Sunum transkripti:

0 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ
YOİKK İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ Dr. Serhat AYRIM Müsteşar Yardımcısı Teknik Komite Başkanı Kasım 2008

1 Kasım 2008 İtibariyle Tamamlanan Çalışmalar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırlamakta olduğu “İstihdam Paketi”nin, yatırım ortamını iyileştirme perspektifiyle Teknik Komite’de değerlendirilmesi 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (İstihdam Paketi) 15/05/2008 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiş ve 26/05/2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, Teknik Komite’nin Haziran ayı toplantısında değerlendirilmiştir.

2 Kasım 2008 İtibariyle Tamamlanan Çalışmalar
İstihdam Paketi İle Hayata Geçirilen Temel Düzenleme Başlıkları İşveren üzerindeki işgücü maliyetlerinin azaltılması, Kadınların ve gençlerin istihdamının teşviki, İşsizlik ödeneği miktarının artırılması, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanım alanının genişletilmesi, İl İstihdam Kurullarının ve İl Mesleki Eğitim Kurullarının, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları ismiyle yeniden yapılandırılması, Yerel işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun işgücü yetiştirme, Kayıt dışı istihdamla mücadele GAP bölgesindeki yatırımları ve istihdamı teşvik etmek amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu ve Özelleştirme Fonundan kaynak aktarılması

3 Kasım 2008 İtibariyle Tamamlanan Çalışmalar
Eğitim-istihdam ilişkisinin sağlanması, işgücünün niteliklerinin iş piyasasının gereksinimlerine uygun hale getirilmesi için; İşgücü Piyasası Anket Formunun uygulanması ve değerlendirme raporunun hazırlanması, İşgücü Piyasası Analizi İŞKUR tarafından gerçekleştirilmiş, çalışmaya ilişkin sonuç raporu kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu rapor, Teknik Komite'nin Mayıs ayı toplantısında değerlendirilmiş, katılımcıların çalışmayı geliştirmeye yönelik görüş ve önerileri alınmıştır.

4 Kasım 2008 İtibariyle Tamamlanan Çalışmalar
Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan işgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumuna iletilmesi suretiyle, eğitim sisteminin, ihtiyaç duyulan meslekler açısından işgücü piyasası ihtiyaçlarını da dikkate alacak şekilde şekillendirilmesi, İşgücü Piyasası Araştırması Sonuç Raporu, Teknik Komite üyelerinin görüşlerinin alınmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığına ve Yükseköğretim Kurulu’na iletilmiştir. Raporda tespit edilen ihtiyaçların müfredata nasıl yansıtılabileceği, Teknik Komite’nin Ağustos ayı toplantısında değerlendirilmiştir.

5 Kasım 2008 İtibariyle Tamamlanan Çalışmalar
Mesleki Yeterlilik Kurumunun etkin biçimde faaliyete geçmesini sağlayacak ikincil mevzuatın çıkarılması, “Ulusal Meslek Standartları Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”, “MYK Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, “MYK Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ve “MYK Personel Yönetmeliği” çıkarılmıştır. Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirmeye İlişkin Yönetmelik Taslağı ise hazırlanmış, yayımlanmak üzere Bakanlığa sunulmuştur.

6 Kasım 2008 İtibariyle Tamamlanan Çalışmalar
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının işbirliği içerisinde çalışmasını sağlayacak bir mekanizma oluşturulması, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları, 5763 sayılı Kanun (İstihdam Paketi) kapsamında, birleştirilmek suretiyle yeniden yapılandırılmıştır. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Teknik Komite, Yönetmelik çalışmaları konusunda Ağustos ayı toplantısında bilgilendirilmiştir.

7 Kasım 2008 İtibariyle Tamamlanan Çalışmalar
Sanayi- mesleki eğitim işbirliği hususunda uygulanabilir projelerin geliştirilmesi, Konuyla ilgili olarak TOBB bir proje önerisi (Çok Amaçlı Modüler Lise) geliştirmiş ve Şubat ayı toplantısında Teknik Komite’ye sunmuştur. Söz konusu proje üzerinde teknik bir çalışma yürütmek maksadıyla ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden müteşekkil bir Alt Komite oluşturulmuştur. Alt Komite, Nisan ayı toplantısında raporunu Teknik Komite’ye sunmuştur. Buna göre, proje değerlendirilmiş ve pilot uygulama için uygun bulunmuştur.

8 Kasım 2008 İtibariyle Tamamlanan Çalışmalar
Özel itina gösterilmesi gereken grupların istihdam olanaklarının arttırılmasına yönelik uygulanabilir proje önerilerinin geliştirilmesi ve uygulamaya geçen projelerin sonuçlarının izlenmesi Özel İtina Gösterilmesi Gereken Grupların İstihdamının Geliştirilmesi Alt Komitesi tarafından yürütülen çalışmalar Nisan ayı itibariyle sonlandırılmıştır. Alt Komite çalışmaları kapsamında hazırlanan, konuya ilişkin proje yürütecek kurumlara yol gösterici nitelikli dokümanlar Teknik Komite’ye sunulmuş, katılımcılara iletilmiştir. 8

9 Kasım 2008 İtibariyle Tamamlanan Çalışmalar
Kayıt dışı istihdamın azaltılmasına ilişkin olarak; Türkiye’de kayıtdışı istihdama neden olan faktörleri ortadan kaldırarak kayıtlı istihdama geçişe katkı sağlayacak KADİM Projesi kapsamında çalışmalar yapılması Kayıtdışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesi, 04/10/2008 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Teknik Komite üyeleri proje faaliyetleri konusunda Şubat ve Haziran ayı toplantılarında bilgilendirilmişlerdir. 9

10 Kasım 2008 İtibariyle Tamamlanamayan Çalışmalar
3400 adet Sosyal Güvenlik Kontrol Memurunun kademeli olarak görevlendirilmesi suretiyle etkin bir denetim sisteminin oluşturulması. Kasım 2008 itibariyle 452 adet Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru atanmıştır. 300 adet Sosyal Güvenlik Kontrol Memurunun ise atama işlemleri devam etmektedir. Personel alımının 2009 yılında da devam etmesi öngörülmektedir. 10

11 Kasım 2008 İtibariyle Tamamlanamayan Çalışmalar
Meslek standardı, sınav ve belgelendirme çalışmalarının yürütülmesi ile sistemin işlerlik kazanması, Mesleki yeterlilik sisteminin işlerlik kazanmasını sağlayacak sınav ve belgelendirme çalışmaları sürdürülmekte olup, söz konusu çalışmaların 2009 yılı ilk aylarında tamamlanması öngörülmektedir.

12 Kasım 2008 İtibariyle Tamamlanamayan Çalışmalar
Türkiye'deki işgücü piyasasının esneklik prensip ve uygulamaları çerçevesinden analiz edilerek mevcut sorunlara ve çözüm önerilerine yönelik rapor hazırlanması, Kısmi süreli çalışmanın önündeki engellerin tespiti ve söz konusu engellere yönelik çözüm önerileri konusunda bir Alt Komite çalışması yürütülmüş ve hazırlanan rapor Teknik Komiteye sunulmuştur. Eyleme ilişkin çalışmalar, Çalışama Genel Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan bir Alt Komite tarafından yürütülmüştür. Eylem kapsamında, işveren örgütleri tarafından hazırlanan ortak bir rapor ile Türk-İş ve Hak-İş tarafından kaleme alınan raporlar Teknik Komite başkanlığına sunulmuştur. 12

13 Kasım 2008 İtibariyle Tamamlanamayan Çalışmalar
Çalışma izni başvuru süresinin kısaltılması. Çalışma izni başvuru süresinin kısaltılmasına yönelik olarak hazırlanan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasını öngören 5665 sayılı Kanun, tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiş; ancak Cumhurbaşkanı’nın Kanun’un iki maddesini tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye göndermesi sebebiyle yasalaşma süreci tamamlanamamıştır. 13

14 Kasım 2008 İtibariyle Tamamlanamayan Çalışmalar
Tasarının TBMM’ye geri gönderilen maddeleri; meslekî hizmetler kapsamında görev yapacak yabancılara, akademik ve meslekî yeterlilik ile ilgili işlemleri tamamlanıncaya kadar, bir yılı geçmemek üzere ön izin verilebilmesini hizmetler kapsamı dışında istihdam edilecek yabancı uyruklu personelin, akademik ve meslekî yeterlilik ile lisans talep ve yeterlilik uygulamasına tâbi olmadığını düzenlemektedir. Söz konusu Tasarı, TBMM'nin ilgili İhtisas Komisyonlarının gündeminde bulunmaktadır.

15 TEŞEKKÜR EDERİM.


"Kasım 2008 İtibariyle Tamamlanan Çalışmalar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları