Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Stratejik Yönetim Modeli ve Uygulama Süreci

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Stratejik Yönetim Modeli ve Uygulama Süreci"— Sunum transkripti:

1 Stratejik Yönetim Modeli ve Uygulama Süreci
TÜİK Stratejik Yönetim Modeli ve Uygulama Süreci

2 Stratejik Yönetim Etkili ve ilke merkezli yönetim anlayışının kurumsallaştırılmasında stratejik yönetim felsefesi rolünü üstlenmektedir. Kurumsal yönetimde; yasal görev ve sorumluluklar çerçevesinde faaliyetleri planla, koordine et, uygula ve kontrol et süreci işler. Stratejik yönetimde ise; kurumun içyapısı ve dış çevresiyle ilgili tespit ve çözümlemeler de kapsanır.

3 Stratejik Yönetim Kısaca, stratejik yönetim, ileriye dönük etkin stratejilerin belirlendiği, amaç ve hedeflerin tanımlandığı ve uygulama sonuçlarının değerlendirildiği bir iyi “yönetişim modeli” olarak tanımlanabilir. Stratejik yönetimin temel unsurundan biri stratejik planlama sürecidir.

4 nereye gideceğini bilmektir.”
Stratejik Planlama Alice: “Hangi yoldan gideyim?” Tavşan: “Nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yok.” Bu noktadan hareketle TÜİK’de, stratejik planlama çalışmaları kurumsal bir proje olarak ele alınmış; içsel ve dışsal tüm faktörleri kapsayan bir başarı modeli kurgulanmıştır. “Stratejik Planlama nereye gideceğini bilmektir.”

5 TÜİK Stratejik Yönetim Modeli 5 aşama şeklinde kurgulanmıştır
1. Stratejik Planlama Durum Analizi Stratejik Tasarım Stratejik LITMUS Testleri Kritik Başarı Faktörleri 2. Performans Programı Stratejik Öncelikler Performans Hedefleri Faaliyet ve Projeler Performans Göstergeleri Kaynak/Bütçe Dağılımı İdare Performans Programı (Yıllık) Stratejik Plan (Çok Yıllı)

6 TÜİK Stratejik Yönetim Modeli
3. Stratejik Planın Uygulanması 4. Plan Gelişmelerinin İzlenmesi Gerçekleşmelerin Sistematik Takibi İzleme Raporları 5. Performans Değerlendirmesi Birim Faaliyet Raporları İdare Faaliyet Raporu Faaliyet Raporu (Yıllık) İzleme Raporu (6 Aylık)

7 Stratejik Yönetim Döngüsü
Faaliyet Raporu (Yıllık) Stratejik Plan (Çok Yıllı) İzleme Raporu (6 Aylık) İdare Performans Programı (Yıllık)

8 Stratejik Planlama Süreci AB Uyum Sürecinde stratejik planlama çalışmaları
2002 Yıllık İstatistik Programı ve Stratejik Plan Komitesi (21 üye) Çalışma Programı Kaynak Taraması Bilgilendirme Toplantısı Stratejik Plan ve Eylem Planı Çerçevesi Koordinasyon Birim bazında stratejik plan hazırlıkları 2003 Stratejik Plan Koordinasyon Kurulu Stratejik Planlama Pilot Çalışmasına Katılım (Mart 2003)

9 Stratejik Planlama Süreci
Stratejik planlama pilot çalışmaları 2004 Stratejik Planlama Komitesi (11 üye) İç Genelge DPT ile Toplantı Stratejik Yönetim Eğitimi, TÜSSİDE, Gebze (Nisan 2004) Çalışma Programı ve Takvimi Çalışma Yöntemi ve Görev Paylaşımı Toplantılar ve Elektronik Tartışmalar Durum Analizi Kuruluş İçi Analiz Güçlü Yönler Zayıf Yönler Çevre Analizi Fırsatlar Tehditler Paydaş Analizi Paydaş/Ürün Matrisleri Kullanıcı Memnuniyeti Araştırması (Mayıs 2004)

10 Stratejik Planlama Süreci Kullanıcı Memnuniyeti Araştırması

11 Stratejik Planlama Süreci
2004 Stratejik Tasarım Misyon: Kurumsal kimliği oluşturan öğeler, varoluş sebebi Vizyon: Ulaşılması istenilen gelecek İlkeler: Kurumun faaliyetlerine yön veren temel değerler

12 Stratejik Planlama Süreci
2004 Stratejik Tasarım Stratejik Amaçlar: Kurumu hedeflenen vizyona taşıyacak kavramsal sonuçlar Stratejik Hedefler: Belirli bir zaman dilimini kapsayan somut ve ölçülebilir alt amaçlar Faaliyet ve Projeler: Stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayan maliyetlendirilebilir üretim ve hizmet etkinlikleri Stratejik Planlama Atölye Çalışması (Temmuz 2004), Akçakoca Genel Değerlendirme Stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerin gözden geçirilmesi Dönemini Kapsayan Stratejik Planın İlk Taslağının DPT’ye Sunulması (Kasım 2004)

13 Stratejik Planlama Süreci
2005 Yenileme Çalışmaları DPT’nin değerlendirme raporu (Mart 2005) Planın revize edilme kararı Türkiye İstatistik Kanunu’nun yürürlüğe girmesi (Kasım 2005) Strateji Geliştirme Dairesi, Strateji ve Kalite Grubu’nun kurulması 2006 dönemini kapsayacak planın yeni organizasyon ve ihtiyaçlara göre revize edilmesi (Mart 2006) LITMUS Testleri (Nisan 2006) Stratejik Planın temel unsurlarının değerlendirilmesi ve bu unsurlar arasındaki uyumun ölçülmesini amaçlayan bir test tekniğidir.

14 Tüm üst ve orta yönetim kademe yöneticilerine uygulanmıştır.

15 Birim düzeyinde Grup/Takım sorumlularına uygulanmıştır.

16 Stratejik Planlama Süreci
Kritik Başarı Faktörleri Sürece Yönelik Yönetim Desteği Uygulamada Kararlılık ve Süreklilik İç Kontrol ve Denetim Katılımcılık ve Sahiplenme Sonuca Yönelik Ürün-Hizmet Kalitesi Çalışan Odaklı Yönetim Kültürel Değişim Kullanıcı Odaklı Çalışma

17 Stratejik Planlama Süreci
2006 Planın Başkanlık Onayına Sunulması (Mayıs 2006) Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Mayıs 2006) Plan döneminin değişmesi Takvimin belirlenmesi 31 Aralık 2006 Stratejik Plandan 2006 yılı hedefleri çıkarılması dönemine ilişkin yeni hedeflerin belirlenmesi Planın içerik ve sunum açısından güncellenmesi Stratejik Planı’nın onaylanarak uygulamaya konulması (Aralık 2006)

18

19 Stratejik Amaçlarımız
Yeni Metodolojilerin Benimsenmesi, Yeni İstatistik ve Göstergelerin Üretilmesi Araştırmaların İçeriğinin Geliştirilmesi ve Veri Çeşitliliğinin Artırılması Veri Derleme ve Yayımlama Zamanına İlişkin İyileştirmelerin Gerçekleştirilmesi Veri Kalitesinin İyileştirilmesi Kayıt ve Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi Cevaplayıcı Yükünün Azaltılması Kurumun İstatistik Alanındaki Rolünün Geliştirilmesi Teknik Kapasitenin ve Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi Toplumda İstatistik Kullanımının Artırılması ve Verilere Ulaşımın Kolaylaştırılması

20 Performans Göstergeleri
Performans Programı 2006 Maliye Bakanlığı yazısı (Eylül 2006) Ön Hazırlıklar Genel Bilgilendirme Toplantısı (Kasım 2006) Çalışma Takvimi Atölye Çalışmaları Birim Performans Tabloları Misyon Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi Performans Göstergeleri Faaliyet ve Projeler Kaynak/Bütçe Performans Programı

21 Performans Programı Yayımlanma tarihi her mali yılın ilk ayıdır.
TÜİK Performans Programı Ocak 2007’de kamuoyuna açıklanmıştır. 9 Stratejik Amaç 121 Stratejik Hedef 174 Performans Hedefi 527 Performans Göstergesi

22 Performans Değerlendirmesi
İzleme Raporları sistematik sorgulamalarla belirli dönemler itibariyle hazırlanır. TÜİK izleme raporları 6 aylık dönemler için hazırlanacaktır. Performans değerlendirmesi izleme raporlarına dayandırılarak yıllık yapılır. Birim Faaliyet Raporları (Mart) İdare Faaliyet Raporu (Nisan) İzleme raporları yoluyla performans göstergeleri kullanılarak hedeflerin gerçekleşme durumu değerlendirilir. Değerlendirme, “planlanan” ve “gerçekleşen” performans hedeflerinin karşılaştırmalı analizidir.

23 İzleme ve Değerlendirme
Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi

24 Stratejik Yönetim Sürecinde
Avantajlarımız Değişime ve yeniliklere açık olma Farkındalık Yönetimin desteği Çabuk organize olabilme Kıyaslama şansı Durum tespitinin yapılmış olması Dezavantajlarımız Büyük ölçekli bir kurum olma Yeniden yapılanma Plan döneminin değişmesi Birim bazında hedef belirleme

25 Sonsöz Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez.
Michel de Montaigne


"Stratejik Yönetim Modeli ve Uygulama Süreci" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları