Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SANAYİ TEZLERİ PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SANAYİ TEZLERİ PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ

2 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ SAN-TEZ PATENT TEKNOPARKLAR YATIRIM PAZARLAMA

3 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ SAN-TEZ NEDİR? Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, Üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, Uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak , Yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla, Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının seçilmesi, desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların ürüne dönüştürülmesinin sağlaması için başlatılmış bir AR-GE destek programıdır.

4 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ PROGRAMIN TEMEL HEDEFLERİ Üniversite, sanayi, kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesini desteklemek, Ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine katkıda bulunmak, KOBİ’leri bilgi ve teknoloji tabanlı üretim yöntemlerine yöneltmek,

5 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ PROGRAMIN TEMEL HEDEFLERİ Üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmaların ticari ürüne dönüşmesini sağlamak, Yenilikçi şirketlerin doğmasını sağlamak, Nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak, Tez öğrencilerinin yeni girişimciler olarak teknoparklarda yer almalarını sağlamak,

6 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ PROGRAMIN TEMEL HEDEFLERİ Üniversitelerdeki doktora veya yüksek lisans tezlerinin ülke ihtiyaçlarına yönelik teknoloji ve AR-GE tabanlı konulardan seçilmesini sağlamak, Daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlamak, Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda istihdam edilmelerini sağlamaktır.

7 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT

8 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Nasıl Başvurulur? Sanayicinin ihtiyacı olan veya üniversitede yürütülen ve ticari bir ürün ile sonuçlanacak konuların üniversite ve kuruluş ile birlikte projelendirilmesi, bu projenin tez konusu olarak üniversitede kabul edilmesi ilk aşamadır. İkinci aşamada, konu San-Tez Proje Başvuru Dokümanına uygun şekilde hazırlanır ve değerlendirilmek üzere başvuru dönemleri içerisinde Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne teslim edilir.

9 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Site adresi: E-posta adresi:

10 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ San-Tez Programından Kimler Yararlanabilir?
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yararlanabilir.

11 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ 2008 yılında; 1. Dönem başvuru 7 Mart 2008 tarihinde, 2. Dönem başvuru ise 15 Ağustos 2008 tarihinde, sona erecektir.

12 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ PROJE DESTEK SÜRESİ Destekleme süresi proje bazında en çok üç yıldır. Ancak projenin gereksinimlerine uygun olarak 6 ay ek süre verilebilir.

13 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Projelere Sağlanacak Destek Oranı Nedir?
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Projelere Sağlanacak Destek Oranı Nedir? Desteklenmesine karar verilen proje giderlerine Bakanlık tarafından uygulanılacak en yüksek hibe oranı %75’i olup Toplam proje bedelinin %25’i kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanır. Projenin yürütülmesine yönelik test ve laboratuvar çalışmaları gibi hizmetler ise projenin yürütüldüğü üniversite tarafından ayni olarak karşılanır.

14 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Projelerin bütçesi herhangi bir alt veya üst limit ile sınırlandırılmamıştır. Proje kabul edildiği takdirde ödemeler kuruluş ve üniversite arasında yapılan sözleşmede belirtilen 3 er aylık dönemler halinde proje adına üniversite tarafından açılmış bulunan proje özel hesabına yatırılır.

15 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Yürütülecek Faaliyetler Nelerdir ? San-Tez proje başvurusu Ön değerlendirme Değerlendirme Karar Sözleşme Ödeme işlemleri İzleme Mali inceleme ve denetim Proje sonuçlarının değerlendirilmesi

16 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ PROJE BAŞVURU DÖKÜMANLARI

17 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ

18 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Proje başvurusunda dikkat edilecek hususlar nelerdir? Değerlendirmede Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından (BTYK) tarafından belirlenen öncelikli araştırma alanlarına yönelik projelere öncelik verilir. Temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş projelere yönelik olmasına dikkat edilmelidir. Üretime yönelik yatırım projeleri, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuvar kurulmasına yönelik projeler değerlendirmeye alınmaz.

19 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Proje toplam bütçesine dahil edilecek personel ödemesi ve telif ücretleri, Teknik ve Mali Kılavuzda belirtilen miktarlar çerçevesinde hesaplanacaktır. Proje bütçesi, proje kapsamında alınması öngörülen makine-donanım toplam tutarı, toplam proje bedelinin %65'ini geçmeyecek şekilde planlanacaktır.

20 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ PROJE KAPSAMINDA DESTEKLENECEK GİDER KALEMLERİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ PROJE KAPSAMINDA DESTEKLENECEK GİDER KALEMLERİ Makine Donanım Giderleri Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan her türlü kalıcı cihaz/donanım/kalıp/yazılım/lisans bedeli/malzeme satın alma veya kiralama giderleri Sarf Malzemesi Alım Giderleri Proje süresince kullanıldıktan sonra elden çıkacağı varsayılan deney gereçleri ve malzemeleri, küçük yedek parça, el aletleri ve deney hayvanları v.b. giderler

21 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Personel Giderleri • Proje Yürütücüsü • Tez Öğrencisi • Yardımcı Araştırmacı • Yardımcı Personel Olarak belirlenmiş olup tanımları yönetmelikte belirtilmiştir.

22 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ

23 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Seyahat Giderleri Projede belirtilen miktarı aşmamak kaydı ile veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması vb. gibi projeyle doğrudan ilgili seyahat giderleri ile proje personeline verilecek harcırah ve buna ilişkin diğer giderler Hizmet Alımı Projeyle ilgili danışmanlık, yayın, standart, nakliye, donanım bakım ve onarım, yaptırılacak her türlü bilgisayar yazılımı v.b. gibi belli bir ücret karşılığında yaptırılacak olan ve ayrıntılı olarak tanımlanmış, fatura ile belgelendirilebilecek işler

24 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ DESTEKLENMEYEN GİDERLER Her türlü kâr, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti Yeniden değerlendirme maliyetleri, depozitolar, dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri, Muhasebe, sekreterlik vb idari giderler, yönetim giderleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon vb. prim giderleri, Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve ulaşım giderleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri, gidilen yerde yapılan taksi ve ulaşım harcamaları ve konaklama dışındaki giderler Yakıt giderleri, büro makineleri ve malzemeleri, ısıtma, aydınlatma için yapılan masraflar, kira (ofis, depo. stand, vb. kiralar), inşaat ve tesisat giderleri

25 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR? Başvurusu yapılan projeler, eksikliklerin tespiti için bir ön değerlendirmeden geçirilir. Uygun görülen proje önerileri, konusunda uzman 5 kişiden oluşan Proje Değerlendirme Grubu tarafından değerlendirmeye alınır. Proje ekibi, sanayici, öğretim üyesi ve tez öğrencisi, projenin amacını, araştırma yöntemlerini, projeden beklenen bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararları, bütçe gerekçesini ve projenin ticarileştirilme yeteneğini açıklamak üzere Proje Değerlendirme Toplantısına davet edilir.

26 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ

27 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Değerlendirme Sonucu Proje Değerlendirme Grubu tarafından uygun görülen projeler, başvuru sayısına ve proje için tahsis edilmiş bütçe kaynaklarına bağlı olarak değerlendirilir. Nihai karar, değerlendirmenin Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasını takiben proje sahiplerine yazılı olarak iletilir. Proje Sözleşmesi, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve proje ortakları arasında davet yazısında belirtilen süre içinde 3 (üç) suret olarak imzalanır. Bu Sözleşme, tarafların imzalamasından sonra yürürlüğe girer.

28 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ

29 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ

30 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ

31 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Proje Uygulamalarının İzlenmesi Sözleşme akdinden sonra, proje sahiplerince Sözleşme hükümleri doğrultusunda proje uygulamaları başlayacaktır. Proje uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü personeli tarafından yapılacaktır. Proje uygulamalarının Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli işlem yapılır.

32 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Üniversite-Sanayi ve Kamu işbirliği ile AR-GE’ye dayalı teknoloji yoğun ürün ve üretim yöntemleri geliştiren, bilgi ve teknoloji pazarlayan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir ülke konumuna gelmemiz için önemli bir adımdır.

33 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SAN-TEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ …..TEŞEKKÜR EDERİM…..


"SANAYİ TEZLERİ PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları