Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FSM Feyza TOKER Sümeyye DUMAN Maide GÖKER. OKULÖNCESİ EĞİTİM ALAN ve ALMAYAN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FSM Feyza TOKER Sümeyye DUMAN Maide GÖKER. OKULÖNCESİ EĞİTİM ALAN ve ALMAYAN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİ."— Sunum transkripti:

1 OKULÖNCESİ EĞİTİM ALAN ve ALMAYAN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİ

2 FSM Feyza TOKER Sümeyye DUMAN Maide GÖKER

3 HİPOTEZ Okul öncesi eğitim alan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri okulöncesi eğitim almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerine göre daha yüksektir.

4 Bu Konuyla İlgili Daha Önce Yapılmış Benzer Araştırmalar
Atılgan (2001) çalışmasında okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal beceri özelliklerini karşılaştırmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi eğitim alan öğrencilerin okul öncesi eğitim almayan öğrencilere göre daha olumlu bireysel özelliklere sahip olduğu ve yüksek sosyal beceri özellikleri sergilediği ortaya konmuştur. Berrueta Clement ve diğerlerinin 1984 yıllında 7 okul öncesi eğitim kurumunda yaptıkları araştırmada: okul öncesi eğitimin gelecekteki okul başarısını olumlu yönde etkilediğine ulaşılmıştır. Özbek ve arkadaşları(2003) okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal gelişim düzeylerini öğretmen görüşüne dayalı olarak incelemiş.

5 ÖRNEKLEM Bu araştırmanın çalışma grubu; Keykubat İlkokulu
Turgut Özal İlkokulu öğrencilerden 55 kişiye uygulanmıştır. Kız= 30 Okulöncesi eğitim alan = 22 Almayan= 8 Erkek=25 Okulöncesi eğitim alan=20 Almayan=5

6 Veri Toplama Aracı Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Örnekleme alınan okullar bizim kolay ulaşabileceğimiz uygun örnekleme yöntemi ile seçildiği için örneklemdeki okullar ziyaret edilmiş ve anket yerinde doldurulmuştur. Anket 27 maddeden oluşmaktadır.

7 Ölçeğin başında demografik bilgiler olarak cinsiyet eklenmiştir.
Anketimizi 4 alt kategoride tanımladık. Bu kategoriler: Akademik Başarı Arkadaşları ile İletişim Öğretmenleri ile İletişim Temel Beceri Düzeyi Anket 3’lü dereceleme formatında (iyi=1, orta=2, kötü=3) yapılmıştır.

8 Akademik Başarı 1,2,3,4,5,6,7 Öğretmenleri ile İletişim 8,9,10,11,23 Arkadaşları ile İletişim 12,13,14,15,16 Temel Beceri 17,18,19,20,21,22,24,25

9 Veri Toplama Süreci Anket, belirlediğimiz ilkokullardaki birinci sınıf öğretmenlerine uygulandı. Öğretmen sınıfındaki her öğrenci için tek tek anketi uyguladı.

10 Pilot Uygulama Araştırmamızın pilot uygulaması Selçuk Karakimseli İlkokulu’nda öğretmen yardımıyla 30 öğrenciye uygulanmıştır. Pilot uygulama sonunda aldığımız sonuçlara göre anketimizde bazı değişikler yaptık.

11 Güvenirlik Anketimizin güvenirliğini ölçmedik çünkü anketi çocuklara uygulamamıza izin verilmediği için öğrencilerin öğretmenleri her çocuk için anketi ayrı ayrı yaptı. Bu durumda güvenirliğimiz düşük olacağı için ölçmedik.

12 Kapsam Geçerliği MEB’in okulöncesi eğitim amaçları doğrultusunda soru havuzu oluşturularak MKÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyelerine ve ilköğretimde görev yapan öğretmenlere sunulmuştur. Gelen eleştiriler ve öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

13 VERİ ANALİZİ Akademi N Mean Rank Cinsiyet Okulöncesi eğitim alan 42 28,60 Okulöncesi eğitim almayan 13 26,08 Total 55 Tablo incelendiğinde Mann Whitney U testine göre kız ve erkek öğrencilerin okulöncesi eğitim alıp almama durumları arasında istatistiksel açıdan (Z=-,574; p=,566) anlamlı farklılık bulunmamıştır.

14 Cinsiyet N Mean Std. Deviation t p Akademi Kız 30 1,2667 ,44978 ,571 ,251 Erkek 25 1,2000 ,40825 Tablo incelendiğinde okulöncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin cinsiyete göre aralarında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla hesaplanan t değeri (t=.571; p>0,05) gruplar arasında okulöncesi eğitim alan ve almayan öğrenciler açısından anlamlı bir farklılaşma olmadığını göstermektedir.

15 Akademi N Mean Rank Arkadaşları ile İletişim Okulöncesi eğitim alan 42 33,00 Okulöncesi eğitim almayan 13 11,85 Total 55 Tablo incelendiğinde Mann Whitney U testine göre okulöncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin arkadaşları ile iletişimleri arasında istatistiksel açıdan (Z=-,6,226; p=,0,00) anlamlı farklılık vardır.

16 Akademi N Mean Rank Öğretmeni ile İletişim Okulöncesi eğitim alan 42 33,86 Okulöncesi eğitim almayan 13 9,08 Total 55 Tablo incelendiğinde Mann Whitney U testine göre okulöncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin öğretmenleri ile iletişimleri arasında istatistiksel açıdan (Z=-6,605; p=,0,00) anlamlı farklılık vardır.

17 Akademi N Mean Rank Temel Becerileri Okulöncesi eğitim alan 42 34,37 Okulöncesi eğitim almayan 13 7,42 Total 55 Tablo incelendiğinde Mann Whitney U testine göre okulöncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin temel becerileri arasında istatistiksel açıdan (Z=-6,986; p=,0,00) anlamlı farklılık vardır.

18 Akademi N Mean Rank Akademik Başarı Okulöncesi eğitim alan 42 34,45 Okulöncesi eğitim almayan 13 7,15 Total 55 Tablo incelendiğinde Mann Whitney U testine göre okulöncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin akademik başarıları arasında istatistiksel açıdan (Z=-5,424; p=,0,00) anlamlı farklılık vardır.

19 Sonuç ve Değerlendirme
Yapılan anket sonucunda hipotezimiz desteklenmiş olup okulöncesi eğitim alan öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri okulöncesi eğitim almayan öğrencilerin sosyal beceri düzeylerine göre daha yüksek çıkmıştır.

20 Öneriler Anketimizi birinci sınıf öğrencilerine uygulamamıza izin verilmediği için birinci sınıf öğretmenlerine uygulamak zorunda kaldık bu yüzden istediğimiz sonuca ulaşamadık ve anketin güvenirliği düşük çıktı. Metropolitan Testi uygulayacaktık fakat ailelerin zeka testine fazla tepki verme ihtimalinden dolayı bu testi uygulamamıza izin verilmedi. Artık okulöncesi eğitim zorunlu olduğu için okulöncesi eğitim almayan öğrencilere ulaşmamız zor oldu.

21 Bu nedenlerden dolayı arkadaşlarımıza tavsiyemiz eğer anket yapacaksınız ilkokul, ortaokul öğrencilerine değil ulaşılabilirliğin daha kolay olması için üniversite öğrencilerine yapmanız daha iyi olur.

22 Kaynakça Erkan ve Kırca (2010) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) MEGEP çocuk gelişimi ve eğitimi (Ankara, 2009) Morpa yayınları Proje Temelli Okulöncesi Eğitim Programı Oktay, A. (1983). Okul olgunluğu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 3089. Pegem akademi yayınları Bilimsel Araştırma Yöntemleri (13.baskı) Yazıcı, Z. (2002). Okul öncesi eğitimin okul olgunluğu üzerine etkisinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, , tarihinde adresinden erişildi.


"FSM Feyza TOKER Sümeyye DUMAN Maide GÖKER. OKULÖNCESİ EĞİTİM ALAN ve ALMAYAN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları