Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME VE STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME VE STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI."— Sunum transkripti:

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME VE STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI

2 TEMEL ÇALIŞMALAR Ankara Üniversitesi Öz Değerlendirme (İç Değerlendirme ve Çevre Değerlendirmesi) Çalışması ve Raporu, 2004-2005 Ankara Üniversitesi, Avrupa Üniversite Birliği Kurumsal Değerlendirme (Dış Değerlendirme) Çalışması ve Raporu, 2004-2005

3 SÜREÇLER A. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Süreci B. Kurumsal Değerlendirme Süreci C. Stratejik Planlama Süreci D. Periyodik İyileştirme ve İzleme Süreci

4

5

6

7 ÖZDEĞERLENDİRME SÜRECİ

8 HEDEF SAPTAMASI –Misyon, Vizyon –Durum Saptaması Güçler (artırılmalı) Zayıflıklar (azaltılmalı) Fırsatlar (kullanılmalı) Tehditler (önlenmeli/kaldırılmalı) –Veriler ve Göstergeler

9 KURUM HEDEFLERİ EĞİTİM – ÖĞRETİM Öğretim Performansının Geliştirilmesi 1. Öğretim Program Yapısının İyileştirilmesi 1.1.Öğretim programlarının uluslararası kuruluşlarla akreditasyonunun sağlanması, 1.2.Ulusal düzeyde öğretim programlarının kalitesinin artırılmasında önderlik yapılması, 2. Tüm birimlerde eğitim-öğretim altyapısının iyileştirilmesi 2.1.Bütün birimlerde büro, laboratuvar, konferans salonu, sosyal tesisler vb. altyapının, gereksinimler ve öncelikler çerçevesinde iyileştirilmesi,

10 2.2.Bilim İnsanı Yetiştirme ve Doğrudan Araştırma Projeleri gibi bazı projelerin, gerekli altyapı açısından da desteklenmesi, 3. Akademik Personel Kalitesinin Geliştirilmesi 3.1.Akademik Personel Geliştirme Biriminin kurulması, 3.2.Bu merkezde akademik kadronun öğretim, araştırma-yayın, yabancı dil, önderlik yeterliklerinin geliştirilmesi, 4. Dönemsel Performans Göstergelerinin Kullanılması 4.1.Lisans ve lisansüstü tüm programlarda öğrenci performansının izlenmesi ve ayrılma nedenlerinin, başarı durumlarının dönemler temel alınarak değerlendirilmesi, 4.2.Tüm programların iç verimliliğinin öğrenci akış modelleri ile hesaplanması, 4.3.Dış verimliliği artırıcı önlemlerin alınması için ilgili birimlerin işbirliği içinde çalışmasının sağlanması.

11 Bologna sürecine uyumun sağlanması 1. Ülkeler arasında öğretim elemanı ve öğrenci değişiminin (mobilitenin) artırılması 1.1. Gelen ve giden öğretim üyelerinin ve öğrencilerin sayısının artırılması, 1.2. Avrupa üniversitelerine internet üzerinden duyurular yapılması, uluslararası fuarlara katılımın sürdürülmesi, ikili anlaşmalar yapılması,Erasmus koordinatörlerinin etkinliğinin artırılması, yoğun Türkçe kurslarının sürdürülmesi, yurtdışına gidenlere parasal desteğin sürdürülmesi, 2. Kalite izleme konusunda işbirliği sağlanması için ilgili kurulun öncülüğünde akreditasyon ve öz değerlendirme etkinliklerinin gerçekleştirilmesi,

12 Bologna sürecine uyumun sağlanması 3. Yaşamboyu öğrenme olanaklarının artırılması için gerekli çabaların sürdürülmesi. Bu bağlamda topluma işlevsel okuryazarlık, ikinci şans eğitimleri, mesleki ve teknik eğitim, çevrim-içi (on-line) eğitim, öz doyum eğitimleri, hizmet içi eğitimler ve akademik işgören geliştirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, 4. Öğrenci katılımının artırılması için Öğrenci Konseyinin çalışmalarının desteklenmesi, öğrencileri ilgilendiren bütün kurullarda katılım ve temsil olanaklarının güçlendirilmesi, öğrenci topluluklarının yeniden yapılandırılması.

13 KURUM HEDEFLERİ ARAŞTIRMA 1.Ankara Üniversitesi Araştırma Fonunca araştırma projelerine verilmekte olan desteğin önümüzdeki 3-5 yıl içinde yaklaşık iki kat arttırılması, 2.Ankara Üniversitesi’nin TUBİTAK ve DPT’ce desteklenen ulusal projelere katılım düzeyinin arttırılması ve bu kuruluşların şu andaki desteğinin 5 yıl ve sonrası içinde en az iki katına çıkarılması, 3.Ankara Üniversitesi’nin AB, Dünya Bankası ve benzeri uluslararası kuruluşlarca desteklenen uluslararası projelere katılım düzeyinin attırılması,

14 4.Üniversite-endüstri işbirliğine özel önem vererek araştırma ve geliştirme etkinliklerini güçlendirilmesi; bu bağlamda teknoloji geliştirme bölgesi ve üniversite vakıf etkinliklerinin gerçekleştirilmesi; mevcut araştırma ve geliştirme kaynaklarının 10 yıl içinde üç katına çıkarılması, 5.Sağlık bilimleri ve ilgili teknolojilerin güncellenmesi ve gelecek 10 yıl içinde biyoteknoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde mükemmeliyet merkezi durumuna gelinmesi.

15 KURUM HEDEFLERİ YÖNETİŞİM, YÖNETİM SÜREÇLERİ, İDARİ HİZMETLER 1.İdari kadronun karar verme ve planlama sürecine daha etkili ve ağırlıklı olarak katılımının sağlanması için, daha sık bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları yapılması, 2.İdari görevlilerin daha iyi bir yetki ve sorumluluk tanımlarının yapılması, 3.Birimler arasında daha iyi bir işbirliği ve iletişim kurulmasını sağlayacak bir yeniden yapılanmaya gidilmesi, 4.Çalışanların görev tanımları ve iş çözümlemelerinin yapılması, 5.Yasal sınırlar içinde iyi bir özendirme ve ödüllendirme sisteminin kurulması,

16 6.Personelin düzenli ve sürekli olarak hizmet içi eğitime alınması için, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, yıllık eğitim planlarının hazırlanması, 7.Disiplinle ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması, 8.Akademik birimlerde verilen idari hizmetlerin standartlarında ortaklık sağlanması, 9.Uluslararası İlişkiler, Bilimsel Araştırma Projeleri, Halkla ve Sektörlerle İlişkiler gibi yeni daire başkanlıklarının kurulması, 10. Çok kampüslü yapı içinde öğrenci hizmetleri, uluslararası ilişkiler, mali işler gibi bazı hizmetlerin üniversite çapında merkezileştirilmesi, 11. Personelin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, güdülenmesinin artırılması ve böylece yabancılaşma gibi önemli psikolojik etmenlerin azaltılması.

17 KURUM HEDEFLERİ TOPLUM ve SEKTÖRLERLE İLİŞKİLER 1.Sürekli Eğitim Merkezini ulusal yaygın hizmet sunumu için daha da geliştirmek ve sistemli duruma getirmek, 2.İdari olarak yeniden yapılanma -Halkla ve sanayi dahil sektörlerle ilişkiler, -Uluslararası ilişkiler. 3.Öncelikle bölgesel düzeyde meslek okulları hizmetlerini genişletmek, 4.Hemen yerinde yapılan hizmetleri genişletmek,

18 5.Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfınca sunulan ilköğretim ve ortaöğretim hizmetlerini yaygınlaştırmak ve geliştirmek, 6.Mezunlarla ilişkileri geliştirmek, 7.Teknoloji Geliştirme Bölgesi çerçevesinde üniversite-sanayi ve üniversite-hizmet sektörleri ilişkilerinde çok yüksek katma değer sunan faaliyetler yaratmak, 8.Toplum ve sektörlerle ilişkilerde mevzuat ve yönetim zorluklarını aşmak için yapılacak yasal düzenlemelere destek vermek, 9.Kültür, sanat ve spor alanlarındaki faaliyetler ve katkılarda ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.

19 KURUM HEDEFLERİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1.Uluslararası düzeyde üniversitelerle işbirliğinin artırılması, 2.Uluslararası projelere zemin hazırlamak amacıyla Ankara Üniversitesi Bilim insanının özendirilmesine devam edilmesi, 3.Gerek araştırma, gerek eğitim amaçlı daha çeşitli ve yoğun uluslararası seminerler ve konferanslar düzenlenmesi, 4.Avrupa Birliği ülkeleriyle öğrenci değişiminin özendirilmesi ve bu etkinliklere Ankara Üniversitesi maddi katkısının artırılması, 5.Araştırma Görevliliğine ilk atananların, antlaşmalı Avrupa üniversitelerinde 1-3 ay süreyle bilim ve teknoloji uyum programına tabi tutulmasının sağlanması,

20 6.Avrupa Üniversiteleriyle ortak (bütünleştirilmiş) lisans ve lisansüstü programlar geliştirilmesi, 7.Üniversitede çalışan genç bilim insanlarının uluslararası düzeyde gerçekleştirilen kongrelerde sözlü bildiri sunmalarının sağlanması, 8.Bilgi toplumu yaratmaya önemli katkılarda bulunmayı hedefleyen bir üniversite olarak e-Avrupa sistemi içinde yer alınması, 9.Uluslararası düzeyde bilimsel fuarlara katılım ve bunun gereği olarak bu katılımı sağlayacak projelere öncelik verilmesi, 10. Etki faktörü yüksek bilimsel dergilerde yayın yapılmasının teşvik edilmesi,

21 11. Uluslararası öğrencilerin eğitim-öğretim ve araştırmada Ankara Üniversitesini tercih etmesini sağlayacak önlemlerin alınması, 12. Sosyal Bilimlerde uluslararası etkinliklerin geliştirilmesine önem verilmesi ve bu konuda bilim insanı yetiştirme politikalarının hayata geçirilmesi, 13. Uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirilmesi ve Ankara Üniversitesi’nin çeşitli kademelerinde istihdam edilmelerinin sağlanması, 14. Dünya üniversiteleriyle uzaktan-eğitim ve yaşam boyu eğitim konularında ortak çalışmaların yapılması ve geliştirilmesinin sağlanması.

22 ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME, KALİTE GELİŞTİRME VE STRATEJİK PLANLAMA MODELİ Ankara Üniversitesi kalite geliştirme ve stratejik plan modelinin esasını “mükemmeliyet normları ve öğrenciler dahil tüm paydaşların tatmini ile ilgi kurarak amaca uygunluk için kalite geliştirme” anlayışı oluşturmaktadır. Girdiler:Kurum çalışanları, kaynaklar, paydaşlar, politikalar, stratejiler ve yönetim boyutları içeren bileşenler. Çıktılar:Kurum çalışanları, öğrenci ve ülke/toplum unsurları taşıyan sonuçlar. Ara Boyutlar:Yapılar, Yapılanmalar,İşlevler, Süreçler

23 Söz konusu model çerçevesinde önemli olan olgular şunlardır: Vizyon ve misyon belirlemek, sonuca odaklanmak, liderlik, politikalar ve stratejiler, yönetim süreçleri, kurum çalışanlarının memnuniyeti, öğrenme ve geliştirme, paydaşlar ve paydaşlık geliştirme, öğrenciler ve başarıları, ülke toplum ve çevreye sorumluluklar ve yenilikçilik. ÖNEMLİ OLGULAR

24 STRATEJİK ALANLAR SA1. Eğitim ve Öğretim SA2. Araştırma SA3. Yönetişim, Yönetim Süreçleri ve İdari Hizmetler SA4. Toplum ve Sektörlerle İlişkiler SA5. Uluslararası ilişkiler

25 SS1. Ne Yapılacak : Misyon, Vizyon, Durum Saptaması, Stratejik Hedefler SS2. Nasıl Yapılacak : Stratejik Plan, Uygulama ve Eylem SS3. Kim Yapacak : Stratejik Eylem Sorumluluğu; Kurum, Birim ve Birey Düzeylerinde Görevler, İşbirliği ve Eşgüdüm SS4. Başarıya Ulaşıldığı Nasıl Bilinecek : Sürekli Dönemsel İzleme SS5. Sürekli Gelişim Nasıl Sağlanacak : İyileştirme, Geliştirme ve Destekleme STRATEJİ SORULARI

26 SPK1. Nesillerin bilgi ve beceri donanımı ile başarılı bir geleceğe yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere sahip sorumlu yurttaşlar olarak yetiştirilmesi SPK2. Ülke ve insanlık için yararlı, ürüne ve hizmete yönelik nitelikli bilimsel araştırmalar yapılması ve bunların iç ve dış kaynaklarının artırılması SPK3. İdari hizmetler ve yönetimin eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet bağlamında etki ve verimliliğinin artırılması SPK4. Toplumun gelişmesine, bireylerin başarı ve mutluluğunun artırılmasına yönelik programların, etkinliklerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve oluşturulması STRATEJİK PLAN KONULARI

27 SPK6. Araştırma, eğitim, sanat ve kültürel değerler konularında etkinlikleri, ürünleri ve ilişkileri ile uluslararası düzeyde tanınan bir üniversite olarak gelişimin sağlanması SPK7. Kalite kültürüne sahip bir üniversite haline gelinmesi, gelişme için sürekli öğrenme ve yenilikçiliğin desteklenmesi SPK8. Üniversite çalışanlarının gelişiminin desteklenmesi, memnuniyetlerinin artırılması SPK9. Fiziki altyapının geliştirilmesi, finansal kaynakların artırılması ve çeşitlendirilmesi SPK10. Köklü ve gelişmiş akademik birimleri olan bir Üniversite olarak tüm birimlerde paylaşımcılığın, disiplinlerarası etkileşimin ve buna dayalı kurumsal gücün ve avantajların artırılması

28 – Stratejik Hedefler (Ölçülebilirlik, yıllık, 5 yıllık, 10 + yıllık) – Stratejik Eylemler (Amaç, Plan Uygulaması) – İzleme, İyileştirme, Destekleme – Programlar SP1. Kalite kültürüne sahip olmaya yönelik kalite geliştirme ve stratejik plan anlayışı ve yapısının oluşturulması STRATEJİK PROGRAMLAR

29 SP2. Eğitim ve öğretim başta olmak üzere geleceğin yurtta ve dünyada başarılı nesillerinin yetiştirilmesine ilişkin tüm boyutlarda öğrenci gelişiminin sağlanması SP3. Bilim ve toplum için değer yaratan araştırmaların artırılması ve desteklenmesi SP4.İdari hizmetler ve yönetim süreçlerinin verimliliği ve gelişime etkisinin artırılması SP5. Akademik personelin gelişimi ve memnuniyetinin artırılması SP6. İdari ve destek hizmetleri personelinin gelişimi ve memnuniyetinin artırılması SP7. Topluma hizmet ve yurttaşların gelişiminin desteklenmesi

30 SP8. Ulusal ve uluslararası tüm paydaşlar ile etkileşim ve işbirliğinin artırılması SP9. Uluslararası düzeyde tanınan ve ürettiği sonuçlar ile ileri çıkan bir üniversite olunması SP10. Bütçe olanakları ve finansal kaynakların artırılıp, çeşitlendirilerek stratejik hedeflere uygun hale getirilmesi SP11. Akademik birimler arasında sıkı işbirliği ile tüm Strateji Alanlarında Üniversitenin gelişme gücünün artırılması SP12. Mezunlar ile iletişim, etkileşim ve işbirliğinin artırılması

31 ÖRGÜTLENME

32 ÇALIŞMA HEDEFLERİ – Ankara Üniversitesi ADEK Raporu, 2006 YÖK Başkanlığı (Mart 2007) Kurumsal Değerlendirme (2006) Stratejik Plan (2007, 2008, 2012, 2012 +) ve Uygulama (2006) Sonuçları – Ankara Üniversitesi Stratejik Planı, 2008-2012, (Mart 2007) DPT Müsteşarlığı, YÖK Başkanlığı (?), Maliye Bakanlığı (?)

33 ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE PLANI 1.ADIM:Kurumsal Hedefler ve Stratejik Hedefler (ADEK ve ADEK Alt Kurullar) Akademik Birimler, İdari Birimler 2.ADIM:Akademik Birimler ve İdari Birimler, Birim Değerlendirmesi, Stratejik Hedefleri Akademik Alt Birimler ve İdari Hizmet Alanları 3.ADIM:Akademik Alt Birimler ve İdari Hizmet Alanları, Birim Değerlendirmesi, Stratejik Amaçları, Uygulama Planları ve Eylemler Raporu Akademik Birimler / Genel Sekreterlik 4.ADIM:Akademik Birimler ve İdari Birimler, Kurum + Birim Değerlendirmesi, Stratejik Amaçları, Uygulama Planları Raporu ADEK Alt Kurulları / ADEK 5.ADIM:Kurum ADEK Raporu Kurum Stratejik Plan Raporu YÖK Başkanlığı, DPT ve Diğer Makamlar

34 6.ADIM:1. Adım’a Dönüş ve Periyodik Uygulama Rapor İçerikleri:Durum Saptaması (göstergeler, performans ölçütleri, değerleri), Hedefler, Stratejik Hedefler, Stratejik Amaç Uygulamaları, Stratejik Plan (1 yıl, 5 yıl, 10+yıl) YODEK Rehberinde önerilen rapor yapısı ve içerik şablonu

35 ÇALIŞMA PLANI (Kasım, Aralık/2006, Ocak, Şubat, Mart/2007) Plan Adımları Tarih 1.Adım30 Kasım 2006 2.Adım15 Aralık 2006 3.Adım15 Ocak 2007 4.Adım20 Şubat 2007 5.AdımŞubat – Mart 2007


"ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME VE STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları