Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ ki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi Ölçümle belirtilen sürekli bir de ğ işken yönünden ba ğ ımsız iki grup arasında fark olup olmadı ğ ını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ ki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi Ölçümle belirtilen sürekli bir de ğ işken yönünden ba ğ ımsız iki grup arasında fark olup olmadı ğ ını."— Sunum transkripti:

1 İ ki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi Ölçümle belirtilen sürekli bir de ğ işken yönünden ba ğ ımsız iki grup arasında fark olup olmadı ğ ını test etmek için kullanılan bir önemlilik testidir. Örnek 1: Gebe kalan ve kalmayan sı ğ ırlarda progesteron hormonu ortalamaları arasında farklılık bulunmakta mıdır? Örnek 2: İ ki farklı besi programı sonucunda canlı a ğ ırlık artışı yönünde farklılı ğ ın araştırıldı ğ ı durumlarda Örnek 3: İ yileşme süresi bakımından uygulanan tedavi yöntemleri arasında farklılı ğ ın araştırıldı ğ ı durumlarda

2 Do ğ ru kullanım için gerekli koşullar 1. İ ki grubun aritmetik ortalamaları karşılaştırılaca ğ ından aykırı de ğ erlere dikkat edilmelidir. 2. Parametrik test varsayımları sa ğ lanmalıdır. 3. Gruplar birbirinden ba ğ ımsız olmalıdır. 4. Veri ölçümle belirtilen sürekli bir karakter olmalıdır.

3 Test İ şlemleri Varyanslar Homojen De ğ il n1=n2n1≠n2 Varyanslar Homojen

4 i-Varyanslar Homojen Oldu ğ unda Yeni geliştirilen bir yemin hindilerin canlı a ğ ırlı üzerine etkisini incelemek için aynı hattan 60 civciv iki gruba ayrılarak 42 gün boyunca beslenmişlerdir. Kilo kazancı yönünden iki yem arasında fark var mıdır?

5 Ho: X Yeni =X Kullanılan HA: X Yeni ≠X kullanılan

6 Yanılma olasılı ğ ı α =0.05 seçilmiştir Serbestlik derecesi: n 1 +n 2 -2 30+30-2=58 α =0.05 düzeyinde 58 serbestlik derecesindeki t tablo de ğ eri=2.00’dır. t hesap =3.85 >t tablo =2.00 oldu ğ undan Ho hipotezi red edilir. KARAR: kilo kazancı bakımından yemler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

7 ii- Varyanslar Homojen olmadı ğ ında n 1 =n 2 (denek sayıları eşit) Mastitis hastalı ğ ına yakalanan hasta hayvanlardan bir grubu A, di ğ eri ise B ilacı ile tedavi edilmiş, iyileşme saati ölçü olarak kullanılmıştır. İ laçların tedavi etkinlikleri farklı mıdır? XS2nXS2n A İ lacı 8.46 2.89 50 B İ lacı 7.62 4.97 50

8 Ho: X A =X B HA: X A ≠X B Yanılma olasılı ğ ı α =0.05 seçilmiştir. Serbestlik derecesi: n-1 50-1=49 α =0.05 düzeyinde ve 49 serbestlik derecesinde t tablo de ğ eri 2.01’dir t hesap =2.12>t tablo oldu ğ undan Ho hipotezi red edilir KARAR: Bilacının etkinli ğ i A’ya göre daha kısa sürede göstermektedir.

9 Varyanslar Homojen De ğ il ve n 1 ≠n 2 Zehirli bir madde farelere 2 ayrı dozda enjekte edilmiş ve ölüm süreleri saniye cinsinden ölçülmüştür. XS2nXS2n 0.50 (mg) 8.67 3.06 28 0.75 (mg) 7.33 1.00 32

10 Ho: X 0.50 =X 0.75 HA: X 0.50 ≠X 0.75

11 Yanılma olasılı ğ ı α =0.05 seçilmiştir thesap=3.57>ttablo=2.05 oldu ğ undan Ho hipotezi red edilir. KARAR: Ölüm süreleri yönünden iki doz arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 0.75 mg lik doz, 0.50 mg lık doza göre fareleri daha kısa sürede öldürmektedir.


"İ ki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi Ölçümle belirtilen sürekli bir de ğ işken yönünden ba ğ ımsız iki grup arasında fark olup olmadı ğ ını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları