Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOÇ.DR.KENAN PEKER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ Konya Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOÇ.DR.KENAN PEKER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ Konya Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş."— Sunum transkripti:

1 DOÇ.DR.KENAN PEKER kenanpeker@konyateknokent.com.tr SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ Konya Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. SANAYİ TEZLERİ PROJESİ (SAN-TEZ)

2 SAN-TEZ PROJESİNDE TEMEL AMAÇ "İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış, kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye“ vizyonuna katkı sağlamaktır. SANAYİ TEZLERİ PROJESİ (SAN-TEZ)

3 SAN-TEZ PROJESİNİN HEDEFLERİ •Üniversite,sanayi ve kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, •Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesini desteklemek, •Ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünü yükseltmek, •KOBİ’lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak,

4 •KOBİ’lerin AR-GE’lerini üniversite bilimselliğinde yapmak, •Üniversitede yapılan akademik çalışmaları ticarileştirmek, •Yenilikçi şirketlerin doğmasını sağlamak, SAN-TEZ PROJESİNİN HEDEFLERİ

5 •Üniversitelerdeki lisansüstü tez konularının ülke ihtiyaçlarına yönelik seçilmesini sağlamak, •Lisansüstü öğrencileri maddi olarak desteklemek, •Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride Teknoparklarda kendi firmalarını kurmalarının ya da AR-GE personeli olarak istihdam edilmelerinin önünü açmak SAN-TEZ PROJESİNİN HEDEFLERİ

6 Sanayi Bakanlığı tarafından en fazla 750000YTL Proje bedelinin %25’inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir. SAN-TEZ PROJELERİNDE SAĞLANAN DESTEKLER

7 SAN-TEZ PROGRAMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? Bu programdan sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer sağlayan, ülkemizde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin üniversitelerin işbirliği ile hazırlayacakları projeler yaralanabilir.

8 NASIL BAŞVURULUR? Üniversite ve kuruluş, San-Tez Proje Başvuru Dokümanını uygun şekilde hazırlayarak bir asil 2 kopya halinde Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğe teslim eder.

9 BAŞVURULAR SAN-TEZ Projesinde 2007 yılı için; 1. Dönem son başvuru 7 Ocak, 2. Dönem son başvuru 15 Haziran

10 PROGRAMIN KAPSADIĞI PROJE KONULARI İleri teknoloji, ürün ve üretim yöntemleri geliştirmeye yönelik, Sanayicilerin taleplerinin karşılanmasını amaçlayan, Sonuçları ticari maksatla ürün, hizmet veya teknolojiye dönüştürme aşamasını içeren ve Ortaklarından en az birinin proje çıktılarını ticarileştirebileceği gerçek veya tüzel kişiler tarafından sunulan projeler kapsamaktadır.

11 Sanayi desteklerinde Ar-Ge kavramları için Frascati, Yenilik kavramları için Oslo Kılavuzlarında belirtilen tanımlar esas alınmaktadır. Oslo Kılavuzu’na göre ; • Teknolojik açıdan yeni ürün • Teknolojik açıdan iyileştirilmiş ürün • Teknolojik süreç yeniliği Sanayi Ar-Ge’sinin çerçevesini belirlemektedir. İLERİ TEKNOLOJİ, ÜRÜN VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ (AR-GE)

12 • Firmada Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi • Firma İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi • Firma İçin Yeni Bir Ürün Platformu Geliştirilmesi • Ülke İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi • Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi Küçük yenilik BÜYÜK yenilik ÜRÜN YENİLİĞİNİN SINIFLANDIRMASI

13 DESTEKLENEN AR-GE SAFHALARI

14 14 PROGRAMIN KAPSAMI Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile  Yeni bir ürün üretilmesi,  Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin,  Yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.  Teknolojik açıdan yeni ürün; -Önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade etmektedir.

15 15 Şirket için yeni olan ürünler Ürün Yenililiği Ülke için yeni olan ürünler İzleyen, daha ucuz ürünler İzleyen, daha üstün ürünler Platform Ürünler Bir defaya mahsus ürünler Maliyet azaltma İyileştirmeÜrün gamı Genişletme Dünya için yeni olan ürünler

16 TEKNOLOJİ ALANLARINA GÖRE PROJE BAŞVURULARI

17 ÖNCELİKLİ ALANLARA GÖRE PROJE BAŞVURULARI

18 PROJELERE SAĞLANACAK DESTEK Projelerde çalışan proje yürütücüsü, tez öğrencisi, yardımcı araştırmacı ve yardımcı personele destek verilmektedir.  a) Proje Yürütücüsü Telif Ücreti: 700YTL/ay  b) Yardımcı araştırmacı Telif Ücreti: 400YTL/ay  c) Yardımcı Personel ücreti: 500.YTL/ay  d) Tez Öğrencisi Burs Miktarı: Yüksek Lisans Öğrencisi: 1.250.-YTL/ay. Ücretli görevi bulunan Öğrencisi : 300YTL/ay  Projede tam zamanlı çalışan Doktora Öğrencisi : 1.500.-YTL./ay. Ücretli görevi bulunan Doktora Öğrencisi: 400.-YTL/ay  Tam zamanlı olarak çalışmayan öğrencilere yukarıda belirtilen sınırlar içinde kalmak kaydıyla aylık burs takdir edilir.

19 PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK HARCAMALAR Uluslararası bilimsel toplantılara katılım için iki defa yurt dışı proje bütçesinden Destek Avrupa ülkeleri için en fazla 1000ABD Doları karşılığı YTL, Avrupa dışındaki Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri için ise en fazla 1500ABD Doları karşılığı YTL’dir.

20 DESTEKLENEN GİDER KALEMLERİ • Personel ve seyahat giderleri • Alet, teçhizat, prototip kalıp, yazılım ve yayın alımları • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık ve diğer hizmet alımları • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar- Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri • Malzeme ve sarf giderleri • TPE’den alınacak ulusal patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescilleri ile ilgili giderler • Proje dokümantasyonu için alınacak danışmanlık hizmeti ya da personel giderleri

21 PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ön Değerlendirme Proje başvuruları bazı kriterler çerçevesinde ön değerlendirmeye tabi tutulmakta. Maddi hata ve eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahiplerine 15 günlük ek süre verilmektedir.

22 Proje Ön Değerlendirme Kontrol Listesi

23 BÖLÜM A- Proje ve Kuruluş Bilgileri BÖLÜM B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü BÖLÜM C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı BÖLÜM D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği BÖLÜM E- Proje Bütçesi PROJE DEĞERLENDİRMEDE DİKKATE ALINAN BİLEŞENLER

24 PROJE DEĞERLENDİRME FORMU 1- Projenin endüstriyel ar-ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü □ ÇOK İYİ □ İYİ □ İYİ DEĞİL / YETERSİZ 2- Proje çıktılarının ekonomik yararı ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği □ ÇOK İYİ □ İYİ □ İYİ DEĞİL / YETERSİZ 3- Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu □ ÇOK İYİ □ İYİ □ İYİ DEĞİL / YETERSİZ Gerekçe:

25 PROJE BAŞVURUSU SANAYİ BAKANLIĞI DEĞERLENDİRME ÖN DEĞERLENDİRME HAKEM DEĞERLENDİRMESİ Değerlendirme Süreci

26 KARAR SÜRECİ SANAYİ BAKANLIĞI Ar-Ge GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU KOMİTESİ Ar-Ge ? RET KABUL SÖZLEŞME İMZALANMAKTA Değerlendirme Süreci

27  Rutin mühendislik uygulaması, Ar-Ge yönünün zayıf olması, Fonksiyonel değişiklikleri kapsamaması ve yenilikçi yönü olmaması,  Yatırım nitelikli ve yatırım ağırlıklı (yatırım unsurunun ön plana çıkarılması, sadece yatırım unsuru içermesi) olması,  Firma özgün katkısının olmaması yada yetersiz ve sınırlı olması,  Ar-Ge altyapısının olmaması yada yetersiz olması,  İlgili olduğu alandaki teknoloji düzeyini geliştirecek nitelikte olmaması PROJELERİN DESTEKLENMEME NEDENLERİ

28 Proje ortakları, Sanayi Bakanlığı Değerlendirme Grubu üyelerine proje ile ilgili sunum yapmak üzere Proje Değerlendirme Toplantısına davet edilmektedir. Proje ortaklarından; Projenin amacı, Araştırma yöntemleri, Çalışma programı, Beklenen bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararlar, Başarı kriterleri, Bütçe gerekçesi ve projenin ticarileştirilme yeteneği ile ilgili kısa bir açıklama yapmaları istenmektedir. Proje ortakları ile sözleşme imzalanmaktadır. Değerlendirme süreci en fazla 2 (iki) aydır. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ-KABUL

29 HARCAMA USULLERİ 1. Dönem raporu ve gerçekleşme raporuna göre ödeme yapılmakta 2. Satın almalar, üniversitenin satın alma mevzuatına göre yapılmakta 3. Piyasa fiyat araştırması ve satın alma proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilmekte 4. Alımlarda fatura, proje ortakları ile üniversitenin ilgili enstitüsü tarafından imzalanmakta 5. Proje Yürütücüsü satın alınan malın muayene ve kontrolünden yetkili ve sorumlu olmakta 6. Tüm teçhizat ve malzeme alımlarında teknik şartname, sarf malzemesi listesi, Hizmet alımlarında ise hizmetin özelliklerini belirtir bir şartname hazırlanarak gerçekleşme raporu ekinde Genel Müdürlüğe sunulmakta.

30 SAN-TEZ İNCELEME SANAYİ BAKANLIĞI AR-GE YARDIMI İSTEK FORMU >DÖNEM RAPORU >MALİ RAPOR İZLEYİCİ MALİ RAPOR İNCELEME BAĞIMSIZ İZLEYİCİLER İZLEME VE DESTEKLEME SÜRECİ

31 %75 ile maksimum 750000YTL YTL UNİVERSİTE ENSTİTÜ, ORTAK VE KURUM ONAYI SANAYİ BAKANLIĞI (%75) + SANAYİCİ (%25) ÖDEME DESTEK ORAN VE MİKTARI BELİRLEME İzleme ve Destekleme Süreci

32 PROJE İÇİN ALINACAK MALZEME/CİHAZ/DONANIM MÜLKİYETİ Proje bitiminden önce ortaklar; Bakanlık desteğiyle proje için alınmış donanımın, araçların ve malzemelerin ortaklar arasında adil paylaşımı hususunda ve mülkiyet haklarının transferleri konusunda anlaşma sağlamış olacaklardır.

33 İletişim Bilgileri E-Mail : santez@sanayi.gov.tr Tel : 0 (312) 231 72 80 Faks : 0 (312) 231 87 33 / 231 40 87

34 TEŞEKKÜRLER Doç. Dr. Kenan PEKER www.kenanpeker@konyateknokent.com.tr

35


"DOÇ.DR.KENAN PEKER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ Konya Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları