Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RELAX DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RELAX DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ"— Sunum transkripti:

1 RELAX DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ
AR-GE MERKEZLERİ

2 RELAX DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ
TAKDİM PLANI KONU : Ar-Ge Merkezleri SÜRE : 15 Dakika (25 yansı) SUNAN : Hasan Fırıncıoğlu Müdür KAYNAK : TÜBİTAK Kaynakları

3 RELAX DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ
SUNUM İÇERİĞİ Ar-Ge Merkezleri

4 Ar-Ge Merkezleri Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

5 Ar-Ge Merkezleri Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi kurabilmesi için asgari gereklilikler : Ar-Ge merkezlerinde en az 50 kişilik tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,

6 Ar-Ge Merkezleri Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi kurabilmesi için asgari gereklilikler : Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,         

7 Ar-Ge Merkezleri Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi kurabilmesi için asgari gereklilikler : İşletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,         

8 Ar-Ge Merkezleri Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi kurabilmesi için asgari gereklilikler : Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,        

9 Ar-Ge Merkezleri Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi kurabilmesi için asgari gereklilikler : Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,           

10 Ar-Ge Merkezleri Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi kurabilmesi için asgari gereklilikler : Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,     

11 Ar-Ge Merkezleri Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi kurabilmesi için asgari gereklilikler : Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması,     

12 Ar-Ge Merkezleri Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi kurabilmesi için asgari gereklilikler : Bunun dışında; işletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru yapılması gerekmekte olup Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmamaktadır.     

13 Ar-Ge Merkezleri Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi kurabilmesi için asgari gereklilikler : İşletmeler, yıl içerisinde her zaman Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunabilirler. Bu başvurular en geç 60 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.     

14 Ar-Ge Merkezleri Kurulumunda 5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kazançlar
Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.  

15 Ar-Ge Merkezleri Kurulumunda 5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kazançlar
Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge merkezlerinde, yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.

16 Ar-Ge Merkezleri Kurulumunda 5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kazançlar
Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge merkezlerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

17 Ar-Ge Merkezleri Kurulumunda 5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kazançlar
Damga Vergisi İstisnası: Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

18 Ar-Ge Merkezleri İçin SAN-TEZ
SAN-TEZ Programının amacı Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir.

19 Ar-Ge Merkezleri İçin SAN-TEZ
Başvuru Tarihleri SAN-TEZ Projelerinin birinci dönem son başvuru tarihi her yılın Mart ayının 15’i, ikinci dönem son başvuru tarihi ise her yılın Ağustos  ayının 15’i  olarak belirlenmiş olup,  bu tarihlerin hafta sonuna gelmesi halinde takip eden iş günü mesai saati sonuna kadar başvurular kabul edilmektedir.

20 Ar-Ge Merkezleri İçin SAN-TEZ
Projelere Sağlanacak Destek Oranı Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ projelerine Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25'inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir. San-Tez Programından Yararlanma Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yaralanabilir.

21 Ar-Ge Merkezleri İçin SAN-TEZ
Proje başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar •  San-Tez kapsamında yapılacak değerlendirmede Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından (BTYK) tarafından belirlenen öncelikli araştırma alanlarına yönelik projelere öncelik verilmektedir, •  San-Tez kapsamında başvurusu yapılacak çalışmanın, temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş projelere yönelik olmasına dikkat edilmelidir, •  San-Tez Programı kapsamında, üretime yönelik yatırım projeleri, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuar kurulmasına yönelik projeler değerlendirmeye alınmamaktadır, •  Projeler, Proje Başvuru Dokümanında verilen sıralamaya göre hazırlanmalıdır, Projede çalışacak akademik personel en az bir yıl istihdam edilmeli, akademik kariyerleri proje konusuna uygun olmalıdır,

22 Ar-Ge Merkezleri İçin SAN-TEZ
Proje başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar •  Proje toplam bütçesine dahil edilecek personel ödemesi ve telif ücretleri, Teknik ve Mali Kılavuzda belirtilen miktarlar çerçevesinde hesaplanmalıdır. Bunun dışında bir ödeme yapılması isteniyorsa bu ayrıca belirtilmeli, ancak proje bütçesine dahil edilmemelidir. •  Proje bütçesi, proje kapsamında alınması öngörülen makine-donanım toplam tutarı, toplam proje bedelinin %65'ini geçmeyecek şekilde planlanmalıdır.

23 Ar-Ge Merkezleri İçin 1511 TÜBİTAK Desteği
Programın Kapsam ve Amacı Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle, teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi özgün teknolojilerin geliştirilmesi teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir.

24 Ar-Ge Merkezleri İçin 1511 TÜBİTAK Desteği
Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilir, Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilir.  İki aşamalı başvuru ile proje kabulü yapılacak durumlar çağrı duyurusunda açıklanmaktadır. Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanmaktadır, Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilmektedir, Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.

25 RELAX DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ
Teşekkür ederim.


"RELAX DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları