Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net Atatürk İlkeleri Hakkında Test Soruları Hazırlayan:Figen AKIN Erkan İsanmaz Ders Öğretmeni:Erkan İsanmaz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net Atatürk İlkeleri Hakkında Test Soruları Hazırlayan:Figen AKIN Erkan İsanmaz Ders Öğretmeni:Erkan İsanmaz."— Sunum transkripti:

1 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net Atatürk İlkeleri Hakkında Test Soruları Hazırlayan:Figen AKIN Erkan İsanmaz Ders Öğretmeni:Erkan İsanmaz

2 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 1 Halkçılık; yasalar önünde herkesin eşit olmasını, siyasal, sosyal ve ekonomik açıdan toplum kesimleri arasındaki her türlü ayrımcılığı reddeder. Halkçılık; yasalar önünde herkesin eşit olmasını, siyasal, sosyal ve ekonomik açıdan toplum kesimleri arasındaki her türlü ayrımcılığı reddeder. Aşağıdakilerden hangisinin tanımdaki özelliklere uygun bir gelişme olduğu söylenemez? A. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, verilmesi, B. Balkan antantı ve sadabat paktının yapılması, C. Medeni Kanun’un kabulü, D. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması, CEVAP:

3 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 2 I.Kanun önünde bütün vatandaşların eşit olduğunun kabul edilmesi, I.Kanun önünde bütün vatandaşların eşit olduğunun kabul edilmesi, II.Planlı ekonomiye geçilmeye başlanması, II.Planlı ekonomiye geçilmeye başlanması, III.Kişileri din, vicdan ve ibadet özgürlüğü tanınması, III.Kişileri din, vicdan ve ibadet özgürlüğü tanınması, uygulamalarının Atatürk ilkeleriyle ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II III I II III A. İnkılapçılık Halkçılık Devletçilik B. Halkçılık Devletçilik Laiklik B. Halkçılık Devletçilik Laiklik C. Laiklik Milliyetçilik İnkılapçılık D. Milliyetçilik Halkçılık Laiklik CEVAP:

4 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 3 1924 Anayasası’nda “Türkiye ahalisine, din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk adı verilir.” ifadesi yer almaktadır. 1924 Anayasası’nda “Türkiye ahalisine, din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk adı verilir.” ifadesi yer almaktadır. Buna göre, 1924 Anayasası’nın milliyetçilik anlayış: I. Yabancı milletlerle ilişkiyi reddeder, II. Irkçılığa karşıdır, III.Birleştirici bir özellik taşır, IV.Laikliği esas alır, yargılarından hangisine ulaşılamaz. A. IB.IIC.IIID.IV CEVAP:

5 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 4 “Hakimiyet öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş kurumlar her tarafta yıkılmak zorundadır.” “Hakimiyet öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş kurumlar her tarafta yıkılmak zorundadır.” Atatürk’ün bu sözleri aşağıdaki hangi ilke ile ilgilidir.? A.MilliyetçilikB.Cumhuriyetçilik C.İnkılapçılıkD.Laiklik CEVAP:

6 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 5 Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasının yanı sıra inanç ve ibadet özgürlüğünü de içerir. Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasının yanı sıra inanç ve ibadet özgürlüğünü de içerir. Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi- nin bu ilkenin hedeflerinden biri olduğu söylenemez.? A.Çağdaşlaşmayı sürekli hale getirmek, B.Dinin çıkar amacı olarak kullanılmasını önlemek, önlemek, C.Dini birlik sağlamak, D.Herkesin din ve ibadet özgürlüğünü sağlamak, CEVAP:

7 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 6 30 Kasım 1925’de tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi doğrultusunda yapılan bir gelişme sayılır? 30 Kasım 1925’de tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi doğrultusunda yapılan bir gelişme sayılır? A.Milliyetçilik B.Cumhuriyetçilik C.Laiklik D.Halkçılık CEVAP:

8 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 7 Laiklik ilkesi aşağıdakilerden hangisini desteklemez.? Laiklik ilkesi aşağıdakilerden hangisini desteklemez.? A.Kişinin özel hayatında dindar yaşama mecburiyetini, mecburiyetini, B.Din ve mezhep seçme hürriyetini, C.Kanunların toplum ihtiyacına ve çağın gereklerine göre düzenlemesini, gereklerine göre düzenlemesini, D.Yeni düşünce akımlarının gelişmesini, CEVAP:

9 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 8 Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülük’le bağdaşamaz.? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülük’le bağdaşamaz.? A.Yönetim yapısının milli egemenliğe bağlı tutmak, B.Ülke bağımsızlığını koruma, C.Ekonomik kalkınmada yabancı sermayeye ağırlık verme, verme, D.Kalkınmada aklı ve bilimi yol gösterici olarak alma, CEVAP:

10 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 9 Saltanatın kaldırılmasının, Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkili olduğu söylenemez? Saltanatın kaldırılmasının, Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkili olduğu söylenemez? A.CumhuriyetçilikB.Milli Egemenlik C.DevletçilikD.Laiklik CEVAP:

11 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 10 Yeni Türk devleti kurulduğunda ülkede sanayi kuruluşları yetersizdi. Oysa ki devletin temel hedefi, her alanda kalkınmak ve çağdaş medeni-yet seviyesini yakalamaktı. Bunun için Atatürk döneminin temel hedeflerinden biri de sanayi kuruluşlarına öncelik vermek olmuştur. Ancak halkın elinde yeteri kadar sermaye ve sanayiyi kurup işletecek bilgi birikimi yoktu. Yeni Türk devleti kurulduğunda ülkede sanayi kuruluşları yetersizdi. Oysa ki devletin temel hedefi, her alanda kalkınmak ve çağdaş medeni-yet seviyesini yakalamaktı. Bunun için Atatürk döneminin temel hedeflerinden biri de sanayi kuruluşlarına öncelik vermek olmuştur. Ancak halkın elinde yeteri kadar sermaye ve sanayiyi kurup işletecek bilgi birikimi yoktu. Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisinin hayata geçirilmesini mecburi hale getirmiştir.? A.İnkılapçılıkB.Halkçılık C.MilliyetçilikD.Devletçilik CEVAP:

12 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 11 Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, Cumhuriyetin kurulmasından çok gelişti- rilmesi ve kökleşmesinde çok etkili olmuştur.? Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, Cumhuriyetin kurulmasından çok gelişti- rilmesi ve kökleşmesinde çok etkili olmuştur.? A.Laiklik B.Milliyetçilik C.HalkçılıkD.Milli Egemenlik CEVAP:

13 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 12 Bir ülkede demokrasinin gerçek anlamda uygulanması, öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır.? Bir ülkede demokrasinin gerçek anlamda uygulanması, öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır.? A. Bilimsellik ve akılcılığa, B. Laiklik ve milleyetçiliğe, C. Halkçılık ve devletçiliğe, D. Bağımsızlık ve milli egemenliğe, CEVAP:

14 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 13 Devlet yönetiminde ırk, cins, din ve sosyal farklılık gözetilmeksizin tüm insanlara kanun önünde eşitlik tanınması daha çok Atatürk ilkelerinden hangisinin bir sonucudur.? Devlet yönetiminde ırk, cins, din ve sosyal farklılık gözetilmeksizin tüm insanlara kanun önünde eşitlik tanınması daha çok Atatürk ilkelerinden hangisinin bir sonucudur.? A. MilliyetçilikB. Halkçılık C. LaiklikD. İnkılapçılık CEVAP:

15 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 14 Mondros ateşkes antlaşmasından sonra Türk yurdunun işgal edilmesi karşısında, Anadolu ve Trakya’nın çeşitli kesimlerinde bölgesel direniş teşkilatları kurulmuş ve düşmana karşı mücadeleye başlanılmış- Mondros ateşkes antlaşmasından sonra Türk yurdunun işgal edilmesi karşısında, Anadolu ve Trakya’nın çeşitli kesimlerinde bölgesel direniş teşkilatları kurulmuş ve düşmana karşı mücadeleye başlanılmış-tır.? Bu durum, Atatürk ilkelerinden hangisinin Türk milleti tarafından yeni Türk devleti kurulmadan önce henüz kurulmadan önce benimsendiğini gösterir.? A. ÇağdaşlıkB. Milliyetçilik C. DevletçilikD. Bilimsellik CEVAP:

16 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 15 Atatürk’ün dış politikada bağımsızlık ilkesi doğrultusunda bir politika izlemesi, daha çok aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabi- lir.? Atatürk’ün dış politikada bağımsızlık ilkesi doğrultusunda bir politika izlemesi, daha çok aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabi- lir.? A. Milli EgemenlikB. Halkçılık C. İnkılapçılık D. Laiklik CEVAP:

17 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 16 Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının var oluş amacını en iyi şekilde açıklar.? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının var oluş amacını en iyi şekilde açıklar.? A. Milli egemenliği gerçekleştirmek, B. Türk toplumunu çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak, seviyesinin üstüne çıkarmak, C. Yeni nesilleri Atatürk sevgisiyle büyütmek, D. Milli birlik ve beraberliği güçlendirmek, CEVAP:

18 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 17 Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetçilik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydalardan sayılmaz? Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetçilik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydalardan sayılmaz? A. Kişi egemenliğini sona erdirmesi, B. Geçmişle olan bağları koparması, C. Vatandaş ile devlet arasındaki ilişkileri en iyi şekilde düzenlemesi, şekilde düzenlemesi, D. Kişi hak ve hürriyetlerine güvence getirmesi, CEVAP:

19 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 18 Aşağıdakilerden hangisi, İnkılapçılık ilkesinin topluma kazandırdıklarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi, İnkılapçılık ilkesinin topluma kazandırdıklarından değildir? A.Gelenekçi düşünceyi egemen kılması, B.Akıl ve bilimin devlet ve toplum hayatında etkili olması, olması, C.Diğer ilkelere dinamizm kazandırarak kökleşmesini sağlaması, kökleşmesini sağlaması, D.Çağdaşlaşmanın önünü açması, CEVAP:

20 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 19 Aşağıdakilerden hangisi Laiklik ilkesi ile açıklanamaz? Aşağıdakilerden hangisi Laiklik ilkesi ile açıklanamaz? A. Toplumda sevgi, saygı ve hoşgörünün yerleştirilmesi, yerleştirilmesi, B. Devlet siyasetinin çoğunluğun dini inançlarına uygun yürütülmesi, uygun yürütülmesi, C. Demokrasinin toplumda egemen kılınması, D. Akıl ve bilimin rehber alınması, CEVAP:

21 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 20 Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ile özellikle aşağıdaki ilkelerden hangileri ile güçlendirilmiş sayılır? Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ile özellikle aşağıdaki ilkelerden hangileri ile güçlendirilmiş sayılır? A. Milliyetçilik-Laiklik B. Halkçılık-Milli Egemenlik C. Halkçılık-Devletçilik D. Laiklik-Cumhuriyetçilik CEVAP:

22 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 21 Atatürk döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki inkılaplardan hangisi, hem Halkçılık hem de Laiklik ilkeleriyle ilgilidir? Atatürk döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki inkılaplardan hangisi, hem Halkçılık hem de Laiklik ilkeleriyle ilgilidir? A. Medeni Kanun’un kabulü, B. Kılık-Kıyafet alanında yenilik, C. Devlet eliyle yeni fabrikaların yapılması, D. Ölçü ve tartılarda değişiklik, CEVAP:

23 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 22 TBMM’nin benimsediği “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi özellikle aşağıda- TBMM’nin benimsediği “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi özellikle aşağıda- kilerden hangisine karşı bir tepki niteliği taşır? A. İslamcılık politikasına, B. İtilaf devletlerine, C. Halifeliğe, D. Saltanata, CEVAP:

24 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 23 1924 Anayasası daha sonraki tarihlerde bazı değişikliklere uğramıştır. Bunlardan biri de 1937 yılında Atatürk ilkelerinin anayasaya konulmasıdır. 1924 Anayasası daha sonraki tarihlerde bazı değişikliklere uğramıştır. Bunlardan biri de 1937 yılında Atatürk ilkelerinin anayasaya konulmasıdır. Bu ilkelerin anayasaya konulmasındaki temel hedef, aşağıdakilerden hangisi olabilir? A.Milletlerarası ilişkilerde daha etkin rol oynamak, B.Çok partili hayata geçişi hızlandırmak, C.Devlet yapısını güçlendirmek, D.Hükümetin denetlenmesini ve çalışmalarını kolaylaştırmak, kolaylaştırmak,CEVAP:

25 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 24 I. Milli birliğin gerçekleşmesinde dil, tarih ve kültür birliğinin sağlanması, I. Milli birliğin gerçekleşmesinde dil, tarih ve kültür birliğinin sağlanması, II.Devletin ekonomik faaliyetlerde belirleyici rol oynaması, II.Devletin ekonomik faaliyetlerde belirleyici rol oynaması, III.Gelir dağılımının, devlet ve millet imkanlarının kullanılmasında halkın menfaatlerinin gözetilmesi, III.Gelir dağılımının, devlet ve millet imkanlarının kullanılmasında halkın menfaatlerinin gözetilmesi, IV.Hukuk kurallarının eşitlik ilkesine uygun IV.Hukuk kurallarının eşitlik ilkesine uygun hale getirilmesi, Cumhuriyet döneminde kabul edilen bu kararlardan hangileri, halkçılık ilkesiyle yakından ilgilidir? A. I ve IIB. III ve IV C. II ve IIID. I ve IV CEVAP:

26 www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net SORU 25 Atatürk döneminde uygulanan devletçilik politikasının temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk döneminde uygulanan devletçilik politikasının temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir? A.Kapitülasyonların etkisini ortadan kaldırmak, B.Halkın ihtiyaç duyduğu ve özel sektörün yetersiz kaldığı alanlarda yatırımlar yapmak, kaldığı alanlarda yatırımlar yapmak, C.Milletlerarası ticareti geliştirmek, D.Tarım alanındaki yatırımları devletçe desteklemek, CEVAP:


"Www.sosyalbilgiler.bizwww.tarihogretmeni.net Atatürk İlkeleri Hakkında Test Soruları Hazırlayan:Figen AKIN Erkan İsanmaz Ders Öğretmeni:Erkan İsanmaz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları