Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atatürk İlkeleri Hakkında Test Soruları Hazırlayan:Figen AKIN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atatürk İlkeleri Hakkında Test Soruları Hazırlayan:Figen AKIN"— Sunum transkripti:

1 Atatürk İlkeleri Hakkında Test Soruları Hazırlayan:Figen AKIN
Ders Öğretmeni:Erkan İsanmaz

2 SORU 1 Halkçılık; yasalar önünde herkesin eşit olmasını, siyasal, sosyal ve ekonomik açıdan toplum kesimleri arasındaki her türlü ayrımcılığı reddeder. Aşağıdakilerden hangisinin tanımdaki özelliklere uygun bir gelişme olduğu söylenemez? A. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, B. Balkan antantı ve sadabat paktının yapılması, C. Medeni Kanun’un kabulü, D. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması, CEVAP:

3 SORU 2 I.Kanun önünde bütün vatandaşların eşit olduğunun kabul edilmesi, II.Planlı ekonomiye geçilmeye başlanması, III.Kişileri din, vicdan ve ibadet özgürlüğü tanınması, uygulamalarının Atatürk ilkeleriyle ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II III A. İnkılapçılık Halkçılık Devletçilik B. Halkçılık Devletçilik Laiklik C. Laiklik Milliyetçilik İnkılapçılık D. Milliyetçilik Halkçılık Laiklik CEVAP:

4 SORU 3 1924 Anayasası’nda “Türkiye ahalisine, din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk adı verilir.” ifadesi yer almaktadır. Buna göre, 1924 Anayasası’nın milliyetçilik anlayış: I. Yabancı milletlerle ilişkiyi reddeder, II. Irkçılığa karşıdır, III.Birleştirici bir özellik taşır, IV.Laikliği esas alır, yargılarından hangisine ulaşılamaz. A. I B.II C.III D.IV CEVAP:

5 SORU 4 “Hakimiyet öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş kurumlar her tarafta yıkılmak zorundadır.” Atatürk’ün bu sözleri aşağıdaki hangi ilke ile ilgilidir.? A.Milliyetçilik B.Cumhuriyetçilik C.İnkılapçılık D.Laiklik CEVAP:

6 SORU 5 Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasının yanı sıra inanç ve ibadet özgürlüğünü de içerir. Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi- nin bu ilkenin hedeflerinden biri olduğu söylenemez.? A.Çağdaşlaşmayı sürekli hale getirmek, B.Dinin çıkar amacı olarak kullanılmasını önlemek, C.Dini birlik sağlamak, D.Herkesin din ve ibadet özgürlüğünü sağlamak, CEVAP:

7 SORU 6 30 Kasım 1925’de tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi doğrultusunda yapılan bir gelişme sayılır? A.Milliyetçilik B.Cumhuriyetçilik C.Laiklik D.Halkçılık CEVAP:

8 SORU 7 Laiklik ilkesi aşağıdakilerden hangisini desteklemez.?
A.Kişinin özel hayatında dindar yaşama mecburiyetini, B.Din ve mezhep seçme hürriyetini, C.Kanunların toplum ihtiyacına ve çağın gereklerine göre düzenlemesini, D.Yeni düşünce akımlarının gelişmesini, CEVAP:

9 SORU 8 Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülük’le bağdaşamaz.?
A.Yönetim yapısının milli egemenliğe bağlı tutmak, B.Ülke bağımsızlığını koruma, C.Ekonomik kalkınmada yabancı sermayeye ağırlık verme, D.Kalkınmada aklı ve bilimi yol gösterici olarak alma, CEVAP:

10 SORU 9 Saltanatın kaldırılmasının, Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkili olduğu söylenemez? A.Cumhuriyetçilik B.Milli Egemenlik C.Devletçilik D.Laiklik CEVAP:

11 SORU 10 Yeni Türk devleti kurulduğunda ülkede sanayi kuruluşları yetersizdi. Oysa ki devletin temel hedefi, her alanda kalkınmak ve çağdaş medeni-yet seviyesini yakalamaktı. Bunun için Atatürk döneminin temel hedeflerinden biri de sanayi kuruluşlarına öncelik vermek olmuştur. Ancak halkın elinde yeteri kadar sermaye ve sanayiyi kurup işletecek bilgi birikimi yoktu. Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisinin hayata geçirilmesini mecburi hale getirmiştir.? A.İnkılapçılık B.Halkçılık C.Milliyetçilik D.Devletçilik CEVAP:

12 SORU 11 Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, Cumhuriyetin kurulmasından çok gelişti-rilmesi ve kökleşmesinde çok etkili olmuştur.? A.Laiklik B.Milliyetçilik C.Halkçılık D.Milli Egemenlik CEVAP:

13 SORU 12 Bir ülkede demokrasinin gerçek anlamda uygulanması, öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır.? A. Bilimsellik ve akılcılığa, B. Laiklik ve milleyetçiliğe, C. Halkçılık ve devletçiliğe, D. Bağımsızlık ve milli egemenliğe, CEVAP:

14 SORU 13 Devlet yönetiminde ırk, cins, din ve sosyal farklılık gözetilmeksizin tüm insanlara kanun önünde eşitlik tanınması daha çok Atatürk ilkelerinden hangisinin bir sonucudur.? A. Milliyetçilik B. Halkçılık C. Laiklik D. İnkılapçılık CEVAP:

15 SORU 14 Mondros ateşkes antlaşmasından sonra Türk yurdunun işgal edilmesi karşısında, Anadolu ve Trakya’nın çeşitli kesimlerinde bölgesel direniş teşkilatları kurulmuş ve düşmana karşı mücadeleye başlanılmış- tır.? Bu durum, Atatürk ilkelerinden hangisinin Türk milleti tarafından yeni Türk devleti kurulmadan önce henüz kurulmadan önce benimsendiğini gösterir.? A. Çağdaşlık B. Milliyetçilik C. Devletçilik D. Bilimsellik CEVAP:

16 SORU 15 Atatürk’ün dış politikada bağımsızlık ilkesi doğrultusunda bir politika izlemesi, daha çok aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabi- lir.? A. Milli Egemenlik B. Halkçılık C. İnkılapçılık D. Laiklik CEVAP:

17 SORU 16 Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının var oluş amacını en iyi şekilde açıklar.? A. Milli egemenliği gerçekleştirmek, B. Türk toplumunu çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak, C. Yeni nesilleri Atatürk sevgisiyle büyütmek, D. Milli birlik ve beraberliği güçlendirmek, CEVAP:

18 SORU 17 Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetçilik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydalardan sayılmaz? A. Kişi egemenliğini sona erdirmesi, B. Geçmişle olan bağları koparması, C. Vatandaş ile devlet arasındaki ilişkileri en iyi şekilde düzenlemesi, D. Kişi hak ve hürriyetlerine güvence getirmesi, CEVAP:

19 SORU 18 Aşağıdakilerden hangisi, İnkılapçılık ilkesinin topluma kazandırdıklarından değildir? A.Gelenekçi düşünceyi egemen kılması, B.Akıl ve bilimin devlet ve toplum hayatında etkili olması, C.Diğer ilkelere dinamizm kazandırarak kökleşmesini sağlaması, D.Çağdaşlaşmanın önünü açması, CEVAP:

20 SORU 19 Aşağıdakilerden hangisi Laiklik ilkesi ile açıklanamaz?
A. Toplumda sevgi, saygı ve hoşgörünün yerleştirilmesi, B. Devlet siyasetinin çoğunluğun dini inançlarına uygun yürütülmesi, C. Demokrasinin toplumda egemen kılınması, D. Akıl ve bilimin rehber alınması, CEVAP:

21 SORU 20 Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ile özellikle aşağıdaki ilkelerden hangileri ile güçlendirilmiş sayılır? A. Milliyetçilik-Laiklik B. Halkçılık-Milli Egemenlik C. Halkçılık-Devletçilik D. Laiklik-Cumhuriyetçilik CEVAP:

22 SORU 21 Atatürk döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki inkılaplardan hangisi, hem Halkçılık hem de Laiklik ilkeleriyle ilgilidir? A. Medeni Kanun’un kabulü, B. Kılık-Kıyafet alanında yenilik, C. Devlet eliyle yeni fabrikaların yapılması, D. Ölçü ve tartılarda değişiklik, CEVAP:

23 SORU 22 TBMM’nin benimsediği “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi özellikle aşağıda- kilerden hangisine karşı bir tepki niteliği taşır? A. İslamcılık politikasına, B. İtilaf devletlerine, C. Halifeliğe, D. Saltanata, CEVAP:

24 SORU 23 1924 Anayasası daha sonraki tarihlerde bazı değişikliklere uğramıştır. Bunlardan biri de 1937 yılında Atatürk ilkelerinin anayasaya konulmasıdır. Bu ilkelerin anayasaya konulmasındaki temel hedef, aşağıdakilerden hangisi olabilir? A.Milletlerarası ilişkilerde daha etkin rol oynamak, B.Çok partili hayata geçişi hızlandırmak, C.Devlet yapısını güçlendirmek, D.Hükümetin denetlenmesini ve çalışmalarını kolaylaştırmak, CEVAP:

25 SORU 24 I. Milli birliğin gerçekleşmesinde dil, tarih ve kültür birliğinin sağlanması, II.Devletin ekonomik faaliyetlerde belirleyici rol oynaması, III.Gelir dağılımının, devlet ve millet imkanlarının kullanılmasında halkın menfaatlerinin gözetilmesi, IV.Hukuk kurallarının eşitlik ilkesine uygun hale getirilmesi, Cumhuriyet döneminde kabul edilen bu kararlardan hangileri, halkçılık ilkesiyle yakından ilgilidir? A. I ve II B. III ve IV C. II ve III D. I ve IV CEVAP:

26 SORU 25 Atatürk döneminde uygulanan devletçilik politikasının temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir? A.Kapitülasyonların etkisini ortadan kaldırmak, B.Halkın ihtiyaç duyduğu ve özel sektörün yetersiz kaldığı alanlarda yatırımlar yapmak, C.Milletlerarası ticareti geliştirmek, D.Tarım alanındaki yatırımları devletçe desteklemek, CEVAP:


"Atatürk İlkeleri Hakkında Test Soruları Hazırlayan:Figen AKIN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları